Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 03/10/2005

Escoltar

Junta de Govern Local. 03/10/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7819/2005 de 29 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 3.10.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 d'octubre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 19 de setembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament de gespitoses, adobs i productes fitosanitaris i altres pel Viver Municipal, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament d'arbres durant les anualitats del 2006 i 2007, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament i instal·lació d'un equip d'electrònica de xarxa (switch ethernet) per l'edifici de El Carreró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament i implantació d'un sistema d'accés a les aplicacions corporatives basat en tecnologia Citrix, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament d'una llibreria de cintes de salvaguarda pels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment , conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Modificació del contracte del servei de lloguer de maquinària pesada, adjudicat a mercantil Transports i Excavacions Mataró, SL., consistent en disminuir el preu del contracte en l'import de 8.547'24.-EUR., IVA. inclòs

10 Adjudicació de les obres d'urbanització de "La Fornenca", pel que fa a xarxa de clavegueram i instal·lació d'enllumenat públic a favor de l'empresa Eurocatalana, Obres i Serveis, SL, per un import de 352.072,71.-EUR, IVA, inclòs.

11 Adjudicació de les obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense" a favor de l'empresa Secla, S.A, per un import de 1.302.522,74.-EUR, IVA, inclòs.

12 Adjudicació de les obres de reurbanització del c. Sant Francesc de Paula i del c. del Cos, fins el c. Sant Antoni a favor de l'empresa Constraula, SA, per un import de 223.432,41.-EUR, IVA, inclòs.

13 Adjudicació de les obres del projecte executiu d'escola bressol, a Cal Collut-Escorxador a favor de l'empresa "Constructora e Inmobiliaria De Solsona, SA" (CISSA), per un import de 1.360.696,19.-EUR, IVA, inclòs.

14 Adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa a favor de l'empresa Construccions Deco, SA, per un import de 4.750.133,98.-EUR, IVA, inclòs.

15 Ratificar el decret 7620/2005 de 22 de setembre s/l'adjudicació de l'homologació d'empreses per a la prestació, mitjançant concert, del servei d'atenció domiciliaria d'ajuda a les persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei", a la ciutat de Mataró.

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

  1. Aprovació inicial del Projecte d'actuació arqueològica als carrers de Don Magí de Vilallonga i de Na Pau i a la Plaça del Beat Salvador .

-Servei d'Urbanisme-

17 Donar compte de la Sentència 557 de 4.07.2005 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal superior de justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu 706/2001 interposat per Construcciones 1 de Mayo SL. I altres, segons reintegrament de les despeses d'urbanització relatives ala xarxa de subministrament d'aigua del sector Parc Central.

18 Ordre de retirada de rètols al c. de la Repuntadora, 2 bxs. / ctra. Barcelona, 64.

19 Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Barcelona, 64 bxs., local 7.

20 Ordre de retirada de rètol a la rda. O'Donnell, 10 bxs. / c. Matheu, 51.

21 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a l'av. Puig i Cadafalch, 262-264 bxs.

22 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Francesc de Borja Moll, 1-5, bxs.

23 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Pizarro, 28 bxs / c. Sant Cugat, 75

CMI SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal de Cultura-

24 Reconeixement d'obligacions d'exercicis anteriors del Patronat Municipal de Cultura.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor