Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 17/05/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 17/05/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3741/2004 de 13 de maig

Assumpte:

Ordre del Dia Junta de Govern Local 17 de maig de 2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de maig de 2004, a les 9 hores i 15 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 de maig de 2004

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer del Cos de Mataró, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 113.174,83 €, IVA. inclòs. (Exp. 36/2004)

4 Aprovació de la modificació del contracte dels treballs d'actuació arqueològica a La Riera, tram situat entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó, adjudicat a l'empresa ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS D'INVESTIGACIONS CULTURALS I SOCIALS, SL.

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, que inclou els carrers Camí de la Geganta, Mare de Déu de l'Esperança, Mata i trams dels carrers València, Sant Cugat i Ciutat Freta, i convocar licitació.

6 Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F" (Av. Lluís Companys, Ciutat Freta i altres), de Mataró a favor d'Electricitat Boquet, SL, per un import de 96.669,70 EUR.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

7 Donar compte de la Sentència 214 de 19.3.2004, que estima en part el Recurs Contenciós Administratiu 515/99 interposat per FULGAROLES SA., contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de les Hortes del Camí Ral.

-Servei de Llicències-

8 Ordre de retirada de rètols i aparells d'aire condicionat, en 20 finques de la ciutat .

-Servei de Manteniment-

9 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de condicionament dels erms de la Illa Educativa de la Llàntia realitzades per Jardineria J. Buch .

10 Aprovació definitiva del Projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004"

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor