Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari. 15/04/2004

Escoltar

Ple Municipal ordinari. 15/04/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2747/2004 de 13 d'abril

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 15 d'abril de 2004.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 15 d'abril de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 12 de febrer de 2004 i de 18 de març de 2004.

2. DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3. Proposta conjunta de tots els grups municipals sobre el Pacte de la Nova Ciutadania.

4. Proposta conjunta de tots els grups municipals demanant l'anul.lació dels processos sumaríssims als quals varen ser sotmesos els republicans espanyols.

5. Proposta conjunta dels grups municipals de Convergència i Unió, Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds -Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya per a recolzar la Campanya per a un domini.CAT.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

6. Aprovació conveni de col.laboració C.E. Mataró pels anys 2004-2006

7. Nomenament de representants de la Universitat Politècnica de Catalunya en el Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

CMI DE SERVEIS CENTRALSSOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

8. Exercir davant la juridiscció civil l'acció de desnonament contra la Sra. Sonia Linares Rodríguez en relació a l'arrendament de la vivenda situada al carrer Sant Valentí, 19, 8è. 1ª. de Mataró

9. Ratificació Decret d'alcaldia 1776/2004, en virtut del qual s'acordà arrendar l'habitatge de propietat municipal situat a l'avinguda Gatassa, 73, 1r E, de Mataró, al Sr. Lorenzo Salguero Salguero, per la via d'urgència.

10. Donar compte del Decret 1950/2004, de 12 de març, d'aprovació de la Liquidació del Pressupost 2003 de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

-Servei d'Ingressos-

11. Declaració d'especial interès obres d'accés i organització al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme i concessió bonificació 50% en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

-Servei de Compres i Contractacions-

12. Revisió definitiva dels preus aplicables durant l'any 2003 al contracte de servei de recollida selectiva (paper i cartró, vidre i envasos lleugers), adjudicat mitjançant concessió a Recuperacions Masnou, SL., ascendint la revisió a l'import anual de 33.445'67.-EUR., IVA. inclòs.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13. Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució del Pavelló Polisportiu a Cirera, Fase Equipament Esportiu .

-Servei d'Urbanisme-

14. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU-96, en l'àmbit del "Touring Club" i aprovació de conveni de col·laboració.

-Servei d'Habitatge-

15. Ratificació del decret d'alcaldia de 17.03.04, d'aprovació conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per la implantació i manteniment del Programa "Borsa Jove d'Habitatge", any 2004.

-Ciutat Sostenible-

16. Aprovació de la modificació del Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 Mataró.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Popular per a la creació d'un Pla Especial de Millora dels Equipaments Esportius Municipals.

18. Proposta de resolució que presenten tots els grups municipals sobre la instal·lació del museu del gènere del punt a Mataró.

PRECS I PREGUNTES

19. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

20. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Plaça Lluís Gallifa.

21. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre Can Boada.

22. Pregunta que presenta el grup municipal Popular sobre mesures de seguretat a l'edifici de la Prefectura de la Policia Local.

23. Pregunta que presenta el grup municipal Popular sobre el procés de relleu de l'Alcalde.

24. Pregunta que presenta el grup municipal Popular relativa a una resolució de l'Audiència Provincial de Barcelona sobre l'epidèmia de legionel·losi.

25. Pregunta que presenta el grup municipal Popular sobre la venda de patrimoni per part de la Fundació Hospital.

26. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el model de fires de la nostra ciutat.

27. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el servei de Correus de la nostra ciutat.

28. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la proposta "Cerdanyola sense fils".

29. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'aplicació de substàncies prohibides, en el tractament de fustes i materials utilitzats en el mobiliari urbà.

30. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els criteris seguits pel servei de concessió de llicències de guals.

PROPOSTA D'URGÈNCIA

31. Nomenament de representant del grup municipal de Convergència i Unió al Consell Plenari i a la Junta Executiva del Patronat Municipal d'Esports.

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor