Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell del Pla Integral de Rocafonda - El Palau. 21/01/2003

Escoltar

Acta del Consell del Pla Integral de Rocafonda - El Palau. 21/01/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL DEL PLA INTEGRAL DE ROCAFONDA-EL PALAU

Data: 21 de gener de 2003

Núm: 7

Caràcter: Ordinari

Hora: 20'30h

Lloc: Oficina del Pla Integral de Rocafonda-El Palau

Hi assisteixen:

Sra. Consol Prados, Consellera Delegada del Pla Integral

Sr. Josep Ma. Manté, representant del grup municipal d'IC-V

Sr. Oriol Batista, representant del grup municipal del PSC

Sr. Francisco Luque, representant del grup municipal de CIU

Sr. José Ramon Soria, representant de l'AV de Rocafonda, l'Esperança i Ciutat Jardí

Sra. Júlia Carbonell, representant de la Taula d'Entitats

Sra. Antònia Bermúdez, representant de l'AV de El Palau

Sr. Antoni Merino, Comissionat del Pla integral de Rocafonda-El Palau

Excusen la seva absència:

Ordre del dia

  1. Pla d'Acció 2003
  2. Conveni de col·laboració entre l'IMPEM i l'Associació d'Empresaris del Polígon Mata-Rocafonda
  3. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i l'UAB i l'OA Flor de Maig en el postgrau en participació ciutadana i desenvolupament sostenible.
  4. Projecte de Mediació Comunitària
  5. Temes sobrevinguts, precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió

La Consellera Delegada del Pla integral de Rocafonda-El Palau, la senyora Consol Prados, inicia la sessió a les 20'50.

1. Informa que s'han incorporat al Pla d'acció 2003 les accions destacades en l'anterior Consell i les fitxes de seguiment que les completen.

El senyor José Ramón Soria destaca que les fitxes no tenen pressupost i que s'hauria d'incloure un calendari d'inici de cada una de les actuacions. A la vegada, proposa donar un pas endavant cap a una nova metodologia dins de l'organització del pla que consistiria en què els grups de treball fossin mixtos, és a dir, conformats per tècnics i tècniques i veïns i veïnes, augmentant així la participació. El Comissionat del Pla integral, el senyor Antonio Merino, comenta que l'objectiu del model organitzatiu del pla és aquest, però que primer cal establir les bases i adaptar els temps de treball, ja que tant els tècnics i tècniques s'han d'adaptar a treballar amb nous models com els ciutadans i ciutadanes adaptar-se al llenguatge i les metodologies a utilitzar. Tot i així, cal destacar que en aquests moments, ja es planteja com a necessari l'acord entre ambdós previ a l'acció i cal continuar avançant en aquesta línia.

En relació a aquest tema, el senyor Manté comenta que s'ha avançat en la metodologia però hi ha dubtes sobre com, quan i amb quins diners es faran les accions. La senyora Consol Prados, com a resposta, explica que s'està treballant per intentar ajustar calendaris i pressupostos, i que cal tenir en compte que és el primer cop que es fa una tasca com aquesta, ja que són pressupostos procedents de partides diferents.

2. A continuació, la senyora Consol Prados explica que fa un any es va començar a treballar en l'establiment d'una línia de col·laboració entre l'Associació d'Empresaris del Polígon Mata-Rocafonda i l'Ajuntament de Mataró, a través de l'IMPEM, arran de les demandes formulades pels empresaris del polígon en relació a la neteja, la seguretat, etc. Aquest procés ha donat com a fruit la signatura d'un conveni de col·laboració per a reforçar i potenciar l'activitat econòmica del polígon. Aquests objectius vindran acompanyats d'un pla d'actuació del qual es farà el seguiment a través del conveni. Destaca que, de moment, la part més inconcreta és la dinamització, ja que l'Associaició ha de definir un nou rol i establir quins àmbits li interessa tractar: formació, etc.

3. Seguidament, es presenta el text del conveni de col·laboració amb l'OA Flor de Maig i la UAB per a participar en el postgrau de participació ciutadana i desenvolupament sostenible. L'Ajuntament de Mataró va presentar un projecte de dinamització d'entitats, adreçat a enfortir el teixit associatiu, millorar la captació dels socis, crear una xarxa d'entitats, que portaran a terme, com a pràctiques del postgrau, un equip de 7 alumnes del mateix.

El senyor Josep Ma. Manté manifesta que no veu prou clars els beneficis per a les entitats ja que els hi requereixen un esforç participar en aquest projecte. En la mateixa línia, el senyor Soria destaca que no hi ha prou concreció en el encàrrec i esta poc discutit el tema a abordar, caldria doncs demanar una proposta de treball més acurada al grup.

4. A continuació, la senyora Consol Prados, presenta el projecte de mediació comunitària que s'ha endegat en el marc del Pla integral de Rocafonda-El Palau. Destaca que és una experiència innovadora, ja que s'aborda la gestió dels conflictes d'una forma global, no només oferint un servei de resolució alternativa dels mateixos, sinó que també pretén conformar una xarxa comunitària capacitada per a tractar conflictes d'una forma alternativa. Aquest projecte es complementa amb la formació de tècnics i tècniques del territori i d'agents socials en resolució alternativa de conflictes.

5. El senyor Josep Ma. Manté pregunta quina valoració s'ha fet del darrer taller de participació realitzat. La senyora Consol Prados comenta que encara s'està enllestint l'informe per part de l'equip extern que coordina el pla de participació, però que cal destacar la incorporació de nous participants, sobretot joves i ciutadans i ciutadanes no vinculats a cap entitat. Tallers participatius.

La senyora Antònia Bermúdez demana informació sobre els estudis d'instal·lació d'ascensors, ja que hi ha hagut veïns i veïnes que no han rebut la carta i caldria ampliar la informació.

Acords:

  1. La senyora Consol Prados es compromet a presentar al Consell una proposta de treball més contreta sobre el projecte de dinamització d'entitats.
  2. La senyora Consol Prados es compromet a celebrar sessions informatives de Prohabitatge Mataró al barri del Palau, per a tractar sobre els ascensors i la rehabilitació.

Arribats a aquest punt, es tanca la sessió a les 21'55 h.

Consellera Delegada del Pla Integral de Rocafonda-El Palau

Consol Prados Martínez

 

 

Mataró, 23 de gener de 2003