Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell per a la Convivència de 11/07/2006

Escoltar

Acta del Consell per a la Convivència de 11/07/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA

Data: dimarts 11 de juliol de 2006

Núm: 10

Caràcter: ordinari

Hora: 19 h. a 21 h.

Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:

   
     
 • Vice-president
 

Oriol Batista i Gázquez

 • Comissionat Pla de Nova Ciutadania
 

Josep Palacios Manuel

 • Cap Participació Ciutadana
 

Francesc Torrejón

 • Grup municipal ERC
 

Montserrat Graupera

 • Grup municipal PSC
 

Rosa Herrero Anton

 • Grup municipal PP
 

Juan Carlos Ferrando Casaseca

 • Associació Muso Kafo
 

Jalika Jammeh / Adama Bojang

 • Associació Cultural Musulmana Al Ouahda
 

Driss Ahmadiç

Mohamed Larbi

Abdel·lulah El Harrak

 • Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal
 

Toni Martínez / Francesc Bea

 • Associació Planeta
 

Michel Dajbi

 • Centre Sant Pau i Càrites interparroquial de Mataró
 

Meritxell Pérez

 • Creu Roja € assemblea local
 

Carlos García

 • A títol personal
 

Beatriz Ballestín González

 • ICS- Centres d'atenció primària de Mataró
 

Rafael Rodríguez Rodríguez

 • Tècnica Nova Ciutadania
 

Maria Bermúdez

 • En substitució de la Secretària Tècnica
 

Laura Sánchez

 

 

 

 

   

Excusen la seva absència:

   
     
 • Alcalde € President de l'Ajuntament de Mataró
 

Joan Antoni Baron Espinar

 • Grup municipal ICV - EUIA
 

Xavier Ramírez

 • Grup municipal de CIU
 

Patricia Montserrat Ferrer

 • Federació d'Associacions de Veïns de Mataró
 

Àngel Prat Palència

 • Moviment Educatiu del Maresme
 

Jaume Aguilar Vallés

 • Entitat cultural Fèlix Cucurull
 

Carla Mulet Matas

 • Associació cultural musulmana Annour
 

Karim Belbah i Mofadal Jebari

 • Associació familiar mixta d'africans de Catalunya
 

Momodou Bah Jim

 • Associació infantil i juvenil - Casal Xerinola
 

Laura Sánchez

 • Associació de mediadors "vine amb mi"
 

Badia Bouia

 • Associació club Jama Kafo
 

Kaoussou Goudiaby

 • Associació de veïns de Cerdanyola
 

Alfonso Nievas

 • Associació cultural islàmica Ansar
 

M.Zein Alnehlawi

 • Centre de normalització lingüística
 

Carme Torrelles Surís

 • Associació de veïns de Rocafonda
 

Cristina Sarràs

 • Associació d'immigrants per la convivència cultural i artística
 

Mustafa El Kaderi / Abdesamat El Kaderi

 • Secretària tècnica del Consell
 

Elena Carrasco i López

     
     
     
     

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.
 2. Procés d'aprovació del PAM i pressupostos.
 3. Actuacions iniciades al 2006.
 4. Informació sobre els protocols i la guia d'acollida.
 5. Lliurament de la Memòria del Servei de Mediació Intercultural 2005
 6. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió

D'acord amb el Reglament es constitueix el Consell en segona convocatòria.

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
 2. S'acorda l'aprovació de l'acta anterior.

 3. Procés d'aprovació del PAM i pressupostos.
 4. El Sr. Francesc Torrejón exposa el funcionament del P.A.M., grups de seguiment i proposta de millores. Informa sobre el Consell de Ciutat on es va tractar el tema i es va fer un debat estratègic on es van proposar millores. Proposa fer una reunió de treball per fer la proposta al Consell de Ciutat abans del 15 de setembre de 2006. Pregunta quants representants hi ha del Consell de Convivència al Consell de Ciutat.

  El Sr. Rafael Rodríguez comenta que el Sr. Idrissa i el Sr. Mohamed Larbi són els representants escollits (3/12/2005).

  La Sra. Montserrat Graupera pregunta que a quants consells hi ha d'assistir.

  El Sr. Oriol Batista proposa el proper consell pel 12 de setembre de 2006 , de 19 a 21 h.

 5. Actuacions iniciades al 2006.
 6. La Sra. Maria Bermúdez explica els tres programes que està duent a terme des de Nova Ciutadania: Programa Dones ( Grup de treball, Reforç a entitats i serveis, Espai de trobada per a mares i pares, Assessorament Jurídic, Tallers de Salud, Projecte S.I.D.A., Violència de gènere, Cursos de català per a dones, Projectes de formació i sensibilització ), Programa Joves ( Joves guia, jocs d'arreu, Shabab Al-ghad, Projecte +16, Contes d'arreu, Casal d'estiu per a joves de 16 a 18 anys, Teatre ) i Programa de Sensibilització ( Activitats específiques als barris, Grup de treball de sensibilització, Drets Humans, Històries d'un viatge, Viatjant vides, creant mons ). Destaca el conveni fet amb St. Pau on es treballa amb les dones nouvingudes amb cursos adaptats de català. Amb la Fundació Hospital es treballa el projecte de la S.I.D.A., tot i que comenta que manca material gràfic adaptat a la seva cultura.Recorda que les dones nouvingudes "sense papers" queden al marge.

  Amb el programa de joves es segueix la mateixa línia que fins ara. Cada centre s'ho fa a la seva mida, i destaquen els d'aula d'acollida on hi ha més llibertat per fer-ho. Comenta la idea de treballar a part de l'Aualé, dos o tres jocs més.

  Amb el Programa de sensibilització s'han fet ja 3 exposicions i s'han muntat grups de sensibilització amb les associacions.

  El sr. Oriol Batista comenta que aquestes són línies noves que es van proposar a primers d'any.

  La Sra. Rosa Herrero demana informació sobre el nou Centre de dona.

  La Sra. Maria Bermudez contesta que no li pot respondre perquè la gestió la porta el Servei de Dona de l'Ajuntament.

  El Sr. Oriol Batista explica que es va parlar d'ubicar el Centre de Dona al C. Blai Parera, i per aixó s'ha constituït un grup per tal que es defineixi.

 7. Informació sobre els protocols i la guia d'acollida.
 8. El Sr. Josep Palacios demana coordinació entre les entitats per tal de portar endavant els projectes. A més, afegeix que s'estan elaborant uns protocols d'acollida que són pioners. Es volen fer 12 oficines descentralitzades entre el setembre- octubre ja estarà fet. Estarà feta una carta d'empadronament més una guia que es tancarà la propera setmana..La guia té com a objectiu reunir el màxim d'informació corroborada dels serveis que s'ofereixen. Està previst fer 8 sessions al mes.

  S'oferiran dos serveis, un curs de català de 20 hores ( CNL + Omnium cultural ) i un de coneixement del entorn de 10 sessions d'una hora. A més, s'està valorant la possibilitat de fer cursos en castellà.

  La Sra. Montserrat Graupera pregunta quantes persones han assitit.

  El Sr. Josep Palacios comenta que aquest tema començarà al setembre i a l'octubre funcionarà al 100%; és un tema complexa que s'està fent en xarxa.

  El Sr. Rafael Rodriguez pregunta que quin nombre de persones es calcula .

  El Sr. Josep Palacios contesta que entre 250 i 300 persones al mes s'empadronen . Si s'arriba a un 15 %-20% de aquestes persones seria perfecte, de tota manera la previsió és que en una any s'arribi al 50 %. De setembre a desembre s'ha de fer la inmerssió i es donarà un certificat o quelcom similar.

  El sr. Antoni V. Pregunta si aixó es farà a partir d'una data.

  El sr. Josep Palacios diu que quan es comenci, segons el percentatge, es repescarà persones empadronades anteriorment .

  El sr. Rafael Rodríguez opina que sembla que Nova Ciutadania s'ho "arrepengi tot". Diu que no pot ser aquest paternalime. El tracte ha de ser com qualsevol altre a partir dels dos mesos.

  El sr. Oriol Bastista contesta que oferim eines per afavorir la integració social.

  El sr. Josep palacios diu que l'acollida és una inversió, que es treballen drets i deures. Tenim persones de 100 països diferents i l'acollida serveix perquè a partir dels dos mesos adquireixin autonomia , per normalitzar els diferents serveis i que coneguin els funcionament de la ciutat i els recursos de què es disposen.

  El sr. Rafael Rodríguez opina que les problemàtiques de la població autòctona i estrangera estan molt igualades.

  El sr. Oriol Batista contesta que estem a un 15 % de immigració.

  El sr. Juan Carlos Ferrando pregunat si tots els amazic parlen àrab.

  El sr. Josep Palacios respon que no, la població amazic escolaritza als seus fills, però la majoria de dones són analfabetes i no parlen ni entenen l'àrab.

  El sr. Driss Ahmadiç diu que hi ha una zona que no parla àrab, els joves si però la gent gran no.

  El sr. Juan Carlos Ferrando pregunta si es sostenible que vinguin 500 persones al mes. També hi ha que es donen de baixa del padró.

  El sr. Oriol Batista explica que al Consell del setembre s'explicarà el tema dels "amontegaments", ara tractem el tema dels empadronaments.

  El sr. Juan Carlos Ferrando afegeix que s'està creant alarma amb els pisos "pastera". No hi ha límit de persones per vivenda.

  El sr. Oriol Batista contesta que l'ajuntament té obligació d'empadronar a tothom que compleix els requisits, però que al setembre s'haurà de fer un control per tal de regular el tema.

  El sr. Josep Palacios afegeix que l'administració local no té competències en habitatge i el problema és que no es disposa de cap impediment per negar l'empadronament, perquè no hi ha llei que limiti el nombre de persones d'un habitatge. El Departament d'habitatge va fer una recomanació però no hi ha una llei.

  El sr. Oriol Batista diu que el setembre es parlarà d'aquest tema per no allargar més la qüestió.

  El sr. Carlos Garcia pregunta si la Guia està tancada i quin és el creixent actual de població immigrant.

  El sr. Josep Palacios que la Guia està practicament tancada i que el creixemtn anual oscil·la entre 2.300 i 2.500 persones.

  El sr. Oriol Batista afegeix que hi ha municipis amb més creixement.

 9. Lliurament de la Memòria del Servei de Mediació Intercultural 2005
 10. Torn obert de paraules.

   Es tanca la sessió a les 22:40 h.

El Vice-president                                                 La Secretària Tècnica

 

Oriol Batista i Gázquez                                         Elena Carrasco i López