Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari 13/01/2005

Escoltar

Ple Municipal Ordinari 13/01/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

129/2005 de 10 de gener

Assumpte: Ordre del dia Ple ordinari 13 de gener de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de gener de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2004.

2. DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3. Proposta de Resolució del grup municipal de Convergència i Unió sobre l'ensenyament de 0-3 anys.

4. Proposta de Resolució del grup municipal de Convergència i Unió referent a la necessitat d'ampliar el nombre de Jutjats a la localitat de Mataró.

ALCALDIA

5. Ratificar decret de l'Alcaldia núm. 9782/2004 de 23 de desembre, de modificació assignació regidor Sr. Esteve Terradas Yus.

6. Proposta de modificació assignació regidor Sr. Genís Bargalló i Checa.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Compres i Contractacions-

7. Ratificació del decret núm. 9905/04 de 30 de desembre de l'alcaldessa acctal., d'aprovació del pressupost de subvenció per la prestació del servei de transport urbà de viatgers Mataró Bus per a l'any 2005.

8. Ratificació del decret núm. 9649/04 de 20 de desembre de la Consellera-Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel que s'aprova la modificació dels contractes dels serveis públics de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans, de tractament de brossa de mercats i de neteja de platges, i de transport als centres de valorització, adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA. i de recollida selectiva (paper, cartró, vidre i envasos lleugers), adjudicat a Recuperacions Masnou, SL., ampliant-los en els imports de 375.272'76 i 765.050'00.-EUR., IVA. inclòs, respectivament, a fi d'incloure el servei de recollida i tractament dels residus comercials de forma experimental durant l'anualitat 2005.

9. Ratificació del decret núm. 9751/04 de 22 de desembre de la Consellera-Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel que s'aprova la modificació del contracte de servei públic neteja viària, recollida de residus sòlids urbans, de tractament de brossa de mercats i de neteja de platges, i de transport als centres de valorització, adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, disminuint el servei de neteja de platges en l'import de 7.751'55.-EUR., ja que les necessitats del servei han estat inferiors a les inicialment previstes per a l'anualitat del 2004.

10. Ratificació del decret 9747/04 de 22 de desembre de la Consellera-Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel que s'aprova modificació del contracte públic de gestió de la deixalleria del Pla d'en Boet, adjudicada a Fomento de Construcciones y Contratas, SA., ampliant el contracte en l'import de 22.000'00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'augment de les despeses inicialment previstes per la gestió de la deixalleria duran el 2004.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

11. Aprovació definitiva de l'Estudi de detall de l'equipament educatiu de la plaça de l'Havana.

12. Aprovació definitiva de l'Estudi de detall per la regularització de la profunditat edificable del carrer Sant Isidor 27,29,31 i carrer Roger de Flor, 16 bis.

13. Deixar sense efectes la tramitació del Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM), aprovat inicialment el Ple municipal del dia 6 de juliol de 2004.

-Servei d'Habitatge-

14. Ratificació del conveni amb la Generalitat de Catalunya relatiu a la subvenció de l'oficina de rehabilitació d'habitatges per l'any 2004.

-Servei d'Obres-

15. Aprovació de la proposta de Conveni d'autorització de pas subterrani de conducció d'aigua a formalitzar entre ATLL, Aigües Ter Llobregat i l'Ajuntament de Mataró, amb motiu de l'execució de les obres del Projecte constructiu de millora de la xarxa regional d'abastament d'aigua de la comarca del Maresme. Tram Vilassar de Mar- Mataró-Caldes d'Estrac.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Protecció Civil-

16. Aprovació del Pla d'Actuació Municipal del castell de focs de Les Santes.

-Servei Jurídico Administratiu-

17. Aprovació definitiva de l'Ordenança de Civisme.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la instal.lació del futur Museu del Rock a Mataró.

19. Proposta de resolució que presenta el grup municipal de CiU sobre la creació del "Banc del temps".

PRECS I PREGUNTES

20. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els ajuts que la Generalitat concedeix als barris.

21. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per una sol.licitud d'ajut en base a una nova convocatòria de la Llei de Millora de Barris

22. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a la Llei d'Horaris Comercials aprovada pel Parlament de Catalunya el 9-12-2004.

23. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la renúncia al càrrec de Director del Patronat Municipal de Cultura.

24. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Patronat de Cultura.

25. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre actuacions realitzades pels fets que van tenir lloc en el Ple de 11-11-2004.

26. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el rcorregut de la VII Mitja Marató "Ciutat de Mataró.

27. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Fira d'Artesans d'enguany.

28. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el centre d'art Germans Arenas.

29. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla d'Usos de la nau Gaudí.

30. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a suposades negociacions realitzades per PUMSA per la compra de les finques coincidents amb els números 34,36,38 i 40 del carrer Torrijos.

31. Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el manteniment de les bandes reductores de velocitat.

32. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre senyalització pas de vianants Via Europa/carrer Marià Ribas i Esteve.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor