Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Mobilitat. 20/12/2005

Escoltar

Acta Consell Mobilitat. 20/12/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

consell de circulació i transports

Data: 20 de desembre de 2005

Núm: 11

Caràcter: Extraordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Joan Miró Farrerons Cap Servei de Mobilitat

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Santiago Liebana Suárez ONCE

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Remigio Herrero García Creu Roja de Mataró

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Pedro Curado Bola ONCE

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Antonio Lafuente Àlvarez Sindicat Comissions Obreres

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Anselmo G. Ruiz Gerència SARBUS / Empresa CASAS

Josep Maria Modesto Unió de Botiguers de Mataró

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
 2. Reglament del Servei de transport col·lectiu urbà i públic de viatgers de Mataró (Mataró BUS)
 3. Valoració Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2005
 4. Presentació dels resultats del projecte PROSPER
 5. El Taxi: Inspecció bianual, subvencions SECUTAXI i Taxi adaptat
 6. Acord assolit sobre la mobilitat al Centre Històric
 7. Acord assolit sobre la circulació entorn el carrer del Berguedà
 8. Avantprojecte de la nova Ordenança de Circulació
 9. Estat d'acompliment del Programa d'Actuació Municipal 2005
 10. Temes sobrevinguts
 11. Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19:09 hores.

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

El Sr. Vice-President demana si hi ha alguna esmena a l'acta anterior, el Sr. Javier Sánchez del Campo fa esment que va enviar un correu electrònic a on en el punt 2 de l'acta "Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2006 del Servei de Mobilitat", després que la Sra. Pilar Pujol demanà als assistents l'elaboració de propostes. Cal afegir que en aquest sentit el representant de la FAVM Sr. Sánchez del Campo presenta un document on es recull tota una sèrie de propostes que s'acompanyen com annex a l'acta.

2. Reglament del Servei de transport col·lectiu urbà i públic de viatgers de Mataró (Mataró BUS)

Es reparteix als assistents l'esborrany de Reglament. Pel que fa al procediment per a la seva aprovació, el Sr. Joan Soler comenta que es farà la corresponent consulta al Servei Jurídic-Administratiu de Via Pública. El Sr. Miró explica les necessitats d'aquest nou document, que regula les relacions entre l'Ajuntament, l'empresa i els usuaris d'acord amb les noves disposicions regulades per la Generalitat, i el Sr. Bruguera explica que el document vigent fa 17 anys es va redactar i que per tant cal actualitzar-lo.

El Sr. Miró comenta una esmena que cal fer a l'article 6: on diu que les modificacions del servei precises seran aprovades, cal afegir per l'Ajuntament. També exposa que a l'article 37, en cas d'aspectes relacionats amb el civisme no contemplats, quedarà subrogat a l'Ordenança de Civisme.


El Sr. Sánchez del Campo pregunta quin és el termini per presentar esmenes, al que se li contesta que durant el mes de gener.

3. Valoració Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2005

El Secretari explica el document-resum entregat als assistents sobre la valoració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2005: El material de comunicació emprat, les activitats realitzades i la dispar participació en algunes d'elles.

El Sr. Sánchez del Campo lamenta l'anul·lació del Camí Escolar de l'escola Cor de Maria. Al respecte, el Sr. Vice-President explica que malgrat l'oferiment per part de l'Ajuntament de fer la prova, tant els pares com professors no hi van voler participar. El Sr. García Cabrera formula la pregunta d'on venen aquests escolars, al que se li contesta que d'arreu de Mataró i de fora de la ciutat. El Sr.Vice-President afegeix que s'ha intensificat la vigilància policial en el tema de l'aparcament de la Riera.

Respecte la valoració global de la Setmana de la Mobilitat, es destaca el desinterès progressiu de la ciutadania. El Sr. Bruguera esmenta que cada any hi ha menys ressonància, i fins i tot la campanya institucional és més dèbil. El Sr. Vice-President confirma que en alguns ajuntaments s'està replantejant la manera de celebrar aquesta setmana, o d'anul·lar-la.

El Sr. De Haro proposa per actuacions permanents, i insisteix en realitzar durant la setmana una campanya més exhaustiva de control de compliment de les normes de trànsit, és a dir, permisivitat zero, al que el Sr. Joan Soler li respon que això provocaria un desconcert al ciutadà, atès que les normes de circulació ja es fan acomplir durant tot l'any i no creu necessari canvis "estacionals" en els criteris d'actuació de la Policia Local. En tot cas, el Sr. Soler es mostra més partidari de realitzar campanyes cíviques de sensibilització.

4. Presentació dels resultats del projecte PROSPER

El Sr. Miró explica el document facilitat als assistents, que és un resum de l'informe original en anglès dels diferents aspectes valorats sobre el comportament dels 19 voluntaris que vàren provar el sistema de limitació de velocitat PROSPER a la ciutat de Mataró. En resum, la velocitat quedava fortament reduïda quan es sistema bloquejava l'acceleració del vehicle, i que durant el primer mes després d'aquest sistema, la velocitat a la que es circulava lliurement anava en augment, però sempre en nivells més baixos de la velocitat inicial. El Sr. Vice-President afegeix que els dos sistemes augmenten la sensació de destorbar els altres conductors.

El Sr. De Haro opina que en comptes de fer servir limitadors de velocitat, s'hauria de limitar la potència dels vehicles, al que el Sr. Ávila li respon que hi ha vehicles petits que corren igual.

5. El Taxi: Inspecció bianual, subvencions SECUTAXI i Taxi adaptat

El Secretari fa un resum del resultat de la inspecció de taxis efectuada durant dues setmanes del mes d'octubre a 86 llicències de taxi, complint amb l'especificat a l'Ordenança Municipal, en aspectes relacionats amb la documentació que s'ha de dur durant la prestació del Servei, així com en aspectes relacionats amb el vehicle.

En resum, respecte a la documentació, i com a punts a destacar, llibres de reclamació en tràmit i manca de portar el carnet municipal de conductor en casos comptats. En general, la resta de documentació es correcte. Respecte el vehicle, notar que és comú portar el dia de descans setmanal amb la grafia castellana L,M,X,... i no la catalana DLL,DM,.... com proposa l'Ordenança, la manca de visibilitat de dur una placa interior amb el número de llicència i matrícula en casos comptats, i la manca en un sol vehicle d'extintor. La resta de punts dels vehicles va ser correcte.

Finalment s'esmenta que es tornarà a convocar a aquells vehicles que tenen punts importants a subsanar en una segona inspecció durant el 2006, i en cas que perduri l'anomalia s'aplicarà allò establert a l'Ordenança en l'apartat de sancions.

El Sr. Miró explica que finalment 5 conductors del Servei d'auto-taxi han optat per rebre la subvenció del SECUTAXI, i que 2 rebran en pocs dies el vist-i-plau de la subvenció per adaptar el taxi per a persones de mobilitat reduïda. El Sr. Roca pregunta quants taxis adaptats tindrem, al que el Sr. Vice-President contesta que 3, mentre que el mínim estipulat és de 2 unitats d'acord amb la població que hi ha a Mataró.

6. Acord assolit sobre la mobilitat al Centre Històric

El Sr. Vice-President explica que dins el marc del Pla Integral Centre-Eixample-Havana (PICEH), es va crear una comissió de mobilitat, formada per ciutadans, Unió de Botiguers, AV Mataró Centre i l'Ajuntament, i un dels temes que ha sorgit és la circulació pel carrer de Massevà, ja que alguns veïns van manifestar l'elevat trànsit de pas que hi transcorre per aquest vial, el qual té unes dimensions que no hauria de permetre aquesta circulació, tot proposant la urbanització a carrer de vianants, el qual no està previst de moment realitzar aquesta actuació per part del Servei d'Obres. Conseqüentment, de moment es restringirà la circulació mitjançant la instal·lació de pilones fixes (però extraïbles en cas de necessitat) en els extrems d'aquest carrer en contacte amb el carrer del Parc, quedant en cul de sac tant des del carrer Guifré el Pilós com des de la Riera. Un fabricant del carrer tindrà una clau per enretirar la pilona per permetre la sortida dels camions.

Un altre tema tractat en el si d'aquesta Comissió ha estat el de la circulació a la Riera, en que els representants dels botiguers demanaven un accés lliure durant més hores. S'ha arribat al consens de mantenir l'horari actual, restringir l'estacionament a la Riera a vehicles comercials, i augmentar en 30 minuts la durada màxima d'estacionament a la Plaça de l'Ajuntament, sempre amb indicador horari.

Es dóna compte al Consell de Mobilitat d'aquests dos acords assolits.

7. Acord assolit sobre la circulació entorn el carrer del Berguedà

El Sr. Vice-President explica els acords assolits entorn a la circulació del Passatge Mas Sant Jordi i carrer Berguedà, consistent en la instal·lació de dos passos elevats al Passatge Mas Sant Jordi, amb un llum de precaució, i la instal·lació d'un semàfor al carrer de Sant Josep de Calassanç amb el carrer del Berguedà. També explica que l'accés al carrer de Sant Josep de Calassanç serà només per als veïns. El Sr. Roca pregunta si el semàfor tindrà l'element acústic, a la qual cosa se li respon afirmativament. El Sr. García Cabrera explica que aquest Passatge és un carrer més de Mataró i és normal que hi hagi circulació, com a la resta de carrers, i esmenta al final que aquesta és una bona solució.

8. Avantprojecte de la nova Ordenança de Circulació

Aquest document està encara en fase de discusió, per la qual cosa el Sr. Vice-president proposa deixar el tema sobre la taula.

9. Estat d'acompliment del Pla d'Actuació Municipal 2005

El Sr. Miró fa un resum de l'acompliment dels objectius contemplats al PAM 2005. Del total de 31 accions n'hi ha 25 que s'han assolit en la seva totalitat, mentre que en 6 casos hi ha un cert retard en el seu acompliment. Pel que fa a aquestes darreres accions inacabades, tenim en resum:

 • El projecte de 12 plataformes d'accés al bus urbà està adjudicat, però les obres no començaran fins després de festes de Nadal. El Sr. Soler Serratosa destaca la inversió en aquest aspecte d'ajut a l'accés del transport públic xifrat en més de 40.000,00 €. El Sr. Roca pregunta a on es posaran les plataformes, al que se li contesta que s'han iniciat per les necessàries de les línies 1 i 2.
 • La senyalització del Camí Escolar a 7 centres, que està en execució aquests dies, i està prevista la seva finalització per aquesta mateixa setmana. Per tant, acomplirem l'objectiu abans de finalitzar l'any.
 • La senyalització de la regulació del transport de mercaderies a l'interior de la Ciutat depèn de l'aprovació de la nova Ordenança de Circulació.
 • Respecte a l'impuls d'un nou enllaç amb la C-32 a Mata-Rocafonda, acció que no depèn de l'Ajuntament, s'informa que l'elaboració del projecte ja s'ha iniciat per part de la Generalitat, i que la previsió d'obres és pel 2007.
 • Elaboració del projecte de carril bicicleta al carrer de Josep Monserrat Cuadrada. No s'ha pogut realitzar aquesta actuació degut a que el carril bicicleta en aquest vial comporta necessàriament la reurbanització del carrer i l'eliminació de l'estacionament, i per tant no és oportú fer-lo fins que no estigui en funcionament els aparcaments de Parc de Cerdanyola i Pl. Occitània.
 • Implementació del Pla de Seguretat Viària en les accions que corresponen al Servei de Mobilitat. S'han realitzat diverses actuacions que permeten millorar la seguretat viària (bandes reductores, millora de la senyalització, etc.), però no s'han pogut dutr a terme totes les accions que estaven vinculades a una nova Ordenança de Via Pública (previst aprovar al 2006).

10. Temes sobrevinguts

El Sr. Vice-President exposa que l'ICAE (Institut Català de l'Energia) ofereix a Mataró muntar una prova pilot de lloguer de bicicletes, mitjançant una subvenció. És un projecte complex, i s'ha encarregat als serveis de Mobilitat i a l'IMPEM valorar la viabilitat de portar a terme aquesta empresa mitjançant l'impuls d'empreses que realitzin el servei, tot valorant els riscos que pot haver-hi.

El Sr. Vice-President informa que durant el mes de març, es portarà a terme una jornada organitzada per l'AMTU (Agrupació de Municipis amb Transport Urbà). També avança, conjuntament amb el Sr. Bruguera, la proposta d'organitzar una jornada sobre qualitat en el transport, que es celebraria a Mataró cap el mes d'abril de 2006. Aquesta jornada tindria abast estatal, i es posarà de relleu la propera obtenció per part de Mataró BUS de la certificació de qualitat específica del transport públic UNE-EN 13816.

11. Precs i preguntes

El Sr. García Cabrera pregunta sobre l'ampliació d'horaris nocturna del Mataró BUS al que el Sr. Bruguera li contesta que s'ha ampliat a 3 línies.

El Sr. De Haro exposa que les pilones de control d'accés haurien de portar sensors de pressió perquè ha detectat que hi ha nens que pugen damunt la pilona i podrien caure. El que el Sr. Vice-President li contesta que les pilones són les que es col·loquen a tot arreu, i que els tutors dels nens no els hi hauria de deixar pujar-s'hi, ja que aleshores és responsabilitat d'ells.

El Sr. Roca exposa que hi ha una empresa de lampisteria que utilitza fraudulentament una targeta de minusvàlids en varis vehicles, al que se li respon que es vigilarà per part de Policia Local per tal de localitzar els responsables.

El Sr. Roca explica que aquests dies la televisió ha mostrat el perill dels suports de les biondes a les carreteres, al que el Sr. García Cabrera exposa que en el tram de la N-II del Maresme aquest tema està resolt per unes proteccions; el Sr. Juan de Haro comenta que la millor solució és la instal·lació de proteccions tipus "newjersey", disposades en algunes autopistes i autovies.

El Sr. Sánchez del Campo exposa que va presentar dos escrits per correu electrònic amb 9 preguntes amb previsió de fer-les en aquest apartat de precs i preguntes, al que se li contesta se li respondrà per escrit. Tanmateix, exposa una de les preguntes, relacionada amb el carril bicicleta de la Ronda Cervantes, al que se li respon que encara no està acabada aquesta execució. Respecte a la vorera cantó ponent de la Ronda Cervantes, en el seu contacte al Camí Ral, diu que s'ha perdut l'oportunitat d'ampliar-la, al que el Sr. Miró contesta que el Servei de Manteniment hi està treballant per portar a terme la seva execució properament.

El Sr. Roca es queixa dels salts i desencaix dels rebaixos de vorera respecte a la calçada, tot proposant fer aquesta transició amb asfalt, al que se li contesta que la normativa preveu un salt màxim de 2 cm.

El Sr. Liebana exposa els problemes de megafonia d'avís de parada dins els autobusos urbans, al que se li contesta que s'està treballant en el problema, que rau en el Sistema d'Ajut d'Explotació (SAE).

Finalment, es tanca la sessió a les 20:55 hores.

 

El conseller delegat de Mobilitat (Vice-President del Consell )

Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

 

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

Salvador SERRA ABELLAN

 

Mataró, 21 de desembre de 2005