Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/05/2006

Escoltar

02/05/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3877/2006 de 27 d'abril

 

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 2 de maig de 2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 2 DE MAIG DE 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 d'abril de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari homologat per diverses dependències municipals, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del contracte marc d'homologació de mobiliari, i consulta als proveïdors homologats a través de la PECAP.

4 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat, per ús del contracte marc de d'homologació de mobiliari i de designació de proveïdors, per al subministrament de mobiliari per a diverses dependències municipals.

5 Adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "B" que inclou trams de l'avda. de Lluís Companys, dels carrers Sant Cugat, de Roma i de l'aparcament situat al final del C/ Roma, a favor de la mercantil SECE - Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA., per l'import de 68.092'42.-EUR., IVA. inclòs.

6 Adjudicació del lot núm. 2 (treballs de reforma d'enllumenat públic), de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament de l'avda. Velòdrom, a favor de la mercantil Electricitat Boquet, SL., per l'import de 23.185'98.-EUR., IVA. inclòs.

7 Adjudicació del contracte pel subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM) W 4, a favor de l'empresa "Ste Consulting, SA", fins un import de 91.988,00 EUR, IVA inclòs.

8 Adjudicació del contracte pel servei d'implantació d'una eina de registre de decrets sobre W4, a favor de l'empresa "Ste Consulting, SA", fins un import de 31.983,52 EUR, IVA inclòs.

9 Adjudicació del contracte de les obres per a l'execució del projecte de regulació semafòrica de les cruïlles del carrer Berguedà amb el carrer Sant Josep de Calassanç, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)", fins un import de 71.828,12 EUR, IVA inclòs.

10 Adjudicació del contracte de les obres incloses al projecte d'execució d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, de Mataró, a favor de l'empresa "Construcciones Juanes, SA", fins un import de 484.779,86 EUR, IVA inclòs.

11 Adjudicació del contracte de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, a favor de l'empresa " Constraula, SA", fins un import de 327.405,28 EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

12 Donar compte de la Sentència 90/2006 de 20/3/2006, per la que s'inadmet el RCA interposat pel Club Deportivo Ronda contra l'acord municipal de 17/6/2004 que desestima el recurs de reposició interposat contra l'aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta del Sector C-2 Can Soleret.

13 Ordre de retirada de rètol al camí Ral, 311-313.

14 Ordre de retirada de rètols al c. Cooperativa, 73 bxs .

15 Ordre de retirada de rètols a l'avinguda Amèrica, 43 bxs .

16 Ordre de retirada de rètol al c. Rosselló, 20 bxs.

17 Ordre de retirada de rètol al c. Barcelona, 59 bxs .

18 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Antoni, 1-camí Ral, 341, bxs .

19 Ordre retirada de rètol a la rda. Doctor Ferran, 32 bxs.

20 Ordre retirada de rètol al c. Nàpols, 31 bxs.

21 Ordre retirada de rètol al c. Onofre Arnau, 16 bxs.

-Servei de Manteniment-

22 Aprovació inicial del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins.

23 Aprovació inicial del projecte de renovació de calçades dels carrers Vitòria, Jaume I, Sant Joan Bosco i Rosselló

24 Aprovació inicial del projecte d'ampliació del menjador del col·legi Camí del Mig.

CMI VIA PÚBLICA

25 Donar compte de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, en el Procediment abreujat núm. 439/05-LL.

26 Donar compte de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, en el Procediment Abreujat núm. 359/05-I.

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

 

ACTA NÚM. 9/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 2 DE MAIG DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dos de maig de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència de la senyora PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO, Alcaldessa - accidental

Hi concorren els Senyors:

Na Pilar González Agàpito Alcaldessa-accidental

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 18 d'abril de 2006.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

 

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI HOMOLOGAT PER DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER ÚS DEL CONTRACTE MARC D'HOMOLOGACIÓ DE MOBILIARI, I CONSULTA ALS PROVEÏDORS HOMOLOGATS A TRAVÉS DE LA PECAP.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa € accidental, presenta la proposta següent:

"Ateses les sol·licituds efectuades pel Cap del Servei d'Obres i de la resta de serveis municipals, en les que es sol·licita la tramitació d'expedient administratiu per al subministrament de mobiliari i cadires per al centre cívic del c/ València, l'escola bressol Cal Collut i altres sol·licituds efectuades per diferents serveis d'aquesta Corporació, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 46.014'00.-EUR., IVA inclòs.

Atès que en la data de 06/09/04 la Junta de Govern Local va declarar l'homologació del mobiliari i complements, cadires, cortines i mobiliari per centres esportius d'ús comú per aquesta Corporació així com als proveïdors habilitats per al lliurament dels subministraments.

Atès que l'art. 182.g del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques contempla l'aplicació del procediment negociat sense publicitat per a aquells béns declarats uniformes per a l'Administració, prèvia adopció dels tipus de béns mitjançant la corresponent convocatòria amb concurs.

S'acompanya plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regularà tant l'execució del subministrament com el sistema emprat per obtenir la millor oferta econòmica, consistent en la millora a la baixa de l'import fixat com a base per a aquesta contractació, a través de l'ús de la plataforma electrònica PECAP, a la que aquest Ajuntament s'adherí per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 26/04/2006 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que a les partides 40220/42216L/62500, 40004/422160/20500, 30401/121610/22000, 30401/12161Z/62500, 30401/31331C/62500, 30401/31331K/62500, 30401/46214E/62500, 30401/46214O/62500, 30401/12161Z/62500, del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament objecte de contracte.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120, 182.g) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès l'import al que ascendeix l'adquisició de mobiliari homologat i cadires per al centre cívic del c/ València, l'escola bressol Cal Collut i altres sol·licituds efectuades per diferents serveis d'aquesta Corporació, per la qual cosa procedeix ampliar el contracte d'homologació inicial en 46.014'00.-EUR. addicionals, IVA inclòs, corresponents a l'import previst per al subministrament anteriorment descrit.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar el contracte d'homologació de mobiliari per l'Ajuntament de Mataró en el sentit d'ampliar-lo en 46.014'00.-EUR., IVA. inclòs, import corresponent al fixat com a màxim per a la licitació del subministrament de mobiliari homologat i cadires per al centre cívic del c/ València, l'escola bressol Cal Collut i altres sol·licituds efectuades per diferents serveis d'aquesta Corporació.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, d'acord amb el previst a l'art. 67 en relació amb el 182.g) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, del subministrament de mobiliari homologat i cadires per al centre cívic del c/ València, l'escola bressol Cal Collut i altres sol·licituds efectuades per diferents serveis d'aquesta Corporació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 46.014'00.-EUR., IVA inclòs, dividit en els següents lots:

  • Lot 1: compost de mobiliari homologat i complements: fins a 33.058'00.-EUR., IVA. inclòs.
  • Lot 2: cadires: fins a 12.956'00.-EUR., IVA inclòs.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 46.014'00.-EUR., IVA inclòs, a càrrec de les partides que a continuació s'esmenten, d'acord amb els imports que així mateix s'assenyalen, del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006:

  • 40220/42216L/62500: 9.091.-EUR (doc. A núm. 14694) i 2.686.-EUR. (doc. A núm. 14695).
  • 40004/422160/20500: 3.975.-EUR. (doc. A núm. 14693).
  • 30401/121610/22000: 2.503.-EUR. (doc. A núm. 14654)
  • 30401/12161Z/62500: 1.516.-EUR. (doc. A núm. 14655)
  • 30401/31331C/62500: 247.-EUR. (doc. A núm. 14677)
  • 30401/31331K/62500: 2.874.-EUR. (doc. A núm 14680) i 946'00.-EUR. (doc. A núm. 14691).
  • 30401/46214E/62500: 11.794.-EUR. (doc. A núm. 14683) i 6.302.-EUR. (doc. A núm. 14692).
  • 30401/46214O/62500: 1.059.-EUR. (doc A núm. 14689)
  • 30401/12161Z/62500: 3.021.-EUR. (doc. A núm. 14690)

Quart.-

Sol·licitar ofertes a les empreses homologades als respectius lots dels establerts al concurs de mobiliari homologat i complements i cadires, segons establí l'acord de data 06/09/04 adoptat per la Junta de Govern Local, per al seu ús comú per aquesta Corporació. Aquesta consulta s'efectuarà a través de la plataforma electrònica PECAP, essent que els proveïdors homologats disposaran de 11 dies naturals a comptar des de l'endemà a l'aprovació del present acord per efectuar la seva oferta a través de l'expressada plataforma, en el moment que a aquests efectes indiqui la PECAP."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

4 - ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER ÚS DEL CONTRACTE MARC DE D'HOMOLOGACIÓ DE MOBILIARI I DE DESIGNACIÓ DE PROVEÏDORS, PER AL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa € accidental, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2006 s'acordà iniciar l'expedient de la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de mobiliari, complements, cadires i cortines per a la ràdio municipal, el centre d'art Germans Arenas Clavell, el servei de Via Pública i d'altres serveis d'aquesta Corporació, (exp. 9D/2004) per un import total de 191.214,82.-EUR, IVA. Inclòs dividit en tres lots. L'adjudicació de la contractació es va preveure a favor de l'oferta econòmica més baixa efectuada als proveïdors consultats a través de la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques, PECAP, a fi d'obtenir el preu més avantatjós. Aquest Ajuntament s'adherí a l'ús de la PECAP per a l'obtenció d'ofertes en els procediments de contractació negociats per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

Atès que en la data de 06/09/2004 la Junta de Govern Local va declarar l'homologació del mobiliari i complements, cadires, cortines i mobiliari per centres esportius d'ús comú per aquesta Corporació aixó com als proveïdors habilitats per al lliurament dels subministraments.

En data 17/03/2006 s'efectuà la subhasta a la PECAP essent el resultat el que consta al DOCUMENT NÚM. 1 annex al present acord. L'oferta econòmica més baixa va ser l'efectuada per la mercantil Comercial Contel, SA, per import de 104.400,00.-EUR., IVA. Inclós, pel que fa el lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements), Comercial Prous, SA, per import de 46.399,88.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 2 (cadires) I FRI-TEL, SL, per import de 3.792,20.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 3 (cortines i assimilats)

Consta formalitzada per les expressades mercantils l'oferta econòmica efectuada en data 17/03/2006 a través de la PECAP, tal i com exigeix el plec econòmic administratiu particular aprovat per aquesta contractació.

Vist l'informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 21/03/2006, en el que s'acorda la procedència i legalitat de l'adjudicació que ara s'acorda.

Atès el previst als arts. 182.i), 92, 36, 176, 36 i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a les partides 40220/46371B/62500, 40220/45183B/62500, 40004/451830/22000, 30401/22213N/62500, 30401/12161Z/62500, 30401/121610/22000, 30401/222130/22000, 30401/313310/22000, 30401/46321B/62500, 30401/31331B/62500,3 0401/31331E/62500, 30401/22213N/62500 del pressupost aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a l'any en curs existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meriti l'adjudicació del subministrament abans esmentat.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la contractació del subministrament de mobiliari, complements, cadires i cortines per a la ràdio municipal, el centre d'Art Germans Arenas Clavell, el Servei de Via Pública i d'altres serveis d'aquesta Corporació a favor de la mercantil Comercial Contel, SA, per import de 104.400,00.-EUR., IVA. Inclós, pel que fa el lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements), Comercial Prous, SA, per import de 46.399,88.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 2 (cadires) I FRI-TEL, SL, per import de 3.792,20.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 3 (cortines i assimilats), atès que de la subhasta efectuada en la data de 17/03/2006 a través de la PECAP aquestes empreses foren les que efectuaren un preu més baix pel subministrament esmentat. El subministrament haurà d'executar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el present contracte i d'acord amb l'oferta presentada per a les entitats adjudicatàries.

Segon.-

Disposar l'import de 154.592,08.-EUR., IVA. inclòs, a favor de Comercial Contel, SA, Comercial Prous, SA i FRI-TEL, SL d'acord amb les partides i imports que a continuació s'assenyalen:

Comercial Contel, SA: Lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements)

Partida 40220/45183B/62500

 • 66.145,88.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11766)

Partida 40004/451830/22000

 • 968,55.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11761)

Partida 40220/46371B/62500

 • 2.784,28.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 12025)

Partida 40004/46371B/20500

 • 923,04.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 12029)

Partida 30401/22213N/62500

 • 24.490,36.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11737)

Partida 30401/12161Z/62500

- 4.114,96.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11739)

Partida 30401/121610/22000

- 84,98.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11741)

Partida 30401/222130/22000

- 1.985,19.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11743)

Partida 30401/313310/22000

- 146,67.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11745)

Partida 30401/46321B/62500

- 1.969,87.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11747)

Partida 30401/31331B/62500

- 558,50.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11749)

Partida 30401/31331E/62500

- 227,72.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11751)

Partida 30401/12161Z/62500

- 4.114,96.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11739)

 

Comercial Prous, SA: Lot núm. 2 (cadires)

Partida 40220/45183B/62500

 • 14.423,08.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11763)

Partida 40220/46371B/62500

 • 6.017,20.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 12027)

Partida 30401/22213N/62500

 • 22.312,23.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11753)

Partida 30401/12161Z/62500

- 3.440,15.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11755)

Partida 30401/46321B/62500

- 207,22.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11757)

 

 

FRI-TEL, SL: Lot núm. 3 (cortines i assimilats)

Partida 40004/451830/22000

 • 2.992,20.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11760)

Partida 30401/222130/22000

 • 800.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 11759)

 

 

Tercer.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses a càrrec de les mateixes partides abans esmentades del pressupost municipal aprovat per enguany amb les operacions i imports següents:

Comercial Contel, SA: Lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements)

Partida 40220/45183B/62500

 • 16.994,07.-EUR, IVA, inclòs (operació A/núm. 11767)

Partida 40220/46371B/62500

 • 715,33.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 12026)

Partida 40004/46371B/20500

 • 237,14.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 12030)

Partida 30401/22213N/62500

 • 6.291,92.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11738)

Partida 30401/12161Z/62500

- 1.057,19.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11740)

Partida 30401/121610/22000

- 21,83.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11742)

Partida 30401/222130/22000

- 510,02.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11744)

Partida 30401/313310/22000

- 37,68.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11746)

Partida 30401/46321B/62500

- 506,09.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11748)

Partida 30401/31331B/62500

- 143,49.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11750)

Partida 30401/31331E/62500

- 58,50.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11752)

Comercial Prous, SA: Lot núm. 2 (cadires)

Partida 40220/45183B/62500

 • 3.046,42.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11765)

Partida 40220/46371B/62500

 • 1.270,94.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 12028)

Partida 30401/22213N/62500

 • 4.712,76.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11754)

Partida 30401/12161Z/62500

- 726,63.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11756)

Partida 30401/46321B/62500

- 43,76.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11758)

FRI-TEL, SL: Lot núm. 3 (cortines i assimilats)

Partida 40004/451830/22000

 • 248,83.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 11762)

 

Quart.-

Requerir als adjudicataris perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 4.176.-EUR, pel que fa Comercial Contel, SA, 1.855,99.-EUR a Comercial Prous, SA, i 151,688.-EUR, a FRI-TEL, SL, en concepte de garantia definitiva pel contracte de subministrament adjudicat."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

 

5 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "B" QUE INCLOU TRAMS DE L'AVDA. DE LLUÍS COMPANYS, DELS CARRERS SANT CUGAT, DE ROMA I DE L'APARCAMENT SITUAT AL FINAL DEL C/ ROMA, A FAVOR DE LA MERCANTIL SECE - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA., PER L'IMPORT DE 68.092'42.-EUR., IVA. INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa € accidental, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "B" que inclou trams de l'Av. Lluís Companys, dels carrers Sant Cugat, de Roma i de l'aparcament situat al final del carrer Roma.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 23 de març de 2006, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE)" fins un import de 68.092,42€, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 27 de març de 2006, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40543/43311T/61300 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "B" que inclou trams de l'Av. Lluís Companys, dels carrers Sant Cugat, de Roma i de l'aparcament situat al final del carrer Roma a favor de l'empresa "Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE)" fins un import de 68.092,42, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311T/61300 del pressupost municipal de 2006.

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa de 19.984,70 € (doc. compt. A/ núm. 12424), corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real d'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 799,38 € i pagui l'import de 177'19 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

6 - ADJUDICACIÓ DEL LOT NÚM. 2 (TREBALLS DE REFORMA D'ENLLUMENAT PÚBLIC), DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'AVDA. VELÒDROM, A FAVOR DE LA MERCANTIL ELECTRICITAT BOQUET, SL., PER L'IMPORT DE 23.185'98.-EUR., IVA. INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa € accidental, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament de l'Av. del Velòdrom pel que fa el lot núm. 2 relatiu als treballs de reforma de l'enllumenat.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 13 d'abril de 2006, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 23.185,98 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 19 d'abril de 2006, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

Tenint en compte que a la partida 40543/43311J/61300 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament de l'Av. del Velòdrom pel que fa el lot núm. 2 relatiu als treballs de reforma de l'enllumenat a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 23.185,98, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311J/61300 del pressupost municipal de 2006.

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa de 9.946,13 € (doc. compt. A/ núm. 14091), corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real d'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 397,84 € i pagui l'import de 45,39 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

7 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA EINA DE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) W 4, A FAVOR DE L'EMPRESA "STE CONSULTING, SA", FINS UN IMPORT DE 91.988,00 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa € accidental, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM).

Atès l'informe emès pel Coordinador de Projectes i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 20 d'abril de 2006, mitjançant el qual proposen l'adjudicació del subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM), a l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 91.988,00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM), a l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 91.988,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 13580) i autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per import de 12 €, IVA inclòs. (doc. compt. A/ núm. 13579)

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.679,52 € i pagui l'import de 159,65 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

 

8 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PEL SERVEI D'IMPLANTACIÓ D'UNA EINA DE REGISTRE DE DECRETS SOBRE W4, A FAVOR DE L'EMPRESA "STE CONSULTING, SA", FINS UN IMPORT DE 31.983,52 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa € accidental, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei d'implantació d'una eina de registre de decrets sobre W4.

Atès l'informe emès pel Coordinador de Projectes i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 20 d'abril de 2006, mitjançant el qual proposen l'adjudicació del servei d'implantació d'una eina de registre de decrets sobre W4, a l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 31.983,52 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei d'implantació d'una eina de registre de decrets sobre W4, a l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 31.983,52 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 13583) i autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per import de 2.016,48 €, IVA inclòs. (doc. compt. A/ núm. 13582)

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.279,34 € i pagui l'import de 159,65 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Quart-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

 

9 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA DE LES CRUÏLLES DEL CARRER BERGUEDÀ AMB EL CARRER SANT JOSEP DE CALASSANÇ, A FAVOR DE L'EMPRESA "AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA)", FINS UN IMPORT DE 71.828,12 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa € accidental, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de regulació semafòrica de les cruïlles del carrer Berguedà amb el carrer Sant Josep de Calassanç.

Atès l'informe emès pel Tècnic del Servei de Mobilitat i el Cap del mateix Servei de l'Ajuntament de Mataró, de data 4 d'abril de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de regulació semafòrica de les cruïlles del carrer Berguedà amb el carrer Sant Josep de Calassanç, a l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)" fins un import de 71.828,12 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 20100/51321D/60500 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de regulació semafòrica de les cruïlles del carrer Berguedà amb el carrer Sant Josep de Calassanç, a l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)" fins un import de 71.828,12 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 20100/51321D/60500 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 12869) i autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per import de 2.992,84 €, IVA inclòs. (doc. compt. A/ núm. 12870)

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.873,12 € i pagui l'import de 171,35 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

 

10 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UN EQUIPAMENT CÍVIC AL BARRI DE VISTA ALEGRE, DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONES JUANES, SA", FINS UN IMPORT DE 484.779,86 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa € accidental, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte d'execució d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, de Mataró

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 21 d'abril de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres incloses al projecte d'execució d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, de Mataró, a l'empresa "Construcciones Juanes, SA" fins un import de 484.779,86 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/46327I/62200 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte d'execució d'un equipament cívic al barri de Vista Alegre, de Mataró, a l'empresa "Construcciones Juanes, SA", fins un import de 484.779,86 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46327I/62200 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 14114) i autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per import de 485,27 €, IVA inclòs. (doc. compt. A/ núm. 14118)

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 19.282,008 € i pagui l'import de 102,60 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

 

11 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI, A FAVOR DE L'EMPRESA " CONSTRAULA, SA", FINS UN IMPORT DE 327.405,28 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, alcaldessa € accidental, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 21 d'abril de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, a l'empresa "Constraula, SA" fins un import de 327.405,28 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/51111B/60100 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni, a l'empresa "Constraula, SA" fins un import de 327.405,28 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 51111B/60100 del pressupost municipal de 2006 (doc. compt. D núm. 14116) i autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per import de 48.922,63 €, IVA inclòs. (doc. compt. A/ núm. 14119)

 

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 12.952,48 € i pagui l'import de 366,10 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

 

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

12 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 90/2006 DE 20/3/2006, PER LA QUE S'INADMET EL RCA INTERPOSAT PEL CLUB DEPORTIVO RONDA CONTRA L'ACORD MUNICIPAL DE 17/6/2004 QUE DESESTIMA EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNTA DEL SECTOR C-2 CAN SOLERET.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós administratiu Núm. 10 de Barcelona en data 20 de març de 2006 ha dictat sentència Núm. 90/2006 en el recurs contenciós administratiu 442/2004 interposat pel CLUB DEPORTIVO RONDA contra l'acord de Ple de l'Ajuntament de Mataró del 17 de juny de 2004 que desestimà el recurs de reposició interposat per la recurrent contra l'aprovació definitiva del Projecte de taxació conjunta complementari de l'expedient d'expropiació de béns i drets del sector C-2 Can Soleret.

La resolució del Jutjat Contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona declara la inadmissibilitat del recurs per la manca de capacitat processal de la recurrent prevista en l'article 69 b) de la LJCA, sense entrar en el fons de l'assumpte.

En aquest sentit, la sentència recull i fa seva l'al·legació formulada per la representació de l'Ajuntament de Mataró en el seu escrit de contesta a la demanda i posteriorment en el de conclusions en els que posà de manifest que la representació de la recorrent no havia acreditat el compliment dels requisits formals que l'article 45.2.d) de la LJCA estableix per les entitats amb personalitat jurídica a fi i efectes d'interposar accions, en tant i quan no s'havia aportat la certificació de l'acord de la Junta directiva del Club Deportivo Ronda facultant al seu representant per exercitar les accions que s'actuen en el present procés.

 

Aquest defecte va ser degudament denunciat per la representació processal de l'Ajuntament de Mataró i la recorrent disposà del termini de 10 dies des de que se li va notificar l'escrit que contenia l'al·legació, i com últim extrem, abans del període de conclusions, per subsanar la manca de legitimació amb l'aportació del certificat de l'acord de la Junta directiva i no obstant això, la recurrent va deixar passar l'oportunitat per subsanar-ho, si be finalment va acompanyar el document un cop preclòs el període de conclusions, considerant el jutjat aquesta esmena tardana i extemporània

Pel que fa a la condemna en costes, el Jutjat ha acordat que no procedeix.

Atès que la sentència és favorable als interessos de l'Ajuntament, procedeix acceptar-la i donar-ne compliment.

 

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i el contingut de la Sentència, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar el contingut de la Sentència 90/2006 del Jutjat contenciós administratiu Núm. 10 de Barcelona, de 20 de març de 2006, en el recurs contenciós administratiu 442/2004 interposat pel CLUB DEPORTIVO RONDA.

 

Segon.-

Comunicar el precedent acord al Jutjat Contenciós administratiu Núm. 10 de Barcelona i al Gabinet Jurídic de Secretaria General."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

13 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 311-313.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 15 de febrer de 2006 s'ha incoat a Dawn Enterprises, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al camí Ral, 311-313 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat al·legacions, però el servei d'inspecció ha comprovat que ha retirat dos dels tres rètols adossats a façana, es possible que hagi interpretat que únicament havia de retirar el que contenien la publicitat Dawn Locutorio Internet, quan en realitat tots els rètols instal·lats sobre la façana incompleixen la normativa municipal.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol que ha quedat instal·lat no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Tampoc compleix amb l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que en planta baixa els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Dawn Enterprises, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana que ha quedat desprès de retirar-ne dos, al camí Ral, 311-313 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. COOPERATIVA, 73 BXS .

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 20 de febrer de 2006 s'ha incoat a Zardoya Otis, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Cooperativa, 73 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats no compleixen amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

El rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Zardoya Otis, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri els dos rètols adossats a façana, al c. Cooperativa, 73 bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

 

15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A L'AVINGUDA AMÈRICA, 43 BXS .

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 23 de febrer de 2006 s'ha incoat a Manuel Ramon Pichardo Tejada expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a l'av. Amèrica, 43, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Manuel Ramon Pichardo Tejada que en el termini màxim de dos mesos, retiri els dos rètols adossat a façana i en banderola, a l'av. Amèrica, 43, bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

 

16 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ROSSELLÓ, 20 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 2 de març de 2006 s'ha incoat a Hassan Kheir expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c.Rosselló, 20 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Hassan Kheir que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat en façana, al c. Rosselló, 20 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. BARCELONA, 59 BXS .

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 6 de març de 2006 s'ha incoat a El Petit Racó, SCP expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Barcelona, 59, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.-

Ordenar a El Petit Racó, SCP que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Barcelona, 59, bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

18 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANT ANTONI, 1-CAMÍ RAL, 341, BXS .

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 17 de març de 2006 s'ha incoat a Xavier de las Heras Mares expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Sant Antoni, 1- camí Ral, 341, bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Xavier de las Heras Mares que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al c. Sant Antoni, 1- camí Ral, 341, bxs. .

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

19 - ORDRE RETIRADA DE RÈTOL A LA RDA. DOCTOR FERRAN, 32 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 2 de març de 2006 s'ha incoat a Robert Justé Noé expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la rda. Doctor Ferran, 32 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Robert Justé Noé que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a la rda. Doctor Ferran, 32 bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

 

20 - ORDRE RETIRADA DE RÈTOL AL C. NÀPOLS, 31 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 9 de març de 2006 s'ha incoat a Diego Torres Valero e Hijos, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Nàpols, 31 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Diego Torres Valero e Hijos, Sl que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al c. Nàpols, 31 bxs. .

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

21 - ORDRE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ONOFRE ARNAU, 16 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 20 de març de 2006 s'ha incoat a Manuel Vilatersana Pegueroles expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c.Onofre Arnau, 16 bxs i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que el rètol té més de 20 anys, havia el vidre sense res escrit, pel que traurà les lletres i deixarà el vidre negre.

 

Respecte a dita al·legació resulta que també ha de retirar el suport de rètol per evitar una futura infracció en aprofitar-lo per nova publicitat, i estar prohibida la instal·lació d'elements tècnics en façana, d'acord amb l'article 108.5 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació. No té sentit mantenir el plafó en façana, en desús i sense finalitat possible, les finques s'han de mantenir en condicions de seguretat i ornat públic, cosa que no compleix en volar sobre la via pública.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat no compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

 

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Manuel Vilatersana Pegueroles que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana i el seu plafó, al c. Onofre Arnau, 16 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

 

-Servei de Manteniment-

22 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS CARRERS CÀCERES, PIETAT, DOCTOR FERRAN, ROSA SENSAT, VISTA ALEGRE I DEL PASSEIG DELS MOLINS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte bàsic i executiu d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 271.606,33 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte bàsic i executiu d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 271.606,33 EUR., IVA inclòs.

 

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

23 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE CALÇADES DELS CARRERS VITÒRIA, JAUME I, SANT JOAN BOSCO I ROSSELLÓ.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte bàsic i executiu per a la renovació de calçades dels carrers Vitòria, Jaume I, Sant Joan Bosco i Rosselló al barri de Cerdanyola", redactat per l'enginyer industrial Jordi San Millán i Filbà, amb un pressupost per contracte de 411.150,93 EUR., IVA inclòs.

Donat que la Diputació de Barcelona "Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat" ens ha concedit una subvenció pels treballs de renovació dels carrers Vitòria, Jaume I i Rosselló, es proposa l'aprovació del projecte i la posterior licitació dels treballs diferenciant els següents lots:

LOT 1 € Carrers Vitòria, Jaume I i Rosselló 264.112,85 euros

LOT 2 € Carrer Sant Joan Bosco 147.038,08 euros

Atès que el present projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte bàsic i executiu per a la renovació de calçades dels carrers Vitòria, Jaume I, Sant Joan Bosco i Rosselló al barri de Cerdanyola", redactat per l'enginyer industrial Jordi San Millán i Filbà, amb un pressupost per contracte de 411.150,93 EUR., IVA inclòs. diferenciant els següents lots:

LOT 1 € Carrers Vitòria, Jaume I i Rosselló 264.112,85 euros

LOT 2 € Carrer Sant Joan Bosco 147.038,08 euros

 

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

 

24 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL MENJADOR DEL COL·LEGI CAMÍ DEL MIG.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte d'ampliació del menjador del col·legi Camí del Mig", redactat pels arquitectes Marta-Esther Jodar i Pubill i Antoni Garcia Salanova, amb un pressupost per contracte de 151.516,10 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'ampliació del menjador del col·legi Camí del Mig", redactat pels arquitectes Marta-Esther Jodar i Pubill i Antoni Garcia Salanova, amb un pressupost per contracte de 151.516,10 EUR., IVA inclòs

 

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

 

CMI VIA PÚBLICA

25 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 439/05-LL.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. El Sr. Vicenç Urrutia Ricart va interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució per la qual es desestimava el recurs de reposició interposat contra una sanció de 108,18 euros per parar en zona reservada a servei públic.

2. Un cop portades a terme les actuacions procedents, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat sentència 26/06, de data 24 de gener de 2006, en la qual desestima les pretensions de l'actor i el condemna al pagament de les costes amb un límit de 180 euros. Aquesta sentència es ferma.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, el sotasignant proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Donar-se per assabentada de la sentència 26/06 de data 24 de gener de 2006 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu formulat pel Sr. Vicenç Urrutia Ricart contra la resolució per la qual es desestimava el recurs de reposició interposat contra una sanció de 108,18 euros per parar en zona reservada a servei públic, en l'expedient 400016936.

 

Segon.-

Comunicar l'acord al Jutjat i al lletrat corresponent perquè procedeixi a la seva execució."

 

Es donen per assabentats

 

 

26 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 359/05-I.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. El Sr. Jordi Martorell de la Capilla va interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució per la qual se li imposava una sanció de 30,05 euros per estacionar en una zona de limitació i control horari sense tiquet que l'autoritzés.

2. Un cop portades a terme les actuacions procedents, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat sentència 21/06 de data 19 de gener de 2006, en la qual desestima les pretensions de l'actor. Aquesta sentència es ferma i irrecurrible

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, el sotasignant proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Donar-se per assabentada de la sentència 21/06 de data 19 de gener de 2006 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu formulat pel Sr. Jordi Martorell de la Capilla contra el decret de data 20 d'abril de 2005 pel qual es desestimava el recurs de reposició interposat i es ratificava la sanció imposada en l'expedient 049106084.

Segon.-

Comunicar l'acord al Jutjat i al lletrat corresponent perquè procedeixi a la seva execució."

 

Es donen per assabentats

 

 

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, la senyora Presidenta aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.