Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari mes de maig. 13/05/2004

Escoltar

Ple Municipal ordinari mes de maig. 13/05/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3680/2004 de 11 de maig

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 13 de maig de 2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de maig de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

2 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya sobre el nou model de finançament autonòmic.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

3 Modificació del nombre, àmbit material i composició de les Comissions Informatives Municipals.

4 Nomenament nous representants municipals en diverses entitats.

5 Modificació règim de retribucions i dedicació dels regidors.

6 Modificació de la composició de la Junta del Patronat Municipal de Cultura.

7 Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 3676/2004 de 11 de maig, de nomenaments de Tinents d'Alcalde.

8 Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 3677/2004 de 11 de maig, modificant la composició de la Junta de Govern Local.

9 Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 3679/2004 de 11 maig, de delegació de competències a consellers delegats.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

10 Aprovació preu públic venda DVD-catàleg difusió de "l'alguer de Mataró".

11 Aprovació preu públic per assistència a sessions alternatives a les denúncies de trànsit.

12 Aprovació preus públics per assistència i estada a Escoles Bressol i preus públics per ensenyaments especials a establiments municipals (IES Miquel Biada, Escola d'Adults, Activitats formatives als centres cívics i altres serveis educatius de l'IME) per al curs 2004-2005.

13 Aprovació taxes per l'ensenyament reglat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró per al curs 2004-2005.

-Servei de Recursos Humans-

14 Modificació de la plantilla de personal.

15 Declaració de compatibilitat a una funcionària.

16 Creació del plus "responsabilitat sobre plans integrals", que s'aplicarà a alguns/nes tècnics/ques municipals, mentre durin els esmentats projectes.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

17 Aprovació del conveni de col·laboració urbanística i cancel·lació de deute amb Manufactures Antonio Gassol SA, àmbit "Sector Can Gassol".

18 Iniciació dels treballs de redacció del Programa d'actuació urbanística municipal (PAUM) i aprovació del programa de participació ciutadana que regirà durant el procés de la seva redacció i tramitació.

19 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de la UA-68 - carrer Mitja Galta.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

20 Nomenament de membres de reconegut prestigi al Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

21 Aprovació del Primer Conveni col.lectiu del personal laboral de l'Institut Municipal d'Educació de Mataró.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

22 Aprovació inicial de la nova Ordenança del taxi.

-Servei de Policia Local-

23 Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció.

CMI DE RELACIONS ECONÒMIQUES I INSTITUCIONALS

24 Pacte per a la nova ciutadania.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el Centre d'Assistència Psiquiàtrica de Mataró.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la signatura d'un Conveni de col.laboració amb la empresa municipal Aigües de Mataró, SA.

PRECS I PREGUNTES

27 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'aparcament a la ciutat.

28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a l'horari de tancament dels serveis públics situats al Parc Central.

29 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la circulació al carrer Biada.

30 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la demanda d'una terminal d'autobusos.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el cablejat de la ciutat de Mataró.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la situació de la Directora de la Fundació Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la cessió d'un local de Caixa de Catalunya a l'Ajuntament de Mataró.

34 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la millora de la participació ciutadana a través d'Internet.

35 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre mantenir una especial cura als carrers propers al Poliesportiu de Rocafonda pels "Kits" dels que es subministrem als heroinòmens en el Programa d'Intercanvi de xeringues usades.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els objectius i les accions que té previstos fer el Govern Municipal en el procés de reestructuració econòmica i productiva de la nostra ciutat.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la millora i la neteja dels solars municipals.

38 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre reubicació dels contenidors de la brossa situats a la Ronda President Companys/Camí del Mig.

39 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'estat de deixadesa que presenta el Passeig Pau Clarís.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor