Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Joventut. 23/11/2005

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Joventut. 23/11/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL mUNICIPAL DE jOVENTUT

Data: 23 de novembre de 2005

Núm.: 42

Caràcter: ordinari

Hora: 20:30

Lloc: Casal de Joves de la plaça d'Espanya

Hi assisteixen:

Ivan Pera Itxart

Vicepresident

Conseller delegat de Joventut i Esports

Nonis Massaguer Ferrer

Directora del Pla Jove x Mataró

Marta Loire Fernàndez

Secretària tècnica del Consell

Eloi Aymerich Casas

A títol personal

Víctor Xaubet Areales

Ass. Alumnes IES Damià Campeny

Agnès Cabot Navarro

Creu Roja Joventut

Francesc Xavier Gomar Martín

Grup Municipal PSC

Albert Ponsa Moreno

Grup Municipal ERC

Jordi Fernàndez Fàbregas

Grup Municipal CiU

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron Espinar

President

José Ángel Fernández Domínguez

Vocalia de Joves de l'AV Pla d'en Boet

Adam Alonso Bennett

Grup Municipal PP

No hi assisteixen:

Xavier Admetlla Martínez

A títol personal

Pau Benítez Domínguez

A títol personal

Lluís Márquez Cobo

A títol personal

Sandra Farré Galceran

Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Miquel Sánchez Solís

Ass. Lleure i Cultura Enlleura't

Baboucarr Mbye Cham

Ass. Juvenil Infantil The Pets

Núria Calsapeu Culubret

Agrupament Escolta Antoni Comas

Laura Moreno Domingo

Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Ferran Gómez Olivencia

Club d'Escacs Mataró

Ruper Muñoz Rodríguez

Acció Jove € Joves de CCOO

Oriol Artigas Verjano

Associació Cultural Fèlix Cucurull

Miguel Guillén Burguillos

Grup Municipal IC-V

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Informacions de les entitats.
 3. Presentació de la proposta de Pla d'Habitatge 2005-2015.
 4. Seguiment del procés de participació del Consell en l'elaboració del PAM i pressupost 2006.
 5. Presentació de la proposta d'usos de la Nau Gaudí.
 6. Torn obert de paraules.

Es proposa un canvi d'ordre d'alguns punts de l'ordre del dia per tal de poder tractar amb extensió la proposta de Pla d'Habitatge 2005-2015. S'accepta la proposta i l'ordre del dia de la sessió queda de la manera següent:

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Presentació de la proposta d'usos de la Nau Gaudí.
 3. Seguiment del procés de participació del Consell en l'elaboració del PAM i pressupost 2006.
 4. Presentació de la proposta de Pla d'Habitatge 2005-2015.
 5. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió.

Abans d'iniciar la sessió, es fa una roda de presentacions i es dóna la benvinguda a dos nous membres del Consell: en Xesco Gomar en representació del Grup Municipal Socialista i l'Agnès Cabot en representació de la Creu Roja de la Joventut.

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

  No s'aporta l'acta de la sessió anterior, que queda pendent d'aprovació.

  2. Presentació de la proposta d'usos de la Nau Gaudí.

  El Ple de l'Ajuntament del mes de novembre va aprovar la proposta de dedicar la Nau Gaudí a serveis per a joves. Aquesta proposta no es va treballar en el Consell Municipal de Joventut perquè es va plantejar entre sessions, i calia adoptar una decisió per tal de desencallar el futur d'aquest equipament. El regidor Ivan Pera explica que qualsevol proposta d'usos que es fes per a la Nau Gaudí havia de complir dues condicions:

   • la preservació de les característiques arquitectòniques que fan que aquest edifici sigui singular, que es tradueix en la creació d'un espai diàfan que permeti la visualització del conjunt.
   • el funcionament diari i no esporàdic dels serveis o activitats que aculli l'equipament.

  A més, en el pas pel Ple municipal es varen acceptar dos precs formulats per grups de l'oposició en el sentit que l'equipament serveixi per a la promoció de la ciutat i que pugui acollir, a més dels serveis per a joves, altres activitats cíviques i culturals que generi l'entorn en què està situat.

  Els serveis per a joves que acollirà la Nau Gaudí seran els següents:

   • Servei d'ocupació juvenil ocupa@ció jove:] el portal de la feina

   • Servei telecentre:] punt d'accés a internet

   • Servei d'Informació Juvenil € SIDRAL

   • Espai de trobada

   • Sala d'actes

  El regidor explica que la previsió és que les obres s'acabin a finals del 2006 i que la posada en marxa de l'equipament es pugui fer a finals del 2006 o principis del 2007. També explica que hi ha reticències per part d'alguns veïns pel fet que siguin serveis per a joves, però seran serveis de qualitat per als joves.

  A partir d'aquesta presentació, es succeeixen les preguntes i respostes per part d'alguns membres del Consell i el conseller de Joventut:

   • Jordi Fernàndez: costa d'imaginar la convivència d'espais i serveis diferents sense que hi hagi separacions entre ells.

   • Ivan Pera: els diversos serveis tindran horaris diferents de funcionament.

   • Eloi Aymerich: és important que hi hagi espais de trobada per a petits grups.

   • Ivan Pera: al Casal de Joves quedaran espais buits i, a més, hi haurà l'espai Cabot i Barba amb espais polivalents, sala d'estudi€

   • Jordi Fernàndez: aquesta proposta significa que el telecentre marxarà del Casal de Joves?

   • Ivan Pera: depèn del nombre d'ordinadors.

   • Eloi Aymerich: hi ha prou massa crítica perquè s'omplin dos telecentres?

  3. Seguiment del procés de participació del Consell en l'elaboració del PAM i pressupost 2006.

  L'Eloi Aymerich explica el desenvolupament de les dues sessions anteriors del Consell de Ciutat i valora molt positivament el resultat del procés participatiu, sobretot pel que fa a les propostes sobre joves, que s'han acceptat gairebé totes.

   • sobre el Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social, l'Eloi comenta que destaca els joves com a clau del futur econòmic i social de la ciutat a través d'una formació de qualitat.

   • Sobre el Pla d'Habitatge 2005-2015 expressa les seves preocupacions: preveu un gran creixement fins a assolir els 135.000-140.000 habitants, fa unes previsions interessants d'habitatge públic però no suficient i planteja dubtes pel que fa a la defensa del territori i a l'equilibri entre els diferents usos del sòl.

  L'Eloi explica que els joves són l'eix central de la ciutat i s'han de tenir en compte a l'hora de fer polítiques. Per tant, demana a l'Ajuntament que implementi polítiques de joventut. El regidor explica que s'està fent l'avaluació del procés participatiu al PAM i pressupost 2006 i que aquest procés és obert. Per tant, demana l'opinió i aportacions dels membres del Consell i tanca aquest punt amb l'afirmació que la ciutat ha d'aconseguir que els joves no en marxin.

  4. Presentació de la proposta de Pla d'Habitatge 2005-2015.

  En Sergi Penedès, coordinador d'habitatge de Prohabitatge, excusa el regidor Genís Bargalló, ja que està participant al grup de treball del Consell de Ciutat sobre el Pla Local d'Habitatge, i explica que està obert a la participació dels membres de tots els consells de participació.

  A continuació presenta el Pla d'Habitatge 2005-2015.

  Després de la presentació, s'obre un debat amb preguntes i respostes per part de diversos membres del Consell, el coordinador d'habitatge de Prohabitatge i el regidor de Joventut:

   • Eloi Aymerich:
   1. Per què construir per sobre de l'autopista? Encara que estigui pactat així, es pot revisar.
   2. Qui decideix el preu del lloguer dels habitatges de la borsa de lloguer jove?
   3. Què s'entén per habitatge protegit?
   • Víctor Xaubet:
   1. Si al 34% de les necessitats de nou habitatge que no podran accedir a un habitatge hi afegim les persones que s'han d'endeutar per tota la vida per accedir-hi, de quin percentatge de la població estem parlant?
   • Jordi Fernàndez:
   1. Quina és la mida dels pisos que es consideren per a joves?
   • Marta Loire:
   1. S'ha previst alguna mesura perquè el nou urbanisme no acabi completament amb les cases de carrer i canviï la fesomia històrica d'una part important de la ciutat que és el que la fa especial?
   • Xesco Gomar:
   1. COM farem el Pla d'Habitatge? És un tema transversal. Què fa Joventut? Què fa Benestar Social? Com es donarà sortida a les necessitats? Podran PUMSA i Prohabitatge absorbir i donar resposta a aquestes necessitats?
   • Respostes per part de Sergi Penedès:
   1. Pel que fa a construir per sobre de l'autopista, hi ha un planejament vigent i no es preveu construir res de nou. El que es fa des de Prohabitatge és portar a Urbanisme els sectors previstos a desenvolupar i les modificacions, però es mantenen, es pacten i es consensuen els grans criteris dels 3/3 (1/3 de sòl agrícola, 1/3 de sòl forestal, 1/3 de sòl urbà).
   2. Pel que fa al preu dels lloguers, l'Ajuntament negocia amb els propietaris que el preu del lloguer estigui per sota del preu de mercat. La mitjana de reducció del preu dels lloguers de la borsa en relació als preus de mercat és del 20%.
   3. Explicacions sobre categories d'habitatge protegit: concertat, protegit.
   4. El càlcul del 34% de persones o nuclis familiars que necessitaran ajuts per accedir a un habitatge es fa tenint en compte els ingressos per família, el preu mig de l'habitatge a Mataró i l'import de les quotes mensuals de les hipoteques: si la quota és superior al 30% dels ingressos familiars, no es pot pagar, i per tant, hi ha una necessitat d'ajut.
   5. Per a famílies es pensa en habitatges de 2 o 3 habitacions, mentre que per a joves es pensa en pisos d'1 habitació. Però el públic al qual s'adrecen els habitatges no es defineix només per la mida dels habitatges sinó també pels equipaments associats o fins i tot per les possibilitats de compartir espais o serveis.
   6. El PAM 2006 ja intenta buscar la manera de protegir les cases de cós per preservar aquesta fesomia de ciutat, però cal trobar criteris arquitectònics per adaptar les cases de cós al segle XXI. De totes maneres, és molt difícil preservar el que no està protegit.
   7. La visió global de l'habitatge implica adaptació de l'organització a aquestes noves necessitats, i per això ja estem parlant molt amb Joventut. Però la gent que no té cap ingrés, que està en situació d'exclusió social, ja és un altre tema.

  En aquest punt intervé el regidor de Joventut aportant que des de Joventut el paper que ens toca és aportar les demandes dels joves en aquest i en tots els altres àmbits, ajudar a dissenyar, pressionar, ser interlocutors. Fer un treball transversal per, junts, identificar i solucionar.

  A partir de la intervenció del regidor, continua el debat amb una ronda final d'intervencions:

   • Ivan Pera: com a ciutat creixem, he de créixer. El debat és COM: no com als anys 60, no perdent cohesió social, no perdent oportunitats econòmiques€ sinó AMB habitatge de qualitat i protegit (com a mínim, amb els percentatges que marca la llei), amb equipaments, amb espais verds, amb activitats econòmica€
   • Jordi Fernàndez: no fem al Rengle com a la Via Europa, que no es van preveure ni equipaments ni espais verds.
   • Ivan Pera: Via Europa va donant solucions a mesura que es van plantejant necessitats.
   • Xesco Gomar: aquest pla planifica, pensa el futur i innova. És una nova forma de gestionar un nou espai. El que ens toca aquí és convèncer la gent jove que ha d'optar pel lloguer. I què passa després dels 5 anys de lloguer protegit? Això ens pertoca treballar-ho aquí.
   • Eloi Aymerich: ens hem d'emmirallar en altres països. Hem d'aconseguir que els joves es puguin espavilar, que no visquin "ajudats" sempre, que tinguin ocupació de qualitat, etc. Em sembla molt bé la compra de 30 habitatges cada any per rehabilitar-los per lloguer perquè permetrà l'acumulació a mig i llarg termini d'un parc públic d'habitages de lloguer.

  La sessió s'acaba en aquest punt a causa de l'hora malgrat l'interès que ha generat la presentació del Pla d'Habitatge entre els membres del Consell presents.

  Per motiu de manca de temps, no es dóna pas al darrer punt de l'ordre del dia (torn obert de paraules).

  A les 22.35h el vicepresident aixeca la sessió.

  El conseller delegat de Joventut i Esports

  Ivan Pera Itxart

  La secretària del Consell

  Marta Loire i Fernàndez

   

  Mataró, 30 de novembre de 2005