Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal Patrimoni Arquitectónic i Ambiental de Mataró. 20/07/2005

Escoltar

Acta Consell Municipal Patrimoni Arquitectónic i Ambiental de Mataró. 20/07/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Data: 20 de juliol de 2005

Hora: 19 h

Lloc: sala de reunions de l'Edifici de Vidre

Hi assisteixen:

Arcadi Vilert i Soler President

Antoni Martí i Julià Vocal

Ramon Manent i Rodon Vocal

Lluís Roca i Cuadrada Vocal

Joan Bonamusa i Roura Vocal

Xavier Pous i Layret Vocal

Mariona Gallifa i Rosanas Secretària i arquitecta assessora

Excusen la seva absència:

Jaume Graupera i Vilanova Vicepresident

Carles Marfà i Riera Vocal

Iñaki Brosel i Goiricelaya Vocal

Albert Fernàndez Barbena Vocal

Arnau Vilardell Fradera Vocal

Agàpit Borràs i Plana Vocal

Manuel Cuyàs i Gibert Vocal

Joaquim García i Roselló Arqueòleg assessor

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la reunió del Consell del dia 21 de juny de 2005.
  2. Despatx oficial
  3. Presentació per part del Servei d'Obres del projecte de nova escola bressol "Els menuts" al recinte de l'Escorxador.
  4. Projecte d'intervenció a l'edifici de la Bòbila
  5. Debat del document de prioritats per l'el.laboració del Programa d'actuació municipal 2006 (s'adjunta el document de prioritats per correu ordinari)
  6. Subvencions
  7. Sobrevinguts
  8. Precs i preguntes

Malgrat que no hi ha prou assistents a la reunió com per tenir quòrum, el president decideix iniciar la sessió, que tindrà caràcter informatiu, ajornant la presa de decisions per una propera convocatòria.

Desenvolupament de la reunió i acords

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la reunió del Consell del dia 21 de juny de 2005.

Degut a la falta de quòrum, queden pendents l'aprovació de les actes dels dies 17 de maig i 21 de juny per la propera reunió del Consell.

2.- Despatx oficial

Mariona Gallifa dóna compte al Consell pel seu coneixement i efectes de diversos acords :

.- Signatura del Conveni de nova ubicació de la seu del Gremi de Constructors a

can Boada.

.- Aprovació del Projecte executiu de rehabilitació de la nau Gaudí i acabament de la urbanització de la plaça. Modificat 2005. Redactat pel despatx Brullet i Associats SL, arquitectes.

.- Aprovació inicial del Projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a cal Collut- Escorxador".

Dintre aquest punt de l'ordre del dia , es notifiquen diversos temes que podrien incloure's també dins un punt de "línies d'actuació":

.- Estat documentació concurs can Cruzate.

Mariona Gallifa explica que s'ha encarregat a l'empresa Node l'aixecament de la planta de l'estat actual de les edificacions que comformen l'illa de can Cruzate. El treball ja està acabat. Respecte a la informació arqueològica, s'han efectuat prospeccions en dos punts concrets i Joaquim Garcia confeccionarà un dossier amb l'informació obtinguda. Respecte a la informació històrica s'ha encarregat a Gener Salicrú un petit dossier-resum del seu treball de recerca.

Tota aquesta documentació s'adjuntarà al plec de clausules del concurs que es publicarà a principis de setembre.

.- Mobiliari catalogat dels antics despatxos de can Gassol.

Mariona Gallifa explica al Consell que en una de les naus de can gassol que s'han d'enderrocar per a construir-hi habitatges, es troba els mobles dels antics despatxos, catalogats amb nivell de protecció C. L'antic propietari de can gassol va dir que els donava a la Fundació Jaume Vilaseca que a l'espera de poder disposar del futur museu del gènere de Punt els haurà de tenir emmagatzemats. És per això que es demana als nous propietaris que presentin un projecte d'inventariat, desmuntatge, embalatge i transport del mobiliari, que haurà de comptar amb el vist-i-plau del Consell. Els propetaris han encarregat aquest projecte a Lluís Roca i s'espera que a la propera reunió pugui ser presentat.

.- Obres de reparació de part de la coberta del Convent de les Monges del carrer sant Josep.

Mariona Gallifa explica al Consell que una de les encavallades de fusta de la coberta del claustre del convent de les monges va cedir, esquerdant les voltes del fals sostre de la última planta pis. A resultes d'aquest fet es va inspeccionar la resta de la coberta de les dues ales del claustre que es troba en molt mal estat i en perill de col.lapse. A més es va observar que la façana estava força desplomada.

És per això que el Servei de manteniment sota les ordres de Joan Montero ha efectuat una operació d'urgència de desmuntar la teulada actual i col.locar-ne una de provisional a l'espera que des del Servei d'Obres es faci el projecte definitiu.

3.- Presentació per part del Servei d'Obres del projecte de nova escola bressol "Els menuts" al recinte de l'Escorxador.

Lluís Gibert, cap del servei d'obres assisteix a la reunió per tal de presentar el projecte redactat per l'arquitecta Anna Llop.

La nova escola bressol es situa adosada i incorporant l'antic edifici de la triperia que forma part del conjunt modernista de l'Escorxador. A la resta del conjunt està prevista la ubicació d'una nova biblioteca, l'edifici dels castellers i un edifici per a cursos de formació.

Aquest equipament es situa a cavall entre els barris del Palau i La Havana.

El projecte utilitza la diferència de cotes existent entre la plataforma de l'escorxador, per on es situa l'entrada a l'equipament i el carrer Herrera. A l'interior de l'edifici catalogat, que es restaura, es situen la sala d'usos múltiples, zona de mestres i serveis.

A la part nova que s'adosa a la façana del darrera de l'antiga nau i a un nivell inferior per tal de no tapar les finestres existents, es situen les 7 aules de l'escola. El conjunt es completa amb un pati que queda aixecat respecte la rasant del carrer Herrera.

Lluís Gibert explica també que des de planejament urbanístic s'està treballant en la reconversió del teixit industrial del voltant d'aquest illa, eixamplant la secció del carrer Herrera de manera que s'obté una nova perspectiva de la façana lateral de l'edifici de l'Escorxador.

El Consell del patrimoni celebra que es comenci a actuar en un espai que estava força degradat amb actuacions de qualitat i en aquest sentit felicita al servei d'obres.

Joan Bonamusa demana quina és l'afectació a la part de l'edifici catalogat.

Lluís Gibert explica que segurament hauran de substituir-se algunes de les encavallades amb mal estat. Es conservaran però els fals sostres existents en les sales, que a més facilitaran el pas de les instal.lacions .

A l'interior hi ha la intenció de mantenir també els arrambadors de rajola.

Xavier Pous opina que el plantejament del projecte és molt encertat tan sols el preocupa que les finestres de la façana al carrer Herrera quedin tapades per la perspectiva del nou edifici i demana si aquest es podria baixar més.

Lluís Gibert respon que no es baixa més perquè això implicaria superar els 12 graons de desnivell la qual cosa demanaria un recorregut amb replans intermitjos difícil d'encabir a l'edifici.

Antoni Martí pregunta per què l'entrega dels dos testers no és la mateixa.

Lluís Gibert explica que no potden ser igual per exigències del programa de l'escola que havia d'incloure 7 aules.

El Consell dóna doncs, el vist-i-plau al projecte i agraeix a lluís gibert la seva explicació.

4.- Projecte d'intervenció a l'edifici de la Bòbila

Mariona Gallifa explica al consell que l'antic edifici de la Bòbila ha estat adquirit pels propietaris del magatzem de construcció Dorotea per a rehabilitar l'edifici i fer-hi un local d'exposició dels seus productes.

La intervenció consisteix en reconstruir la coberta dodecagonal incial de l'edifici pràcticament inexistent en l'actualitat, reproduint la seva estructura, introduint aillants i acabant amb una coberta de teula plana amb careners de rajola vidriada, tot reproduint les peces inicials.

El projecte restaura la xemenèia central i proposa reconstruir la seva alçada incial recuperant si és possible les peces que en formaven part.

Respecte la planta inferior on s'allotjava l'antic forn, el projecte proposa alliberar espai procedint al buidat de terres existents i conservant el nucli de la xemenèia i part dels túnels amb volta de canó de totxo massís existents.

Antoni Martí introdueix la reflexió de si caldria eliminar la totalitat dels túnels existents que són obra d'una intervenció posterior i recuperar l'espai inicial del forn en forma de corona al voltant de la xemenèia central, tot conservant les parets perimetrals de 1,10 mts de gruix aproximat i construides amb totxo massís en cru.

Es proposa fer el buidat de terres existent entre les parets perimetrals i els túnels per tal de poder fer un estudi acurat del que actualment encara resta en peu , del seu estat de conservació i solidesa la qual cosa faciliti prendre una decisió sobre quines parts es poden mantenir i de quina manera.

El Consell proposa que es faci un treball conjunt amb el promotor i tècnics de l'obra per a que arribi a bon fi i proposa com a tècnic col.laborador en el projecte i execució de l'obra a Antoni Martí.

5.- Debat del document de prioritats per l'el.laboració del Programa d'actuació municipal 2006 (s'adjunta el document de prioritats per correu ordinari)

Arcadi Vilert recorda al consell que s'ha constituït el Consell de Ciutat amb la intenció que sigui una fórmula participativa que ajudi al procés de'el.laboració del programa d'actuació municipal i pressupostos de l'any 2006.

Xavier Pous com a representant del consell del patrimoni al consell de Ciutat , explica que tan ell com Agàpit Borràs van assitir a la reunió d'inici del procés i posa sobre la taula la necessitat que el Consell defineixi quines serien les seves prioritats per tal de poder fer-ne de portanveu a la propera reunió convocada pel més de setembre.

Donat que s'ha fet molt tard i que en aquesta reunió no hi ha hagut quòrum, Arcadi Vilert demana als membres del Consell que reflexionin en el sentit de definir quines han de ser les prioritats i ho facin arribar a la secretària per tal que els pugui adreçar als representants al consell de Ciutat

6.- Subvencions

No hi ha cap petició

7.- Sobrevinguts

No n'hi ha

8.- Precs i preguntes

No n'hi han

El Sr. President aixeca la sessió a les 22,00 h, de la que com a secretària n'estenc la present acta.

 

Vist i plau

Del president del Consell

Arcadi Vilert i Soler

La Secretària del Consell p.d.

Mariona Gallifa i Rosanas