Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 29/05/2006

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 29/05/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

 

DECRET

4822/2006 de 25 de maig

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 29.5.2006

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 de maig de 2006, a les 9:30 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 15 de maig de 2006.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament i Organismes Autònoms al mes d'abril 2006.

4 Cessió d'ús dels locals situats als soterranis dels edificis del c. Teià, 5, i València, 92-94, de Mataró, per part de PUMSA a favor de l'Ajuntament

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel que s'aproven el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del menjador del CEIP Camí del Mig, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel que s'aproven el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'arranjament dels carrers Càceres, Pietat, Doctor Ferran, Rosa Sensat, Vista Alegre i del passeig dels Molins, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Ratificació del decret de l'Alcaldia, pel que s'acorda l'adjudicació del lot núm. 1, corresponent a treballs de reposició de paviments, de les obres per a l'execució del projecte de d'arranjament de l'av. Velòdrom, a favor de la mercantil Construcciones Pai, SA., per l'import de 291.359'34.-EUR., IVA. inclòs, mitjançant procediment negociat sense publicitat, en tant que a la fase prèvia de concurs es va declarar desert aquest lot, per manca d'ofertes

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de millores de la platea i l'amfiteatre del Teatre Monumental (paviment-enllumenat de senyalització), mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

9 Adjudicació del contracte de les obres del projecte executiu de ràdio municipal, lot 2 (instal·lació de baixa freqüència), a favor de l'empresa "Aplicaciones Electrónicas Quasar, SA", fins un import de 34.061'22 EUR€, IVA inclòs.

10 Adjudicació del contracte per a la gestió del servei integral de cementiris municipals, mitjançant gestió indirecta, a favos de les empreses "Gestió Integral de Cementiris de Nomber, SL", "Cabré Junqueras, SA" i "Cons-te Concessiones Administrativas, SL" per un cànon anual de 96.410'00 EUR. IVA inclòs.

11 Adjudicació del contracte sevei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, a favor de "Fomento de Constrcciones y Contratas, SA", fins un import anual de 7.608.029'37 EUR. IVA inclòs

12 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació d'oficines de la 2ª planta del Centre Cívic del Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies- a favor de l'empresa "Sociedad Anonima de Electrificaciones y Suministros".

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovació del Projecte complementari de reurbanització de l'Av. Puig i Cadafalch. Incorporació dels carrers Nàpols, Sicília i Mallorca.

14 Aprovació del Projecte de millores al Teatre Monumental. Substitució de les butaques de la platea i l'amfiteatre.

-Servei d'Urbanisme-

15 Ordre de retirada de sis plaques al c. Sant Benet, 54 bxs .

16 Ordre de retirada de rètols al c. Confraria de Sant Elm, 10 bxs .

17 Ordre de retirada de rètol al c. Energia, 26.

18 Ordre de retirada d'antena parabòlica a la rda. O'Donnell, 36, 3r-1ª.

-Servei de Manteniment-

19 Aprovació inicial del Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "BD", que inclou els carrers Navarro, Camí Ral i ronda de Joan d'Àustria.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Conselleria Delegada de Cultura-

20 Subrogació entre l'Ajuntament de Mataró i el Patronat Municipal de Cultura en el conveni per al projecte de la casa de la música popular.

-Pla per a la Nova Ciutadania-

21 Ratificar el decret d'aprovació de la signatura del conveni amb el Moviment Educatiu del Maresme per donar suport al programa d'activitats en l'àmbit de nova ciutadania per a l'exercici 2006.

 

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

22 Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró.

23 Propostes de sanció en matèria de gossos perillosos.

24 Ratificació del decret d'Alcaldia pel qual s'acorda presentar recurs d'apel.lació contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el P.A. 236/04.

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor