Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Plenari de l'IME de 04/10/2005

Escoltar

Acta del Consell Plenari de l'IME de 04/10/2005

Dia
Hora
Lloc
ACTA
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

.

Data: 4 d'octubre de 2005

Núm: 41

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 20 a les 21,27 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró

Hi assisteixen:

Josep Comas Valls President

Oriol Batista Gàzquez Vicepresident (PSC)

Santiago Ortego Carazo Vocal (PSC)

J. Vicent Garcia Caurin Vocal (CiU)

Saturnino Martín del Pozo Vocal (PP)

Magda Huguet Maén Vocal (ERC)

Sílvia Pont Munzó Vocal (Món empresarial)

Josep Illa Ximenes Vocal (Central Sindical majoritària)

M. Encarnació Safont-Tria Ximenes Vocal (Consell Municipal Cultura)

Carles Bailo Mompart Vocal (Membre de reconegut prestigi)

Montserrat Cabré Roca Secretària

Excusen la seva absència:

Remigio Herrero García Vocal (PSC)

Esteve Buscà Valdé Vocal (ICV-EUiA)

Joan Pérez Coll Vocal (CEM-famílies)

Emili Muñoz Martínez Director

Josep Canal Codina Interventor municipal

No assisteixen:

Albert M. Geronés Llinarés Vocal (CIU)

Estrella Fernández Domínguez Vocal (PP)

Joaquim Vives Carós Vocal (CEM-estudiants)

Jaume Aguilar Vallès Vocal (Membre de reconegut prestigi)

Martí Casares Roca Vocal (CEM-directors)

També hi assisteix el Sr. Joan Noè Roca, cap del servei d'educació infantil i primària de l'IME.

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 11 de juliol de 2005.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

 • Despatx Oficial.
 • No hi hagué cap assumpte.

 • Línies d'actuació:
 • 3.1. Informació sobre l'inici del curs escolar 2005-2006.

  El Sr. Joan Noè reparteix als assistents un recull sobre les dades escolars del crus 2005-2006 de tots el nivells educatius i en comenta el seu contingut.

  El curs s'ha iniciat amb 21.525 alumnes d'educació especial, infantil de primer i segon cicle, primària i secundària obligatòria i post obligatòria.

  Pel que fa a l'educació infantil de segon cicle i educació primària, el Departament d'Educació de la Generalitat ha creat per aquest curs cinc noves aules d'acollida (tres al sector públic i dos al privat) a sumar a les onze creades el curs passat. Es manté l'aula de suport especial a primària.

  Informa que l'Ajuntament està executant amb normalitat les obres del nou CEIP Anxaneta d'acord amb el conveni signat amb el Departament d'Educació. Aquesta mateixa operació es repetirà pel que fa a la construcció del CEIP Mataró que aquest curs ha començat la seva activitat en uns mòduls provisionals que s'han instal·lat al Parc Central.

  Per atendre el manteniment d'edificis i instal·lacions dels CEIPs, tant correctiu com preventiu i normatiu, enguany el departament d'Educació de la Generalitat aportarà 180.304.-Euros per a dur a terme diverses actuacions planificades (adaptació nou menjador CEIP Cirera, supressió barreres arquitectòniques CEIP Rocafonda, arranjament pista esportiva CEIP Tomàs Viñas, etc.) que es sumen a les intervencions directes que des del servei municipal de manteniment es realitzen als diferents centres.

  Pel que fa a l'educació secundària obligatòria i post obligatòria, enguany el Departament d'Educació de la Generalitat ha creta per aquest curs tres noves aules d'acollida al sector públic, a sumar a les dues creades el curs passat i que substitueixen els dos tallers d'adaptació escolar (TAE). Es manté l'aula de suport d'educació especial, encara que canvia de centre, passant a l'IES Puig i Cadafalch.

  L'IME ha destinat 147.625,30.-Euros per a manteniment, millores i adquisició d'equips informàtics, mobiliari, etc. a l'IES Miquel Biada.

  D'altra banda, el Departament d'Educació de la Generalitat ha dut a terme diferents obres a instituts de Mataró (adequació sortides emergència a IES Pla d'en Boet, arranjament finestres a IES Puig i Cadafalch, segona fase arranjament sanitaris i remodelació pistes esportives IES Thos i Codina, remodelació sala d'actes, vestíbul i administració IES Alexandre Satorras).

  L'oferta de cicles formatius continua en la línia del passat curs escolar.

  L'Escola Oficial d'Idiomes enguany completa l'oferta formativa amb el cinquè curs d'anglès, francès i alemany, així com diversos cursos monogràfics durant tot el curs i a l'estiu.

  En darrer lloc, es dóna compte de l'oferta formativa de les escoles d'adults, tant d'ensenyament reglat com no reglat, que compta fins el moment amb uns dos mil alumnes inscrits.

  Per part de la Sra. Sílvia Pont es proposa que es faci a l'Escola Oficial d'Idiomes el suggeriment d'ofertar formació en la franja horària de matins.

  El Sr. Josep Vicent Garcia demana que com a IME es faci arribar al Departament d'Educació de la Generalitat la preocupació de les direccions del centres que tenen grups USE per la desestabilització interna que els suposa.

  Es donaren per assabentats.

  3.2. Informació sobre sol·licituds de subvencions per a les noves Escoles bressol ubicades a la Via Europa i a l'Escorxador.

  El Sr. Josep Comas informa arran del compromís de creació de tres noves escoles bressol i la substitució i ampliació de la de Cerdanyola, s'han iniciat els tràmits per l'obtenció de les subvencions de la Generalitat per la construcció de dues d'elles.

  Pel que fa a la de l'Escorxador, es preveu un termini d'execució d'onze mesos i ja ha estat adjudicada a una empresa constructora amb seu social a Solsona i llarga experiència en treballs amb el Departament d'Educació de la Generalitat, s'iniciaran les obres aquest mes.

  La de la Via Europa es troba en fase de licitació, s'hi han presentat catorze empreses.

  Per l'execució de la tercera, que s'ubicarà al carrer Joan Maragall a l'alçada del carrer Molí de Vent, s'ha plantejat a la Generalitat la possibilitat d'acollir-nos a un conveni singular, ja que Mataró s'ha compromès a crear més places de les 240 que ens pertocaria i, en el solar on s'ha projectat existeixen problemes de gestió del sòl que encariran el cost d'execució de l'obra.

  Es donaren per assabentats.

  3.3. Informació sobre l'Audiència pública temàtica referent al Programa d'Actuació Municipal i al Pressupost participatiu per a l'any 2006.

  El Sr. Josep Comas comenta el document que recull les propostes d'actuació, incloses les primeres aportacions que es feren en el Consell de Ciutat del 20 de setembre, i la proposta de pressupost de despeses i d'ingressos per l'exercici 2006.

  Per part de l'equip de govern i la comissió de gestió s'estan recollint tots els suggeriments. Està previst realitzar Audiència Pública el proper 10 d'octubre, un proper Consell Plenari de l'IME el 18 d'octubre, el dia 20 passarà per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, el 27 d'octubre anirà al Ple extraordinari per la seva aprovació inicial i el 22 de desembre hi haurà Ple extraordinari per l'aprovació definitiva.

  Es donaren per assabentats.

 • Propostes al Consell:
 • 4.1. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'IME de l'any 2005.

  Es tracta d'incorporar els canvis aprovats en la darrera modificació de plantilla a la relació de llocs de treball de 2005. Consisteix en l'increment d'un lloc de treball de conserge (nou CEIP Mataró), d'un professor titular A i un titular B per l'IES Miquel Biada, d'un auxiliar administratiu de centre docent per l'escola d'adults Can Noè, i la supressió de dos llocs de treball d'experts docents i d'una netejadora.

  S'aprovà per unanimitat dels assistents.

  4.2. Ratificar el decret número 1035/2005, de 9 de setembre, d'ampliació del contracte de serveis per a la realització del servei de cuina a les escoles bressol per a l'any 2005.

  Es feu una ampliació de contracte per poder atendre l'increment d'usuaris de menjador de l'Escola Bressol Tabalet.

  Es ratificà per unanimitat dels assistents.

  4.3. Ratificar el decret número 1070/2005, de 15 de setembre, de sobrant i redistribució de la contractació de l'empresa de serveis per a la realització del servei de cuina a les escoles bressol per a l'exercici 2005.

  Es tracta d'ajustos per comptabilitzar la facturació del servei d'estiu que es realitzà únicament a les escoles bressol Tabalet, La Riereta i Rocafonda, ja que a nivell pressupostari existia consignació per aquest servei a totes les escoles.

  Es ratificà per unanimitat dels assistents.

  4.4. Ratificar el decret número 1071/2005, de 15 de setembre, d'ampliació del contracte de serveis per a la realització del servei de cuina a les escoles bressol per a l'exercici 2005.

  Es feu una ampliació de contracte per poder atendre l'increment d'usuaris de menjador de les escoles bressol Cerdanyola i Rocafonda.

  Es ratificà per unanimitat dels assistents.

  4.5. Ratificar el decret número 1147/2005, de 28 de setembre, de revisió de preus de la contractació del servei d'atenció als infants a les escoles bressol per al curs 2005-2006.

  Es ratificà per unanimitat dels assistents.

  4.6. Donar compte del decret número 910/2005, de 20 de juliol, d'atorgament del complement de cap de departament de l'àrea de mecànica de l'IES Miquel Biada.

  Es dóna compte del canvi de cap de departament de mecànica del Sr. David Duran al Sr. Jordi Petit.

  Es donaren per assabentats.

  4.7. Donar compte del decret número 1114/2005, de 21 de setembre, d'atorgament del complement de manteniment conserges IES Miquel Biada.

  A l'inici de curs s'aprova el canvi de torn que semestralment es produeix per atendre les tasques de manteniment del centre.

  Es donaren per assabentats.

  4.8. Donar compte del decret número 1133/2005, de 27 de setembre, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Olga Mir Pujal, com a professora titular A de l'IES Miquel Biada.

  S'hagué de contractar fora de llista doncs es necessitava contractar una persona amb titulació de filologia francesa i first certificate o bé de filologia anglesa i diploma de francès i en llista no n'hi havia cap.

  Es donaren per assabentats.

 • Precs i preguntes.
 • 1. El Sr. Josep Illa pregunta si l'índex de cobertura dels preus públics de les escoles bressol s'ha anat equilibrant entre usuaris i Administració.

  Se li facilitaran els percentatges que en el moment d'aprovació dels preus públics per el curs 2005-2006 es feren constar en els estudis de costos.

  2. El Sr. Carles Bailo pregunta si el curs vinent s'aplicarà l'increment de ràtio a 8/13/20 a les escoles bressol municipals independentment del decret de la Generalitat.

  El Sr. Josep Comas respon que s'està a l'espera de la normativa explícita de referència que aprovi la Generalitat, a la qual ens haurem d'atenir. En el seu cas, es podrà parlar de reforçar l'equip docent.

  Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del president.

  El president

  Josep Comas i Valls

  La secretària

  Montserrat Cabré i Roca