Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell de Circulació i Transports del 14/04/2005

Escoltar

Acta Consell de Circulació i Transports del 14/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Consell de circulació i transports

Data: 14 d'abril de 2005

Núm: 08

Caràcter: Extraordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio Vice-President del Consell

Joan Miró Farrerons Cap Servei de Mobilitat

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Antonio Lafuente Àlvarez Sindicat Comissions Obreres

Remigio Herrero García Creu Roja de Mataró

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Pedro Curado Bola ONCE

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Anselmo G. Ruiz Gerència SARBUS / Empresa CASAS

Josep Maria Modesto Unió de Botiguers de Mataró

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
 2. Nomenament de dos representants al Consell de Ciutat.
 3. Impacte i mesures de mobilitat entorn el nou centre comercial de la Ronda Prim.
 4. Memòria any 2004
 5. Donar compte de l'aprovació inicial del nou Reglament del Consell al Ple.
 6. Temes sobrevinguts
 7. Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19:05 hores.

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
 2. El Sr. Antoni Roca esmena que en el punt 16è de precs i preguntes, ha de dir "presenta" en comptes de "presentarà", ja que assegura que el mateix dia va presentar l'escrit de suggeriments de parades del Servei Mataró Bus.

  El Sr. Leonardo Ávila respon al Sr. Octavi Nonell referent al punt 13è, que el responsable de Policia Local al Consell no s'ha excussat massa, ja que pràcticament ha assistit a totes les reunions a excepció de dues ocasions de les 7 darreres reunions municipals.

  Sense cap més intervenció, s'aprova l'acta anterior amb les esmenes abans esmentades.

 3. Nomenament de dos representants al Consell de Ciutat.
 4. El Sr. Vice-President proposa el Sr. Javier Sánchez del Campo i la Sra. Elena Domínguez Soriano com a candidats i representants del Consell de Circulació i Transports al Consell de Ciutat. Al no haver-hi cap vot en contra s'aprova aquesta candidatura.

 5. Impacte i mesures de mobilitat entorn el nou centre comercial de la Ronda Prim.
 6. El Sr. Joan Miró explica que arrel de la Llei de Mobilitat, s'han de preveure les afectacions per la tramitació del planejament de nous usos a la mobilitat de la Ciutat. Exposa doncs seguidament els resultats de l'estudi d'anàlisi i diagnosi realitzat d'impacte per la implementació d'un centre Comercial a Mataró.

  Esmenta que la previsió més desfavorable continuaria sent un dia feiner perque l'aportació de la generació de viatges del Centre Comercial no compensaria la diferència actual de trànsit entre un dia feiner i un dissabte tipus. Així mateix explica les conclusions de l'estudi de mesures necessàries (restricció d'estacionaments en certs extrems de carrers per facilitar la circulació).

  El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa que no es pot admetre que un 5% de la generació del trànsit nova se'n derivi a la sortida cap a la zona Centre, al que el Sr. Miró respon que aquestes són les previsions i que el 5% de la generació prevista es pot absorbir, tot i que no cal fer gaire cas a aquestes xifres que en definitiva són unes aproximacions.

  Respecte les zones d'estacionament, en l'àrea d'afectació hi ha unes 2.300 places d'estacionament en calçada molt ocupades durant el matí, però que en un dissabte (moment on es preveu la màxima atracció de trànsit ) baixa aquesta ocupació. L'estudi conclou que és recomanable la creació d'entre 500 i 800 places d'aparcament, el que suposa unes 2 o 3 plantes subterrànies d'aparcament.

  El Sr. Octavi Nonell pregunta qui ha fet l'estudi al que se li respón que l'empresa DOYMO, consulting independent.

  Respecte les mesures necessàries d'allargament de carrils de circulació en petits trams a expenses d'estacionament a la Ronda Prim, carrer Velàzquez i carrer de Torrijos, el Sr. Miguel Garcia Cabrera ho troba necessari per evitar els petits col·lapses en aquestes àrees.

  El Sr. Octavi Nonell pregunta si s'ha estudiat habilitar un carril de sentit contrari al carrer Miquel Biada , al que el Sr. Joan Miró li contesta que no es toquen els sentits dels carrers, tot i que a la llarga es podria estudiar el tema d'aquesta proposta o bé dotar d'algun sentit cap a ponent en el tram del Camí Ral entre el carrer Iluro i la Ronda Prim.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta com quedarà la superfície, referint-se a l'espai de voreres, al que el Sr. Miró li respón que el detall cal veure-ho en el Pla Urbanístic, i no en aquest estudi.

 7. Memòria any 2004
 8. El Sr. Joan Miró explica la memòria de 2004 de Via Pública, només en l'apartat del Servei de Mobilitat.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo vol esmenar que la web "Compartir cotxe", realment hauria de dir "Compartir viatge", ja que el cotxe continua essent del mateix propietari, i no es comparteix, al que el Sr. Miró li contesta que el nom genèric és una "marca" de l'empresa que explota el servei a diferents municipis.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta quines són les 11 actuacions semafòriques realitzades al 2004 per millora al servei del transport públic. No se li respon en el moment per no disposar de les dades. Les cruïlles són:

  Cruïlla 3: Camí Ral € la Rambla (semàfor prioritat carril bus)

  Cruïlles 56 i 2: Camí Ral- St. Agustí-Bda. Santa Anna: Sincronització

  Cruïlla 59: Ronda O'Donnell € Pompeu Fabra (semàfor prioritat carril bus)

  Cruïlla 18 : Ronda Alfons X el Savi € P. Cabanellas (semàfor prioritat carril bus)

  Cruïlla 19: Ronda Alfons X el Savi € P. Rocafonda (semàfor prioritat carril bus)

  Cruïlla 16: c. València / Av. Puig i Cadafalch (adequació i reparació)

  Cruïlles 75-36-13 i 15: sincronisme a l'Avinguda Puig i Cadafalch

  El Sr. Alonso Sánchez Aunion pregunta com quedarà el Passeig Ramon Berenguer III, al que el Sr. Vice-President contesta que en l'entorn del Parc de Cerdanyola l'estacionament serà limitat a 1,5 hores.

 9. Donar compte de l'aprovació inicial del nou Reglament del Consell al Ple
 10. S'explica que es varen presentar 14 esmenes a la proposta del Reglament i va quedar aprovat inicialment per unanimitat.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta quina és la funció del Consell, al que se li respon que aquelles derivades de la Llei de Mobilitat, entre d'altres la de Seguiment del Programa d'Actuació Municipal.

 11. Temes sobrevinguts
 12. No hi ha temes sobrevinguts, ja que aquesta era una reunió extraordinària.

 13. Precs i preguntes

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre com funciona el CarSharing i proposa fer un estudi d'implementació d'aquesta modalitat a la ciutat de Mataró. El Sr. Joan Miró exposa que és una empresa el que explota aquesta operativitat. El Sr. Vice-President explica que es convidarà a l'empresa a exposar el CarSharing en alguna propera reunió.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre les repercusions al Bus Platja per les obres del Passeig Marítim, al que se li contesta que no hi ha previstes afectacions la trànsit.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre la indisciplina viària de l'Avinguda Gatassa, al que el Sr. Vice-President explica que a partir del dia 25 d'abril es posarà en funcionament la zona d'estacionament limitat als entorns del Parc de Cerdanyola, fet que millorarà les possibilitats d'estacionament i evitarà la doble filera.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre les queixes de l'AVV Rocafonda referides a la necessitat de reforçar la línia 3 del Mataró Bus, al que se li contesta que està previst per a principis del mes de juny tant el reforç d'aquesta línia 3 amb la posta en marxa d'un autobús en servei en hores punta, i el reforç nocturn d'algunes línies fins les 23 hores.

El Sr. Miguel García Cabrera pregunta sobre els canvis del Carrer Berguedà, al que se li contesta els motius del canvi.

El Sr. Miguel García Cabrera exposa que no funcionen les targetes de control d'accés al carrer Sant Francesc d'Assís, al que se li contesta que es comprovarà aquesta anomalia.

El Sr. Antoni Roca pregunta quants viatgers es porten al Mataró Bus per dia, al que el Sr. Bruguera contesta que uns 18.000 viatgers en dia feiner.

El Sr. Antoni Roca exposa que no es vigilen prou les parades reservades per a persones de mobilitat reduïda, al que el Sr. Leonardo Ávila contesta que es fan campanyes , que es fa un seguiment continuat, però que poden donar-se hores concretes en que el servei de Policia Local es dedica a tasques concretes com per exemple els controls de trànsit a les sortides d'escola, i pot produir-se la sensació que no es controlen aquestes parades.

El Sr. Miquel Àngel Casas pregunta sobre la Setmana de la Mobilitat, al que se li contesta que encara no es té la certesa oficial de les dates, però es suposa que es tornarà a convocar de cara al mes de setembre.

Finalment, es tanca la sessió a les 21:00 hores.

El conseller delegat de Mobilitat

(Vice-President del Consell )

Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

 

Salvador SERRA ABELLAN

Mataró, 2 de juny de 2005