Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 06/10/2005

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 06/10/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7913/2005 de 3 d'octubr

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple ordinari 6 d'octubre de 2005

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 d'octubre de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 7 d'abril de 2005 i extraordinària del dia 5 de maig de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Concessió de la Medalla de la Ciutat al Col.legi Salesià Sant Antoni de Pàdua per l'obra salesiana a Mataró.

4 Donar compte Decret Alcaldia 7516/2005 de 20 de setembre, designació de la Sra. Alicia Romero Llano com a representant de l'Ajuntament de Mataró en la Xarxa de Mercats Municipals.

5 Nomenament nova Patrona en la Fundació Sant Jaume i Santa Magdalen de Mataró.

6 Designar nou representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya al Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

7 Modificació composició Comissió Especial de Comptes.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

8 Proposta de Resolució conjunta que presenten tots els grups municipals per sol.licitar la Creu de Sant Jordi per Elisabeth Eidenbenz.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per tal d'instar al Congrés de Diputats a aprovar integrament el nou projecte d'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

10 Extinció del dret a l'ocupació de la vivenda de mestres situada al carrer Madoz, 28-30, àtic C escala B, de Mataró, ocupada per Carmen Plasín Chamorro.

11 Mutació demanial de equipament cultural "Can Xalant" i de la masia "Can Trisach de Dalt", i adscripció de l'equipament cultural "Can Xalant", del camp de futbol "Can Xalant" i de la Masia "Can Trissac de Dalt", al Patronat municipal de Cultura, al Patronat municipal d'Esports i a PUMSA, respectivament

-Servei de Recursos Humans-

12 Declaració de compatibilitat d'una segona activitat de tipus professional amb l'exercici del lloc de treball principal, sol·licitada pel Sr. Diego Belmonte Chamorro.

13 Declaració de compatibilitat d'una segona activitat de tipus professional amb l'exercici del lloc de treball principal, sol·licitada per la Sra.Immaculada Pruna Ribas.

14 Aprovació modificació relació llocs de treball.

-Servei de Compres i Contractacions-

15 Adjudicació del servei públic de dos estacionaments subterranis al subsòl del Parc de Cerdanyola i de la Pl. Occitània a l'empresa INMUEBLES FÉNIX 92, SL

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

16 Aprovació definitiva de l'Estudi de detall de l'edifici comercial Can Xammar.

17 Aprovació provisional de la Modificació de Pla general de l'entorn del "Mas Miralles".

-Servei d'Obres-

18 Participació de l'Ajuntament de Mataró en la convocatòria PRE/2300/2005, de 22 de juliol de concurs públic per a la concessió de subvencions per a la construcció o el condicionament d'equipament esportius en el període 2005-2008, presentant l'actuació municipal d'un nou poliesportiu al carrer Euskadi.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent als ajuts i actuacions per a promoure la instal·lació d'ascensors als pisos antics de Mataró.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la convocatòria d'un concurs públic pel cartell de Les Santes.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la retolació en català als establiments comercials.

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convegència i Unió perquè el lloc Web i les adreces de correu de l'Ajuntament adoptin el domini ".CAT"

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a favor del manteniment del Laboratori Clínic del Maresme a Mataró.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convegència i Unió per demanar la gratuïtat dels llibres de text.

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè el Laboratori Clínic del Maresme es quedi a Mataró.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya, sobre l'estat i ampliació de les actuacions en el marc del Pla de Nova Ciutadania.

PRECS I PREGUNTES

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè el cartell de Santes sigui escollit mitjançant concurs obert.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la política de fires del govern municipal.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre La Pollancreda del Pla d'en Boet.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per l'estat de deixadesa i bruticia que presenta el centre de la ciutat.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla Jove x Mataró.

32 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la instal.lació de nous jocs infantils a la Plaça de les Tereses.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte de l'aplicació d'accions incloses en el Pla de Promoció de Ciutat durant l'estiu de 2005 i reste de l'any.

34 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la circulació a la Ronda Cros.

35 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre neteja de l'espai on s'ubiquen els contenidors de la brossa.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Companyia d'Aigües de Mataró

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la negociació de l'IME i el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per humitats aparegudes a l'aparcament del bloc 94-100 de la Ronda Francesc Macià.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'esfondrament de la calçada a la Baixada Santa Anna de Mataró.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor