Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 21/02/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 21/02/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1291/2005 de 17 de febrer

Assumpte:Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 21 de febrer de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de febrer de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

3 Adjudicació de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre E, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL".

4 Adjudicació del subministrament de components del sistema de telefonia IP per a l'Ajuntament de Mataró.

5 Adjudicació de les obres de construcció del nou CEIP Anxaneta a l'empresa Vias y Construcciones, SA.

6 Adjudicació del servei de control de qualitat de les obres per a l'execució del Projecte de Construcció del CEIP Anxaneta a favor de Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Aprovació inicial del Projecte de col·lectors al casc urbà-Col.lector-sobreexidor Pla d'en Boet.Mataró ( El Maresme), promogut per Aigües de Mataró SA .

8 Aprovació inicial del Projecte de col·lectors al casc urbà-Col.lector carrer Josep Calvet i carrer Bosch i Gimpera. Mataró ( El Maresme), promogut per Aigües de Mataró SA.

9 Aprovació Projecte bàsic d'acabament Can Boada.

10 Aprovació de l' Avantprojecte d'ordenació de la Ronda de Rafael Estrany i entorns.

-Servei d'Urbanisme-

11 Ordre de retirada de l'activitat de magatzem de materials de la construcció, al Camí de les Cinc Sènies, Veïnat de Mata, Can Redeu

12 Ordre de retirada de rètols al c. Ictíneo, 24 - av. Maresme, 59 bxs

13 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 428 bxs.

14 Ordre de retirada de rètols a la rda. Barceló, 92 bxs.

15 Ordre de retirada de rètols al c. Pablo Picasso, 60 bxs.

16 Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la UA-48 "Camí Ral / Hospital ".

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

17 Ratificar el decret número 9316/2004, de 3 de desembre, en relació a l'acceptació de les aportacions econòmiques atorgades pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntamnet de Mataró per al finançament de diversos programes de Serveis Socials.

18 Ratificar el decret núm. 561/2005 de 24 de gener, s/autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'import 101.832,24 euros en concepte de subvenció per la taxa d'escombreries a favor de diverses persones.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA ACCTAL.

M. Pau Ortillés Cadena