Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari 03/03/2005

Escoltar

Ple Municipal Ordinari 03/03/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1648/2005 de 28 de febrer

Assumpte: Ordre del dia Ple ordinari 3 de març de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de març de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

2 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per sol.licitar mecanismes compensatoris per la situació derivada de la regularització d'immigrants.

3 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en relació al Dia Internacional de la Dona del 8-3-2005.

ALCALDIA

4 Ratificar Decret de l'Alcaldia núm. 1201/2005 de 14 de febrer, nomenament canvi representant del grup municipal de Convergència i Unió a la Fundaciíó Tecnocampus.

5 Proposta de nomenament canvi representant del grup municipal de Convergència i Unió al Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

6 Proposta de nomenament canvi representant del grup municipal dIniciativa per Catalunya Verds - EUiA al Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVESCMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Conveni entre l'Ajuntament de Mataró i el Consorci Port Mataró per a l'execució i explotació de les obres del projecte de Passeig Marítim del Port de Mataró

-Servei d'Ingressos-

8 Aprovació inicial modificació ordenança fiscal Impost d'obres, construccions i instal·lacions.

9 Acord d'ordenació de Contribucions Especials per a les obres de realització de clavegueram i enllumenat públic del sector la Fornenca.

-Servei de Recursos Humans-

10 Declaració de compatibilitat a uns treballadors municipals.

11 Aprovació modificació de la plantilla.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació definitiva de l'estudi de detall relatiu a la regulació de la profunditat edificable de la Rda. Prim 67-69 cantonada amb el carrer Marià Andreu.

13 Aprovació provisional de la modificació del pla general àmbit Passatge Cabanellas

-Servei d'Obres-

14 Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de La Fornenca, pel que fa referència a la xarxa de clavegueram i a la instal·lació de l'enllumenat públic i resolució de l'al·legació presentada a l'aprovació inicial del projecte.

-Serveis Municipals i Manteniment-

15 Ratificació Decret d'alcaldia núm. 1092/2005 de 9 de febrer, pel qual s'aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembalajes España SA.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal d'Esports-

16 Proposta canvi de representant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Consell Plenari i la Junta Executiva del Patronat Municipal d'Esports.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Protecció Civil-

17 Aprovació del Pla específic municipal per a la cavalcada de reis.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA perquè la bandera europea onegi a l'Ajuntament de Mataró.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la cessió de locals municipals a les entitats cíviques que actuen a Mataró en diversos àmbits.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular perquè Mataró presenti la seva candidatura com a capital de la cultura catalana 2007.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió demanant la dimissió del regidor d'Habitatge Sr. Genís Bargalló i Checa.

PRECS I PREGUNTES

22 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les noves mesures en la circulació al casc antic de la ciutat.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el nomenament del coordinador d'Habitatge de l'Ajuntament de Mataró.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els criteris d'ordenació de la circulació en la zona de vianants del centre.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la integració laboral dels disminuïts a l'Ajuntament de Mataró i demés Organismes Autònoms.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'avaluació i el seguiment del projecte educatiu de Mataró.

27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el futur del Pacte Econòmic i Social.

28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu al mal estat en què es troba el Parc Central.

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la remodelació del CAP de la Ronda Prim.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la celebració del festival dela Rumba Catalana.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el nou Poliesportiu que la Generalitat ha de construir als entorns de la Via Europa.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el complex esportiu del Sorrall.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el funcionament de les pilones que restringeixen el pas de vehicles al centre històric de la ciutat.

34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre les deficiències higienico-sanitàries del mercat del Pilar.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l'expedient de concessió de llicència d'obres, exp. 200221300 del carrer Sant Bru, 13 de Mataró.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

        En dono fe,

        EL SECRETARI GENERAL

        Manuel Monfort Pastor