Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 06/02/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 06/02/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1034/2006 de 2 de febrer

Assumpte: Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 6 de febrer de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 de febrer de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 23 de gener de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "B", que inclou trams de l'Avinguda de Lluís Companys, dels carrers Sant Cugat, de Roma i de l'aparcament situat al final del carrer de Roma, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per la l'execució del projecte de regulació semafòrica de les cruïlles del carrer Berguedà amb el carrer Sant Josep de Calassanç, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovar l'adjudicació per a la contractació del subministrament de material d'oficina, informàtic i tècnic per a l'Ajuntament i els seus organismes autònoms que s'hi han adherit, a favor de l'empresa "Bureau-Info, SL", fins un import de 159.892,73 euros pels dos anys de durada del contracte.

6 Ratificar el decret de l'Alcalde núm. 715/2006 de 24 de gener, s/ l'adjudicació de la subhasta per a la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "C" (c. Sant Valentí, Roma, Llauder, Pasadena, Pepeta Moreu, Rda. Francesc Macià i pl. entre Sant Valentí i Roma), a favor de l'empresa Electricitat Boquet, SL fins un import de 86.550,00 EUR, IVA inclòs.

7 Ratificar el decret de l'Alcalde núm. 717/2006 de 24 de gener, s/ l'adjudicació de la subhasta per a la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "G" (Rda. Francesc Macià -entre Alarona i Ciutat Freta-, Alarona i Ferrer i Guàrdiai i ptge. Comtes Mir i borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just i Ferran II el Catòlic), a favor de l'empresa Electricitat Boquet, SL fins un import de 86.550,00 EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 Aprovació inicial Projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Antoni de Mataró, tram compres entre el Camí Ral i l'av. del Maresme.

9 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d'edifici d'Equipament i Parcela B del PEMU La Llàntia de Mataró, promogut per l'empresa pública municipal PUMSA.

10 Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització del carrer Damià Campeny, entre el carrer Balmes i Sant Antoni.

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial d'Equipaments Mataró-Nord (canvi d'us dels equipaments de "Figuera Major" i "Centre d'ensenyament Sector 9" -Via Europa.

12 Donar compte de la Sentència nº 890 de 17/11/2005 dictada per la secció tercera de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual desestima el recurs 427/2000 interposat per Montserrat Mauri Rodon i altres, contra l'aprovació definitiva del Pla Parcial de la zona d'equipaments esportius El Sorrall, aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 22/3/2000.

13 Ordre de retirada de rètol al c. Rosselló, 25 bxs.

14 Ordre de retirada de rètol al c. Pompeu Fabra, 2-4, bxs.

15 Ordre de retirada de rètol a l'av. Puig i Cadafalch, 248 bxs / c. Pla de Bages, 2.

16 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Fradera i Llanes, 16-18, bxs.

17 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a la rda. President Macià, 1-3, 1r 1ª.

-Servei de Manteniment-

18 Aprovació inicial del projecte de reforma de la instal·lació de calefacció al CEIP Menéndez y Pelayo, situat al passeig Rocafonda, 20 de Mataró.

19 Aprovació inicial del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica al CEIP Vista Alegre, situat a la ronda Sant Oleguer, 91 de Mataró.

20 Aprovació inicial del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica al CEIP Camí del Mig, situat al Camí del Mig, 1-3 de Mataró.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

21 Ratificar el decret número 554/2006, de 19 de gener, d'aprovació de la subvenció del pagament de la taxa de recollida de brossa domiciliària, any 2005.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor