Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 01/06/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 01/06/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4156/2004 de 27 de maig

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local 1 de juny de 2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS, 1 de juny de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 de maig de 2004.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 Donar compliment al contingut de la Sentència número 61 de data 2 d'abril de 2004, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona, en el Recurs contenciós administratiu núm. 162/03 interposat per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL.

-Servei de Secretaria General-

4 Donar compliment al contingut de la Sentència núm. 12/2004 de data 19 de gener, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Mataró, en relació al Judici Verbal 312/03 interposat per Samir Benich (exp. Gabinet Jurídic AGC55/01).

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Ratificar el decret 379/2003, de data 14 de maig, acordat per la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual s'aprova la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2004, pel qual s'acordà la iniciació de l'expedient de contractació del subministrament de dos vehicles tipus turisme per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró.

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del Servei d'Iniciatives Juvenils a Rocafonda, i convocar licitació.

7 Donar compliment al contingut de la sentència número 514 de data 6-4-2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, per la qual es desestima el recurs interposat per la mercantil SACPA contra la desestimació presumpta per silenci administratiu d'aquesta Corporació de la petició de revisió de preus, de la reclamació econòmica i de les peticions deduïdes per Sacpa en escrits de data 30 de juny i 25 de juliol de 2000, com a concessionària del contracte de gestió del servei municipal de recollida i acollida d'animals domèstics i abandonats.

8 Aprovar l'adjudicació de les obres d'urbanització de l'entorn del Centre Cívic del Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies a favor de Construcciones y Servicios Faus, S.A. per import de 335.721,73 € IVA inclòs.

-Servei de Recursos Humans-

9 Ratificar decret d'Alcaldia de 24 de maig de 2004 que aprova un conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme atorgant-li una subvenció a tal efecte.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Acceptar l'increment de subvenció atorgat a l'actuació Urbanització Ronda Rocablanca pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER, any 2000-2001.

11 Definir del Projecte d'execució de les barres de nínxols 9, 10 i 11 del Cementiri Municipal de Les Valls, la fase segona corresponent a la barra de nínxols 10.

-Servei d'Urbanisme-

12 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm. 1325/97 interposat per Pere Torres Quellos.

-Servei de Manteniment-

13 Aprovació inicial del projecte de reurbanització dels carrers Sant Antoni M. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata.

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

14 Ratificar la resolució de condecoracions de la Policia Local.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor