Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 18/04/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 18/04/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 18 d'abril de 2006

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 18 d'abril de 2006, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 d'abril de 2006.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament del material d'obra pel període de maig/2006 a abril/2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament del material de lampisteria pel període de maig/2006 a abril/2008, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de paleta a la via pública, mitjançant concurs i procediment obert.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels c/ Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització dels c/ Solís i del Prat als entorns de la nova escola Anxaneta, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del c/ Cooperativa, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels entorns del poliesportiu de Cirera i c/ Terrassa, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà el subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per adhesió al catàleg de la Generalitat de Catalunya.

12 Ratificació del decret de l'Alcalde núm. 3074/2006, de 03-04, pel que s'acorda retrotraure al moment de l'aprovació dels plecs la contractació del lot núm. 2 dels 3 dels que es composen les obres i instal·lacions d'alta i baixa freqüència incloses al projecte executiu de ràdio municipal, a fi d'adequar els requeriments tècnics a l'objecte del contracte, i convocar nova licitació per aquest lot (instal·lació de la baixa freqüència).

13 Ratificació del decret de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació 3338/2006 de 3 d'abril, relatiu a l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de dinamització de dos Punts Òmnia i un Telecentre, mitjançant concurs i procediment obert.

14 Adjudicació del contracte pel subministrament i instal·lació d'un sistema mòbil d'identificació de vehicles per a la Policia Local, a favor de l'empresa "Tradesegur, SA", fins un import de 50.146'80 EUR. IVA inclòs.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

15 Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Mataró, per un import màxim de 535.000,00 EUR, per a la creació de 107 places per a infants de zero a tres anys, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants Via Europa-Cirera de Mataró.

16 Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Mataró, per un import màxim de 535.000,00 EUR, per a la creació de 107 places per a infants de zero a tres anys, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants Cal Collut-Escorxador de Mataró.

-Servei de Benestar Social-

17 Aprovar el conveni regulador de la subvenció nominativa prevista a les bases d'execució del pressupost d'enguany a favor de l'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor