Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

16/10/2006

Escoltar

16/10/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8920/2006 de 11 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 16.10.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 d'octubre de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

             

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 d'octubre de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, mitjançant concurs.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

5 Aprovació de l'ampliació del contracte del servei per a la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors per infraccions no comeses per vehicles a motor, adjudicat a favor de Ródenas de Paladella & Asociados.

CMI SERVEIS TERRITORIALS -Servei d'Urbanisme-

6 Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de l'Edifici Terciari del Port (illa VII i part illa I).

7 Ordre de retirada de rètols a l'av. Maresme, 63-69.

8 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada de rètols, al camí Ral, 460-462, bxs.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 19/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 16 D'OCTUBRE DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el setze d'octubre de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 2 d'octubre de 2006.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE PLAÇA I ACCESSOS A CAN BOADA, MITJANÇANT CONCURS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 20 de setembre de 2006, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al Projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 291.521,37 euros, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 28/09/2006, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/43231D/60104 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2006 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat, i es preveu consignar crèdit a l'esmentada partida al pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2007, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al Projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 291.521,37 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al Projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 291.521,37 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/43231D/60104 d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2006

92.202,05 EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 42918)

Any 2007

199.319,32.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 42919)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/43231D/60104 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de l'anualitat del 2007.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA LA LLÀNTIA DE MATARÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per acord de la Junta de Govern Municipal de data 10/07/2006 es va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia de Mataró, per un import de 1.749.185,20 euros, IVA inclòs, serà mitjançant concurs i procediment obert.

La Mesa de Contractació duta a terme en data de 31/08/2006 acordà declarar deserta la contractació, ja que l'única empresa que va licitar per a l'adjudicació va oferir un preu a l'alça respecte al pressupost de licitació.

L'art. 141.a) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques preveu que per al cas de que no concorri cap empresa al procediment d'adjudicació, o si les presentades no són admeses a licitació, podrà utilitzar-se el procediment negociat sense publicitat.

Consta a l'expedient informe emès pel cap del Servei d'Obres, de data 07/09/2006, en el que es sol·licita la iniciació de procediment negociat sense publicitat, mantenint el contingut de l'anterior plec de condicions econòmic administratiu, i afegint l'obligació de l'adjudicatari de confeccionar i instal·lar dos rètols al seu càrrec, tota vegada que l'obra està subvencionada per la Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut.

D'acord amb el previst als arts. 141.a), 141.g), 92, 17 i concordants del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vist l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 29/09/2006, respecte de la procedència i legalitat d'acordar conforme el sol·licitat pel servei promotor de la contractació, així com els informes del Secretari General i de l'Interventor de Fons Municipals, respecte de la modificació efectuada als plecs.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar un procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de les obres per a l'execució projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia de Mataró.

Segon.-

Aprovar un nou plec de condicions administratives particulars, afegint l'obligació de l'adjudicatari de confeccionar i instal·lar dos rètols al seu càrrec, tota vegada que l'obra està subvencionada per la Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut; i efectuar consulta a 3 empreses que reuneixin la solvència tècnica especificada en el punt anterior."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

 

5 - APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I JURÍDICA D'EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIONS NO COMESES PER VEHICLES A MOTOR, ADJUDICAT A FAVOR DE RÓDENAS DE PALADELLA & ASOCIADOS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2004 s'adjudicà a favor de Ródenas de Paladella & Asociados, SL el contracte del servei per a la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors per infraccions no comeses per vehicles a motor, amb una durada de dos anys a comptar des del 1/01/2005 al 31/12/2006, ambdós inclosos, i per un import de fins a 135.000 euros, IVA inclòs.

Mitjançant informe de data 08/09/2006 el cap del Servei Jurídic Administratiu de Via Pública es proposa l'ampliació del contracte esmentat en el punt anterior per un import de 38.833,00.- EUR., IVA inclòs, degut a l'increment dels expedients sancionadors, conseqüència de factors com l'entrada en vigor de l'Ordenança de civisme, i l'assumpció de la gestió i sanció en matèria de gossos perillosos i establiments públics i locals de pública concurrència. Aquest augment comporta un augment del 28'56 % respecte del preu primitiu del contracte.

En el mateix informe es sol·licitat la pròrroga de l'esmentat contracte per un termini de dos anys addicionals, per l'import ampliat, donat que es preveu que en els pròxims exercicis es mantindran els nivells d'activitat, ascendint, per tant, la despesa prevista per l'execució de la pròrroga a 209.116, 00 euros, IVA inclòs.

Vist l'escrit efectuat pel legal representant de l'empresa adjudicatària en el que es manifesta l'acceptació tant a l'ampliació del contracte com a la seva pròrroga.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 2 d'octubre de 2006, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 212 i 214.c) del R.D.L 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pel que respecte a la modificació dels contractes; i l'article 198 del mateix text legal, en relació a la pròrroga contractual.

Tenint en compte que a la partida núm. 20400/222140/22706 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació i es preveu consignar crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi pels exercicis 2007 i 2008 per la pròrroga sol·licitada, a càrrec de la mateixa partida.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'ampliació del servei per a la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors per infraccions no comeses per vehicles a motor, adjudicat a favor de Ródenas de Paladella & Asociados, SL, modificació que comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 38.558,00 euros, IVA inclòs, degut a l'increment dels expedients sancionadors, en els termes abans exposats

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 38.558,00 euros , IVA inclòs, a Ródenas de Paladella & Asociados, SL, import que anirà a càrrec de la partida núm. 20400/222140/22706 del pressupost municipal aprovat pel present exercici (operació ADC 39948)

Tercer.-

Prorrogar pels anys 2007 i 2008 el contracte del servei per a la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors per infraccions no comeses per vehicles a motor, adjudicat a favor de l'empresa a Ródenas de Paladella & Asociados, SL, amb un import de fins a 209.116,00 euros, IVA. inclòs, pels dos anys de durada de la pròrroga.

Quart.-

Autoritzar i disposar a favor de Ródenas de Paladella & Asociados, SL, l'import de fins a 209.116, 00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 20400/222140/22706, i d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2007: 104.558,00 euros, IVA inclòs (operació ADFUT 39949)

Any 2008: 104.558,00 euros, IVA inclòs (operació ADFUT 39950)

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmet l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 20400/222140/22706 dels pressuposts municipals que s'aprovin per a les anualitats 2007 i 2008.

Sisè.

Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament una garantia addicional per l'import de 1.542,32 euros, per l'ampliació contractual aprovada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Urbanisme-

6- APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ DE VOLUMS DE L'EDIFICI TERCIARI DEL PORT (ILLA VII I PART ILLA I).

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Pla general 1996 recull les determinacions urbanístiques, pel que fa a l'àmbit del Port de Mataró, del Pla especial que es va tramitar amb anterioritat. Amb posterioritat a l'aprovació definitiva del PG1996 es tramità una modificació del Pla especial que es va aprovar definitivament en data 17 d'octubre de 2001.

El planejament vigent defineix el Sistema Portuari inclòs dins l'àmbit del Pla especial, i a més en regula exhaustivament els usos i delimitació de l'ocupació i nombre de plantes de les activitats, distribuït en illes o unitats de zona amb normativa diferenciada.

Tot i això, la Normativa del Pla especial també preveu poder redactar Estudis de Detall posteriors que concretin i reajustin alineacions, rasants i volums de l'ordenació proposada en el Pla, sempre i quan no contradiguin les determinacions bàsiques del planejament especial que afecten a l'àmbit d'estudi.

La proposta d'avantprojecte de l'edifici terciari presentada pel Consorci del Port de Mataró, ha posat sobre la taula la necessitat de redactar un Estudi de Detall d'iniciativa municipal, que adapti l'ordenació del planejament vigent a una proposta volumètrica consensuada i possible dins els paràmetres bàsics del Pla especial del Port.

L'objectiu principal de la redacció d'aquest Estudi de Detall és proposar una nova volumetria de l'edifici concretant-ne les alçades, ambdues coses dins el gàlib permès; així com reajustar l'ocupació de l'edifici a un nou perímetre, fixant les noves alineacions.

L'Estudi de Detall no incideix sobre la resta d'aspectes reguladors, que no estan relacionats amb volums, ocupació i alineacions, tot respectant l'edificabilitat fixada pel Pla especial.

De l'estudi comparatiu del document tècnic es pot observar que:

  • la suma de superfície d'ocupació màxima de l'edificació de la proposta en les dues illes (2.775 m2), coincideix amb la del planejament vigent.

  • L'edificabilitat de la proposta (8.057 m2) és inferior respecte a la permesa pel Pla especial (8.630 m2) i es fixa com l'edificabilitat màxima de l'Estudi de Detall.

  • La volumetria del conjunt en la proposta és inferior que la volumetria del pla Especial, veure plànol esquema full 4.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall d'Ordenació de Volums de l'edifici terciari a l'illa VII i part de l'illa I del Port de Mataró, redactat pel Servei Municipal de Desenvolupament Urbà.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.-

Notificar els acords al Consorci de El Port de Mataró.

Quart.-

Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

 

7 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A L'AV. MARESME, 63-69.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de data 10 de gener de 2006 ha estat requerit Bellmunt, SA perquè, en el termini de dos mesos, ajusti els rètols a la descripció de la comunicació d'obres exemptes de llicència núm. 20051820 EXP, per la substitució de teles de rètols, a l'av. Maresme, 63-69, i retiri els rètols en banderola i sobre la façana que no ajustats a la normativa.

La persona interessada ha presentat al·legacions que han estat desestimades en decret de 16 de juny de 2006. Transcorregut el termini concedit el servei d'inspecció municipal ha comprovat que els rètols continuen no ajustats a la normativa.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

Els rètols instal·lats tipus banderola infringeixen l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

El rètol instal·lat en planta pis infringeix l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana i situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Bellmunt, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri els diversos rètols en fons opac instal·lats sobre façana i els de tipus banderola, a l'av. Maresme, 63-69.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

 

8 - DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS, AL CAMÍ RAL, 460-462, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Manuela Ramírez Caballero ha presentat escrit que ha de ser considerat com recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2006, que li ordena la retirada dels rètols adossats a façana, al camí Ral, 460-462, bxs, al no ser legalitzables.

Al·lega que altres locals tenen publicitat en la paret mitgera, fins i tot n'hi ha en la via pública i parcs, aporta diverses fotografies justificatives; considera que la publicitat és lícita i necessària per una ciutat; i sol·licita que, atesa la difícil situació del comerç i les càrregues que ha de suportar, pugi mantenir els rètols en la paret mitgera propietat del seu local.

Respecte a l'al·legació de greuge comparatiu, resulta que la majoria de les fotografies aportades són de cartelleres, plafons, pancartes, tendals o expositors que tenen una regulació diferent en l'Ordenança municipal de la publicitat. No obstant això els rètols detectats, no ajustats a normativa, i no prescrits, també són objecte de denuncia i de la tramitació corresponent, a més doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa al principi d'igualtat garantit per l'article 14 CE, estableix que no hi ha dret a la igualtat en la il·legalitat.

Respecte a l'al·legació de ser lícita i necessària la publicitat, resulta que és cert sempre i quan compleixi amb les normes d'aplicació. L'Ordenança esmentada regula les condicions d'instal·lació i l'activitat publicitària, no la prohibeix.

Respecte a la petició d'utilitzar la paret mitgera per a finalitats publicitàries, resulta que el local ja disposa d'un rètol instal·lat dins el forat arquitectònic de la porta, ajustat a normativa, i l'article 18.6 de l'Ordenança estableix com a característiques generals un sol tipus de rètol per activitat, però sempre pot sol·licitar la preceptiva llicència de modificació o instal·lació de rètols que d'obtenir-la li garanteix la correcta instal·lació de rètols. Pel que fa a la problemàtica que pugui tenir actualment el comerç és independent del tipus de suport publicitari del local i el reclam mitjançant rètols cridaners acostuma a ser efímer, sinó contraproduent.

Vist l'informe jurídic precedent, i la normativa esmentada, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Desestimar el recurs de reposició interposat per Manuela Ramírez Caballero contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2006, que li ordena la retirada dels rètols adossats a façana, al camí Ral, 460-462, bxs, al no ser legalitzables.

Segon.-

Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

 

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.