Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 15/05/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 15/05/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4274/2006 de 11 de maig

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 15 de maig de 2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de maig de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de maig de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista Alegre, situat a la Rda. Sant Oleguer, 91, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació de calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo, situada al Passeig Rocafonda, 20, de Mataró, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament esportiu del poliesportiu de Cirera, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Pròrroga del contracte formalitzat amb la mercantil Pasquina, SA., adjudicatària de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós, per endarreriment en els terminis compromesos per a l'execució de l'obra per culpa del contractista, amb proposta d'imposició de penalitzacions a l'empresa adjudicatària per l'import de 6.070'10.-EUR.

7 Modificació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars per al subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, a fi de dividir el seu objecte en dos lots, un per ordinadors personals i un altre per equips perifèrics, segons recull l'acord marc núm. 2005/6 de la Generalitat de Catalunya, per al subministrament i instal·lació de maquinari digital, programari informàtic i audiovisuals, al que l'Ajuntament de Mataró s'adherí en el seu dia

8 Ratificar decret de l'Alcalde núm. 4084/2006, de 5 de maig, relatiu a l'adjudicació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un telecentre a favor de l'empresa "Gedi Gestió i Disseny, SCCL " fins un import de 65.769, 23 EUR. IVA inclòs.

9 Adjudicació del contracte per les obres del projecte executiu d'urbanització del c. Damià Campeny, entre els carrers Sant Antoni i Balmes, a favor de l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA" fins un import de 131.438,68 EUR. IVA inclòs.

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Aprovació inicial del Projecte de millores a la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental.

-Servei d'Urbanisme-

11 Ordre d'enderroc de cobert en pati d'illa planta primera, al c. Antoni Gaudi, 18, bxs. 1a

12 Ordre de retirada de rètol al c. Santa Teresa, 43, bxs .

13 Ordre de retirada de rètol al c. República Dominicana, 2 bxs.

14 Ordre de retirada de rètol al Camí del Mig, 20, bxs

15 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada de dues tanques publicitàries instal·lades a la rda. Frederic Mistral / Riera de Cirera.

16 Desestimació de recurs de reposició contra l'ordre de retirada de la instal·lació d'estació de base de telefonia, al c. Agustín Argüelles, 8.

17 Desestimació de recurs de reposició contra l'ordre de retirada de la instal·lació d'estació de base de telefonia, al Camí dels Caputxins, 45.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor