Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari 05/05/2005

Escoltar

Ple Municipal Ordinari 05/05/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3864/2005 de 2 de maig

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 5 de maig de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de maig de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

  1. DESPATX OFICIAL

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

2 Presentació informe del Defensor del Ciutadà de Mataró 2004

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Aprovació nomenament nou vocal de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró.

4 Donar compte del decret de l'Alcaldia núm. 3837/2005 de 2 de maig, que delega les competències en matèria de Promoció Econòmica i Presidència de l'IMPEM a la Sra. Alicia Romero Llano.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ-Servei de Gestió Econòmica-

5 Cessió a precari del pis 2n 3a, de l'edifici del carrer Sant Valentí, 19, a favor de Caritas interparroquial de Mataró

-Servei d'Ingressos-

6 Aprovació preus públics pel Servei Municipal d'escola bressol, escola d'adults Can Noé, i serveis als alumnes a l'IES. Miquel Biada i altres activitats formatives de l'IME pel curs 2005-2006.

7 Aprovació taxes per a la prestació de serveis d'ensenyament reglat a l'Escola Universitària Politècnica.

8 Declaració de les obres d'adequació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme a la directiva 200/76/CE com d'especial interès i utilitat pública, concedint la bonificació del 95 % a la quota de l'Impost d'obres, construccions i instal·lacions.

9 Declaració de les obres per a la construcció de la instal·lació de tractament i recollida d'aigües utilitzades a la incineradora del carrer de la Teixidora 83 com d'especial interès i utilitat pública, concedint la bonificació del 95 % a la quota de l'Impost d'obres, construccions i instal·lacions.

-Servei de Compres i Contractacions-

10 Aprovació de la revisió definitiva de preus a aplicar durant el 2004 al contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals, adjudicat a favor de la mercantil Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA), revisió la qual ascendeix a l'import de 82.904'17.-EUR., IVA. inclòs

11 Aprovació de la liquidació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró durant l'any 2004, prestat mitjançant gestió interessada per la Corporación Española del Transporte, SA. liquidació la qual ascendeix a un import de subvenció total de 1.793.296'91.-EUR.

-Servei de Recursos Humans-

12 Donar compte del Decret d'alcaldia de nomenament del senyor Josep Canal i Codina per ocupar el lloc d'Interventor d'aquest Ajuntament, pel sistema de lliure designació.

13 Modificació de la plantilla de personal.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

14 Aprovació dels treballs preparatoris de la modificació del Pla general d'ordenació municipal que afecta l'entorn del "Mas Miralles" (Unitat d'actuació 05 - Carrer del Mar i Unitat d'actuació 47 - Carrer Garrotxa) i ratificació de conveni.

15 Aprovació definitiva estudi de detall regularització profunditat edificable c/ Pacheco 45.

16 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de regularització fondària edificable per agrupació de parcel.les Sicília 5/Sant Joan Bosco 14 interior.

-Servei d'Obres-

17 Aprovació del Conveni de col·laboració a formalitzar amb el Consell Català de l'Esport, relatiu a l'execució i finançament de les obres de construcció del pavelló triple polisportiu a Cirera.

-Servei de Ciutat Sostenible-

18 Adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la Red Española de Ciudades por el clima de la FEMP

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

19 Designació de representants de l'Ajuntament de Mataró en la xarxa Sida i Món Local

-Patronat Municipal de Cultura-

20 Incloure al nomenclàtor de la ciutat el codi 929 i denominació Plaça d'Alfred Opisso i Cardona

21 Presentació i aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura

22 Nomenament del representant de l'Ajuntament de Mataró al Consorci Transversal, d'activitats culturals.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Conveni de 23-2-2003, adherit al POEC i signat per l'Ajuntament de Mataró i les diferents entitats representatives del comerç de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre peatonalització de La Riera.

25 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre acordar donar a uns dels carrers de la Ciutat el nom de Joan Pau II.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular pel vot negatiu del govern de la Generalitat a la recatalogació de la casa de Puig i Cadafalch.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular per millorar la informació de les marquesines del Mataró Bus.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la constitució d'un Fons d'Art Local.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les despeses en publicitat i subscripcions a revistes.

30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la construcció de les 4 aules prefabricades pel proper curs escolar.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Sala Cabañes i el seu entorn.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el nou debat dels acords del POEC.

33 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per la substitució d'un representant al Consorci de Normalització Lingüística del Maresme.

34 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular per la millora de l'accés a l'escola Sol.lixent.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'estacionament al centre de la Ciutat.

36 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la millora en la seguretat viària a l'Avinguda Gatassa.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'estat d'ocupació de les places residencial públiques a Mataró.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'ensenyament públic de la ciutat.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el vandalisme als edificis de les escoles públiques.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la circulació al carrer Roselló.

41 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular respecte els canvis de circulació al carrer Roselló.

42 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el posicionament del govern respecte els habitatges de protecció oficial.

43 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular el procés de regularització d'immigrants.

44 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la dimissió de Sr. Jaume Llansó.

45 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el càrrec a PROHABITATGE del Sr. Sergi Penedès.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor