Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari 03/02/2005

Escoltar

Ple Municipal Ordinari 03/02/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

711/2005 de 31 de gener

Assumpte: Ordre del dia Ple ordinari 3 de febrer de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de febrer de 2005, a les 6 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinàries del dia 22 de desembre de 2004 i 24 de gener de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció conjunta que presenten tots els grups municipals relativa al 60è aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz.

4 Moció conjunta que presenten tots els grups municipals sobre el control d'armes.

ALCALDIA

5 Designar com a representant de l'Ajuntament de Mataró al Consorci de Promoció Turística "Costa del Maresme" al Sr. Antoni Civit i Rey en substitució del Sr. Jordi Galdón i Mascarell

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ ESPECIAL D'ORGANITZACIÓ

6 Aprovació definitiva del Reglament de Consell de Ciutat.

7 Aprovació definitiva del Reglament de Consells Territorials dels Plans Integrals.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

8 Extinció de la condició resolutòria consignada a l'escriptura de permuta de finques atorgada el 6-10-89 davant el Notari Sr. Hernández Alonso, entre l'Ajuntament i la Sra. Margarita Viada Devi

9 Cessió d'un terreny de propietat municipal situat a la Via Sèrgia, núm. 95, de Mataró, al Departament d'Interior de la Generalitat, per a la ubicació d'un nou parc de bombers, mitjançant la constitució d'un dret de superfície

10 Donació d'una finca municipal situada al carrer Vallès 37, de Mataró, a favor del Servei Català de la Salut, per a la gestió d'un Centre d'atenció sanitària primària.

-Servei de Compres i Contractacions-

11 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concessió, del servei públic de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, amb procediment obert i forma de concurs, i convocar licitació. Import de subvenció fixat com a màxim per a l'adjudicació de la concessió: fins a 18.000'00.-EUR./anuals.

12 Ratificació del decret núm. 9921/2004, de 30 de desembre, de l'Alcaldessa accidental, pel que s'aprova l'ampliació de la compensació econòmica municipal prevista per a l'exercici 2004 per la prestació del servei públic de gestió idinamització de l'alberg de Can Soleret, prestat per Entorn, SCCL., en l'import addicional de 5.525'53.-EUR., IVA. inclòs, degut a que les previssions de despeses i d'ocupació efectuades no han estat les finalment resultants.

13 Ratificació del decret núm. 9961/2004, de 31 de desembre, de l'Alcalde, pel que s'aprova l'import de 166.352'20.-EUR., IVA. inclòs, en concepte de revissió dels preus a compte del 2004 per la prestació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, prestat per Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA).

-Servei de Recursos Humans-

14 Declaració compatibilitat funcionari

15 Revisió de la valoració de llocs de treball de l'IMPEM

16 Aprovació de la pròrroga del vigent Conveni col·lectiu de personal laboral pel període 1 de gener de 2004 fins el 31 de desembre de 2007

17 Aprovació de la pròrroga del vigent Acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari pel període 1 de gener de 2004 fins el 31 de desembre de 2007

18 Aprovació del nou manual de valoració de llocs de treball, establiment de llocs tipus i taules retributives de complements específics. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.

19 Ratificació del Decret de consellera delegada d'Interior i Hisenda d'aprovació de l'operació ADO 68742 corresponent a revisions de valoracions de llocs de treball.

-Institut Municipal de Promoció Econòmica-

20 Ratificació Decret Alcaldia 9707/2004 de 21 de desembre, relatiu a l'adjudicació concessions administratives de l'ús i explotació de les parades vacants del mercat de la Plaça Gran

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

21 Aprovació del document refós de la normativa del Pla General d'Ordenació Municipal de 1996 i les seves modificacions als efectes de la seva publicació.

-Ciutat Sostenible-

22 Aprovació del Pla d'Usos de Temporada de la platja de Mataró durant l'estiu de 2005.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

23 Designar al Sr. Esteve Buscà Valdé com a vocal del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació en representació del grup municipal d'ICV-EUiA.

-Participació Ciutadana-

24 Adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.

-Patronat Municipal de Cultura-

25 Proposta i aprovació de l'acceptació de la renúncia al seu càrrec del Sr. Antoni Cabré i Masjoan, com a director del PMC, i proposta de nomenament del Sr. Rafael Milán Amat, com a nou director del PMC.

26 Proposta i aprovació, si escau, de constituir, integrar-se i aprovar els estatuts del "Consorci Transversal. Xarxa d'activitats culturals.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

27 Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la instal.lació del futur Museu del Rock a Mataró.

29 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA perquè la bandera europea onegi a l'Ajuntament de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

30 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació del mercat del Pilar.

31 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre senyalització pas de vianants Via Europa/carrer Marià Ribas i Esteve.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Centre Cívic del Pla d'en Boet.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'enquesta de satisfacció feta entre els ciutadans de Mataró.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el cartell anunciador del Carnestoltes.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la presència de prostitutes en zones perifèriques de la ciutat.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la gestio de les obres de la nau Gaudí.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Programa de Fires per a l'any 2005.

38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el cartell de Carnestoltes.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a la tramitació de l'expedient de disciplina urbanística nº 20020865MAJ del carrer Tetuan, 8-10, 12.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'aparcament a la ciutat de Mataró.

41 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el complex esportiu "El Sorrall".

42 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el mercat del Pilar.

43 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular per la previsisó d'aparcaments del govern municipal a la Ronda Pintor Estrany.

44 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el nou poliesportiu que la Generalitat ha de construir als entorns de la Via Europa.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor