Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

26/06/2006

Escoltar

26/06/2006

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5796/2006 de 22 de juny

 

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local del dia 26 de juny de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 de juny de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 12 de juny de 2006

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Alienació de parcel.la sobrera situada al Camí Ral, 52 de Mataró.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

5 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel que s'aprova iniciar procediment negociat per l'adjudicació del lot núm. 1 corresponent a l'obra civil, dels dos que composen les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental.

6 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel que s'aprova la modificació del contracte de mediació intercultural i comunitària per ampliació del mateix en cinc mediadors.

7 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat, per ús del contracte marc de d'homologació de mobiliari i de designació de proveïdors, per al subministrament de mobiliari i cadires per al centre cívic del carrer València, l'escola bressol Cal Collut i per a Serveis varis d'aquesta Corporació, a favor de Comercial Comtel, SA., pel que fa al lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements), per l'import de 28.826,00.-EUR., IVA. Inclòs i lot núm. 2 (cadires), a favor de la mateixa empresa, per l'import de 12.528,00.-EUR. IVA. Inclòs

8 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres d'urbanització dels entorns del poliesportiu de Cirera i del carrer Terrassa, a favor de l'empresa "Construcciones Juanes, SA", fins un import de 483.288,02 EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

9 Ordre de retirada d'activitat de dipòsit de terres i rocalla en finca qualificada de zona verda i equipament, a la urbanització de Can Marqués, entre els carrers Can Miró, Camí de Can Portell i Riera de Can Soler.

10 Ordre de retirada de rètol a la Via Europa, 96 bxs.

11 Ordre de retirada de rètol al c. Rosselló, 32 bxs.

12 Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 460-462, bxs.

13 Ordre de retirada de rètols al Camí de la Geganta, 21/ Guifré el Pelós, 91, entresòl.

CMI VIA PÚBLICA

14 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor

 

 

ACTA NÚM. 13/2006 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 26 DE JUNY DE 2006.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-sis de juny de dos mil sis, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 12 de juny de 2006.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 € ALIENACIÓ DE PARCEL·LA SOBRERA SITUADA AL CAMÍ RAL NÚMERO 52.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró és propietari de la finca situada al Camí Ral, 52, de Mataró. La finca consta a l'inventari municipal i moviments posteriors qualificada de bé patrimonial, com a parcel·la sobrera. La finca prové de l'execució del PERI de Cal Collut, i en concret del projecte de reparcel.lació aprovat definitivament el 12 de febrer de 1998, a on resulta inscrita com a parcel·la sobrera amb la següent càrrega: "la parcel·la no és edificable com a parcel·la independent. Serà de titularitat municipal en tant no s'incorpori a la finca contigua per alienació directa, o bé la finca contigua s'incorpori a aquesta mitjançant expropiació".

Els propietaris de la finca confrontant, Srs. Immaculada Rafael i Antoni Rojas Salomó, han presentat proposta per adquirir l'esmentada finca a l'Ajuntament. Han estat informats del preu de la transmissió, i l'han acceptat.

Els referits propietaris són els únics propietaris confrontants adequats, d'acord amb la càrrega abans exposada, ja que pel seu Oest, la parcel·la sobrera s'estén en tota la seva llargada paral·lela a la finca dels Srs. Rojas, i per l'Est, discorre paral·lela a la via pública. Aquesta parcel·la sobrera està unida en una porció molt residual -en concret, en una línia de 0,32 metres- a la parcel·la municipal d'equipaments situada al Nord, essent del tot inoperant agregar la parcel·la sobrera a la finca d'equipaments, perquè amb la configuració resultant, no seria susceptible de cap aprofitament, ja que és tant estreta, que només pot tenir ús unida pel seu Est o pel seu Oest (per l'Oest limita amb la via pública).

A l'operació d'alienació proposada resulten d'aplicació l'article 80.2 de la Llei 7/1985, de bases del règim local, l'article 209 del Decret legislatiu 2/20034, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 11, 12, 40 i 44 del Decret 336/1988, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.

S'ha donat compte de l'alienació al Departament de Governació de la Generalitat, una vegada instruït l'expedient i abans de la resolució definitiva.

Per tot l'anterior, proposo, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Procedir a la venda directa de la parcel·la sobrera que afronta al Camí Ral, 52, de Mataró, amb una superfície de 8,69 metres quadrats, a favor dels propietaris de la finca confrontant, situada al Camí Ral, 50, d'aquesta ciutat, senyors IMMACULADA, RAFAEL i ANTONI ROJAS SALOMÓ, amb NIFs 38.823.721-C, 38.806.834-S i 38.813.634-F, respectivament, que adquiriran per terceres parts indivises, per un preu de ONZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS euros, impostos apart. La finca es transmet amb la càrrega registral que consta, la qual es concreta en la següent afecció real:

Afecta amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del projecte de reparcel.lació que, provisionalment, s'estima en 505.504 pessetes, segons resulta de la inscripció 1ª de data 17 de març de 1998, de la Finca núm. 10713, al Foli 180 del Tom 3218, Llibre 164 de Mataró.

L'esmentada finca es troba inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, al Tom 3218, Llibre 164 de Mataró, Foli 180, Finca 10.713.

La referida finca està classificada com a bé patrimonial, i es troba inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, al Tom 3218, Llibre 164 de Mataró, Foli 180, Finca 10.713.

S'adjunta com a annex I de la present resolució plànol on consta la representació gràfica de la finca.

Les despeses que es derivin de la transmissió correspondran a les parts venedora i compradora d'acord amb la llei.

Segon.- Disposar l'assentament de la transmissió a l'inventari de béns municipal, un cop hagi estat perfeccionada.

Tercer.- Facultar a la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, Sra. Pilar González-Agàpito, per signar els documents que siguin necessaris per al perfeccionament i execució del present acord, i en especial per signar l'escriptura pública de compravenda, en representació d'aquest Ajuntament.

Quart.-

Notificar el present acord als interessats i convocar-los per comparèixer davant el notari que sigui designat per torn per atorgar l'escriptura de compravenda, i al Servei d'Urbanisme."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE NOU ASCENSOR A L'IMPEM, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament sol·licita mitjançant informe de data 06/06/2006 la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 99.352,74.-EUR., IVA. inclòs.

El Secretari General informa en la data de 15/06/2006 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/12184L/63200 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2006 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 99.352,74.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 99.352,74.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/12184L/63200 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006 (doc. comptable tipus A 200600023270).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 12/06/2006, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUE S'APROVA INICIAR PROCEDIMENT NEGOCIAT PER L'ADJUDICACIÓ DEL LOT NÚM. 1 CORRESPONENT A L'OBRA CIVIL, DELS DOS QUE COMPOSEN LES OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL TEATRE MONUMENTAL.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 4975/2006, de 30 de maig, L'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici del procediment negociat per l'adjudicació del lot núm. 1 corresponent a l'obra civil, dels dos que composen les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental així com l'aprovació d'un nou plec de condicions administratives particulars, substituint per a l'acreditació de la solvència tècnica la indicació de la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà l'empresari per a l'execució de les obres i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 4975/2006, de 30 de maig, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Per acord de la Junta de Govern Municipal de data 03/04/2006 es va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental, obres les quals es van dividir en dos lots atesa la seva diferent naturalesa:

- lot núm. 1, obra civil. El tipus de licitació per a aquest lot ascendeix a l'import de 49.999,91.-EUR., IVA. inclòs, i la forma d'adjudicació serà mitjançant subhasta.

- lot núm. 2, centre de mesura. El tipus de licitació per a aquest lot ascendeix a l'import de 78.404,28.-EUR., IVA. inclòs, i la forma d'adjudicació serà mitjançant subhasta.

La Mesa de Contractació celebrada en la data de 18/05/2005 acordà declarar desert el lot núm. 1, ja que l'única empresa que va licitar per a l'adjudicació de l'obra civil va ser exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica.

L'art. 141.a) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques preveu que per al cas de que no concorri cap empresa al procediment d'adjudicació, o si les presentades no són admeses a licitació, podrà utilitzar-se el procediment negociat sense publicitat prèvia, procediment el qual també correspon efectuar ara en base al disposat a l'art. 141.g) de l'expresat RDL 2/2000, de 16 de juny, en tant que el pressupost del lot no supera els 60.101'21.-EUR., IVA. inclós.Vist el contingut de l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 19/05/2005, en el que es sol·licita modificar la solvència tècnica requerida al plec aprovat inicialment (experiència de 5 anys en obres semblants, amb certificació per a les més importants), atesa la naturalesa de l'obra, proposant que en el seu lloc es requereixi indicar la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà l'empresari per a l'execució de les obres.

Vist el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'adjudicar aquest lot de les obres el més aviat possible, en tant cal coordinar les obres amb les del lot núm. 2.

D'acord amb el previst als arts. 141.a), 141.g), 92, 17 i concordants del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vist l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 23/05/2006, respecte de la procedència i legalitat d'acordar conforme el sol·licitat pel servei promotor de la contractació, així com els informes del Secretari General i de l'Interventor de Fons Municipals, respecte de la modificació efectuada als plecs.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Iniciar un procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del lot núm. 1, corresponent a l'obra civil, dels dos dels que es composa la contractació de les obres per a l'execució del projecte obres per a l'execució del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Teatre Monumental.

Segon.- Aprovar un nou plec de condicions administratives particulars, substituint per a l'acreditació de la solvència tècnica la indicació de la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà l'empresari per a l'execució de les obres.Tercer.- Mantenir inalterat la resta del plec de clàusules ratificades per la Junta de Govern Local de data 03/04/2006, i efectuar consulta a 3 empreses que reuneixin la solvència tècnica especificada en el punt anterior.

Quart.- Ratificar el contingut del present acord a la propera reunió que celebri la Junta de Govern Local".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUE S'APROVA LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL I COMUNITÀRIA PER AMPLIACIÓ DEL MATEIX EN CINC MEDIADORS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5556/2006, de 15 de juny, L'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar la modificació del contracte de mediació intercultural i comunitària per ampliació del mateix en cinc mediadors i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 555/2006, de 15 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"

El servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró s'adjudicà a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", per decret núm. 9268/2004 de 2 de desembre de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, posteriorment ratificat per la Junta de Govern Local de data 13/12/2004, per un import de 278.392,68.-EUR., IVA. exclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Mitjançant informe de data 09/06/2006 el Cap del Servei de Participació Ciutadana sol·licita la modificació del contracte per l'ampliació del servei de mediació comunitària de la ciutat amb cinc nous mediadors, a 30 hrs. setmanals, a comptar des del 16/06/2006 al 30/11/2006, ambdós inclosos. Aquesta ampliació ha estat possible per la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania i del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, mitjançant el Programa de suport als Ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana, la qual aporta part dels costos inicials d'aquest servei.

L'ampliació del servei ascendeix a l'import de 63.460,00.-EUR., IVA. inclòs, la qual cosa suposa un augment respecte del preu primitiu del contracte del 22,07 %. Consta l'acceptació de l'empresa adjudicatària a l'ampliació del contracte, segons escrit de data 08/06/2006.

Una part de l'import abans expressat correspon a la revisió de preus, en tant que es comprova que s'aplica un augment del 2'3 % respecte dels preus inicials. La revisió de preus es preveu al plec que regula la prestació del servei (clàusula quinzena), i es constata així mateix que amb anterioritat no s'ha efectuat cap revisió dels preus, havent transcorregut amb escreix el termini d'un any des de l'inici de l'execució del contracte per a l'aplicació de la revisió, per la qual cosa es podria acceptar l'aplicació del percentatge de revisió aplicat.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 13 de juny de 2006, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

L'art. 101 en relació amb els arts. 212 i 214.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques manifesta la possibilitat de modificar el contracte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal. Els arts. 103 a 108, ambdós inclosos, de l'esmentat text refós regulen la revisió dels preus, així com la clàusula quinzena del plec aprovat per la prestació d'aquest servei, aprovat per la Junta de Govern Local de data 18/10/2004.

Tenint en compte que a la partida núm. 10200/463510/22706 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació i es preveu consignar crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi pel 2006 a càrrec de la mateixa partida.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la data prevista perquè operi l'ampliació.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Aprovar l'ampliació del contracte de servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", modificació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 63.460,00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'ampliació del servei en 5 mediadors comunitaris addicionals, a raó de 30 hrs. setmanals, a comptar des del 16/06/2005 i fins al 30/11/2006, ambdós inclosos. Aquesta ampliació inclou una revisió dels preus inicials del contracte del 2'3 %.

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 63.460,00.-EUR., IVA. inclòs, a favor "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 10200/463510/22706 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació ADC núm. 24516).

Tercer.- Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini màxim de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament una garantia addicional per l'import de 2.538,40.-EUR.

Quart.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 - ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER ÚS DEL CONTRACTE MARC DE D'HOMOLOGACIÓ DE MOBILIARI I DE DESIGNACIÓ DE PROVEÏDORS, PER AL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I CADIRES PER AL CENTRE CÍVIC DEL CARRER VALÈNCIA, L'ESCOLA BRESSOL CAL COLLUT I PER A SERVEIS VARIS D'AQUESTA CORPORACIÓ, A FAVOR DE COMERCIAL COMTEL, SA., PEL QUE FA AL LOT NÚM. 1 (MOBILIARI HOMOLOGAT I COMPLEMENTS), PER L'IMPORT DE 28.826,00.-EUR., IVA. INCLÒS I LOT NÚM. 2 (CADIRES), A FAVOR DE LA MATEIXA EMPRESA, PER L'IMPORT DE 12.528,00.-EUR. IVA. INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2006 s'acordà iniciar l'expedient de la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de mobiliari i cadires per al centre cívic del carrer València, l'escola bressol Cal Collut i per a Serveis varis d'aquesta Corporació, (exp. 9E/2004) per un import total de 46.014,00.-EUR, IVA. Inclòs dividit en dos lots. L'adjudicació de la contractació es va preveure a favor de l'oferta econòmica més baixa efectuada als proveïdors consultats a través de la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques, PECAP, a fi d'obtenir el preu més avantatjós. Aquest Ajuntament s'adherí a l'ús de la PECAP per a l'obtenció d'ofertes en els procediments de contractació negociats per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

Atès que en la data de 06/09/2004 la Junta de Govern Local va declarar l'homologació del mobiliari i complements, cadires, cortines i mobiliari per centres esportius d'ús comú per aquesta Corporació aixó com als proveïdors habilitats per al lliurament dels subministraments.

En data 17/03/2006 s'efectuà la subhasta a la PECAP essent el resultat el que consta al DOCUMENT NÚM. 1 annex al present acord. L'oferta econòmica més baixa va ser l'efectuada per la mercantil Comercial Contel, SA, per ambdós lots, per import de 28.826,00.-EUR., IVA. Inclós, pel que fa el lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements), i per import de 12.528,00.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 2 (cadires).

Consta formalitzada per les expressades mercantils l'oferta econòmica efectuada en data 23/05/2006 a través de la PECAP, tal i com exigeix el plec econòmic administratiu particular aprovat per aquesta contractació.

Vist l'informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 16/06/2006, en el que s'acorda la procedència i legalitat de l'adjudicació que ara s'acorda.

Atès el previst als arts. 182.i), 92, 36, 176, 36 i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a les partides 30401/31331K/62500, 30401/121610/22000, 30401/46320E/62500, 30401/12161Z/62500, 30401/46214O/62500, 30401/31331C/62500, 40220/42216L/62500, 40004/422160/20500, del pressupost aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a l'any en curs existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meriti l'adjudicació del subministrament abans esmentat.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la contractació del subministrament mobiliari i cadires per al centre cívic del carrer València, l'escola bressol Cal Collut i per a Serveis varis d'aquesta Corporació a favor de la mercantil Comercial Contel, SA, per import de 28.826,00.-EUR., IVA. Inclós, pel que fa el lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements), i 12.528,00.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 2 (cadires), atès que de la subhasta efectuada en la data de 05/05/2006 a través de la PECAP aquesta empresa la que efectua un preu més baix pel subministrament esmentat. El subministrament haurà d'executar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el present contracte i d'acord amb l'oferta presentada per l'entitat adjudicatària.

Segon.-

Disposar l'import de 41.354.-EUR., IVA. inclòs, a favor de Comercial Contel, SA, d'acord amb les partides i imports que a continuació s'assenyalen:

Lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements)

Partida 30401/121610/22000

 • 2.182,25.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24458)

Partida 30401/46320E/62500

 • 10.283,79.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24484)

Partida 30401/12161Z/62500

 • 1.321,83.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24485)

Partida 30401/462140O/62500

 • 923,39.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24486)

Partida 30401/31331K/62500

 • 2.506,43.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24487)

Partida 30401/31331C/62500

- 215,38.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24488)

Partida 40004/422160/20500

- 3.563,73.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24697)

Partida 40220/42216L/62500

- 7.829,20.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24699)

Lot núm. 2 (cadires)

Partida 30401/31331K/62500

 • 914,89.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24491)

Partida 30401/46320E/62500

 • 6.093,88.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24489)

Partida 30401/12161Z/62500

 • 2.921,57.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24490)

Partida 40220/42216L/62500

- 2.597,66.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 24695)

Tercer.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses a càrrec de les mateixes partides abans esmentades del pressupost municipal aprovat per enguany amb les operacions i imports següents:

Lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements)

Partida 30401/31331K/62500

 • 367,57.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24505)

Partida 30401/46320E/62500

 • 1.510,21.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24507)

Partida 30401/121610/22000

- 320,75.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24509)

Partida 30401/12161Z/62500

- 194,17.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24510)

Partida 30401/31331C/62500

- 31,62.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24511)

Partida 30401/46214O/62500

- 135,61.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24512)

Partida 40004/422160/20500

- 411,27.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24698)

Partida 40220/42216L/62500

- 1.261,80.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24700)

Lot núm. 2 (cadires)

Partida 30401/12161Z/62500

 • 99,43.-EUR, IVA, inclòs (operació A/núm. 1071)

Partida 30401/31331K/62500

 • 31,11.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24506)

Partida 30401/46320E/62500

- 208,12.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24508)

Partida 40220/42216L/62500

 • 88,34.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 24696)

Quart.-

Requerir a l'adjudicatari perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 1.654,16.-EUR, en concepte de garantia definitiva pel contracte de subministrament adjudicat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 - ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL POLIESPORTIU DE CIRERA I DEL CARRER TERRASSA, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONES JUANES, SA", FINS UN IMPORT DE 483.288,02 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització dels entorns del poliesportiu de Cirera i del c. Terrassa, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 de juny de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte d'urbanització dels entorns del poliesportiu de Cirera i del c. Terrassa, a Mataró, a l'empresa "Construcciones Juanes, SA" fins un import de 483.288'02 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/43231H/60100 del pressupost municipal de 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització dels entorns del poliesportiu de Cirera i del c. Terrassa, a Mataró a favor de l'empresa "Construcciones Juanes, SA" fins un import de 483.288'02 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 2.095'85 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/43231H/60100 (doc. compt. D núm. 23560) del pressupost municipal de 2006.

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa de 12.392'00 € (doc. compt. A/ núm. 23562), corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real d'adjudicació.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 19.331'52 € i pagui l'import de 178'96 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

9 - ORDRE DE RETIRADA D'ACTIVITAT DE DIPÒSIT DE TERRES I ROCALLA EN FINCA QUALIFICADA DE ZONA VERDA I EQUIPAMENT, A LA URBANITZACIÓ DE CAN MARQUÉS, ENTRE ELS CARRERS CAN MIRÓ, CAMÍ DE CAN PORTELL I RIERA DE CAN SOLER.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 14 de març de 2006 es va ordenar a Transports i Excavacions Vinardell, SL la suspensió immediata de l'activitat consistent en moviments i buidats de terres, i dipòsit de grans blocs de pedres, que estava realitzant sense llicència municipal, al terreny qualificat de zona verda i equipament, a la urbanització Can Marqués, entre els carrers Can Miró, Camí de Can Portell i Riera de Can Soler, i se li va concedir el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideres convenient.

La persona interessada va presentar al·legacions, les quals van ser resoltes en decret d'11 d'abril de 2006 de ratificació de la suspensió. En les al·legacions manifestava la seva intenció de sol·licitar informe previ de l'activitat i si era possible llicència d'activitat, cosa que no ha fet.

Estan subjectes a llicència urbanística tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, entre d'altres, i concretament l'autorització d'obres i usos de manera provisional, i l'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge, d'acord amb l'article 179 de Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

També estan subjectes a llicència ambiental les activitats de gestió i magatzem de residus, i de dipòsit i emmagatzematge de mercaderies o qualsevol altre material, entre moltes altres, segons els annexos de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Constitueix infracció urbanística molt greu els actes d'ús del sòl i edificació, entre d'altres, contraris a l'ordenament jurídic urbanístic en terrenys reservats, en qualsevol classe de sòl, a sistemes generals o bé a zones verdes, espais lliures i zones esportives públiques.

En obres, ús del sòl o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles esmentats i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Transports i Excavacions Vinardell, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri les terres, blocs de pedres, rocalla i qualsevol altre material dipositat a la finca, a la urbanització Can Marqués, entre els carrers Can Miró, Camí de Can Portell i Riera de Can Soler.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

10 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA VIA EUROPA, 96 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 16 de febrer de 2006 es va requerir a Tiendas de Conveniencia, SA perquè en el termini de dos mesos ajustés la instal·lació o construcció d'estructura o tancament en la coberta a nivell de façana a la llicència concedida per la reforma i decoració del local comercial, a la Via Europa, 96, bxs.

La persona interessada ha sol·licitat ampliació de llicència per instal·lació de rètol, la qual ha estat denegada per decret de 22 de maig de 2006.

El rètol és il·legalitzable per infringir l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que prohibeix en planta baixa els rètols en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics. Sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats, i plaques a l'alçada de la vista d'1 m2 de dimensions màximes. I en coberta l'article 22 de la mateixa Ordenança només permet la instal·lació d'un únic rètol de lletres o signes retallats sense fons que correspongui exclusivament a la denominació genèrica o nom comercial de l'establiment o empresa, enretirat del pla de façana, integrat a l'edifici i amb una alçada màxima segons l'alçada de l'edifici.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Tiendas de Conveniencia, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol sense llicència, a la Via Europa, 96, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

11 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ROSSELLÓ, 32 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 11 de maig de 2006 s'ha incoat a Pastisseria Anna, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Rosselló, 32 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Pastisseria Anna, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Rosselló, 32 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

12 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL CAMÍ RAL, 460-462, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 7 d'abril de 2006 s'ha incoat a Manuela Ramírez Caballero expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al Camí Ral, 460-462, bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols han de complir amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Manuela Ramírez Caballero que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossats a façana, al Camí Ral, 460-462, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

13 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL CAMÍ DE LA GEGANTA, 21/ GUIFRÉ EL PELÓS, 91, ENTRESÒL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 2 de maig de 2006 s'ha incoat a Construcciones y Rehabilitaciones Navas, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al Camí de la Geganta, 21 / Grifré el Pelós, 91, entresòl, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha presentat escrit on manifesta que està tramitant el canvi dels rètols.

Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats no compleixen amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Els rètols instal·lats en planta pis infringeix l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana, situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics, i no poden superar el 25% de la superfície dels forats.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Construcciones y Rehabilitaciones Navas, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els dos rètols adossats a façana, al Camí de la Geganta, 21 / Grifré el Pelós, 91, entresòl.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI VIA PÚBLICA

14 - IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Ramon Bassas conseller delegat de Via Pública, presenta les propostes següents:

A) Expedient núm. 462/2005

"Relació de fets

PRIMER.- Per Decret 8009/2005 de 4 d'octubre de 2005 es va incoar expedient sancionador al Sr. Pedro García Moreno, per la comissió de presumptes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta aixecada 116026/05 pels agents del Cos de Mossos d'Esquadra de Mataró amb número de placa 4865 i 7141, al Parc de Cerdanyola de Mataró, el dia 10/05/05 a les 12:05h.Aquestes infraccions són:

a) Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. b) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.

c) No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros.

d) Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

SEGON. En data 19 d'abril el conseller delegat de Seguretat i Prevenció ha dictat Decret 3620/2006, pel qual resol imposar una sanció de 60,10,-euros al Sr. Pedro García Moreno per infracció lleu a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos; i proposar a la Junta de Govern Local la imposició de sancions per les infraccions greus i molt greus.

Fonaments de dret

PRIMER. S'accepten i es donen per reproduïts els fonaments de dret continguts en el Decret 3620/2006, de 19 d'abril.

SEGON. L'article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competència delegada a la Junta de Govern Local per acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró de data 2 de març de 2006 i publicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Imposar al Sr. Pedro García Moreno les següents sancions:

- Per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, una sanció de 2.404,05 euros.- Per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,-euros, infracció greu recollida a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 3 del mateix cos normatiu, una sanció de 150,25 euros.

- Per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, infracció greu tipificada a l'article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, una sanció de 300,51 euros."

B) Expedient núm. 665/2005

"Relació de fets

PRIMER. Per Decret 9577/2005 de 28 de novembre de 2005 es va incoar expedient sancionador al Sr. Gheorghe Adrian Blaga, per la comissió de presumptes infraccions matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta aixecada pels agents de la Policia Local de Mataró amb número de placa 243 i 217, a la Plaça Canigó de Mataró, el dia 13/11/05 a les 21:05h.

Aquestes infraccions són:

a) Conduir un gos de la raça American Staffordshire Terrier sense la llicència municipal pertinent per a gossos considerats potencialment perillosos

b) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.

c) Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

SEGON. En data 28 d'abril de 2006 el conseller delegat de Seguretat i Prevenció ha dictat Decret 3903/2006, pel qual, estimant parcialment les al·legacions formulades, resol imposar al Sr. Gheorghe Adrian Blaga una sanció de 30,05 euros per la infracció lleu a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i proposar a la Junta de Govern Local la imposició de sancions per les infraccions greus i molt greus.

Fonaments de dret

PRIMER. S'accepten i es donen per reproduïts els fonaments de dret continguts en el Decret 3903/2006, de 28 d'abril.

SEGON. L'article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competència delegada a la Junta de Govern Local per acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró de data 2 de març de 2006 i publicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Imposar al Sr. Gheorghe Adrian Blaga les següents sancions:

- Per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, una sanció de 1.202 euros.

- Per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, infracció greu tipificada a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, una sanció de 75,25 euros."

C) Expedient núm. 666/05 GP

"Relació de fets

PRIMER. Per Decret 9566/2005 de 28 de novembre de 2005 es va incoar expedient sancionador a la Sra. Lluïsa Carnero Sanchez, per la comissió d'una presumpta infracció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, per portar el gos sense morrió i deslligat a la via o en un espai públic, posada de manifest a través de l'acta aixecada pels agents de la Policia Local de Mataró amb número de placa 232 i 314, a la Plaça Gallifa de Mataró, el dia 16/11/05 a les 08:30h.

SEGON. En data 19 d'abril de 2006 el conseller delegat de Seguretat i Prevenció ha dictat Decret 3619/2006, pel qual resol desestimar les al·legacions formulades i proposar a la Junta de Govern Local la imposició de sanció per una infracció greu.

Fonaments de dret

PRIMER. S'accepten i es donen per reproduïts els fonaments de dret continguts en el Decret 3619/2006, de 19 d'abril.

SEGON. L'article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competència delegada a la Junta de Govern Local per acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró de data 2 de març de 2006 i publicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Imposar a la Sra. Lluïsa Carnero Sanchez, per portar el gos deslligat i sense morrió, infracció a 7.3.e) de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, una sanció de 150,25 euros."D) Expedient 446/05

"Relació de fets

En data 24 d'abril de 2006 ha tingut entrada per Registre General de l'Ajuntament, un recurs de reposició interposat pel Sr. Manuel de Jesus Peguera Diaz contra l'acord del Ple adoptat en data 2 de març de 2006 i resolució sancionadora per la qual s'imposà unes sancions de 2.404,05,-euros, 60,10,-euros, 150,25,-euros, 300,51,-euros, per la comissió de infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Fonaments de dret

PRIMER. Per decret de 28 d'abril de 2006 del conseller de Seguretat i Prevenció s'ha considerat que el fet que el Sr. Manuel de Jesus Peguera Diaz hagi procedit a regularitzar la situació del seu gos, malgrat que a la data dels fets no disposava dels permisos reglamentaris, demostren la seva predisposició a legalitzar la situació del seu gos, i posa de manifest la seva bona voluntat a complir amb les determinacions normatives. Per aquest motiu, s'entén que procedeix estimar parcialment el recurs de reposició interposat i es procedeix a reduir les sancions imposades.

SEGON. L'article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competència delegada a la Junta de Govern Local per sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Mataró celebrada el dia 2 de març de 2006 i publicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local ratifiqui el decret 3926/2006 i adopti la resolució següent:

PRIMER.. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat pel Sr. Manuel de Jesus Peguera Diaz contra l'acord del Ple de data 2 de març de 2006, reduint l'import de les sancions imposades.

SEGON. Anul·lar els fulls de pagament emesos.

TERCER. Imposar al Sr. Manuel de Jesús Peguera Diaz les següents sancions:

- Per no posseir la corresponent llicència municipal, infracció a l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, una sanció de 1.202 euros.

- Per no disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil per danys a tercer, infracció a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 3 del mateix cos normatiu, una sanció de 75,00 euros.

- Per conduir el gos sense morrió, infracció a l'article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos,, en relació a l'article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, una sanció de 150,25 euros."

E) Expedient núm. 664/05 GP

"Relació de fets

PRIMER. Per Decret 9565/2005 de 28 de novembre de 2005 es va incoar expedient sancionador a la Sra. Estela Penco Salcedo i a la Sra. Piedad Rodríguez Martín, per la comissió de presumptes infraccions matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta aixecada pels agents del Cos de policia Mossos d'Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de Mataró amb número de placa 3588 i 10114, al carrer Camí del Mig amb Av. Gatassa de Mataró, el dia 30/05/05 a les 12:30h.Aquestes infraccions són conduir el gos en les següents condicions:

- Sense la llicència municipal pertinent.- Sense el certificat del cens municipal- Sense assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,-euros.- Deslligat a la via o en un espai públic.- Sense morrió a la via o en un espai públic.- Sense que estigui identificat amb microxip.SEGON. En data 19 d'abril de 2006 el conseller delegat de Seguretat i Prevenció ha dictat Decret 3622/2006, pel qual resol imposar solidàriament a la Sra. Estela Penco Salcedo i la Sra. Piedad Rodríguez Martín una sanció de 60,10 euros per infracció a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos; i proposar a la Junta de Govern Local la imposició de sancions per les infraccions greus i molt greus

Fonaments de dret

PRIMER. S'accepten i es donen per reproduïts els fonaments de dret continguts en el Decret 3622/2006, de 19 d'abril.

SEGON. L'article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competència delegada a la Junta de Govern Local per acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró de data 2 de març de 2006 i publicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Imposar solidàriament a la Sra. Estela Penco Salcedo i la Sra. Piedad Rodríguez Martín les següents sancions:

- Per no disposar de la llicència municipal pertinent, infracció de l'article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, una sanció de 2.404,05 euros.

- Per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros, infracció de l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, una sanció de 150,25 euros.

- Per portar el gos deslligat i sense morrió, infraccions de l'article 7.3.e) de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, una sanció de 150,25 euros.

- Per portar el gos sense que estigui identificat amb microxip, infracció de l'article 13.2 c) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, en concordança amb l'article 9 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, una sanció de 300,51 euros."

F) Expedient núm. 667/05 GP

"Relació de fets

PRIMER. Per Decret 9567/2005 de 28 de novembre de 2005 es va incoar expedient sancionador al Sr. Antonio Zoilo Quiros, per la comissió de presumptes infraccions matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta aixecada pels agents de la Policia Local de Mataró amb número de placa 273 i 229, a la Plaça Catalunya de Mataró, el dia 17/11/05 a les 12:30 h.

Aquestes infraccions són les següents:- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,-euros.- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

SEGON. En data 19 d'abril de 2006 el conseller delegat de Seguretat i Prevenció ha dictat Decret 3621/2006, pel qual resol imposar una sanció de 60,10,-euros al Sr. Antonio Zoilo Quiros per infracció lleu a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos; i proposar a la Junta de Govern Local la imposició de sancions per les infraccions greus i molt greus

Fonaments de dret

PRIMER. S'accepten i es donen per reproduïts els fonaments de dret continguts en el Decret 3621/2006, de 19 d'abril.

SEGON. L'article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'alcalde per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competència delegada a la Junta de Govern Local per acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró de data 2 de març de 2006 i publicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Imposar al Sr. Antonio Zoilo Quiros les següents sancions:

- Per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, infracció a l'article 13.1.b) la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, una sanció de 2.404,05 euros.

- Per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros, infracció a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, una sanció de 150,25 euros.

Per portar el gos deslligat i sense morrió, infracció a l'article 7.3.e) de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, una sanció de 150,25 euros.

Per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, infracció a l'article 13.2 c) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, en concordança amb l'article 9 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, una sanció de 300,51 euros."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.