Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 04-10-2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 04-10-2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7396/2004 de 30 de setembre

Assumpte:

Convocatòria sessió Junta de Govern Local del 4.10.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 d'octubre de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 de setembre de 2004

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l'estat d'execució del pressupost del 2n. Trimestre 2004.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de cobertura d'assegurances per a l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 209.500'00.-EUR., IVA. inclòs

5 Ratificar el decret 7143/2004, de 23 de setembre de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificaciós/l'adjudicació del concurs de les obres del projecte de reurbanització de les voreres del Passeig Ramon Berenguer III, tram comprès entre l'Avinguda Puig i Cadafalch i l'Avinguda Gatassa, a Mataró, a l'empresa "Infraestructures i Obres Mataró, SL" per un import de fins a 157.100'00.-EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

6 Aprovació del projecte d'equipament i subministrament de mobiliari pel centre cívic de Pla d'en Boet-Peramás - Esmandies.

-Servei de Llicències-

7 Ordre de retirada a Ceibsa, de coberts a la Ctra. Nacional II, pk 649.

8 Ordre de retirada de rètols, aparells d'aire condicionat i tanques publicitàries, en 19 finques de la ciutat.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Nova Ciutadania-

9 Aprovació del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, 2004-2007.

-Servei de Joventut i Dona-

10 Ratificació del decret 5965/2004 de 21 de juliol de la Consellera Delegada de Joventut i Dona d'acceptació de la renuncia a la subvenció presentada per l'AMPA CEIP Cirera i aprovació de les anotacions comptables inverses

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor