Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 05/09/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 05/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6956/2005 de 1 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Junta de Govern Local 5.9.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 5 de setembre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25 de juliol de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 Donar compte del contingut de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona del procediment interposat per la Sra. Mª.Victòria de Zeidt i Bon Reces, S.L. contra liquidacions I.B.I.-Servei de Compres i Contractacions-

4 Adjudicació de les obres de reurbanització del carrer d'en Moles, a favor de l'empresa Infraestructures i Obres, SL, per import de 193.000 euros, iva inclòs.

5. Ratificació Decret d'Alcaldia 6466/2005 de 25 de juliol, d'adjudicació del servei públic de gestió de la deixalleria del carrer Francesc Layret (Pla d'en Boet), a favor de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA per l'import de 85.638,38 euros, iva inclòs.

6 Adjudicació del subministrament i instal.lació d'una galeria de tir a la comissaria de la Policia Local de Mataró a favor de l'empresa GTS Electronica, SL per un import de 75.016,26 euros, iva inclòs.

7 Adjudicació de la gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2005 i 2006.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu de reurbanització de la Plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Ratificació del decret núm. 6601/2005, de 2 d'agost, de l'Alcaldessa accidental, relatiu a l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat als patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Ratificació del decret núm. 6651/2005, de 3 d'agost, de l'Alcaldessa accidental, relatiu a l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passeig de Carles Padrós, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Ratificació del decret núm. 6690/2005, de 4 d'agost, de l'Alcaldessa accidental, relatiu a la subsanació d'error material de les partides del pressupost municipal que atendran la despesa que meritin les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa.

CMI SERVEIS TERRITORIALS -Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació inicial del Pla del "Touring Club".

-Servei de Manteniment-

13 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels sectors "AV-AX-EZ-AT" de Mataró, que afecta els carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Amstrong, Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. de Mata).

14 Aprovació inicial del projecte de millora de la urbanització dels carrers Bombers Madern i Clariana, Siete Partidas, Lapidario i Germà Francisco.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor