Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal mes de setembre. 09/09/2004

Escoltar

Ple Municipal mes de setembre. 09/09/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6713/2004 de 6 de setembre

Assumpte:Ordre del dia Ple ordinari 9 de setembre de 2004.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 9 de setembre de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries dels dies 17 de juny de 2004 i 8 de juliol de 2004.

2. DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3. Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Partit dels Socialistes i Convergència i Unió a favor del dret a l'autodeterminació del Sàhara Occidental.

4. Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la Campanya Free Catalonia - Catalunya Lliure.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

5. Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2003 que inclou el Compte General de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

6. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 6336/2004 de 11 d'agost relatiu a la cessió a precari d'un pis del c/ Madoz a la Comissió de Clubs de futbol.

7. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 6010/2004 de 22 de juliol relatiu a l'arrendament de l'habitatge de propietat municipal del carrer Sant Valentí, 19, 8è 1ª.

8. Constitució d'un dret de superfície sobre un terreny de propietat municipal situat a l'Av. Frederic Mistral de Mataró, a favor del Servei Català de la Salut, per a centre d'assistència sanitària primària.

9. Concessió demanial d'una finca municipal situada a l'àmbit Cafè del Mar, per a la construcció i explotació d'un aparcament públic, en subsòl.

-Servei de Seretaria General-

10.Aprovació Calendari Festes Locals a Mataró per a l'any 2005.

-Servei de Compres i Contractacions-

11. Ratificar el decret 5672/2004 de 12 de juliol, en que s'aprova el contracte de gestió del servei d'explotació de la deixalleria situada al carrer Galicia de Mataró"

-Servei de Recursos Humans-

12. Declarar la compatibilitat a una treballadora municipal.

13. Modificació de la relació de llocs de treball.

14. Donar compte Decret sobre contractació per màxima urgència d'una treballadora familiar.

15. Donar compte Decret sobre contractació per màxima urgència d'una auxiliar tècnica analista.

16. Donar compte Decret sobre nomenament per màxima urgència d'uns agents de policia pel servei de platja.

17. Donar compte Decret sobre nomenament interí per urgència d'una plaça de tècnic superior

18. Donar compte Decret sobre contractació per urgència d'un oficial segona paleta.

19. Donar compte Decret sobre nomenament interí per màxima urgència d'un agent de la policia local pel servei de platja.

-Institut Municipal de Promoció Econòmica-

20. Aprovació del plec de condicions econòmico-administratives particulars per a l'adjudicació de parades vacants del Mercat de la Plaça Gran.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

21. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General als àmbits IVECO-RENFE/FARINERA/VEÏNAT DE VALLDEIX.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

22. Ratificar el decret d'alcaldia número 6194/2004, de 2 d'agost, sobre l'aprovació definitiva de la plantilla de l'IME de l'any 2004

23. Ratificar el decret d'alcaldia número 6195/2004, de 2 d'agost, sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l'IME.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

24. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la reforma i dinamització del mercat de la Plaça de Cuba.

25. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular per a l'organització d'un festival de rumba catalana a Mataró.

PRECS I PREGUNTES

26. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la reunió de la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró amb el departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

27. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la promesa feta als ciutadans/es de Mataró de tenir uns pressupostos participatius per l'any 2005.

28. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la modificació del mur de delimitació entre la Plaça Gaudí i el carrer Cooperativa.

29. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa a les queixes dels comerciants de la Plaça de Cuba

30. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la reforma del mercat de la Plaça Gran.

31. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa a millorar l'estat de deixadesa i brutícia de la Plaça Santa Anna.

32. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la colònia de rosegadors de la ciutat.

33. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els criteris d'actuació de la Policia Local i el servei de retirada de vehicles.

34. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'estat de degradació de la Plaça Santa Anna.

35. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre quina valoració fa el govern municipal de l'actuació de Carlinhos Brown en les festes de Les Santes.

36. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el problema d'accessibilitat per a les persones de mobilitat reduïda al Centre d'Atenció Primària de la Ronda General Prim.

37. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre les dificultats d'accés al Camp de Futbol de Can Pilé.

38. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a adjuntar al document de denúncia per infracció de trànsit, una notificació d'acollir-se a la commutació del pagament de denúncia mitjançant l'assistència a les sessions d'educació viària.

39. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relatiu als sorolls procedents de l'Hotel Ciutat de Mataró.

40. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relatiu a la construcció d'habitatges socials al Pla d'en Boet .

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor