Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 12/02/2004

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 12/02/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

991/2004 de 9 de febrer

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari del 12 de febrer de 2004.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 de febrer de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4-12-2003.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per l'adhesió al manifest de Madrid contra el terrorisme.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

4 Pressa de Possessió de la Sra. Montserrat López Figueroa del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, com a regidora de l'Ajuntament de Mataró.

5 Moció d'Alcaldia relativa a la modificació de retribució de regidors.

6 Moció d'Alcaldia relativa a la modificació en la composició de les Comissions Municipals Informatives i Comissió Especial de Comptes.

7 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 701/2004 de 29 de gener, de modificació nomenaments Tinents d'Alcalde.

8 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 702/2004 de 29 de gener, de substitució membres de la Comissió de Govern Municipal.

9 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 703/2004 de 29 de gener, de modificació de les competències delegades en matèria d'Interior i Hisenda.

10 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 831/2004 de 4 de febrer, relatiu al nomenament de la Sra. Pilar González Agàpito com a Presidenta de l'Àrea de Serveis Centrals.

11 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 704/2004 de 29 de gener, relatiu al nomenament de la Sra. Pilar González Agàpito com a Presidenta de la Mesa de Contractació.

12 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 708/2004 de 29 de gener, nomenament com a personal eventual en el càrrec de Coordinador de l'Àrea de Serveis Centrals al Sr. Ricard Bonastre i Verdaguer.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

13 Lliurament del solar de propietat municipal, situat a la confluència dels carrers Camí Ral, Prat i Solís, de Mataró, a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la construcció i establiment d'un centre docent públic d'educació infantil i primària (Anxaneta)

14 Autoritzar i avalar a la Societat Mercantil Aigües de Mataró SA davant l'entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en l'operació de crèdit de quantia de 1.500.000 €.

-Servei de Compres i Contractacions-

15 Aprovació l'adjudicació de la construcció i explotació de 2 moduls de servei de tipus fix ubicats a la zona de domini públic marítim terrestre al Passeig Marítim de Mataró a favor del Racó d'en Margarit pel que fa al modul 1 i de Serveis Assistencials Terciaris, SL pel que fa al modul 2.

16 Desestimació de la sol.licitud efectuada per Cintra Aparcamientos, SA, concessionària de l'explotació de l'estacionament subterrani de la Plaça de les Tereses, relativa a la revisió per a l'anualitat del 2004 de la tarifa màxima a aplicar per hora o fracció d'estacionament.

17 Ratificació del decret de data 31/12/2003, aprovat pel Conseller-Delegat d'Interior i Hisenda, en el que s'inclou la modificació per ampliació en l'import de 35.000'00 EUR., IVA. Inclòs, del contracte de servei públic de recollida de residus sòlids urbans, adjudicat a favor de Fomento de Construcciones y Contratas,S.A.

18 Ratificació del decret de data 31/12/2003, aprovat pel Conseller-Delegat d'Interior i Hisenda, en el que s'inclou la revisió dels preus a compte del 2003 a aplicar al contracte de serveis de neteja dels edificis i dependències municipals, de lEUPM i de l'IME, prestat per Servicios Especiales de Limpieza,S.A. (SELSA)

19 Inici de l'expedient per a l'atorgament de la concessió demanial per a la rehabilitació i explotació de la masia de "Cal Sastre" de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, aprovació del projecte i del plec de clàusules econòmiques administratives particulars i exposició pública per 30 dies.

-Servei de Recursos Humans-

20 Declaració compatibilitat funcionaria

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

21 Aprovació del Pla Director del clavegueram de Mataró, presentat per la gerència de la societat privada municipal "Aigües de Mataró" SA.

22 Aprovació inicial del projecte constructiu d'implantació de la xarxa de clavegueram a la Urbanització de Santa Maria de Cirera "Les Sureres" i imposar contribucions especials per raó de l'execució de les obres àmbit Les Sureres.

-Servei d'Urbanisme-

23 Aprovació del Text Refós del Pla parcial "Can Quirze".

24 Aprovació inicial de la modificació de Pla General d'Ordenació Urbana àmbit "Ronda Barceló" i encàrrec a PUMSA de la gestió i urbanització de l'àmbit.

-Ciutat Sostenible-

25 Ratificació del Decret 125/2004 de 8 de gener, d'acceptació de les condicions i prescripcions de la concessió administrativa dels mòduls de la platja.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

26 Designació de vocals del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació, a proposta del Consell Escolar Municipal

27 Designació d'un vocal al Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació, a proposta del Consell Municipal de Cultura.

-Patronat Municipal de Cultura-

28 Nomenament de vocals de la Junta del Patronat Municipal de Cultura, a proposta del Consell Municipal de Cultura.

29 Designació de vocals a la Junta del Patronat Municipal de Cultura, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis Personals.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Protecció Civil-

30 Aprovació del PAM de transport de mercaderies perilloses.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la instal.lació del Museu del Gènere del Punt a Mataró.

PRECS I PREGUNTES

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa a la Mostra de Cinema de Mataró.

33 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a una bona il·luminació en diferents indrets de la ciutat.

34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la decisió de l'Associació de Veïns de Cerdanyola en no participar en els treballs del Pla Integral.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la negociació de l'IME i el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'incendi de la Prefectura de la Policia Local.

37 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el compliment de la normativa de rètols al Mataró Parc.

38 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la circulació al Pla d'en Boet.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Pollancreda del Pla d'en Boet.

40 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el carrer Rosa Sensat.

41 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'acord de govern de mantenir una fiscalitat d'acord amb la inflació .

42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el capteniment del govern municipal respecte del Pla Director del Parc Forestal.

43 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Borsa d'habitatge de lloguer.

44 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el control de la tinença de gossos.

45 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'existència de Centres anomenats "ludoteques".

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor