Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

18/04/2005

Escoltar

18/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta Govern Local
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3145/2005 de 14 d'abril

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió 18 d'abril de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 d'abril de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4 d'abril de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Aprovar el conveni regulador de la subvenció atorgada a la fundació Tecnocampus per a l'exercici 2005.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació de la resolució de mutu acord del contracte formalitzat amb la Fundación Privada Altarriba, Amigos de los Animales, per a la prestació del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics al centre d'acollida municipal de Mataró, a fi de regular la prestació de la concessió segons el nou plec elaborat pel servei promotor de la contractació

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei d'assistència tècnica per a la realització d'auditories d'equipaments esportius municipals, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs

6 Aprovar l'adjudicació de les obres del projecte d'ampliació del casal de la gent gran de Cerdanyola, a favor de l'empresa "Bassas Mar, SA".

7 Aprovar l'adjudicació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contraincendis en escoles i edificis municipals, a favor de l'empresa "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP)", fins un import de 126.412'26 €, IVA inclós, per dos anys.

8 Aprovar l'adjudicació de les obres de construcció d'una nova rotonda al c. Energia, al polígon industrial Mata-Rocafonda, a favor de l'empresa "Incunart, SA", fins un import de 83.484'95 Euros.

9 Aprovar l'adjudicació del servei de suport a la intervenció grupal i comunitària amb la infància en risc social, a favor de l'associació "Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", fins un import de 204.860'00 Euros.

10 Aprovar l'adjudicació del servei de gestió dels casals municipals de gent gran, a favor de l'associació "Esports 3", fins un import de 84.373'58 Euros, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

11 Aprovació inicial del Projecte de col·lectors al casc urbà. Col·lectors carrer Agustí Moreto i carrer arquebisbe Jaume Creus, promogut per Aigües Mataró SA.

 1. Aprovació inicial del Projecte de col·lectors al casc urbà. Col·lector carrer Pasqual Madoz, entre el Rierot i Camí Ral, promogut per Aigües Mataró SA.

-Servei d'Urbanisme-

13 Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-48 Camí Ral-Hospital.

14 Aprovació inicial Modificació Pla especial del Port.

15 Ordre de retirada de rètols a l'av. Gatassa, 95 bxs

16 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 87 bxs.

17 Ordre de retirada de rètol al c. Fradera i Llanes, 2 bxs.

18 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Benet, 62 bxs.

19 Ordre de retirada de rètol al c. Churruca, 74 bxs.

-Servei de Manteniment-

20 Aprovació del Pla director de l'arbrat viari de Mataró, de la Catalogació d'arbres i arbredes exemplars del municipi de Mataró i del Pla d'actuació pels arbres catalogables de Mataró.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

21 Aprovar la signatura d'un conveni i els seus annexos amb la Creu Roja que regula l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2005 per al finançament d'activitats de caire social i de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

DECRET

3150/2005 de 15 d'abril

Assumpte:

Ordre del dia complementari de la Junta de Govern Local del 18 d'abril de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

Per Decret 3145/2005 de 14 d'abril es va convocar la Junta de Govern Local que ha de celebrar-se el proper dilluns 18 d'abril a les 9 hores. D'altra banda ahir es va rebre un escrit del president de la Federació de Municipis de Catalunya demanant dels ajuntaments membres de la Federació l'aprovació de tres mocions sobre temes d'interés local.

Per tot això he decidit ampliar l'ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern de 18 d'abril, amb el següent

ORDRE DEL DIA COMPLEMENTARI

1 Sol·licitud per a la declaració oficial del dia 19 d'abril com a dia del Municipi.

2 Moció de suport a la carta de Vitòria.

3 Moció sobre l'Estatut i els governs locals de Catalunya.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 8/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 18 D'ABRIL DE 2005.=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia divuit d'abril de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 14 de l'ordre del dia

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 4 d'abril de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 - APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS PER A L'EXERCICI 2005.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Que en data 20 de juliol de 1999 es va constituir la Fundació Tecnocampus de Mataró, patrocinada per l'Ajuntament de Mataró i la Caixa d'Estalvis Laietana.

Que el Ple de l'Ajuntament en data 8 de febrer de 2001 va aprovar el projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró, elaborat conjuntament per la Fundació Tecnocampus de Mataró, l'Ajuntament de Mataró, l'IMPEM, i l'EUPMT, així com les actuacions a desenvolupar per la Fundació Tecnocampus de Mataró que es defineixen com objecte del present conveni.

Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 22 de desembre de 2004 ha aprovat definitivament el pressupost de l'exercici 2005, on s'inclou partida pressupostària amb crèdit destinat a aportació a la Fundació Tecnocampus, per l'impuls del projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró.

Vist l'informe de l'Àrea de Serveis Centrals obrant en l'expedient.

Fent ús de les atribucions conferides per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/87, Municipal, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'Art. 17 punt 3.A.2 de les Bases d'Execució del pressupost 2005, proposo a la Junta de govern Local l'adopció del següent acord:

Primer.-

Aprovar el conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2005 per a la implementació dels eixos de treball inclosos en el seu Programa d'Actuació, segons model adjunt a aquesta resolució.

Segon.-

Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Tecnocampus la despesa de 374.011,00 euros que s'atendrà amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de l'exercici 2005 30000/422430/48900 (document AD núm. 1684).

Tercer.-

Requerir a la Fundació Tecnocampus, fundació privada per a què aporti la documentació corresponent per justificar la subvenció atorgada per l'Ajuntament per a l 'exercici 2004 i d'import 471.800,00 euros."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 - APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE FORMALITZAT AMB LA FUNDACIÓN PRIVADA ALTARRIBA, AMIGOS DE LOS ANIMALES, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS AL CENTRE D'ACOLLIDA MUNICIPAL DE MATARÓ, A FI DE REGULAR LA PRESTACIÓ DE LA CONCESSIÓ SEGONS EL NOU PLEC ELABORAT PEL SERVEI PROMOTOR DE LA CONTRACTACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Comissió de Govern Municipal de data 21/01/2002 s'adjudicà a la Fundación Privada Altarriba, Amigos de los Animales, la concessió del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics al centre d'acollida de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de 2 anys, a comptar des del 01/02/2002 al 31/01/2004, ambdós inclosos.

Mitjançat decret núm. 535/2004, de 23 de gener, del conseller delegat de seguretat, prevenció, interior i hisenda, s'acordà la pròrroga de l'esmentada concessió per una durada addicional de 2 anys, a comptar des del 01/02/2004 al 31/01/2006, ambdós inclosos.

La Fundación Privada Altarriba, Amigos de los Animales, a través del seu legal representant manifestà per escrit de data de 15/11/2004 la seva conformitat amb la resolució de mutu acord de la concessió adjudicada, prèvia sol·licitud efectuada pel servei promotor de la contractació.

Des del Servei de Salut Pública i Consum es manifesta mitjançant informe de data 17/03/2005 que es vol donar una gestió integral del centre d'acollida d'animals domèstics municipal tant pel que fa a la recollida com a l'acollida, alimentació i cura dels animals, conscienciar a la població d'una propietat responsable dels animals domèstics, la creació de colònies de gats, promocionar les adopcions i a on només en casos excepcionals es duguin a terme eutanàsies segons criteri veterinari.

Es posa de manifest pel concessionari en el seu escrit presentat en la data de 15/11/2044 la manca de danys i/o perjudicis causats als béns i/o instal·lacions municipals afectes a la prestació del servei públic en el transcurs de la concessió adjudicada a la Fundación Privada Altarriba, Amigos de los Animales.

De l'anterior es desprèn la manca de culpa del concessionari en la resolució del contracte així com la manca de danys i/o perjudicis, la qual es fa de mutu acord a fi de millorar la forma en la que es presta el servei públic.

D'acord amb l'informe jurídic efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions en la data de 11/04/2005, amb els vist i plau de la SecretÀRIA Accidental i de l'Interventor de Fons Municipal.

D'acord amb el previst als arts. 111 en relació amb els art. 112 i 113 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acordar la resolució de mutu acord de la concessió del servei públic d'acollida i recollida d'animals domèstics al centre d'acollida de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de la Fundación Privada Altarriba, Amigos de los Animales.

Segon.- Comunicar a la concessionària l'obligació de continuar prestant el servei públic adjudicat al seu favor durant el termini necessari per a la tramitació de l'actual licitació per a la prestació del servei així com durant el termini necessari perquè el nou concessionari es pugui fer càrrec de la prestació del servei, la qual cosa es preveu per al proper 17/05/2005. En tot cas es confirmarà a la Fundación Privada Altarriba, Amigos de los Animales aquesta data, amb la màxima antel·lació possible."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ D'AUDITORIES D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 50.000'00.-EUR., IVA. INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació, de data 31/03/2005, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei d'assistència tècnica per a la realització d'auditories d'equipaments esportius municipals, amb una durada màxima de fins a 120 dies a comptar des de l'endemà a la data de la signatura del contracte administratiu, i per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 50.000.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat per la Secretària Accidental, de data 11/04/2005, sobre l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de serveis.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 40403/452330/22706 del pressupost municipal aprovat per l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que el contracte meriti en aquesta anualitat.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei d'assistència tècnica per a la realització d'auditories d'equipaments esportius municipals, amb una durada màxima de fins a 120 dies a comptar des de l'endemà a la data de la signatura del contracte administratiu, i per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de l'assistència expressada a l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 50.000.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida 40403/452330/22706 del pressupost municipal aprovat per l'any 2005.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE CERDANYOLA, A FAVOR DE L'EMPRESA "BASSA MAR, SA".

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte d'ampliació del casal de la gent gran de Cerdanyola, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 7 de març de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a l'empresa "Bassa Mar, SA" fins un import de 188.624'82 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/31331E/63200 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte d'ampliació del casal de la gent gran de Cerdanyola, a Mataró, a favor de l'empresa "Bassa Mar, SA" fins un import de 188.624'82 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 1.100'58 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/31331E/63200 del pressupost municipal de 2005.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 7.544'99 € i pagui l'import de 192'32 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ALARMES D'INTRUSIÓ I CONTRAINCENDIS EN ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS, A FAVOR DE L'EMPRESA "SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIGILANCIA INDUSTRIAL Y PRIVADA, SA (SEVIP)", FINS UN IMPORT DE 126.412'26 €, IVA INCLÓS, PER DOS ANYS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals, de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 1 d'abril de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP)" fins un import de 63.206'13 € anuals, IVA inclòs.

Tenint en compte que en les previsions inicials de les corresponents partides del pressupost municipal per a l'any 2006 i 2007 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar la clàusula quarta del plec de condicions que han servit de base per a la licitació del concurs del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals, de Mataró, en el sentit d'iniciar el període de prestació del servei el dia 1 de maig de 2005, per tant finalitzant la prestació el dia 30 d'abril de 2007, mantenint per tant la durada de dos anys del contracte.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals, de Mataró, a favor de l'empresa "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP)" fins un import de 126.412'26 €, IVA inclòs, a raó de 63.206'13 € anuals

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides dels pressupostos municipals següents i de la següent manera:

Any 2005

40513/121810/21200 27.437'44 € (doc. compt. D núm. 12353)

40513/422500/21200 14.699'99 € (doc. compt. D núm. 12355)

Any 2006

40513/121810/21200 41.156'15 € (doc. compt. ADFUT núm. 11992)

40513/422500/21200 22.049'98 € (doc. compt. ADFUT núm. 11995)

Any 2007

40513/121810/21200 13.718'72 € (doc. compt. ADFUT núm. 12358)

40513/422500/21200 7.349'99 € (doc. compt. ADFUT núm. 12359)

Quart.-

Aprovar les anotacions comptables inverses, conseqüència de la diferència entre l'import de licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

Any 2005

40513/121810/21200 3.908'66 € (doc. compt. A/ núm. 12354)

40513/422500/21200 2.325'91 € (doc. compt. A/ núm. 12357)

Any 2006

40513/121810/21200 41.794'80 € (doc. compt. AFUT/ núm. 11991)

40513/422500/21200 22.701'20 € (doc. compt. AFUT/ núm. 11994)

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.056'49 € i pagui l'import de 355'79 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA NOVA ROTONDA AL C. ENERGIA, AL POLÍGON INDUSTRIAL MATA-ROCAFONDA, A FAVOR DE L'EMPRESA "INCUNART, SA", FINS UN IMPORT DE 83.484'95 EUROS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres de construcció de nova rotonda al c/ Energia, del polígon industrial Mata-Rocafonda, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 1 d'abril de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a l'empresa "Incunart, SA" fins un import de 83.484'95 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/51111U/60100 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres de construcció de nova rotonda al c/ Energia, del polígon industrial Mata-Rocafonda, a Mataró, a favor de l'empresa "Incunart, SA" fins un import de 83.484'95 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 1.398'00 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, equivalent a l'1,5% del pressupost de licitació, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/51111U/60100 del pressupost municipal de 2005.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.339'40 € i pagui l'import de 189'57 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

9 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A LA INTERVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA AMB LA INFÀNCIA EN RISC SOCIAL, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ "ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS)", FINS UN IMPORT DE 204.860'00 EUROS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de suport a la intervenció grupal i comunitària amb la infància en risc social, de Mataró.

Atès l'informe emès per la Cap del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró, de data 6 d'abril de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'associació "Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)" fins un import de 204.860'00 € pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que en les previsions inicials de les corresponents partides dels pressupostos municipals per als anys 2006 i 2007 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a les partides 60550/313110/22706 i 60550/313210/22706 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de suport a la intervenció grupal i comunitària amb la infància en risc social, de Mataró, a favor de l'associació "Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)" fins un import de 204.860'00 € pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides dels pressupostos municipals següents i de la següent manera:

Partida 60550/313110/22706

 • Any 2005

 • Centre Obert Pla d'En Boet 24.822'79 € (doc. compt. D núm. 10770)
 • Centre Obert Rocafonda 24.822'79 € (doc. compt. D núm. 10781)
  • Any 2006

  • Centre Obert Pla d'En Boet 37.234'19 € (doc. compt. DFUT núm. 12884)
  • Centre Obert Rocafonda 37.234'19 € (doc. compt. DFUT núm. 12885)

  • Any 2007

  • Centre Obert Pla d'En Boet 12.411'40 € (doc. compt. DFUT núm. 12890)
  • Centre Obert Rocafonda 12.411'39 € (doc. compt. DFUT núm. 12891)

  Partida 60550/313210/22706

  • Any 2005

  • Servei familiar 18.641'09 € (doc. compt. D núm. 12799)
   • Any 2006

   • Servei familiar 27.961'63 € (doc. compt. DFUT núm. 12887)

   • Any 2007

   • Servei familiar 9.320'54 € (doc. compt. DFUT núm. 12893)

   Tercer.-

   Supeditar l'adjudicació del servei al fet que l'associació "Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)" aporti certificats positius d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social i al fet que adecui la pòlissa de responsabilitat civil als nous treballs que desenvoluparà.

   Quart.-

   Autoritzar les anotacions comptables inverses següents, conseqüència de la diferència entre la previsió de la licitació i l'import pel qual s'ha adjudicat el servei:

   Partida 60550/313110/22706

   • Any 2005

   • Centre Obert Pla d'En Boet 70'78 € (doc. compt. A/ núm. 12783)
   • Centre Obert Rocafonda 70'78 € (doc. compt. A/ núm. 12787)
    • Any 2006

    • Centre Obert Pla d'En Boet 37.340'36 € (doc. compt. AFUT/ núm. 12820)
    • Centre Obert Rocafonda 37.340'36 € (doc. compt. AFUT/ núm. 12825)

    • Any 2007

    • Centre Obert Pla d'En Boet 12.446'79 € (doc. compt. AFUT/ núm. 12888)
    • Centre Obert Rocafonda 12.446'78 € (doc. compt. AFUT/ núm. 12889)

    Partida 60550/313210/22706

    • Any 2005

    • Servei familiar 53'15 € (doc. compt. A/ núm. 12801)
     • Any 2006

     • Servei familiar 28.041'36 € (doc. compt. AFUT/ núm. 12886)

     • Any 2007

     • Servei familiar 9.347'12 € (doc. compt. AFUT/ núm. 12892)

     Cinquè.-

     Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 8.194'40 € i pagui l'import de 365'41 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

     Sisè.-

     Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

     VOTACIÓ: Ordinària

     Vots favorables: Unanimitat. (6).

     10 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ "ESPORTS 3", FINS UN IMPORT DE 84.373'58 EUROS, IVA INCLÒS.

     La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

     "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de gestió dels casals municipals de gent gran de Mataró.

     Atès l'informe emès per la Cap del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró, de data 11 d'abril de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'associació "Esport 3" fins un import de 84.373'58 €, IVA inclòs.

     Tenint en compte que en les previsions inicials de les corresponents partides del pressupost municipal per a l'any 2006 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

     Tenint en compte que a la partida 60540/313310/22706 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest any.

     Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

     Primer.-

     Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de de gestió dels casals municipals de gent gran de Mataró, a favor de l'associació "Esport 3" fins un import de 84.373'58 €, IVA inclòs.

     Segon.-

     Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 60540/313310/22706 dels pressupostos municipals següents i de la següent manera:

     • Any 2005

     • Casal Avis Cerdanyola 19.818'15 € (doc. compt. D núm. 12969)
     • Casal Avis La Llàntia 18.215'45 € (doc. compt. D núm. 12970)
     • Casal Avis Molins 18.215'45 € (doc. compt. D núm. 12971)

     • Any 2006

     • Casal Avis Cerdanyola 9.909'07 € (doc. compt. D núm. 12972)
     • Casal Avis La Llàntia 9.107'73 € (doc. compt. D núm. 12973)
     • Casal Avis Molins 9.107'73 € (doc. compt. D núm. 12974)

     Tercer.-

     Supeditar l'adjudicació del servei al fet que l'associació "Esports 3" aporti justificació d'estar donat d'alta del corresponent l'epígraf de l'IAE per a l'exercici de l'activitat.

     Quart.-

     Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.374'94 € i pagui l'import de 365'41 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

     Cinquè.-

     Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

     VOTACIÓ: Ordinària

     Vots favorables: Unanimitat. (6).

     CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

     -Servei d'Obres-

     11 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE COL·LECTORS AL CASC URBÀ. COL·LECTORS CARRER AGUSTÍ MORETO I CARRER ARQUEBISBE JAUME CREUS, PROMOGUT PER AIGÜES MATARÓ SA.

     El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

     "Examinat el "Projecte de col·lectors al casc urbà-Col·lectors carrer Agustín Moreto i carrer Arquebisbe Jaume Creus", redactat per l'enginyeria EIPO, SL. per encàrrec de Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres d'implantació d'un nou col·lector als carrers d'Agustín Moreto i Arquebisbe Jaume Creus.

     El projecte defineix la construcció d'un col·lector que discorre pel carrer Agustín Moreto, tram comprès entre el carrer Marià Fortuny i el carrer Arquebisbe Jaume Creus, i pel carrer Arquebisbe Jaume Creus, tram comprès entre el carrer Pedro Antonio de Alarcón i el carrer Pascual Madoz, amb un pressupost d'execució per contracte de 307.286,81 € IVA inclòs.

     Es preveu la construcció de 290,7 m de col·lector amb tub de PVC estructurat i la formació de 8 pous de registre de nova planta, amb alçades compreses entre 2,10 m i 2,48 m.

     L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 14 de març de 2005, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació inicial i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

     Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

     Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

     Vist l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA. que assenyala com objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

     La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següentsacords:

     Primer.-

     Aprovar inicialment el "Projecte de col·lectors al casc urbà-Col·lectors carrer Agustín Moreto i carrer Arquebisbe Jaume Creus", redactat per l'enginyeria EIPO, SL. per encàrrec de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres d'implantació d'un nou col·lector als carrers d'Agustín Moreto i Arquebisbe Jaume Creus, amb un pressupost d'execució per contracte de 307.286,81 € IVA inclòs.

     Segon.-

     Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

     Tercer.-

     En base al que disposa l'article 2on dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA. sota les següents condicions:

     • Referent a la reposició del ferm i paviments afectats per l'execució de les obres, el que està definit al projecte es considera correcte (20 cm de subbase de sauló, 20 cm de base granular de tot-ú artificial, 9 cm de mescla bituminosa en calent del tipus S-20 i 6 cm de mescla bituminosa en calent del tipus D-12).
     • El tram del carrer Agustín Moreto situat entre els carrer Mata i Enric Prat de la Riba, actualment pavimentat amb llamborda sense formigonar, està previst que s'urbanitzi durant l'any 2005. Per aquest motiu la reposició del paviment serà amb la mateixa llamborda o amb una capa de 10 cm de gruix de formigó HM-20.

      En el tram del carrer Agustín Moreto situat entre el carrer Enric Prat de la Riba i el carrer Arquebisbe Jaume Creus i en aquest últim, es donarà una capa de reforç a la capa de rodadura dels carrers afectats pels col·lectors, entre les rigoles que delimiten la calçada (o entre bordons en el cas que no existeixin), amb una capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic en calent de composició D-12; o, en el cas que ho requereixi el Servei de Manteniment de l'Ajuntament, amb una capa d'asfalt sonoreductor. S'haurà de realitzar el fressat necessari del paviment existent i la col·locació a nivell de les tapes de registre.

      Les voreres que resultin afectades es reposaran amb la següent secció:

      - 15 cm de formigó HM-20/P/lla

      - El Paviment de la vorera serà de les mateixes característiques que l'existent

      Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament.

      • Referent a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

      Quart.-

      Comunicar els anteriors acords al gerent de l'empresa pública municipal d'Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Públics i Mobilitat als seus efectes."

      VOTACIÓ: Ordinària

      Vots favorables: Unanimitat. (6).

      12 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE COL·LECTORS AL CASC URBÀ. COL·LECTOR CARRER PASQUAL MADOZ, ENTRE EL RIEROT I CAMÍ RAL, PROMOGUT PER AIGÜES MATARÓ SA.

      El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

      "Examinat el "Projecte de col·lectors al casc urbà-Col·lector carrer Pascual Madoz,entre el Rierot i el Camí Ral, redactat per l'enginyeria EIPO, SL per encàrrec de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., que té per objecte definir i valorar les obres d'implantació d'un nou col·lector al carrer Pascual Madoz, entre el Camí Ral i el Rierot.

      El projecte defineix la construcció d'un col·lector pel carrer Pascual Madoz, en el tram comprès entre el Rierot i el Camí Ral, amb un pressupost d'execució per contracte de 448.400,80 € , IVA inclòs.

      Es preveu la construcció de 400,8 m de col·lector amb tub de PVC estructurat i la formació de 9 pous de registre de nova planta, amb alçades compreses entre 2,10 m i 2,48 m.

      L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 14 de març de 2005, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació inicial i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

      Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

      Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

      Vist l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA. que assenyala com objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

      La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

      Primer.-

      Aprovar inicialment el "Projecte de col·lectors al casc urbà-Col·lector carrer Pascual Madoz, entre el Rierot i el Camí Ral, redactat per l'enginyeria EIPO, S.L., per encàrrec de la societat privada municipal Aigües de Mataró, SA.que té per objecte definir i valorar les obres d'implantació d'un nou col·lector al carrer Pascual Madoz, en el tram comprés entre el Camí Ral i el Rierot, amb un pressupost d'execució per contracte de 448.400,80 € , IVA inclòs.

      Segon.-

      Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

      Tercer.-

      En base al que disposa l'article 2on dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA. sota les següents condicions:

      • Referent a la reposició del ferm i paviments afectats per l'execució de les obres, el que està definit al projecte es considera correcte (20 cm de subbase de sauló, 20 cm de base granular de tot-ú artificial, 9 cm de mescla bituminosa en calent del tipus S-20 i 6 cm de mescla bituminosa en calent del tipus D-12).
      • El tram del carrer Pascual Madoz situat entre l'accés a la Plaça dels Corrals i el Camí Ral, actualment pavimentat amb llamborda, està previst que s'urbanitzi durant l'any 2005-2006. Per aquests motius la reposició del paviment serà amb la mateixa llamborda o amb una capa de 10 cm de gruix de formigó HM-20. A la resta del carrer es donarà una capa de reforç a la capa de rodadura del carrer afectat pel col·lector, entre les rigoles que delimiten la calçada (o entre bordons en el cas que no existeixin), amb una capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic en calent de composició D-12; o en el cas que ho requereixi el Servei de Manteniment de l'Ajuntament, amb una capa d'asfalt sonoreductor. S'haurà de realitzar el fressat necessari del paviment existent i la col·locació a nivell de les tapes de registre.

       Les voreres que resultin afectades es reposaran amb la següent secció:

       - 15 cm de formigó HM-20/P/lla

       - El Paviment de la vorera serà de les mateixes característiques que l'existent

       Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament.

       • Referent a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

       Quart.-

       Comunicar els anteriors acords al gerent de l'empresa pública municipal d'Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Públics i Mobilitat als seus efectes."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: Unanimitat. (6).

       -Servei d'Urbanisme-

       13 - APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ UA-48 CAMÍ RAL-HOSPITAL.

       El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

       "La present proposta te per objecte l'aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació de la unitat d'actuació UA-48 "Camí Ral € Hospital". Aquest projecte l'ha presentat la societat municipal PUMSA, que te encarregada la gestió íntegre del Sector, per expressa designa efectuada pel Ple de l'Ajuntament a través dels acords de 2 de desembre de 1999 i 11 d'abril de 2002.

       Amb anterioritat s'ha acordat l'inici de l'expedient de reparcel·lació d'aquesta Unitat d'Actuació (Decret de l'Alcalde de 26 d'octubre de 2004, publicat al Butlletí Oficial de la Província, BOP de 20-11-2004, anunciat en taulers d'anuncis i en premsa, així com notificat individualment a cadascun dels propietaris).

       L'objectiu de la Unitat d'Actuació, com preveu el Pla General vigent (modificat en aquest àmbit el novembre de 2002), és millorar la qualitat urbana d'una àrea deteriorada situada al cor de la ciutat i obtenir i ordenar l'Espai Lliure que complementa el de la UA-26 i permet obrir un accés ampli a cel obert, a l'interior d'illa. El projecte de reparcel·lació, redactat per PUMSA, realitza les prescripcions urbanístiques del planejament, amb l'obtenció, per cessió obligatòria i gratuïta del sòl públic necessari pel compliment dels objectius d'ordenació esmentats. Amb el projecte s'afecten les finques resultants, adequades a la ordenació vigent, a les càrregues urbanístiques que genera l'ordenació, de conformitat amb l'art. 44 de la Llei 2/2002, d'Urbanisme de Catalunya. En aquest sentit les càrregues inclouen el cost de la urbanització del sol públic de l'àmbit, a càrrec del propietaris, el projecte del qual ha estat aprovat inicialment per acord de la Junta Local de Govern de 21 de febrer de 2005.

       Una de les especialitats d'aquest projecte és que va acompanyat d'un Conveni de col·laboració urbanística entre PUMSA, administració actuant, i la major part dels propietaris de la Unitat d'actuació UA-48, on queda reflectida la transmissió de la propietat de les seves finques a un únic propietari, Promociones Molina Cinco, SL. Per tant aquesta situació simplifica molt la gestió en el repartiment de beneficis i càrregues de la reparcel·lació, sense perjudici del compliment dels requisits al qual es condiciona el present acord.

       Consta a l'expedient l'informe favorable de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme.

       A la vista del que s'ha exposat i de l'informe jurídic del Servei d'Urbanisme, de conformitat amb la Llei 2/2002 d'Urbanisme de Catalunya, PROPOSO a la Junta de Govern Local, l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

       Primer.-

       Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació UA-48 "Camí Ral Hospital".

       Hauran de constar, de forma prèvia a l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació les escriptures públiques de transmissió de la plena propietat de les finques que han estat objecte del conveni urbanístic.

       L'aprovació d'aquesta modificació puntual del Pla General queda supeditada a la publicació del Text Refós de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació, aprovades pel Ple del 3 de febrer de 2004.

       Segon.-

       Obrir un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació de l'acord precedent a través d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals, a fi de que es pugui aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions a l'acord d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació UA-48 "Camí Ral Hospital".

       Tercer.-

       Notificar els precedents acords a la Societat Municipal PUMSA, als propietaris i a la resta d'interessats que en resulten de l'expedient."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: Unanimitat. (6).

       Després de la votació del punt anterior s'incorpora a la sessió el senyor Ramon Bassas Segura, 5è Tinent d'Alcalde i conseller delegat de Via Pública.

       14 - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL DEL PORT.

       El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

       "El Pla General vigent reconeix i classifica l'àmbit del Pla Especial del Port com a sòl urbà, deixant-lo en una situació, respecte la ciutat construïda, de centralitat privilegiada que calia aprofitar per dinamitzar i regenerar les instal·lacions existents.

       Conseqüentment el vigent Pla Especial del Port (aprovat definitivament el 18/07/01), va instrumentar la transformació de les seves instal·lacions i l'augment de la seva intensitat d'ús i volum edificat, per tal de convertir-lo en una peça urbana molt més vinculada a la ciutat.

       Al mateix temps, la modificació va plantejar la prolongació del Passeig Marítim i la millora substancial de l'accessibilitat del port amb un nou accés viari a ponent, per sota les vies de Renfe, fins a connectar amb la Porta Laietana, i amb un nou pas soterrat per a vianants que, unint-lo amb la transformada Ronda Barceló, milloraria la seva integració i relació amb el teixit urbà de la ciutat.

       El nou pas soterrat per a vianants, dimensionat amb una certa amplitud, arribaria al port a cota dels molls, per sota el passeig marítim i formant una gran plaça parcialment coberta, donant accés als locals laterals que podrien ocupar el subsòl del passeig, de tal manera que proporcionarien la màxima vida i activitat al propi pas.

       D'altra banda, aquesta plaça, "central" en la nova ordenació del port i de mides considerables, dóna suport a un edifici de "volumetria singular" per a usos de serveis i dotacions privades, i que en aquests moments es planteja com a emplaçament per a un nou establiment hoteler

       La construcció d'un establiment hoteler en aquest emplaçament, comporta la necessitat de replantejar alguns dels paràmetres urbanístics vigents, amb la corresponent nova modificació puntual del Pla Especial, per tal d'adequar-los a les necessitats funcionals pròpies d'una instal·lació d'aquest tipus.

       La nova ordenació que es proposa amplia l'àmbit destinat a dotacions i serveis generals del port de la illa on s'ubicarà el nou hotel, que es restarà del sòl destinat a indústria i terciari entre mitjeres de la illa situada just al costat i del sòl destinat a ús portuari. Ara bé, la modificació del vigent Pla Especial del Port no suposa cap alteració de l'edificabilitat assignada a la totalitat de l'àmbit del Port de Mataró. Es modifiquen els percentatges de sòl i sostre relatius a les diferents qualificacions zonals que permeten regular les pastilles de sòl públic d'ús públic i de sòl públic d'ús privat, a fi i efecte de fer possible la nova ordenació proposada per a l'edifici singular d'accés al port des de la Ronda Barceló.

       Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes tècnic i jurídic i el que s'estableix l'art. 67 i concordants de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, el Decret de delegació de competències de 11 de maig de 2004 i l'article 87 del ROM, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

       Primer.-

       Aprovar inicialment la Modificació del Pla Especial del Port, redactat per l'equip tècnic del Servei municipal d'Urbanisme.

       L'aprovació d'aquesta modificació puntual del Pla General queda supeditada a la publicació del Text Refós de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació, aprovades pel Ple del 3 de febrer de 2004 i la publicació de les normes urbanístiques del vigent pla especial del Port de Mataró aprovat definitvament el 18 de juliol de 2001.

       Segon.-

       Suspendre l'atorgament de llicències d'edificació i reforma i d'instal·lació i ampliació d'activitats en l'àmbit delimitat en el plànol de suspensió de llicencies que conté el document de modificació del pla especial, pel termini que disposa l'article 72 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme de Catalunya.

       Tercer.-

       Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i als taulers d'edictes municipals.

       Quart.-

       Demanar informe a la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya i a la Demarcació de Costes de Catalunya (Direcció General de Costes del Ministerio de Medio Ambiente).

       Cinquè.-

       Notificar els precedents acords al Consorci del Port de Mataró."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: Unanimitat. (7)

       15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A L'AV. GATASSA, 95 BXS

       El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

       "Per decret de 26.06.2002 es va requerir a Banco Español de Crédito, SA (Banesto) perquè sol·licités llicència per la col·locació de rètols, a l'av. Gatassa, 95 bxs. cantonada pg. Ramon Berenguer.

       La llicència fou sol·licitada el 09.01.2003 i l'expedient de disciplina es va suspendre fins la resolució de la sol·licitud de llicència. Malgrat el temps transcorregut la llicència no ha estat concedida per discrepàncies, que han estat notificades en escrits de 28.03.2003, 25.08.2003 i 30.03.2004, però no han estat complimentades.

       El servei tècnic municipal ha informat desfavorablement els rètols sol·licitats per no estar instal·lats dins del forat arquitectònic de les portes.

       Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

       El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

       En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

       Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

       Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

       En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

       Primer.-

       Ordenar al Banco Español de Crédito, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossats a façana i el rètol en banderola, a l'av. Gatassa, 95, bxs. cantonada pg. Ramon Berenguer, en no haver obtingut la llicència sol·licitada per incompliment de la normativa.

       Segon.-

       Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

       Vots en contra: Cap.

       Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

       16 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. GATASSA, 87 BAIXOS.

       El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

       Per provisió de data 13.01.2005 s'ha incoat a Almenta Beltran, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a l'av. Gatassa, 87 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

       La persona interessada no ha presenta al·legacions.

       El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

       El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

       Tampoc compleix, en estar el rètol en castellà, amb l'article 32 de la Llei 1/1998 de Política Lingüística, que obliga la redacció, almenys, en català dels cartells d'informació general de caràcter fix.

       En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

       Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

       Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

       En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

       Primer.-

       Ordenar a Almenta Beltran, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a l'av. Gatassa, 87 bxs.

       Segon.-

       Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

       Vots en contra: Cap.

       Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

       17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. FRADERA I LLANES, 2 BAIXOS.

       El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

       Per provisió de data 26.01.2005 s'ha incoat a M. Pilar Muñoz Navarro expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Fradera i Llanes, 1 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

       La persona interessada no ha presenta al·legacions.

       El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

       El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

       En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

       Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

       Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

       En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

       Primer.-

       Ordenar a M. Pilar Muñoz Navarro que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Fradera i Llanes, 1 bxs.

       Segon.-

       Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

       Vots en contra: Cap.

       Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

       18 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANT BENET, 62 BAIXOS.

       El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

       "Per provisió de data 02.03.2005 s'ha incoat a Casa Santiveri, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Sant Benet, 62 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

       La persona interessada ha al·legat que creia els rètols eren correctes, però que en brevetat s'adequarà a la normativa.

       Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa, es pren en consideració, però no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar els rètols sigui contrari a l'anterior manifestació.

       El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

       El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

       El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

       En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

       Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

       Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

       En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

       Primer.-

       Ordenar a Casa Santiveri, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossat a façana i en banderola, al c. Sant Benet, 62 bxs.

       Segon.-

       Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

       Vots en contra: Cap.

       Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

       19 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. CHURRUCA, 74 BAIXOS.

       El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

       Per provisió de data 02.03.2005 s'ha incoat a Siyar Ötünç expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Churruca, 74, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

       La persona interessada no ha presenta al·legacions.

       El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

       El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

       En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

       Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

       Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

       En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

       Primer.-

       Ordenar a Siyar Ötünç que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Churruca, 74, bxs.

       Segon.-

       Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

       Vots en contra: Cap.

       Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular

       -Servei de Manteniment-

       20 - APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L'ARBRAT VIARI DE MATARÓ, DE LA CATALOGACIÓ D'ARBRES I ARBREDES EXEMPLARS DEL MUNICIPI DE MATARÓ I DEL PLA D'ACTUACIÓ PELS ARBRES CATALOGABLES DE MATARÓ.

       El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

       "Vist el contingut del Pla Director de l'arbrat viari de Mataró, de la catalogació d'arbres i arbredes exemplars del municipi de Mataró i del Pla d'actuació pels arbres catalogables de Mataró.

       Vist l'informe tècnic del Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró on es desprèn que els documents redactats pel biòleg contractat per l'Ajuntament de Mataró amb la col·laboració dels tècnics de jardineria del Servei de Manteniment, s'ajusten plenament a les prescripcions establertes pels tècnics municipals.

       Atès el previst a l'article 25 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i a l'article 66.3 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, respecte de les competències pròpies del municipi en matèries de parcs i jardins.

       Atès l'establert a l'article 93 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, pel que fa referència a la conservació, protecció i defensa dels béns de domini públic, i a l'article 106.1, en el seu apartat a) de la mateixa normativa, pel que fa referència a l'inventari dels béns de domini públic, d'ús públic, com són els parcs i jardins.

       El conseller delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, l'adopció dels següents acords:

       Primer.-

       Aprovar el Pla Director de l'arbrat viari de Mataró, la catalogació d'arbres i arbredes exemplars del municipi de Mataró i el Pla d'actuació pels arbres catalogables de Mataró.

       Segon.-

       Revisar anualment l'inventari dels arbres i arbredes catalogats així com el seu Pla d'actuació.

       Tercer.-

       Notificar els presents acords a la Comissió del Patrimoni, al Servei d'Urbanisme, al Servei d'Obres, al Servei de Mobilitat, al Servei de Policia Municipal i al Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Mataró."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: Unanimitat. (7).

       CMI DE SERVEIS PERSONALS

       -Servei de Benestar Social-

       21 - APROVAR LA SIGNATURA D'UN CONVENI I ELS SEUS ANNEXOS AMB LA CREU ROJA QUE REGULA L'ATORGAMENT D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A L'ANY 2005 PER AL FINANÇAMENT D'ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL I DE PREVENCIÓ, SALVAMENT, SOCORRISME I RECUPERACIÓ.

       El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

       "Relació de fets

       Dins les formes d'activitat de les administracions públiques hi ha la de foment de les activitats que porten a terme ciutadans i que són d'interès públic i/o social, i complementàries dels serveis municipals.

       En aquest sentit, la Creu Roja porta a terme un seguit d'activitats tant de caire social com serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació.

       L'Ajuntament de Mataró considera convenient col·laborar donant suport a les activitats que realitza aquesta associació.

       En les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament per l'any 2005 consta una previsió singular per aquest concepte, d'import 31.145,64 euros (trenta-un mil cent quaranta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost municipal de despeses, per a la realització d'activitats de serveis socials,.

       En el pressupost municipal de despeses per l'any 2005, consta la partida 20300 44511 48900 d'aportació a la Creu Roja, amb una dotació de 80.167,23 euros, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil.

       Es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni i annexos, objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

       Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

       1.- Aprovar la signatura d'un conveni i els seus annexos amb l'entitat Creu Roja, regulador de l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2005, per un import total de 111.738,40 euros, destinades al finançament d'una part dels serveis que realitza tant de caire social com serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació, tal i com consten en l'esmentat conveni un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

       2.- Autoritzar i disposar la despesa de 80.167,23 euros amb càrrec a la partida 20300 44511 48900 del pressupost de despeses del 2005.

       3.- Autoritzar i disposar la despesa de 31.571,17 euros, amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost de 2005.

       4.- Notificar aquesta resolució a la Creu Roja per tal de procedir a la signatura del conveni."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: Unanimitat. (7).

       ORDRE DEL DIA COMPLEMENTARI

       22 € MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ OFICIAL DEL DIA 19 D'ABRIL COM A DIA DEL MUNICIPI.

       El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la moció següent:

       "El 19 d'abril, aniversari de la constitució dels ajuntaments democràtics, enguany el 26è. Per aquest motiu, des de la Federació de Municipis es proposa la realització de determinats actes per a celebrar aquesta data i per fer paleses les principals reivindicacions dels ajuntaments catalans.

       Per tot això la Junta de Govern Local, acorda:

       Primer.-

       Declarar oficialment el dia 19 d'abril com a dia del Municipi, com a reconeixement a la recuperació de la democràcia local i la tasca feta pels governs municipals.

       Segon.-

       Traslladar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al govern de Catalunya, al conseller de Governació i al conseller de Relacions Institucionals i Participació."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: Unanimitat. (7).

       23 € MOCIÓ DE SUPORT A LA CARTA DE VITÒRIA.

       El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la moció següent:

       "La commemoració a Vitòria del 25è aniversari dels ajuntaments democràtics ha posat de manifest l'extraordinari paper que els governs locals han representat en el desenvolupament social, econòmic i cultural durant aquest període de convivència democràtica.

       La mirada a aquest passat, viscut com a propi i del qual han estat protagonistes milers de persones que van contribuir a escriure la història del municipalisme, es converteix avui en un actiu de futur i en una potent palanca per generar nous impulsos de benestar ciutadà.

       Els governs locals som Estat, formem part de l'estructura territorial de l'Estat, som institucions polítiques constituïdes per mitjà de la decisió democràtica dels ciutadans, amb els nostres propis òrgans de govern, de gestió, de control i fiscalització de l'acció de govern, la nostra capacitat reglamentària i, fins i tot, la nostra capacitat jurisdiccional.

       Al llarg d'aquests 25 anys, les corporacions locals hem assumit, amb responsabilitat, funcions i competències que han donat resposta en tot moment a les demandes dels nostres veïns, que veuen en els ens locals la primera línia de l'Estat.

       Durant aquest període, hem incorporat progressivament la prestació de serveis a la ciutadania, amb la conseqüent despesa de recursos propis derivada de l'exercici de competències de substitució, en múltiples qüestions de caràcter eminentment social. L'exercici continuat d'aquestes "competències impròpies" ha fet que al llarg d'aquest temps s'anés acumulant un deute, fruit de l'exercici reiterat de les competències de substitució d'altres administracions públiques. La reparació d'aquest deute constitueix la primera de les nostres reivindicacions.

       Les nostres propostes neixen de la unanimitat, fruit del consens, i de la constatació que les nostres mancances, necessitats i problemes són els mateixos. D'aquesta reflexió sorgeix el document que coneixem amb el nom de "Carta de Vitòria".

       El decàleg del municipalisme del segle XXI que recull la Carta de Vitòria constitueix la declaració dels poders locals que marca l'horitzó per als propers anys entorn de les actuacions preferents de garantir la solvència econòmica i financera, delimitar el llistat de competències locals en el procés de reforma dels estatuts d'autonomia i la consolidació de la representació institucional i política dels governs en el Senat.

       És l'hora de realitzar, amb el suport i el consens de totes les institucions de l'Estat, una aposta decidida per donar la resposta que el municipalisme demana. Per això, cal impulsar l'adopció de les mesures següents:

       DECÀLEG DEL MUNICIPALISME DEL SEGLE XXI

       1. Garantir la representació dels poders locals al Senat

       L'article 137 de la Constitució organitza territorialment l'Estat en municipis, províncies i comunitats autònomes. Perquè el Senat pugui desenvolupar la identitat de cambra territorial que li atorga l'article 69 de la Constitució, la seva composició ha de ser un reflex fidel d'aquesta estructura, contemplant la participació de les comunitats autònomes i dels governs locals en aquesta cambra territorial.

       2. Un nou Estatut del govern local

       El reconeixement constitucional dels governs locals com a nivells autònoms de govern territorial requereix, perquè sigui efectiu, l'establiment d'un àmbit competencial propi, que els permeti gestionar una part important dels assumptes públics sota la seva responsabilitat i en benefici dels seus veïns, com també un sistema de finançament que els garanteixi recursos suficients per a un exercici adequat. Espanya ha d'aplicar els principis d'autonomia local subscrits en els tractats internacionals representats pel nostre país, com la Carta Europea d'Autonomia Local.

       3. Un govern local solvent

       El principi constitucional de suficiència financera garanteix als governs locals els mitjans necessaris per desenvolupar les funcions que se'ls atribueixin, dotant-los de recursos que permetin assegurar que les competències assumides, sigui quin sigui el seu origen, s'exerciran a plena satisfacció dels veïns i, a més, amb un important estalvi de mitjans per l'interès i la proximitat en la gestió.

       La reforma que s'abordi ha de contemplar una connexió entre competències i mitjans adequats per exercir-les, a través del disseny d'un nou finançament local amb mitjans propis i transferències incondicionades de l'Estat i les comunitats autònomes, en funció de les competències que es desenvolupin, i a través de l'establiment dels mecanismes d'anivellament que calguin per garantir l'equitat.

       Els poders locals hauran de ser compensats pel deute històric acumulat al llarg d'aquests anys a causa de la prestació de serveis per part dels ajuntaments, substituint la no presència dels altres poders de l'Estat.

       4. Un govern local de proximitat

       En els termes de la Carta Europea d'Autonomia Local, els governs locals tindran el dret i la capacitat efectiva d'ordenar i gestionar, en l'espai propi del qual parlem, una part important dels assumptes públics, aplicant com a norma general l'anomenat principi de subsidiarietat.

       La garantia de prestació de serveis públics de qualitat en tot el territori s'articularà mitjançant ens locals intermedis que permetran que totes les competències o serveis que interessin a la comunitat veïnal siguin prestats per institucions locals d'àmbit municipal o supramunicipal.

       5. Reforçar els mecanismes de relació intergovernamentals

       Les relacions de col·laboració i cooperació entre les administracions públiques requereixen el bon funcionament d'una organització pública fortament descentralitzada. L'increment de la cooperació local amb l'Administració de l'Estat i les comunitats autònomes requereix la consolidació d'un mecanisme i de fórmules de cooperació conjunta entre l'Estat, les comunitats autònomes i els governs locals, aplicant el principi de subsidiarietat com a forma de distribució de funcions i competències entre les tres administracions.

       6. Un nou règim d'organització per als governs locals

       El reconeixement per la capacitat normativa de l'Estat de les comunitats autònomes i de les entitats locals ha d'anar acompanyat de la consolidació del principi d'autonomia local, que comporta el valor de les ordenances i els reglaments que aproven els governs locals, juntament al desenvolupament organitzatiu com a autèntiques institucions de govern.

       7. Un estatut dels càrrecs locals elegits

       Gairebé vint anys després de l'aprovació de la Llei de bases del règim local, l'experiència acumulada durant aquest temps aconsella procedir a una autèntica revisió de l'estatut dels càrrecs locals elegits que garanteixi el ple desenvolupament de les seves funcions com a legítims representants democràtics del poble sobirà i que els atorgui, igualment, els mateixos drets socials que a qualsevol ciutadà quan deixin d'ocupar el càrrec públic per al qual van ser elegits.

       8. Modernitzar la funció pública local

       Impulsar una política de recursos humans integrada que permeti a tots els empleats públics locals desenvolupar plenament les seves aptituds, a fi d'aconseguir que la funció pública s'adapti a les exigències improrrogables de la creixent societat de la informació i les noves tecnologies i resulti possible una millor prestació de serveis davant la ciutadania.

       9. La institucionalització dels organismes representatius del món local

       Aquest és un pas necessari per aconseguir el reconeixement efectiu del paper que han tingut els governs locals en els últims vint-i-cinc anys i per restablir l'equilibri de representació que requereix el mandat constitucional de configuració territorial del nostre Estat de Dret. A través de la FEMP, els poders locals estaran representats en tots els consells i conferències sectorials de l'Estat i òrgans de les comunitats autònomes on es debatin i decideixin les polítiques territorials.

       El President de la FEMP serà membre nat de la Conferència de Presidents.

       10. Els poders locals són alhora òrgans de gestió i institucions públiques

       Són part integrant de l'Estat i en conformen un dels tres nivells de l'estructura administrativa, i gaudeixen de plena autonomia en les funcions que els són pròpies i no essent en cap cas institucions d'àmbit autonòmic.

       Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA:

       Primer.-

       Recolzar la Carta de Vitòria, aprovada per la Comissió Executiva i el Consell Federal de la FEMP en les seves reunions del 14 de desembre del 2004.

       Segon.-

       Remetre aquest acord al president del Govern Espanyol, al ministre d'Administracions Públiques i al president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies."

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: Unanimitat. (7).

       24 € MOCIÓ SOBRE L'ESTATUT I ELS GOVERN LOCALS DE CATALUNYA.

       El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la moció següent:

       "El proper dia 19 d'abril es commemoren els 26 anys de la constitució dels ajuntaments democràtics, una data que coincideix amb un moment polític de previsibles reformes a tots els nivells: constitucionals i estatutaris.

       Catalunya necessita fer un decisiu salt endavant en el seu autogovern. Aquest és l'objectiu fonamental de l'aprovació del nou Estatut d'Autonomia de Catalunya que s'està elaborant per part del Parlament català. En aquest moment decisiu per al futur del nostre país, els ajuntaments catalans volem manifestar el nostre ferm compromís amb el nou Estatut i la voluntat que aquest reconegui i empari el nostre potencial de servei al poble de Catalunya.

       Fa vint-i-cinc anys els catalans i les catalanes vàrem recuperar les institucions del nostre autogovern. Al llarg d'aquest període la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments democràtics s'han consolidat com a institucions que garanteixen la convivència i el progrés de la nostra societat.

       Ara que estem en condicions per avançar en l'autogovern dels catalans i catalanes, els ajuntaments no només no volem ser aliens a aquest procés sinó que volem desenvolupar un paper actiu i rellevant en la nova etapa que s'obrirà amb l'aprovació del nou Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC).

       Els ajuntaments manifestem que el nou EAC és una oportunitat única per reconèixer el paper decisiu dels governs locals en l'administració dels interessos dels ciutadans.

       En aquest sentit, demanem que el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya:

       1.- Reconegui que els ajuntaments són els governs locals de Catalunya, i que formen part del sistema institucional propi de Catalunya, conjuntament amb les diputacions (i en el futur els consells de vegueria), els consells comarcals i les altres entitats locals que es puguin crear.

       2.- Garanteixi un nucli competencial propi als governs locals, atribucions que seran exercides per aquestes entitats amb plena autonomia de govern i administració, subjecte només a controls de constitucionalitat i legalitat.

       3.- Incorpori entre els seus principis el concepte de subsidiarietat en la regulació de les relacions dels governs locals amb la Generalitat de Catalunya i els altres nivells de govern. D'acord amb allò que estableix la Constitució i la Carta Europea de l'Autonomia Local, l'EAC ha de garantir l'autonomia política i administrativa dels governs locals.

       4.- Garanteixi la plena personalitat jurídica i capacitat dels municipis perquè, amb autonomia, governin, exerceixin les competències d'ordenació, gestió i resolució que tenen encomanades i defensin els interessos propis de les col·lectivitats a les quals representen.

       5.- Els governs locals han de disposar dels recursos necessaris per exercir les funcions que la llei els atribueix, amb uns estàndards de qualitat adequats a la naturalesa de cada servei. Els ajuntaments també hauran de disposar dels recursos necessaris per finançar la despesa vinculada als serveis que no els atribueixen les lleis i que responguin a necessitats socials consolidades i no ateses per altres administracions. L'administració competent assumirà el finançament d'aquests serveis, que a Catalunya signifiquen al voltant del trenta per cent de la despesa dels ajuntaments.

       Han de disposar de capacitat per regular les seves pròpies finances en el marc de la llei. Aquesta capacitat inclou la potestat de fixar la quota o tipus de tributs locals dins dels límits establerts per la llei i la garantia d'autonomia en la seva gestió.

       Han de disposar d'autonomia pressupostària i de despesa en l'aplicació dels seus recursos, incloent les participacions que percebin a càrrec dels pressupostos d'altres nivells de l'administració, dels quals poden disposar lliurement en l'exercici de les competències. Les modificacions del marc normatiu, per part d'altres administracions, que disminueixin els ingressos tributaris locals hauran de contemplar la compensació d'aquesta disminució.

       6.- L'Estatut ha de contemplar que els governs locals participin en els impostos, propis o en regim de cessió, de la Generalitat. Aquesta participació haurà de ser de caràcter incondicionat i consistirà en un percentatge del total dels seus ingressos i es regularia mitjançant una llei del Parlament.

       7.- Per garantir l'equilibri pressupostari i la suficiència financera dels governs locals de Catalunya, l'Estatut ha de garantir que qualsevol nova atribució de competències que provingui de la Generalitat estigui acompanyada de l'assignació dels recursos necessaris per al seu correcte finançament.

       8.- Traslladar aquesta proposta al President de la Generalitat de Catalunya, al govern de Catalunya, al conseller de Governació i al conseller de Relacions Institucionals i Participació.

       VOTACIÓ: Ordinària

       Vots favorables: Unanimitat. (7).

       Precs i Preguntes : No se'n formulen.

       I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.