Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Plenari de l'IME de 26/04/2005

Escoltar

Acta del Consell Plenari de l'IME de 26/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

.

Data: 26 d'abril de 2005

Núm: 39

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 20,17 a les 21,50 hores

Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici de la Via Pública

Hi assisteixen:

Josep Comas Valls President

Santiago Ortego Carazo Vocal (PSC)

Remigio Herrero García Vocal (PSC)

Albert M. Geronés Llinarés Vocal (CIU)

Saturnino Martín del Pozo Vocal (PP)

Estrella Fernández Domínguez Vocal (PP)

Esteve Buscà Valdé Vocal (ICV-EUiA)

Maria Rosa Cuscó Alberó Vocal (ERC)

Joaquim Vives Carós Vocal (CEM-estudiants)

Martí Casares Roca Vocal (CEM-directors)

Emili Muñoz Martínez Director

Montserrat Cabré Roca Secretària

Excusen la seva absència:

Oriol Batista Gàzquez Vicepresident (PSC)

J. Vicent Garcia Caurin Vocal (CiU)

Joan Pérez Coll Vocal (CEM-famílies)

M. Encarnació Safont-Tria Ximenes Vocal (Consell Municipal Cultura)

Jaume Aguilar Vallès Vocal (Membre de reconegut prestigi)

Carles Bailo Mompart Vocal (Membre de reconegut prestigi)

Josep Canal Codina Interventor municipal

No assisteixen:

Sílvia Pont Munzó Vocal (Món empresarial)

Josep Illa Ximenes Vocal (Central Sindical majoritària)

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 29 de març de 2005.

El Sr. Martí Casares en nom propi i del Sr. Josep Vicent Garcia demana es faci constar en corresponent apartat de Línies d'actuació el descontentament d'alguns directors de centres educatius vers els Plans d'Entorn.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Despatx Oficial.

No hi hagué cap assumpte.

El Sr. Josep Comas, donat que té un compromís i abans de les nou hauria de marxar, proposa tractar en primer lloc els punts de l'ordre del dia que es sotmeten a votació.

4. Propostes al Consell:

4.1. Aprovació dels criteris que regiran el procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals.

El Sr. Emili Muñoz exposa el contingut de la proposta relativa a designació de la comissió d'escolarització, ràtios per nivells educatius (aquest apartat condicionat al que disposi la futura normativa específica al respecte), zones territorials d'influència i modalitats horàries ofertades.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.2. Aprovació de l'atorgament de les subvencions concedides per a projectes educatius de l'IME de l'any 2005:

a) Per a activitats extraescolars i/o complementàries (Convocatòria 9/05).

b) Per a colònies escolars (Convocatòria 10/05).

c) Per a menjador escolar (Convocatòria 11/05).

d) Per a suport als programes d' intercanvis escolars (Convocatòria 21/05).

e) Per suport al treball escolar (Convocatòria 22/05).

Es comenta que en la convocatòria de colònies escolars es proposa una adjudicació directa per atendre un cas d'un infant amb necessitats d'atenció mèdica.

S'aprovaren amb l'abstenció dels dos representants del Grup Municipal del PP i el vot favorable de la resta d'assistents.

4.3. Ratificar el decret número 305/2005, de 30 de març, d'atorgament de les beques de col·laboració per a alumnes dels cicles formatius de l'IES Miquel Biada.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.4. Designació dels representants del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació al Consell de Ciutat.

El Sr. Emili Muñoz fa lectura de la proposta de designar com a representants de l'IME al Consell de Ciutat a la Sra. Sílvia Pont, per la seva vinculació amb la formació en el món empresarial, i el Sr. Carles Bailo, per la seva pertinença al sector de la gestió educativa.

S'incorporen a la reunió el Sr. Remigio Herrero i el Sr. Albert M. Geronés.

S'aprovà la proposta de designació de representants al Consell de Ciutat per unanimitat dels assistents.

4.5. Aprovació de les bases de selecció per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions amb places d'educador/a 1r cicle d'educació infantil, mitjançant el sistema de concurs.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.6. Aprovació de les bases de selecció de personal laboral mitjançant el sistema de concurs amb proves per a cobrir dues places d'educador/a 1r cicle d'educació infantil amb contractació laboral indefinida o fixa en la modalitat d'accés per promoció interna.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.7. Aprovació de les bases de selecció per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions de personal de neteja, mitjançant el sistema de concurs.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.8. Aprovació de les bases de selecció per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions de conserge, mitjançant el sistema de concurs.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.9. Aprovació de les bases de selecció per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places docents, mitjançant el sistema de concurs.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

El Sr. Josep Comas s'excusa i abandona la reunió, cedint la presidència al Sr. Santiago Ortego.

5. Propostes al Ple de l'Ajuntament:

5.1. Aprovació proposta preus públics per al servei municipal d'escola bressol, escola d'adults Can Noè, serveis als alumnes de l'IES Miquel Biada i altres activitats formatives de l'IME per al curs 2005-2006.

El Sr. Emili Muñoz fa una anàlisi dels estudis de costos dels respectius preus públics. Pel que fa als d'escoles bressol fa especial incidència en el canvi qualitatiu que representen les noves bonificacions dels servei de menjador que suposen més flexibilitat de cara a les famílies i faciliten l'organització del servei.

En relació als cursos per adults es proposa l'aprovació del preu en base al criteri de mòdul/hora que possibilita un major ajustament a les especificitats de cada oferta formativa.

S'aprovaren amb l'abstenció dels dos representants del Grup Municipal del PP i el vot favorable de la resta d'assistents.

Un cop finalitzat el tractament dels punts de l'ordre del dia sotmesos a votació es passa a tractar l'apartat de

3. Línies d'actuació:

3.1. Informació sobre el funcionament de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Es reparteix als assistents i es comenta la informació sobre les dades oficials (de data 25/4/05) de preinscripció als CEIPS, als IES i a les escoles concertades de Mataró.

Es donaren per assabentats.

6. Precs i preguntes.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del president.

El president

Josep Comas i Valls

La secretària

Montserrat Cabré i Roca