Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 07/02/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 07/02/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

894/2005 de 3 de febrer

Assumpte: Ordre del dia i convocatòria sessió Junta de Govern Local 7 de febrer de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de febrer de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 24 de gener de 2005

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció de nova rotonda al carrer Energia del Polígon Industrial de Mata-Rocafonda, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

4. Resolució del contracte de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Gaudí, rehabilitació dels serveis i acabament de la urbanització de l'entorn, que fou adjudicada a la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO).

5. Adjudicació, mijançant subhasta i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MK" (carrer València), a favor d'Electricitat Boquet, SL.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

6. Ordre de retirada del cobriment en pati posterior al c. Ample, 29 baixos .

7. Ordre d'enderroc de les obres denegades d'adequació de local a habitatge al c. Antoni de Capmany, 7.

8. Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a El Torrent, 50 1r pis.

9. Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Barcelona, 24.

10. Ordre de retirada de rètol al c. Batista Roca, 2.

11. Ordre de retirada de rètol al c. Santa Marta, 35.

12. Ordre de retirada de rètol al c. Batista Roca, 6-8, baixos.

13. Ordre de retirada de rètol al c. Sant Antoni 1 - Camí Ral, 341, baixos.

14. Ordre de retirada de rètol al c. Alemanya, 49, baixos.

CMI VIA PÚBLICA

15. Donar compte de la sentència del jutjat contenciós-administratiu 11 de Barcelona sobre sancions a la Societat Collma-Dumar.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor