Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 02/10/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 02/10/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8525/2006 de 28 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió 2.10.2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 d'octubre de 2006, a dos quarts de nou del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 de setembre de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

3 Aprovació conveni entre l'Ajuntament de Mataró i Activa Multimèdia S.L. per l'execució d'un projecte de TDT i serveis al ciutadà.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

4 Donar compte de la Sentència recaiguda en procediment contenciós a Instàncies de BANKINTER.

-Servei de Secretaria General-

5 Donar compliment de la Sentència número 46/2006, de data 19 de maig de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 575/2001, interposat pel Sr. Francisco Reina Aguilar, (Expedient: AGC12/99)

6 Donar compliment de la Sentència número 478, de data 26 de maig de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 659/2003 interposat pel Sr. Manuel Cañete Serena, (Expedient: AGC7/02)

7 Donar-se per assabentats de la Sentència número 608, de data 26 de juny de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1996/2001 interposat pel Sr. Núria Ripoll Nogueras, (Expedient: AGC 19/00)

-Servei de Compres i Contractacions-

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres sobre W4, mitjançant concurs.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'activitats sobre W4, mitjançant concurs.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de poda de l'arbrat viari a la ciutat de Mataró, mitjançant concurs.

11 Imposar a Pasquina, SA una penalització de 2.584,30 euros per endarreriment en el termini ofert per a l'execució de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós.

12 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 8382/2006 de 22 de setembre pel qual s'acordà l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de l'equipament de la cuina del CEIP Anxaneta, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

13 Adjudicació de les obres incloses al projecte d'instal·lació de nou ascensor a l'IMPEM, a favor de l'empresa "Nietos de Garcia Cano, SL", fins un import de 97.067,63.-EUR, IVA inclòs.

14 Adjudicació dels treballs de fusteria, a favor de l'empresa de Núria Bassas i Solà, fins un import de 113.290,86.-EUR, IVA inclòs.

15 Adjudicació dels treballs de paleta en edificacions, a favor de l'empresa "Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL", fins un import de 96.161,92.-EUR, IVA, inclòs.

16 Adjudicació dels treballs de serralleria, a favor de l'empresa "Serveis Caldereria Mataró, SL", fins un import de 102.653,22.-EUR, IVA, inclòs.

17 Adjudicació del servei de lloguer de maquinària pesada, a favor de l'empresa "Transports i Excavacions Mataró, SL", fins un import de 69.094,96.-EUR, IVA, inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

18 Ratificació de la resolució 8182/2006 de 18 de setembre de la Consellera Delegada d'Obres relativa a l'aprovació del Projecte de subministrament de l'equipament de la cuina CEIP Anxaneta

19 Aprovació inicial del Projecte de clavegueram carrer Sant Isidor, entre Jaume Isern i Moratin. Mataró (El Maresme), promogut per Aigües Mataró SA. i autorització per executar les obres.

20 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de l'Av. Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso.

-Servei d'Urbanisme-

21 Desestimació de recurs de reposició contra l'ordre de retirada de l'activitat de dipòsit de terres i rocalla, en zona verda i equipament, a la urbanització de Can Marqués .

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Socail-

22 Ratificació decret d'aprovació de signatura del protocol addicional i dels seus annexos per a l'any 2006 al conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i benestar i família subscrit a l'any 2005.

-Servei de Salut Pública i Consum-

23 Aprovar l'acord de subvenció número 2005316 de la Comunitat Europea i acordar la participació de l'Ajuntament de Mataró en el projecte Shape Up. amb P.A.U. Education d'Espanya, com a projecte vinculat a les propostes de la comunitat europea per fer front als elevats índex d'obesitat de la població infantil i juvenil.

-Institut Municipal d'Educació-

24 Aprovació de l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d'Entorn.

CMI VIA PÚBLICA

25 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor