Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/11/2005

Escoltar

02/11/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8712/2005 de 27 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 2.11.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMECRES 2 DE NOVEMBRE DE 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 d'octubre de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l'informe d'execució pressupostària a setembre de 2005.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de conservació i manteniment dels solars municipals utilitzats com a estacionaments d'ús públic, mitjançant procediment obert i subhasta, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de neteja de zones verdes de la ciutat, mitjançant procediment obert i concurs, i convocar licitació.

-Servei de Recursos Humans-

6 Aprovació bases específiques de les següents places de l'Oferta Pública d'Ocupació:

 • 13 places d'Administratiu/va per concurs oposició de promoció interna.
 • 13 places d'Auxiliar administratiu/va per concurs oposició lliure.
 • 1 Auxiliar Tècnic d'Inspecció, per concurs oposició lliure.
 • 1 Tècnic/a especialista de serveis personals per promoció interna.
 • 1 Arquitecte superior per concurs oposició lliure.
 • 1 tècnic/a de sistemes d'informació territorial, per concurs oposició lliure.

7 Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2005.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 Ratificació de la resolució 8401/20005 de 19 d'octubre, dictada per la consellera delegada d'Obres, relativa a l'aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram, Baixada de Santa Anna. Mataró. (El Maresme).

-Servei d'Urbanisme-

9 Aprovació inicial del projecte d'urbanització de les unitats d'actuació 04,05 i 47 (entorns Mas Miralles).

10 Ordre de retirada de rètols a l'av. Amèrica, 33 bxs. / av. Perú.

11 Ordre de retirada de rètols al c. Marathón, 58, bxs. / c. Estadi, 30.

12 Ordre de retirada de rètols al c. Provença, 39 bxs / pl. Tomàs Ribas i Julià.

-Servei de Manteniment-

13 Aprovació del Projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic de Mataró, d'implantació de l'Auditoria Energètica de la ciutat .

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 20/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia dos de novembre de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència de la senyora PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO, Alcaldessa - accidental

Hi concorren els Senyors:

Na Pilar González Agàpito Alcaldessa accidental

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 17 d'octubre de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 - DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A SETEMBRE DE 2005.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, dona compte de l'informe d'execució pressupostària de l'Ajuntament de Mataró i dels seus Organismes Autònoms, a setembre de 2005.

Es donen per assabentats.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS SOLARS MUNICIPALS UTILITZATS COM A ESTACIONAMENTS D'ÚS PÚBLIC, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I SUBHASTA, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes per l'enginyer del Servei de Mobilitat i el Cap del mateix Servei, de data 11/10/2005, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de conservació i manteniment de solars municipals utilitzats com a estacionaments d 'ús públic per als anys 2005 i 2006, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 36.400'00.-EUR., IVA. Inclòs, (a raó de 18.200'00.-EUR, IVA, inclòs per cada anualitat).

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 17/10/2005, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a la partida núm. 20100/513210/21001 del pressupost municipal que s'aprovi per als anys 2006 i pel 2007 per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant dites anualitats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de conservació i manteniment de solars municipals utilitzats com a estacionaments d 'ús públic per als anys 2005 i 2006, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 36.400,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 36.400,00.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida núm. 20100/513210/21001 del pressupost municipal d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2006:

 • 18.200,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 51892).

Any 2007:

 • 18.200,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 51893).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 20100/513210/21001 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2006 i 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, mitjançant la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini màxim de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE ZONES VERDES DE LA CIUTAT, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I CONCURS, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment, de data 19/10/2005, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de neteja de zones verdes des de febrer de 2006 a gener de 2008, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.154.574,88.-EUR., IVA. Inclòs, (a raó de 524.092,06.-EUR, IVA, inclòs pel 2006, 581.984,14.-EUR, IVA, inclòs pel 2007 i 48.498,68.-EUR, IVA, inclòs pel 2008).

Vist l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, respecte del contingut del plec de clàusules econòmic administratives particulars que regirà el contracte.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a la partida núm. 40533/434140/22700 del pressupost municipal que s'aprovi per als anys 2006, 2007 i 2008 per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant dites anualitats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de neteja de zones verdes des de febrer de 2006 a gener de 2008, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.154.574,88.-EUR., IVA. inclòs, degut a la necessitat de preservar les bones condicions d'ús dels espais verds i per allargar-ne la seva vida útil.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 1.154.574,88.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40533/434140/22700 del pressupost municipal d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2006:

 • 524.092,06.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 52915).

Any 2007:

 • 581.984,14.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 52916).

Any 2008:

 • 48.498,68.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 52917).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40533/434140/22700 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis 2006, 2007 i 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 52 dies naturals a comptar a partir del dia en el que es remeti l'anunci de licitació per a la seva publicació al butlletí de la Unió Europea, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Recursos Humans-

6 - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES DE LES SEGÜENTS PLACES DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ:

 • 13 places d'Administratiu/va per concurs oposició de promoció interna.
 • 13 places d'Auxiliar administratiu/va per concurs oposició lliure.
 • 1 Auxiliar Tècnic d'Inspecció, per concurs oposició lliure.
 • 1 Tècnic/a especialista de serveis personals per promoció interna.
 • 1 Arquitecte superior per concurs oposició lliure.
 • 1 tècnic/a de sistemes d'informació territorial, per concurs oposició lliure.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 17 de maig de 2005, va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any en curs.

Les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació, es van aprovar en la mateixa sessió.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les fitxes tècniques corresponents. L'objectiu d'aquesta proposta és l'aprovació de diverses d'aquestes bases específiques, de les places següents:

 • 13 places d'Administratius/ves, subescala Administrativa, escala d'Administració General, grup C, nomenament de funcionari/a de carrera, mitjançant concurs oposició de promoció interna.
 • 13 places d'Auxiliars Administratius, subescala Auxiliar Administrativa, escala d'Administració General, grup D, nomenament de funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició lliure. Una d'aquestes places es cobriran per torn de reserva a persones amb disminució. Si aquesta plaça quedés deserta, passaria al torn lliure.
 • 1 plaça d'Auxiliar Tècnic/a d'Inspecció, grup D, de l'Escala d'Administració Especial, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/a de carrera.
 • 1 plaça d'arquitecte/a, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria titulat/da superior, grup A, mitjançant concurs oposició lliuer, nomenament de funcionari/ària de carrera.
 • 1 plaça de tècnic/a mitjà/na de sistemes d'informació territorial, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe 'comeses especials', categoria diplomat/da, grup B, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.
 • 1 plaça de tècnic/a especialista de gestió en serveis personals, grup C, de la plantilla de personal laboral, sistema selectiu concurs oposició de promoció interna.

Per error material, quan es va aprovar la fitxa FEL-1, no es va incloure com a requisit per ocupar les places de conserge el fet de disposar de permís de conduir cotxe, classe B o B1, que és indispensable per poder complir amb les funcions del lloc de treball, d'acord amb el que disposa la Relació de Llocs de la corporació.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, PROPOSO a la Junta de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Aprovar les fitxes tècniques que es relacionen a continuació i que s'adjunten com a annexes, que regularan juntament amb les bases generals, els processos de selecció de les places que s'han descrit a la part expositiva.

NOMENAMENTS DE FUNCIONARI/A DE CARRERA:

 • FITXA CODI FCP-1: 13 places d'Administratiu/va, grup C, per promoció interna.
 • FITXA CODI FDL-1: 13 places d'auxiliar administratiu/va, grup D, per lliure.
 • FITXA CODI FDL€3: 1 plaça d'auxiliar tècnic/a d'inspecció, grup D, per lliure.
 • FITXA CODI FAL-1: 1 plaça d'Arquitecte/a superior, grup A, per lliure.
 • FITXA CODI FBL-3: 1 plaça de tècni/a mitjà/na de sistemes d'informació territorial, grup B, per lliure.

CONTRACTACIONS LABORAL FIX:

 • FITXA CODI LCP-2: 1 plaça de tècnic/a especialista de gestió de serveis personals, grup C, per promoció interna.

Segon.-

Modificar la fitxa FEL-1, aprovada en Junta de govern de data 17 de maig, que regula el procés selectiu de 3 places de conserge, en el sentit d'incloure com a requisit de participació a la convocatòria, disposar de permís de conduir cotxe (classe B o B1), abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Tercer.-

Convocar els següents processos selectius per la modalitat d'accés LLIURE: 3 places de conserge (1 plaça torn persones amb discapacitat), d'acord amb la fitxa tècnica FEL-1; 1 plaça d'Auxiliar Tècnic/a d'inspecció, d'acord amb la fitxa FDL-3.

Quart.-

Convocar els següents processos selectius per la modalitat d'accés per PROMOCIÓ INTERNA: 13 Administratius/ves, d'acord amb la fitxa tècnica FCP-1; 2 places d'Educador/a Social, d'acord amb la fitxa LBP-1; 1 plaça d'animador/a sòciocultural, d'acord amb la fitxa tècnica LBP-3; 1 plaça de tècnic/a especialista gestió de serveis personals, d'acord amb la fitxa tècnica LCP-2; 1 plaça d'oficial primera paleta, d'acord amb la fitxa tècnica LCP3.

Cinquè.-

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC, en el benentés que si durant aquests vint dies s'estimès alguna possible al·legació contra les fitxes tècniques que aquí s'aproven i/o es modifiquen, es tornarà a obrir nou termini de presentació de sol·licituds.

Sisè.-

Publicar aquesta proposta i els seus annexos al BOP, en extracte al BOE i DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

7 - MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2005.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern municipal de data 2 de maig de 2005, va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació vigent per l'any en curs.

En aquests moments, i per raons organitzatives, és convenient incloure una plaça d'arquitecte/a tècnic/a, grup B, de la plantilla de personal funcionari.

El Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual es regula el personal al servei dels ens locals, en el seu article 60, contempla la possibilitat de modificar l'Oferta Pública d'Ocupació i d'incloure vacants que no hagin estat previstes a l'Oferta principal.

S'ha complert en el tràmit l'obligació de negociar-ho amb els sindicats a l'empara del que estableix l'article 32,c, de la llei 9/87 de 12 de juny d'Òrgans de Representació modificada per la llei 7/90, de 19 de juliol, i l'article 8 de l'acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Mataró. Així mateix, es fa constar que l'Ajuntament de Mataró compleix la normativa sobre integració social de persones amb disminució, i les mesures alternatives.

Tenint en compte la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2005 i l'informe jurídic que antecedeix, es proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents, acords:

Primer

.- Modificar l'Oferta Principal, incorporant 1 plaça d'arquitecte/a tècnic/a, escala d'Administració Especial, subescala tècnica, categoria grau mitjà, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant el sistema de selecció concurs de mèrits per mobilitat interadministrativa.

Segon.-

Publicar íntegrament el present acord al D.O.G.C., B.O.P. i B.O.E. i comunicar-la a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 - RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 8401/20005 DE 19 D'OCTUBRE, DICTADA PER LA CONSELLERA DELEGADA D'OBRES, RELATIVA A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM, BAIXADA DE SANTA ANNA. MATARÓ. (EL MARESME).

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

"Per Decret 8401/2005 de 19 d'octubre, la consellera delegada d'Obres va resoldre per urgència aprovar inicialment el Projecte de renovació de la xarxa de Clavegueram, Baixada de Santa Anna. Mataró.( El Maresme). En el mateix Decret es justificava les raons de l'urgència que van portar a adoptar l'acord, encara que per l'import del projecte, la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern, i es disposava que seria ratificat per l'esmentat òrgan municipal.

En conseqüència, la consellera delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

ÚNIC.-

Ratificar el Decret 8401/2005 de 19 d'octubre, que en la seva part dispositiva resolia el següent;

" Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram, Baixada de Sant Anna.Mataró (El Maresme)"Anna. Mataró (El Maresme )", redactat pels serveis tècnics d'Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar el conjunt d'obres necessàries per realitzar la substitució de l'actual galeria de la Baixada Santa Anna, amb un pressupost d'execució per contracte de 115.825,66 IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- En base al que disposa l'article 2on dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA. sota les següents condicions:

 • Referent a la reposició del ferm i paviments afectats per l'execució de les obres, la reposició prevista a la calçada de la Baixada de Santa Anna: 20 cm de formigó HM-20 i 12 cm d'aglomerat asfalti en calent, tipus D-12, es considera correcte.
  • Les voreres es reposaran amb 15 cm de base de formigó HM-20 i panot de 20x20x4 cm de quatre pastilles.

  • La reposició del paviment de granit de la Plaça Santa Anna es realitzarà amb el mateix material què l'existent i amb la mateixa distribució i talls de les peces, seguint el disseny existent.

  • Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament.

  • Referent a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

  Quart.- Ratificar els anteriors acords per la Junta de Govern Local en la sessió que es celebri pròximament.

  Cinquè.- Comunicar els anteriors acords al gerent de l'empresa pública municipal d'Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Públics i Mobilitat als seus efectes".

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  -Servei d'Urbanisme-

  9 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LES UNITATS D'ACTUACIÓ 04,05 I 47 (ENTORNS MAS MIRALLES).

  La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

  "La present proposta té per objecte l'aprovació inicial del projecte d'urbanització de les Unitats d'Actuació UA-04, UA-05, i UA-47 redactat per Jordi San Millàn i Filbà, enginyer de camins, en representació de POMIGAR GRUPO SL

  Es tracta del projecte d'urbanització que es correspon amb els sistemes viari i d'espais lliures de les Unitats d'Actuació UA-04, UA-05 i UA-47 que configuren els espais públics de l'entorn del Mas Miralles que, d'acord amb el nou planejament proposat, es prevéu la seva reconversió com a equipament públic.

  Els serveis tècnics del Serveis Municipals d'Obres i d'Urbanisme han informat que es pot procedir a l'aprovació inicial d'aquest Projecte d'urbanització amb una sèrie de prescripcions

  Les prescripcions que es fixen en l'informe del Servei d'urbanisme són les seguents:

  1. Per un millor aclariment, al primer punt de la memòria "Situació, antecedents i estat actual", s'haurà de completar la referència a la modificació puntual de planejament de les UA-05 i UA-47, actualment en tràmit, amb la inclusió dels paràmetres urbanístics i, en relació al conveni, les clàusules amb incidència amb la urbanització de l'àmbit. De la mateixa manera, al punt tercer s'haurà d'afegir que l'objecte del projecte es fa d'acord a la modificació puntual de planejament i al conveni signat per tots els propietaris
  2. Que per poder repartir correctament les càrregues d'urbanització imputables a cada unitat d'actuació s'haurà de contemplar un apartat de repartiment d'aquestes despeses, tenint en compte que l'àmbit 4 correspon a la UA 47 i la resta d'àmbits (1,2,3 i annex mitgera) a les UA 04 i UA 05d.
  3. Cal recordar que l'aprovació d'aquest projecte d'urbanització queda supeditada a la aprovació definitiva, per part de la CUB, de la modificació puntual de planejament de les UA-05 i UA-47, actualment en tràmit.
  4. De forma prèvia a l'aprovació definitiva, s'haurà d'aportar l'assumeix tècnic de la direcció de les obres de tractament de la mitgera de l'edifici que dona a la zona verda.

  El Servei Municipal d'Obres fixa les següents prescripcions:

  - Respecte els nous subministraments de les Companyies de Serveis s'han incorporat les prescripcions indicades:

  • Les escomeses soterrades de les xarxes de serveis (aigua potable, clavegueram, electricitat, gas, telefonia, telecomunicacions, etc.) s'hauran de preveure a les noves edificacions, amb l'objecte que no afectin a la nova plaça i els diferents carrers un cop que s'executin les obres d'urbanització.
  • Els serveis existents que dins de l'àmbit de cada UA siguin aeris, hauran de quedar soterrats un cop s'urbanitzin les UA.
  • Les necessitats i situació dels transformadors es realitzaran segons els convenis dels titulars de les UA amb les companyies subministradores, tenint en compte que en cap cas s'autoritzarà la seva situació dins de terreny públic, havent-se d'integrar els transformadors dins de les edificacions, aplicant la normativa oportuna; amb un subministrament soterrat de la xarxa de mitja i baixa tensió.

  El règim jurídic i Procediment d'aprovació d'aquest projecte d'urbanització, són els articles 87.6 i 113.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

  En base a tots aquests antecedents i al que s'indica en els informes tècnics i jurídic obrants a l'expedient, PROPOSO a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment, el projecte d'urbanització de les Unitats d'Actuació UA-04, UA-05, i UA-47 redactat per Jordi San Millàn i Filbà, enginyer de caminis, en representació de POMIGAR GRUPO SL, amb les següents condicions a resoldre abans de l'aprovació definitiva:

  Les prescripcions que es fixen en l'informe del Servei d'urbanisme són les següents:

  1. Per un millor aclariment, al primer punt de la memòria "Situació, antecedents i estat actual", s'haurà de completar la referència a la modificació puntual de planejament de les UA-05 i UA-47, actualment en tràmit, amb la inclusió dels paràmetres urbanístics i, en relació al conveni, les clàusules amb incidència amb la urbanització de l'àmbit. De la mateixa manera, al punt tercer s'haurà d'afegir que l'objecte del projecte es fa d'acord a la modificació puntual de planejament i al conveni signat per tots els propietaris
  2. Que per poder repartir correctament les càrregues d'urbanització imputables a cada unitat d'actuació s'haurà de contemplar un apartat de repartiment d'aquestes despeses, tenint en compte que l'àmbit 4 correspon a la UA 47 i la resta d'àmbits (1,2,3 i annex mitgera) a les UA 04 i UA 05d.
  3. Cal recordar que l'aprovació d'aquest projecte d'urbanització queda supeditada a la aprovació definitiva, per part de la CUB, de la modificació puntual de planejament de les UA-05 i UA-47, actualment en tràmit.

  El Servei Municipal d'Obres fixa en el seu informe les següents prescripcions:

  - Respecte els nous subministraments de les Companyies de Serveis s'han incorporat les prescripcions indicades:

  • Les escomeses soterrades de les xarxes de serveis (aigua potable, clavegueram, electricitat, gas, telefonia, telecomunicacions, etc.) s'hauran de preveure a les noves edificacions, amb l'objecte que no afectin a la nova plaça i els diferents carrers un cop que s'executin les obres d'urbanització.
  • Els serveis existents que dins de l'àmbit de cada UA siguin aeris, hauran de quedar soterrats un cop s'urbanitzin les UA.
  • Les necessitats i situació dels transformadors es realitzaran segons els convenis dels titulars de les UA amb les companyies subministradores, tenint en compte que en cap cas s'autoritzarà la seva situació dins de terreny públic, havent-se d'integrar els transformadors dins de les edificacions, aplicant la normativa oportuna; amb un subministrament soterrat de la xarxa de mitja i baixa tensió.

  Segon.- Iniciar un període d'informació pública d'UN MES, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipals i en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya.

  Tercer.- Notificar el present acord a PUMSA, interessats i serveis municipals afectats."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  10 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A L'AV. AMÈRICA, 33 BXS. / AV. PERÚ.

  La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 11 de maig de 2005 s'ha incoat a Eduard Cos i Alfonso expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a l'av. Amèrica, 33 bxs cant. av. Perú, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada ha presentat al·legacions, manifesta que les dues creus de farmàcia en banderola substitueixen unes anteriors; s'ha rectificat l'alçada per complir la mínima de 2,5 m des de la rasant del carrer; no fan parpelleigs ni llampades i s'autorregula en intensitat, sense crear molèsties als veïns; ignorava la normativa de rètols i va escollir entre les creus oferides al seu sector; i finalment sol·licita la concessió de llicència de rètol.

  Se li ha concedit un termini per presentar la documentació necessària per la tramitació de la llicència, que ha complimentat. La llicència s'ha tramitat en expedient núm. 20051343 RET, on han estat desestimades les al·legacions formulades en audiència prèvia i denegada la llicència per decret de 28 de setembre de 2005, en excedir-se de la dimensió màxima permesa de 60 x 60 cm.

  Respecte a les infraccions inicials de dimensió, alçada i efectes lluminosos de parpelleig, resulta que l'alçada s'ha rectificat i el parpelleig compleix amb l'exigència de no produir molèsties als veïns, vianants o conductors en ser automàtica la regulació d'intensitat i sortir la informació en llum vermella, però incompleix les dimensions màximes.

  Respecte a la resta d'al·legacions de substituir unes creus anterior, de manca d'informació sobre la normativa de rètols, i existència d'altres rètols similars a la ciutat, han estat desestimades en el decret de denegació de la llicència, que es dóna per reproduït, en no ser eximents del compliment de l'Ordenança municipal de la publicitat.

  L'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, prohibeix els rètols en banderola, en especial tots els logotips o similars de marques comercials, únicament permet la referència simbòlica dels establiments d'interès públic de dimensió màxima 60 x 60 cm. amb un màxim de 12 cm. de gruix. L'article 18 de l'Ordenança disposa, entre d'altres, que si el gruix del rètol es superior a 0,05 m. no tindrà cap punt situat per sota de 2,5 m. des de la rasant de la vorera, i que l'element lluminós no produirà efectes de parpelleig o llampades que puguin produir molèsties als ocupants de l'edifici, als veïns, als vianants o als conductors de vehicles.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Eduard Cos i Alfonso que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols en banderola, en forma de creus indicatives de farmàcia, a l'av. Amèrica, 33 bxs cant. av. Perú, que s'excedeixen de la dimensió màxima permesa.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a Eduardo Cos i Alfonso als efectes del seu compliment, i a l'empresa instal·ladora Carbó, SL, a l'empresa retolista Barcelona Rótulos 47, SL, i al Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona, als efectes informatius per evitar futures infraccions."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

  11 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. MARATHÓN, 58, BXS. / C. ESTADI, 30.

  La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 6 de setembre de 2005 s'ha incoat a Juan Jiménez Almagro expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Marathon, 58 bxs / c. Estadi, 30, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  Els rètols instal·lats en planta baixa tipus banderola infringeixen l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Juan Jiménez Almagro que en el termini màxim de dos mesos, retiri els tres rètols en banderola, al c. Marathon, 58 bxs / c. Estadi, 30.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

  12 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. PROVENÇA, 39 BXS / PL. TOMÀS RIBAS I JULIÀ.

  La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 6 de setembre de 2005 s'ha incoat a Banco Sabadell, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Provença, 39 bxs / pl. Tomàs Ribas i Julià, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Banco Sabadell, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossats a façana i de banderola, al c. Provença, 39 bxs / pl. Tomàs Ribas i Julià.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

  -Servei de Manteniment-

  13 - APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONTROL TARIFARI I TELEGESTIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE MATARÓ, D'IMPLANTACIÓ DE L'AUDITORIA ENERGÈTICA DE LA CIUTAT .

  La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa accidental, presenta la proposta següent:

  "Vist el "Projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic de Mataró", d'implantació de l'Auditoria Energètica de la ciutat, redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Joaquim Sendra i Vicens, amb un pressupost per contracte de 710.943,05.-EUR., IVA inclòs.

  Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

  Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

  El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic de Mataró", d'implantació de l'Auditoria Energètica de la ciutat, redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Joaquim Sendra i Vicens, amb un pressupost per contracte de 710.943,05.-EUR., IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  Precs i Preguntes :

  No se'n formulen.

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.