Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari. 18/03/2004

Escoltar

Ple Municipal ordinari. 18/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2039/2004 de 15 de març

 

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari pel 18 de març de 2004.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 18 de març de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinàries que tingueren lloc els dies 18-12-2003, 16-02-2004 i 11-03-2004, i ordinària del dia 15-01-2004.

2 DESPATX OFICIAL

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

3 Presentació per part del Defensor del Ciutadà de l'informe relatiu a les seves actuacions durant l'any 2003.

CMI DE SERVEIS CENTRALSSOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

4 Desafectació habitatges de l'edifici de propietat municipal situat al carrer Madoz, 28-30 de Mataró.

5 Arrendament de l'habitatge de propietat municipal situat al carrer Los Alamos, 6- 5è A de Mataró.

-Servei d'Ingressos-

6 Adhesió de l'Ajuntament al Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 de la Diputació de Barcelona.

7 Concertació operacions pel finançament del programa d'inversions, exercici 2004.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Urbanisme-

8 Modificació de les Bases dels Premis "Puig i Cadafalch d'Arquitectura" i Convocatòria dels premis - 2004.

9 Aprovació Provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal relativa al nou parc de Bombers de Mataró.

10 Aprovació del plànol de delimitació de les franges de protecció d'incendis forestals a les urbanitzacions, i a les edificacions i instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals.

CMI DE SERVEIS PERSONALS-Institut Municipal d'Educació-

11 Nomenament de membres del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

CMI DE RELACIONS ECONÒMIQUES I INSTITUCIONALS

-Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals-

12 Proposta d'adhesió al Fòrum de Municipis del Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona i nomenament.

13 Proposta d'aprovació de la participació de l'Ajuntament en el Pla Estratègic per al Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona.

14 Proposta d'aprovació de la modificació dels estatuts de la Fundació Unió de Cooperadors.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la prevenció de riscos laborals.

16 Proposta de resolució que presenta el grup municipal popular per l'adhesió als convenis de col·laboració subscrits entre l'agencia tributària i la federació espanyola de municipis i províncies per l'intercanvi d'informació telemàtica.

PRECS I PREGUNTES

17 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el procés de selecció del Cap del servei de Recursos Humans.

18 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a la cobertura de la plaça del Cap del servei de Recursos Humans.

19 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre solucions al problema del pati de l'escola bressol de les Figueretes.

20 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació del carrer Rosselló.

21 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per la creació d'un servei per compartir cotxe i estacionament.

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor