Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 08/03/2004

Escoltar

Comissió de Govern. 08/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET 1695/2004 de 4 de març

Assumpte:

Ordre del Dia Comissió de Govern 8.3.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 8 de març de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 23.2.2004

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte de la signatura del conveni entre l'Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus.-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques partticulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F" (Av. Lluís Companys, Ciutat Freta i altres), de Mataró i convocar licitació.

5 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de recanvis de vehicles pel Departament de Manteniment i Serveis Municipals i per al Servei de Policia Local, adjudicat a la mercantil AD Bosch Recanvis, SA

6 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de mobiliari, adjudicat a favor de Comercial Comtel.

7 Aprovar l'adjudicació del subministrament per al desenvolupament del projecte per a la creació d'un portal corporatiu anomenat "Portal de l'Empleat", per a l'Ajuntament de Mataró a favor de l'empresa Osiatis, SA, pel que fa a l'alternativa "A" que van proposar.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres del projecte de millora a la caixa d'escenari del Teatre Monumental, Lots 3 i 4, tall motoritzat i ampliació d'escenari.

9 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres del Projecte constructiu de nou vial a Can Vilardell.

10 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització dels entorns del centre cívic de Pla d'en Boet-Peramas-Esmandies.-Servei de Llicències-

11 Donar compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en recurs 71/00 interposat per Josep Font Saavedra, en relació a la construcció d'edifici plurifamiliar al c. Del Carme, 38

12 Ordre d'enderroc a Josep M. Martí Labori, de l'excés d'alçada de la tanca de separació a veí en planta pis al c. De Can Xammar, 14.

13 Ordre de retirada a Maldu Fashion, SL, de l'aparell d'aire condicionat en façana al c. Barcelona, 20 bxs.

-Servei de Manteniment-

14 Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte d'instal·lacions de l'ampliació de les oficines de Serveis Municipals i Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

15 Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte de reparació de la calçada de la Pl. Pintor Cusachs.

16  PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor