Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

07/03/2005

Escoltar

07/03/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern Local
Organisme

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de març de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 21 de febrer de 2005.

2                                                   DESPATX OFICIAL

                                                           CMI SERVEIS CENTRALS

                                             SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

                                                   -Servei de Compres i Contractacions-

 

3  Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de subministrament del vestuari per a la Policia Local per a l'any 2005,  mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4  Inici dels tràmits administratius per a la resolució del contracte d'obres formalitzat amb l'empresa Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO, SL.), per a l'execució del projecte bàsic de construcció de l'escola-bressol "El Tabalet", per incompliment culpable de l'entitat contractista en la correcta execució de les obres

5  Ratificació del decret núm. 1213/2005, de 14 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel que s'acorda l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central Vell, mitjançant concurs i procediment obert, i es convoca licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de suport a la intervenció grupal i comunitària amb la infància en risc social, amb una durada de dos anys (del 01/05/2005 al 30/04/2007), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de gestió dels Casals Municipals de Gent Gran, amb una durada d'un any (del 01/05/2005 al 30/04/2006), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8  Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2005, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del catàleg de béns i productes homologats de la Generalitat de Catalunya.

9 Ratificació del decret núm. 1616/2005, de 25 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel que s'acorda l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals, amb una durada de dos anys (del 01/04/2005 al 31/03/2007), mitjançant concurs i procediment obert, i es convoca licitació.

10 Comunicació a Fremap, Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguriad Social, la finalització el proper dia 01/05/2005, a les 00.00 hrs., del contracte formalitzat per a la cobertura de les contingències derivades dels riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals i per a la col·laboració en dues especialitats del servei de prevenció de riscs laborals per a l'Ajuntament de Mataró.

11 Ratificació decret d'Alcaldia 1752/2005 d'1 de març, en relació a la proposta de conveni extraprocessal entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya, la qual actua representant l'Ajuntament de Mataró, sobre les compensacions pel dipòsit de detinguts.

                                         CMI SERVEIS TERRITORIALS

                                                   -Servei d'Urbanisme-

Ordre de retirada de caseta prefabricada de fusta i tanca a la finca del Veïnat de Mata, en l'àmbit del Parc Natural Montnegre-Corredor .

13 Ordre de retirada de tres rètols a la rda. Alfons XII, 97-99 bxs .

14 Ordre de retirada de rètol en banderola a la Via Europa, 86 bxs.

15 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. La Granja, 39-41, 1r 1ª.

16 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada de cobert en terrat a la Via Europa, 131, 6è 1ª.

                                            -Servei de Manteniment-

17 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OK" (Rda. Cervantes, carrer Alcalde Rafael Carreras, Sor Lucil·la i altres).

18 Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'adequació de les instal·lacions redistribució d'espais a l'edifici del SIB, situat al carrer Alcalde Abril, 9 de Mataró.

                                          CMI SERVEIS PERSONALS

                                                  -Servei de Benestar Social-

19 Ratificar el decret 9958/2004 en el qual s'aprova la signatura d'un conveni plurianual 2005-2008 amb la Fundació Sant Jaume i Santa Magdalena.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 5/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA  7 DE  MARÇ  DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia set de març de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar                  Alcalde

Na Pilar González Agàpito                       1ra. Tinent d'Alcalde              

En Jaume Graupera Vilanova                  2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura                       4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                            5è Tinent d'Alcalde                          

En Arcadi Vilert Soler                                6è Tinent  d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio              7è Tinent  d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor  Antoni Civit i Rey,  3r. Tinent d'Alcalde.          

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 21 de febrer de 2005.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assump

 

               CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

                SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

                  -Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DEL VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL PER A L'ANY 2005,  MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe de data 17/01/2005 efectuat pel Cap de la Policia Local, en el qual es sol·licita la tramitació del corresponent expedient administratiu per a la contractació del subministrament de vestuari per a la Policia Local durant el 2005.

 

L'import màxim fixat per a la present contractació és de 66.000'00.-EUR., IVA. inclòs, per la qual cosa correspon convocar concurs per a la seva adjudicació, essent el tipus de procediment a utilitzar l'obert, per ésser el genèricament utilitzar per aquest servei i en tant que el servei promotor no fa cap previsió en aquest sentit.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 07/02/2005, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 20220/222130/22104 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti enguany.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de vestuari per a la Policia Local, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 66.000,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar la despesa de fins a 66.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida 20220/222130/22104 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus A núm. 2498).

Quart.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 - INICI DELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES FORMALITZAT AMB L'EMPRESA SOCIETAT CATALANA D'INSTAL·LACIONS I OBRES, SL. (SCIO, SL.), PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA-BRESSOL "EL TABALET", PER INCOMPLIMENT CULPABLE DE L'ENTITAT CONTRACTISTA EN LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

1.- Fets.

1.- Mitjançant acord del Ple Municipal de data 13/12/2001 s'acordà l'inici del procediment per a la contractació de les obres d'execució del projecte bàsic de construcció de l'escola bressol "El Tabalet", per la qual cosa s'aprovà el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran el contracte i s'acordà així mateix la licitació pública del contracte, mitjançant la forma de concurs i amb procediment obert.

2.- En la data de 04/03/2002 la Comissió de Govern Municipal acordà l'adjudicació del contracte d'obres a favor de la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO, SL.), atès que de les quatre empreses que es van presentar a la licitació aquesta mercantil va ser la que presentà una oferta que en el seu conjunt s'adequava millor als criteris d'adjudicació fixats als plecs econòmics administratius particulars. (La Mesa de Contractació va desestimar la plica presentada per Promoción E Ingeniería de Obras, SA. per no tenir proposta econòmica i la presentada per Edificaciones Goñalons, SL. per superar el tipus de la licitació. L'oferta efectuada per Servicios y Obras Barcelona, SA. €SyO- oferí executar les obres per l'import de 1.236.882'91.-EUR., el que suposava una baixa del 2% respecte del tipus fixat per a l'adjudicació de les obres, oferint un termini de 17 mesos per a la seva execució, essent 18 el termini fixat al plec. SyO obtení una puntuació global per l'oferta presentada de 8'44 punts. SCIO oferí executar les obres per 1.238.460'57.-EUR., el que suposava una baixa del 1'87 % respecte del tipus fixat per a l'adjudicació, i oferí executar les obres en 16 mesos, per la qual cosa obtení una puntuació global de 8'49 punts).

3.- En la data de 25/03/2002 SCIO, SL. constituí la preceptiva garantia definitiva per les obres adjudicades mitjançant aval bancari de la Caixa de Catalunya, per l'import de 49.538'42.-EUR., corresponent al 4 % de l'import ofert per l'esmentada mercantil per a l'execució de les obres. En la mateixa data de 25/03/2002 es signà el corresponent contracte administratiu.

4.- En la data de 04/07/2002 per decret núm. 4350/2002, del Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres, s'aprovà el pla de seguretat i salut confeccionat per SCIO, SL., amb la condició de que l'empresa havia d'incloure l'estat d'amidament i pressupost desglossat de l'estudi de seguretat.

5.- En la data de 23/04/2002 va tenir lloc la corresponent acta de comprovació del replanteig, en la que ambdues parts contractuals van declarar la viabilitat de les obres i la maca d'impediments que podessin afectar al contracte. El contracte s'havia d'executar dintre del termini de 16 mesos oferts per SCIO, SL., i per tant l'obra havia d'estar finalitzada en la data de 24/08/2003.

6.- En la data de 28/04/2003 la Comissió de Govern Municipal acordà estimar la sol·licitud efectuada pel legal representant de SCIO, SL. en la data de 05/03/2003, i prorrogar el contracte fins al 29/10/2003, degut a les dificultats en el desenvolupament dels treballs de la fase d'estructura, el que va provocar l'endarreriment de les obres.

L'informe efectuat de forma conjunta per l'arquitecte tècnic com pel Cap del Servei d'Obres, de data 02/04/2003, posa de manifest la que els treballs desenvolupats en aquesta fase (estructura) s'adaptaven a les especificacions d'aquest tipus d'edificació, pel que l'empresa constructora s'havia vist obligada a sol·licitar un ajornament en el termini d'acabament de les obres. Així mateix s'estableix com a termini màxim per a la finalització de les obres la data de 29/10/2003.

7.- En la data de 16/01/2004 es va efectuar l'acta de recepció de les obres, per l'import de 1.153.541'57.-EUR., si bé l'obra quedava pendent de liquidació i en un annex adjunt a l'acta de recepció es deixava constància dels treballs pendents.

8.- Mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 23/02/2004 es va aprovar l'acta de recepció de les obres abans esmentada, tal i com s'ha exposat en el punt anterior, si bé l'obra quedava pendent de subsanar els defectes observats per la direcció facultativa segons informe del tècnic que s'adjuntava a l'acord d'aprovació de la  recepció. Així mateix es donava un termini d'un mes a SCIO, SL., per a la subsanació d'aquests defectes.

Aquest acord fou comunicat a SCIO, SL. en la data de 01/04/2004.

9.- Mitjançant informe de l'assessora jurídica del Servei d'Obres de data 07/02/2005 es manifesta que en diferents ocasions s'ha reiterat a SCIO, SL. el compliment del requeriment de subsanació dels defectes apreciats a l'acta de recepció de les obres:

En la data de 03/03/2004 el legal representant de SCIO, SL. visità les obres juntament amb la direcció facultativa, i manifestà la propera execució dels treballs que encara no havien estat  subsanats, segons requerí l'acord d'aprovació de l'acta de recepció de les obres.

En la data de 07/05/2004 es verifica per la direcció de les obres amb una reunió amb l'encarregat de SCIO, SL. que encara resten pendents la majoria dels treballs.

En la data de 09/11/2004 es realitza una nova visita de la direcció facultativa amb el legal representant de SCIO, SL., on novament aquest es compromet a executar properament els treballs pendents.

10.- Mitjançant decret núm. 9947/2004 de 31 de desembre, de la Consellera-Delegada de Serveis Centrals i Planificació s'acordà aprovar la modificació del contracte adjudicat a SCIO, SL., per ampliació del contracte en l'import de 55.868,28.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'aparició d'imprevistos sorgits durant el decurs de l'obra i corresponents a les modificacions introduïdes per la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, la construcció d'un local per a la planta transformadora o les escomeses elèctriques i de telefonia.

Aquest decret acordà així mateix l'augment de la garantia definitiva dipositada en el seu dia per SCIO, SL. en l'import de 2.234,73.-EUR., corresponent al 4 % de l'import al que ascendeix l'ampliació del contracte.

A l'actualitat s'està intentant la notificació d'aquest decret a l'adjudicatària, si bé encara aquest servei no té constància de l'efectiva la notificació a l'entitat adjudicatària. D'acord amb el sistema de pagament de la Tresoreria de Fons Municipal, no es procedirà a l'abonament a l'adjudicatària d'aquest import addicional fins que la garantia addicional requerida no hagi estat dipositada per SCIO, SL.

11.- En la data de 17/01/2005 s'efectua informe per la direcció facultativa en el que es posa de manifest els treballs encara pendents o incorrectament subsanats i alguns sorgits desprès de la recepció. Aquests treballs es valoren en l'import de 49.538'00.-EUR., IVA. inclòs, equivalent a la garantia definitiva dipositada inicialment per SCIO, SL.

12.- Tant a l'informe efectuat pel Cap del Servei d'Obres, de data 08/02/2005, com a l'informe de la Lletrada del Servei d'Obres, de data 07/02/2005, es sol·licita la resolució del contracte, amb incautació de la garantia dipositada, import amb el que es podran cobrir els danys causats per la incorrecta execució de l'obra, apreciats a l'acta de recepció de les obres i encara pendents a l'actualitat així com els vicis ocults detectats amb posterioritat i que afecten a la calefacció i als magnetotèrmics de la instal·lació elèctrica, mal instal·lats.

13.- La incautació de la garantia és la conseqüència directa de la incorrecta execució de les obres per culpa del contractista, tal i com preveu l'art. 113.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Si els danys i perjudicis excedeixin de l'import de la garantia incautada l'adjudicatari hauria, a més a més, d'indemnitzar a l'Administració per aquest import.

14.- Atès el contingut de l'informe jurídic efectuat en la data de 16/02/2005 per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, amb el vist i plau del Secretari General i de l'Interventor de Fons municipals.

2.- Fonaments jurídics.

1.- Projecte bàsic de construcció de l'escola-bressol EL Tabalet, aprovat inicialment pel Ple en la data de 05/07/2001 i aprovat definitivament per acord del Ple Municipal en la data de 13/12/2001, el qual constitueix el plec tècnic particular de la contractació de les obres.

2.- Plec econòmic administratiu particular de la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, aprovat pel Ple en la data de 13/12/2001. En concret es destaquen  la clàusula 11ª., relativa al termini de l'execució de les obres (18 mesos), i la 13ª., relativa a la mora del contractista (sense necessitat d'interpel·lació per l'incompliment del termini total o parcial assenyalat).

3.- Contracte administratiu formalitzat en la data de 25/03/2002, en el que en la seva clàusula tercera es fa constar així mateix el termini en el que l'empresa adjudicatària es va obligar a efectuar les obres (18 mesos).

4.- Acord de la Comissió de Govern de data 23/02/2004, en el que s'aprova l'acta de recepció de les obres, les quals quedaven pendents de liquidació i de subsanar els defectes observats en els obres per la direcció facultativa segons l'informe tècnic que s'adjunta a l'acta de recepció, amb requeriment a l'empresa per subsanar aquests defectes en el termini d'un mes.

5.- Arts. 109, 111.e, 112 i 113 (sobre l'extinció dels contractes per resolució dels mateixos), 94 a 97, ambdós inclosos (de l'execució dels contractes i de la seva resolució per demora), 43 a 46 (de les responsabilitats a què s'afecten les garanties), i concordants, tots ells del Reial Decret Legislatiu 2/2000, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

6.-  Art. 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pel que respecta al procediment a seguir per a la resolució dels contractes.

3.- Conclusions.

D'acord amb els fets i fonaments de dret abans esmentats, i en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar els tràmits administratius corresponents per acordar la resolució del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO, SL.), per a l'execució del projecte bàsic de construcció de l'escola bressol "El Tabalet", per incompliment culpable de la contractista.

Segon.- Donar audiència a l'empresa adjudicatària i a l'entitat avalista a fi de que en el termini de 10 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la rebuda de la notificació de l'acord d'inici de resolució efectuïn les al·legacions que creguin convenients.

Tercer.- En el seu cas, un cop transcorregut el termini assenyalat en el punt anterior i de continuar-se apreciant la culpa del contractista en la manca de la correcta execució de les obres, correspondria incautar la garantia definitiva dipositada per SCIO, SL. mitjançant aval bancari de la Caixa de Catalunya, d'import 49.538'42.-EUR."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

5 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 1213/2005, DE 14 DE FEBRER, DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ, PEL QUE S'ACORDA L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PARC CENTRAL VELL, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I ES CONVOCA LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 1213/2005, de 14 de febrer la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central Vell així com l'aprovació dels plecs de clàusules econòmico administratives i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 1213/2005, de 14 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, el contingut del qual és el següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 31/01/2005, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central Vell, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 179.433,89.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 07/02/05, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311N/61300 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i a fi de poder complir amb el calendari previst per a l'execució de les obres.

En ús de les facultats que atorguen a l' Alcaldia la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, el RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en materia de regim local, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Regim Local de Catalunya. I en base al Decret d' Alcaldia de delegació de competencies de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central Vell, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 179.433,89.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central Vell, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 179.433,89.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311N/61300 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005 (doc. comptable tipus A 200500003660).

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central Vell, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2004, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Sisè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A LA INTERVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA AMB LA INFÀNCIA EN RISC SOCIAL, AMB UNA DURADA DE DOS ANYS (DEL 01/05/2005 AL 30/04/2007), MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes per la Cap del Servei de Benestar Social, de data 15/02/2005, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de suport a la intervenció grupal i comunitària amb la infància en risc social, amb una durada de dos anys, a comptar a partir del  01/05/2005 i fins al 30/04/2007, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 205.444,16.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 24/02/05, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, respecte dels plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 60550/313210/22706 i  60550/313110/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2005, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals que s'aprovin per al 2006 i 2007, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de suport a la intervenció grupal i comunitària amb la infància en risc social, amb una durada de dos anys, a comptar a partir del  01/05/2005 i fins al 30/04/2007, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 205.444,16.-EUR., IVA. inclòs,  tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de 205.444,16.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les partides, imports i anualitats següents del pressupost municipal:

Servei familiar:

Partida 60550/313210/22706

Any 2005:

18.694'24.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500006796).

Any 2006:

28.041,36.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500005454).

Any 2007:

9.347'12.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500006797).

Servei Centres Oberts:

Partida 60550/313110/22706

a) Centre Obert Rocafonda

Any 2005:

 24.893'57.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500006793).

Any 2006:

 37.340,36.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500005456).

Any 2007:

12.446'78.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500006795).

b) Centre Obert Pla d'En Boet

Any 2005:

24.893'57.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500006792).

Any 2006:

37.340,36.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500005455).

Any 2007:

 12.446'79.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500006794).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 60550/313210/22706 i  60550/313110/22706 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2006 i 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN, AMB UNA DURADA D'UN ANY (DEL 01/05/2005 AL 30/04/2006), MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes per la Cap del Servei de Benestar Social, de data 21/02/2005, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de gestió dels Casals Municipals de Gent Gran, amb una durada d'un any,  per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 84.373,58.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 25/02/05, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 60540/313310/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2005, essent que es preveu consignar a l'expressada partida crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per al 2006, als mateixos efectes abans descrits.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de gestió dels Casals Municipals de Gent Gran, amb una durada d'un any,  per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 84.373,58.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de 84.373,58.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida núm. 60540/313310/22706 del pressupost municipal, d'acord amb les anualitats i imports que a continuació s'expressen:

Any 2005:

-          19.818,15.-EUR, IVA, inclòs (operació tipus A núm. 200500006816)

-          18.215,45.-EUR, IVA, inclòs (operació tipus A núm. 200500006817)

-          18.215,45.-EUR, IVA, inclòs (operació tipus A núm. 200500006818)

Any 2006:

-          9.909,07.-EUR, IVA, inclòs (operació tipus AFUT núm. 200500006819)

-          9.107,73.-EUR, IVA, inclòs (operació tipus AFUT núm. 200500006820)

-          9.107,73.-EUR, IVA, inclòs (operació tipus AFUT núm. 200500006823)

 

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 60540/313310/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2006, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DURANT L'ANY 2005, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER ÚS DEL CATÀLEG DE BÉNS I PRODUCTES HOMOLOGATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

 

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emès pel Coordinador de Suport així com pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicació, de data 09/02/2005, manifestant la necessitat d'adquirir material de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2005, amb un import de licitació de fins a 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

Atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 07/01/2001.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General, de data 23/02/2005, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran el subministrament a la legislació vigent per a la contractació pública.

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2005 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

Atès el disposat als arts. 92, 182g), 182.1), i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2005, per quedar justificat l'interès públic de l'objecte de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un preu de licitació de fins a 50.000'00.- EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives particulars i tècniques que regiran la contractació del subministrament de material informàtic durant l'any 2005, mitjançant procediment negociat sense publicitat, segons el previst a l'art. 182.g) i 182.I) del R.D.L. 2/2000. de 16 de juny.

Tercer.- Sol·licitar un mínim de tres ofertes a proveïdors homologats mitjançant el concurs 2/2003, convocat per la Generalitat de Catalunya, per a l'homologació de maquinari digital i programari informàtic.

Quart.- Atendre la despesa de 50.000'00.- EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 (operació tipus A núm. 200500005111) del pressupost municipal aprovat per al present any 2005."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (9).

9 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 1616/2005, DE 25 DE FEBRER, DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ, PEL QUE S'ACORDA L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ALARMES D'INTRUSIÓ I CONTRA-INCENDIS EN ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS, AMB UNA DURADA DE DOS ANYS (DEL 01/04/2005 AL 31/03/2007), MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I ES CONVOCA LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 1616/2005, de 25 de febrer la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'inici de la contractació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals i aprovació dels plecs de clàusules i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 1616/2005, de 25 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, el contingut del qual és el següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment, de data 17/02/2005,en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/04/2005 i fins al 31/03/2007, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 128.992,00.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 21/02/2005, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupost municipal aprovat enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meritarà el present contracte durant el 2005, i que per als pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris del 2006 i 2007 es preveu consignar crèdit adequat i suficient a les esmentades partides, als efectes abans expressats.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern, del moment en el que el servei promotor de la contractació sol·licita la contractació del servei i de la data en la que es preveu l'inici d'aquest, procedeix iniciar l'abans possible la tramitació administrativa de la contractació del servei, a fi de poder complir amb el calendari previst.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/04/2005 i fins al 31/03/2007, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 128.992,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 128.992,00.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les partides, imports i anualitats del pressupost municipal que a continuació s'esmenten:

Any 2005:

·  Partida 40513/121810/21200, 31.346,10.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm.  200500006061)

· Partida 40513/422500/21200, 17.025,90.-EUR, IVA, inclòs  (operació A núm. 200500006062)

Any 2006:

· Partida 40513/121810/21200, 41.794,80.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500006063)

· Partida 40513/422500/21200, 22.701,20.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500006064)

Any 2007:

· Partida 40513/121810/21200, 10.448,70.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500006067)

· Partida 40513/422500/21200, 5.675,30.-EUR, IVA, inclòs  (operació A núm. 200500006066)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2006 i 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ: Ratificar el contingut del present acord en la propera reunió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

La senyora Pilar González afegeix a la proposta anterior el següent paràgraf que modifica una errada del plec de condicions aprovat per decret. En aquest sentit proposa:

"Modificar la clàusula cinquena del plec econòmic administratiu particular que regirà la contractació dels servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals, pel que respecta al requeriment de la classificació com a contractista de serveis, apartat el qual quedarà redactat de la següent forma:

·         "Acreditació de la classificació com a contractista de serveis següent: Grup M, subgrup 3, categoria A, i grup P, subgrup 5, categoria A.".

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

10- COMUNICACIÓ A FREMAP, MÚTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIAD SOCIAL, LA FINALITZACIÓ EL PROPER DIA 01/05/2005, A LES 00.00 HRS., DEL CONTRACTE FORMALITZAT PER A LA COBERTURA DE LES CONTINGÈNCIES DERIVADES DELS RISCS PROFESSIONALS PER ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS I PER A LA COL·LABORACIÓ EN DUES ESPECIALITATS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'expedient relatiu a la contractació d'una mútua de la seguretat social per a la cobertura de les contingències derivades dels riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals i per a la col·laboració en dues especialitats del servei de prevenció de riscs laborals per a l'Ajuntament de Mataró.

Atès el contingut de l'informe de data 23/02/2005 efectuat pel Tècnic de Prevenció del Servei de Recursos Humans, en el que es comunica la finalització del contracte abans esmentat, formalitzat amb Fremap, Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, per esgotament de l'última pròrroga permesa, per la qual cosa s'hauria de comunicar aquest fet a la mútua adjudicatària, a fi de que no operi la pròrroga tàcita del contracte, tal i com preveu la legislació sectorial aplicable.

Ja que per l'expressat tècnic s'acompanyen els nous plecs tècnics per tal de realitzar un nou contracte i es sol·licita la tramitació administrativa corresponent a fi de aprovar els nous plecs i licitar, amb convocatòria pública, el nou contracte per tal de poder tenir una continuïtat en la prestació del servei.

Atès el contingut de la clàusula quarta del plec de condicions econòmico-administratives que regeix el contingut del conveni, en la que es diu que el contracte tindrà una vigència d'un any, del 01/05/01 al 30/04/02, termini el qual podrà ésser prorrogat anualment de forma tàcita per un període màxim de tres anys, excepte denúncia del conveni efectuada per l'Ajuntament de Mataró abans de la finalització del període de contractació previst o d'alguna de les seves pròrrogues, fet el qual haurà de comunicar-se a la mútua associada amb una antelació mínima d'un mes respecte de la data de finalització del contracte o d'alguna de les pròrrogues previstes (art. 62.2 del Reial Decret 1993/1995 , de 7 de desembre).

Atès el contingut de l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 28/02/2005, en el que es manifesta la procedència i legalitat d'actuar conforme sol·licita el servei gestor de la contractació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Únic.- Comunicar a Fremap, Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguriad Social, la finalització el proper dia 01/05/2005, a les 00.00 hrs., del contracte formalitzat per a la cobertura de les contingències derivades dels riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals i per a la col·laboració en dues especialitats del servei de prevenció de riscs laborals per a l'Ajuntament de Mataró, i la voluntat d'aquesta Corporació de que no operi la pròrroga tàcita prevista a la legislació sectorial aplicable."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei d'Ingressos-

11 - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 1752/2005 D'1 DE MARÇ, EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE CONVENI EXTRAPROCESSAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, LA QUAL ACTUA REPRESENTANT L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, SOBRE LES COMPENSACIONS PEL DIPÒSIT DE DETINGUTS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El 21 de febrer de 1998, el Tribunal Suprem va dictar una sentència que declarava el dret dels municipis a percebre les compensacions financeres corresponents a les despeses per la prestació del servei de dipòsit municipal de detinguts. En l'incident d'execució de dita sentència, es van dictar dues interlocutòries favorables a la Federació de Municipis de Catalunya, delimitant la forma i l'abast de com aquesta s'havia d'executar.

La reclamació esmentada feia referència al període abril de 1985 - febrer de 1998 i va ser resolta, en última i definitiva instància, pel Tribunal Suprem en data 20.5.2003, el qual va confirmar en tots els seus termes la interlocutòria de 7.7.1999 de la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, confirmada per la d'1.3.2000 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Aquella interlocutòria va declarar la nul·litat de les actuacions practicades per la Generalitat de Catalunya en execució de la Sentència del Tribunal Suprem de 21.2.1998 que donava la raó als ajuntaments reclamants a percebre les compensacions per les despeses acreditades pel sosteniment dels dipòsits de detinguts, pel període abans esmentat i també a percebre els interessos de demora corresponents.

Després d'un període de negociacions entre la Generalitat i la Federació de Municipis (la qual ostenta la representació de gairebé tots els municipis afectats, entre ells l'Ajuntament de Mataró), en la reunió celebrada en data 24 de gener, aquesta va presentar als ajuntaments afectats, una proposta per arribar a un acord extra processal amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per posar fi al contenciós sobre les quantitats reclamades per aquells ajuntaments en concepte de sosteniment dels dipòsits de detinguts que gestionen i poder percebre una part de les compensacions reconegudes per les sentències esmentades.

La Federació de Municipis sol·licita la conformitat de l'Ajuntament de Mataró al conveni extra processal per a poder formalitzar, en nom de l'Ajuntament, l'esmentat acord amb la Generalitat de Catalunya.

 

El conveni que es planteja contempla, per una banda, el pagament, per part de la Generalitat, d'una quantitat aproximadament equivalent al 55% del principal del deute reclamat per l'Ajuntament de Mataró i, per l'altra, l'increment important, amb efectes retroactius a febrer de 1998, dels mòduls fix i variable que paga cada any la Generalitat als ajuntaments pel sosteniment dels dipòsits. A canvi, els ajuntaments afectats renunciarien a les quantitats corresponents a la resta del principal i a la totalitat dels interessos de demora.

Vist l'informe efectuat per la Intervenció de Fons, favorable a l'esmentat acord, on s'informa el següent:

a) L'Ajuntament de Mataró va acreditar, mitjançant certificat de la intervenció municipal, despeses atribuïbles al sosteniment del dipòsit de detinguts, del període abril de 1985 a febrer de 1998, per un import de 387.188.290 pessetes (2.327.048,49 €). D'aquesta xifra, fins la data d'avui l'Ajuntament ha rebut 165.183.780 pessetes (992.774,51 €), restant, per tant, pendent de rebre's la quantitat de 222.004.510 pessetes (1.334.273,98 €).

b) Pel que fa als interessos de demora, ascendeixen a la quantitat de 304.885.333 pessetes (1.832.397,76 €).

c) Així doncs, el deute total pendent de cobrar ascendiria a 526.889.843 pessetes (3.166.671,73 €).

d) L'Ajuntament de Mataró, malgrat les diverses sentències favorables, no ha reconegut mai, per raons de prudència, al seu pressupost cap quantitat per aquest concepte.

e) Les compensacions estipulades al conveni extraprocessal importen 47.690.414 pessetes (286.625,16 €), a cobrar el 30.6.2005, amb la qual cosa hauríem ingressat una xifra total de 212.874.194 pessetes (1.279.399,67 €), equivalent al 55% del principal del deute i al 30% de la suma global de principal i interessos.

f) Les millores en els mòduls anuals pel sosteniment del nostre dipòsit ascendeixen, l'any 2005, a uns 3.100.000 pessetes (18.631,38 €). Atès que aquests mòduls s'actualitzaran cada any segons l'IPC, podem afirmar que la millora econòmica a percebre durant els propers 25 anys, a valor actual, és de 77.500.000 pessetes (465.784,38 €). Evidentment, si féssim els càlculs per un període superior o inferior, el valor actual seria també superior o inferior, però creiem que 25 anys és un termini raonable a considerar.

g) Incorporant la xifra anterior podem afirmar que la compensació econòmica total que planteja el conveni seria de 290.374.194 pessetes (1.745.184,05 €), xifra que representa un 74% del principal del deute i un 42% sobre la suma de principal i interessos de demora meritats i reconeguts a la sentència judicial.

h) És important fer notar que la interlocutòria de 7.7.1999 prescriu que el pagament de les quantitats degudes per la Generalitat comporta l'obligació de l'Ajuntament de justificació documental i comptable de les despeses certificades en el seu dia i, això, més enllà de si podríem argumentar jurídicament la improcedència de justificar despeses de fins a 20 anys enrera, ens suposaria una greu dificultat tècnica, fins i tot insalvable en una part impossible de determinar a la bestreta.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/85 de 2 d'abril , Reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/86, d'abril que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i la Llei 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya,

RESOLC:

Primer.- Donar conformitat al conveni extraprocessal entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya, que representa els interessos de l'Ajuntament de Mataró, per a que aquesta pugui formalitzar, en nom de l'Ajuntament de Mataró, l'esmentat conveni amb la Generalitat de Catalunya

Segon.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern en la propera sessió que celebri per a la seva ratificació i per a que faculti a aquesta Alcaldia per a signar la documentació que sigui necessària en ordre a la gestió i execució del conveni

Tercer.- Comunicar la present resolució a la Federació de Municipis de Catalunya, al Servei d'Intervenció, al Servei d'Ingressos i al Servei de Gestió Econòmica."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

                        CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

12 - ORDRE DE RETIRADA DE CASETA PREFABRICADA DE FUSTA I TANCA A LA FINCA DEL VEÏNAT DE MATA, EN L'ÀMBIT DEL PARC NATURAL MONTNEGRE-CORREDOR .

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller Delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

 

"Per decret de 09.11.2004 s'ha requerit a Marc i Joaquim Brufau Morisson-Lacombe perquè en el termini de dos mesos sol·licitin llicència per la instal·lació de caseta prefabricada i construcció d'una tanca en la finca de la seva propietat, al veïnat de Mata, inclosa en l'àmbit del parc natural Montengre-Corredor.

 

Les  persones interessades no han sol·licitat llicència en el termini concedit, ni han formulat cap al·legació.

 

El servei tècnic municipal ha informat que la finca està en zona forestal, qualificada en clau 8 pel Pla general d'ordenació. En aquesta zona la finca mínima edificable és de 25 Hes, d'acord amb l'article 113 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació. L'ampliació o construcció d'un habitatge en sòl no urbanitzable ha d'estar forçosament vinculada a una explotació agrícola o forestal, d'acord amb l'article 203 de les Normes esmentades. A més l'habitatge unifamiliar és incompatible amb la zona que només admet l'habitatge rural.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; els articles abans esmentats de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Marc i Joaquim Brufau Morisson-Lacombe  que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui o retiri la caseta prefabricada i la tanca de la finca de la seva propietat, al veïnat de Mata, inclosa en l'àmbit del parc natural Montengre-Corredor.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

13 - ORDRE DE RETIRADA DE TRES RÈTOLS A LA RONDA  ALFONS XII, 97 - 99 BAIXOS .

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller Delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió de data 13.01.2005 s'ha incoat a La Borsa dels Electrodomèstics, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. rda. Alfons XII, 97-99, cantonada c. Torrijos, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

 

La persona interessada ha al·legat que el rètol ja estava instal·lat de l'anterior activitat amb el mateix epígraf en la llicència d'activitat, que únicament han canviat el metacrilat, on han posat la seva marca comercial. En no haver-se fet cap modificació en l'estructura antiga sol·liciten que el rètol pugui quedar com està.

 

L'empresa instal·ladora del rètol és Marc Martí.

 

En relació a l'al·legació que els suports dels rètols ja estaven instal·lats i únicament han substituït el contingut publicitari, és precisament l'acte publicitari i la forma en que s'ha de fer el que regula l'Ordenança municipal de publicitat, conseqüentment li es d'aplicació la normativa vigent en el moment que anuncia la seva activitat. A més els rètols instal·lats abans de la normativa d'aplicació i que no la compleixen, queden equiparat als volums disconformes, regulats a l'article 102 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, que no permet els treballs que signifiquin la seva consolidació i rehabilitació, per tant el canvi d'activitat és el moment idoni per adequar els rètols, quina modificació, actualització o substitució  també és un acte subjecte a prèvia llicència, d'acord amb l'article 25 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques.

 

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

Els rètols instal·lats en planta baixa infringeixen l'article 19 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, pels següents motius: a) els instal·lats dins dels buits arquitectònics han d'estar, entre d'altres condicions, enfonsats com a mínim 15 cm respecte del pla de façana si són opacs; i b) sobre paret de façana estan prohibits en fons opac o transparent, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a La Borsa dels Electrodomèstics, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els tres rètols instal·lats o els adeqüi a la normativa, a la rda. Alfons XII, 97-99 bxs. cantonada c. Torrijos.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

 

Vots favorables:    7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra:       Cap.

Abstencions:           2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL EN BANDEROLA A LA VIA EUROPA, 86 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller Delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 13.01.2005 s'ha incoat  a Catalana Occident, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la via Europa, 86 baixos, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Catalana Occident, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a la via Europa, 86 bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions:  2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

15 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL C. LA GRANJA, 39-41, 1R 1ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller Delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 20.01.2005 s'ha incoat  a Antonia Moreno Martín expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència i il·legalitzables d'aparell d'aire condicionat, al c. La Granja, 39-41, 1r 1a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, el qual  disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En relació a la denuncia d'Alfonso Lavado Rodríguez, pel canvi de lames semitancades del projecte per finestra en galeria tancada, a més de l'aparell d'aire condicionat, no s'observa cap incompliment del Pla general d'ordenació en no haver-se modificat cap obertura en façana i estar la substitució de persianes o finestres en règim de comunicació prèvia exempta de llicència.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Antonia Moreno Martín que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat o els traslladi al terra del balcó sense que voli en façana a fi d'adequar-se a la normativa aplicable, al c. La Granja, 39-41, 1r 1a.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

16 - DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETIRADA DE COBERT EN TERRAT A LA VIA EUROPA, 131, 6È 1ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, Conseller Delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Agustín Paulano Pacheco ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29.11.2004, que li ordena retirar el cobert del terrat, a la Via Europa, 131, 6è 1a, al no ser legalitzable.

Al·lega que: a) la manca de sol·licitud de llicència és un acte esmenable i aprofita per sol·licitar llicència; b) la instal·lació és un tancament parcial, a més de 3,50 m de la façana, d'alumini i vidre desmuntable, no fixa, i no pot infringir la normativa urbanística, en ser un tancament parcial amb consideració de pèrgola o tendal, considera que compleix amb l'article 31 del Pla general de la zona; c) la retirada del cobert li crearia un greu perjudici  per la inversió efectuada i adjunta pressupost del tancament; d) reitera les necessitats familiars de fer el tancament al·legades en escrit de 26.07.04, i demana que l'ajuntament en una resolució exposi els criteris per trobar una solució apuntada en l'ordre de retirada; e) aporta fotografies d'altres tancaments parcials de la mateixa zona o voltants; i finalment sol·licita l'anul·lació de l'acte recorregut i la legalització del cobert mitjançant la concessió de l'oportuna llicència, amb els pagaments que corresponguin per la llicència i la sanció per no haver-la sol·licitat prèviament.

En relació a l'al·legació a) no procedeix sol·licitar llicència d'obres en aquesta recurs i menys quan el tràmit requereix la presentació d'una sèrie de documentació tècnica €de la qual s'informarà a l'interessat en escrit a part€ no obstant això la llicència té la funció de resoldre sobre la legalitat de l'obra sol·licitada, cosa que s'ha fet en l'expedient de disciplina urbanística, per tant no té sentit sol·licitar en forma la llicència de legalització quan el propi Ajuntament ja ha valorat l'adaptació del cobert a la normativa urbanística i l'ha declarat il·legalitzable.

En relació a l'al·legació b) la normativa urbanística no diferència les construccions i instal·lacions segons el material emprat o de si es pot demuntar, un element compleix o no compleix amb el planejament amb independència de si és d'obra, vidre, fusta o metàl·lic. D'acord amb l'article 179 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme estan subjectes a llicència urbanística prèvia, entre d'altres, l'autorització d'obres i usos de manera provisional i les instal·lacions prefabricades, siguin provisionals o permanents. Respecte al compliment de l'article 31 del Pla general de la zona, es dedueix que fa referència a la Normativa del Pla parcial sector 8, Roques albes, l'article esmentat disposa que les plantes cobertes seran planes i transitables a tots el edificis plurifamiliars, i les instal·lacions de coberta (badalots, ascensors, aire condicionat, escales etc.) s'inclouran dins un volum que a efectes d'acabat tindrà consideració de façana i la coberta haurà de garantir bon aspecte. Així doncs no permet cap nova instal·lació en la coberta i és obvi que el cobert d'alumini i vidre, amb sostre i tancament frontal no pot tenir la consideració de pèrgola o tendal, que per altra banda també estan regulats en el Pla general com elements o cossos sortints i no tots estan permesos.

Respecte a al·legació c) es presumible que sempre es causa un perjudici a l'infractor quan s'ordena un enderroc o retirada per reposar la legalitat urbanística, però malgrat això no pot ser motiu per evitar-lo, d'acord amb l'article 191.2 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme(modificat per Llei 10/2004, de 24 de desembre) la potestat de protecció de la legalitat urbanística és d'exercici preceptiu amb l'objecte, entre d'altres, de restaurar la realitat física alterada.

Respecte a l'al·legació d) com a solució possible a la problemàtica familiar i ajustada a la normativa urbanística, podria instal·lar un reixat metàl·lic amb porta d'una alçada màxima de 1,80 m. i separat com a mínim 3 m. de façana, a fi d'evitar la caiguda accidental al carrer de la persona disminuïda.

Respecte a l'al·legació e) l'Ajuntament incoa expedient i ordena la retirada de tots els coberts il·legalitzables detectats i que no han prescrit per transcurs de temps, a més doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa al principi d'igualtat garantit per l'article 14 CE, estableix que no hi ha dret a la igualtat en la il·legalitat.

Vist l'informe jurídic precedent i els articles abans esmentats, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Agustín Paulano Pacheco contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29.11.2004, que li ordena retirar el cobert del terrat, a la Via Europa, 131, 6è 1a, al no ser legalitzable.

Segon.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

                                                     -Servei de Manteniment-

17 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "OK" (RDA. CERVANTES, CARRER ALCALDE RAFAEL CARRERAS, SOR LUCIL·LA I ALTRES).

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 20 de juliol de 2004, signada pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero i Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Industrial, Sr. Josep Ibáñez i Gassiot, com a  director de les obres, i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, S.L., Sr. Josep Valero Lara.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la  Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OK",  que inclou els carrers Ronda Cervantes, carrer Alcalde Rafael Carreras, Sor Lucil·la i altres, d'aquesta Ciutat, signada en data 20 de juliol de 2004 pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero i Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Industrial, Sr. Josep Ibáñez i Gassiot, com a  director de les obres, i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, S.L., Sr. Josep Valero Lara, per la quantitat de  73.876,50 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la  Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Segon.-  Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

18 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS REDISTRIBUCIÓ D'ESPAIS A L'EDIFICI DEL SIB, SITUAT AL CARRER ALCALDE ABRIL, 9 DE MATARÓ.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 8 de juny de 2004, signada pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero i Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Industrial, Sr. Josep Ibáñez i Gassiot, com a  director de les obres, i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, S.L., Sr. Josep Valero Lara.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la  Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció de les obres d'adequació de les instal·lacions i redistribució d'espais a l'edifici del SIB, situat al carrer Alcalde Abril, 9, d'aquesta Ciutat, signada en data 8 de juny de 2004 pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero i Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Industrial, Sr. Josep Ibáñez i Gassiot, com a  director de les obres, i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, S.L., Sr. Josep Valero Lara, per la quantitat de  136.920,72 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la  Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Segon.-  Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

                           CMI DE SERVEIS PERSONALS

                                                -Servei de Benestar Social-

19 - RATIFICAR EL DECRET 9958/2004 EN EL QUAL S'APROVA LA SIGNATURA D'UN CONVENI PLURIANUAL 2005-2008 AMB LA FUNDACIÓ SANT JAUME I SANTA MAGDALENA.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 9958/2004 de 31 de desembre, la Sra. Alcaldessa accidental va resoldre per urgència aprovar la signatura d'un conveni plurianual 2005-2008, per a l'atorgament d'ajudes econòmiques a la Fundació Sant Jaume i Santa Magdalena. En el mateix Decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a adoptar l'acord, encara que la matèria en qüestió fos de competència originalment de la junta de govern, i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern de l'Ajuntament.

En conseqüència aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic.- Ratificar el Decret 9958/2004, de 31 de desembre, que en la seva part resolutiva resolia el següent:

Primer.- Aprovar la signatura d'un conveni plurianual 2005-2008, per a l'atorgament d'ajudes econòmiques a la Fundació Sant Jaume i Santa Magdalena, per tal de donar suport al seu projecte estratègic, en l'àmbit de la dependència en el municipi de Mataró a través del qual vol promoure iniciatives per millorar la qualitat de vida de les persones dependents i les seves famílies.

Segon.- Aprovar destinar-hi l'import total de 338.051,58 euros  que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, d'acord amb les següents anualitats, activitats i imports:

a) Any 2005:   93.075,52,- euros, d'acord amb la següent distribució: 30.000 euros per al foment del  nou projecte estratègic de la Fundació; 60.155,52 euros per al suport de l'estructura organitzativa de la fundació (Direcció General) i 2.920 euros per a altres despeses de les activitats pròpies de la direcció (formació, ordinador, telefonia mòbil€.)

b) Any 2006:  84.449,39,- euros, d'acord amb la següent distribució: 20.000 euros per al foment del  nou projecte estratègic de la Fundació;  62.729,39 euros per al suport de l'estructura organitzativa de la fundació (Direcció General) i 1.720 euros per a altres despeses de les activitats pròpies de la direcció (formació, telefonia mòbil€.)

c)  Any 2007:  78.958,56,- euros, d'acord amb la següent distribució: 12.000 euros per al foment del  nou projecte estratègic de la Fundació; 65.238,56 euros per al suport de l'estructura organitzativa de la fundació (Direcció General) i 1.720 euros per a altres despeses de les activitats pròpies de la direcció (formació, telefonia mòbil€.)

d) Any 2008: 81.568,11,- euros, d'acord amb la següent distribució: 12.000 euros per al foment del  nou projecte estratègic de la Fundació; 67.848,11 euros per al suport de l'estructura organitzativa de la fundació (Direcció General) i 1.720 euros per a altres despeses de les activitats pròpies de la Direcció General(formació, telefonia mòbil€.)

Tercer.- Condicionar el pagament d'aquestes aportacions a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de cada anualitat.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la Fundació Sant Jaume i Santa Magdalena per tal de procedir a la signatura del conveni.

Cinquè.- Ratificar el present decret d'Alcaldia per la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:    8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular..

Vots en contra:       Cap.

Abstencions:           1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.