Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 06/04/2006

Escoltar

Ple ordinari 06/04/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3076/2006 de 3 d'abril

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple ordinari 6 d'abril de 2006.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 d'abril de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinària del dia 23 de febrer de 2006 i ordinàries dels dies 2 de febrer de 2006 i 2 de març de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la difusió de la Carta de la Terra.

4 Proposta de Resolució conjunta que presenten tots els grups municipals en suport al Dia Internacional contra el Racisme.

5 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d'ERC i CiU per la promoció de la música catalana.

6 Proposta de Resolució conjunta que presenten tots els grups municipals a favor del manteniment de Ràdio 4 i dels espais en català que es fan des de TVE a Sant Cugat, i en suport als seus treballadors i treballadores.

7 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA i ERC per l'impuls de la Memòria Històrica i reconeixement de la II República.

DICTAMENS

ALCALDIA

8 Adhesió de l'Ajuntament de Mataró al Consorci de Comunicació Local.

9 Donar compte Decret Alcaldia 2964/2006 de 31 de març de nomenament canvi representant del grup municipal de Convergència i Unió a la Fundació Tecnocampus.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

10 Recuperació d'ofici de la possessió de la finca municipal de domini públic situada al c. Herrera, 57 de Mataró.

11 Concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament a la Ronda Francesc Macià, cantonada carrer Alarona de Mataró (Tabalet).

12 Encomanar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, les redaccions del Pla Especial, avant-projecte i projecte tècnic dels equipaments del sector El Rengle 2ª. Fase.

13 Autoritzar la constitució d'una servitud recíproca de pas entre els aparcaments públics construïts al subsòl públic de l'illa situada entre els carrers Capmany, Solís, Prat i Floridablanca de Mataró (UA-27 i UA-45).

14 Donar compte del decret de l'Alcaldia 1773/2006 de 28 de febrer, d'aprovació de la liquidació pressupostària de l'exercici 2005 Ajuntament i Organismes Autònoms.

-Servei d'Ingressos-

15 Aprovació provisional taxa per certificacions cadastrals ( punt d'informació cadastral, PIC)

16 Aprovació d'un preu públic galeria de tir.

17 Aprovació preu públic per incubadora, a proposta de l'IMPEM

-Servei de Compres i Contractacions-

18 Inici de la resolució contractual amb l'entitat Racó d'en Margarit, SL., adjudicatària de la concessió per a la construcció i explotació d'un mòdul de servei de tipus fix al passeig marítim de Mataró, situat a l'àmbit núm. 1 (C/ Sant Agustí).

19 Adhesió de l'Ajuntament de Mataró al Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona, per tal d'accedir a les dades de les empreses inscrites i a la seva utilització com a Registre de Licitadors propi, i formalització del corresponent conveni a fi de fer efectiva l'adhesió.

20 Reconeixement d'efectes jurídics al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Reli), creat per decret núm. 107/2005 de 31 de maig, per tal d'accedir a les dades de les empreses inscrites a l'expressat registre i per a la seva utilització com a Registre de Licitadors propi.

-Servei de Recursos Humans-

21 Creació dels complements específics de poda, complement específic de viver i complement específic de disponibilitat voluntària per a actuacions no planificades fora de l'horari laboral dels grups d'oficis del Servei de Manteniment

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

22 Acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport per la construcció d'un pavelló polisportiu al carrer Euskadi, a resultes de la convocatòria PRE/2300/2005 de 22 de juliol.

23 Aprovació del Projecte d'intervenció integral de millora de l'àrea urbana de Rocafonda, Palau i Escorxador i presentar-lo davant la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge dins de la convocatòria PTO/217/2006 de 8 de febrer d'ajuts que estableix la Llei de Barris.

24 Acceptar el compromís de col·laboració i cooperació amb la Diputació de Barcelona per les actuacions de millora de l'espai i la via pública any 2006 (Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007) amb un suport econòmic de 439.000.- euros.

CMI DE VIA PUBLICA

25 Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 3 d'abril de 2006, relatiu a l'aprovació del Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Participació Ciutadana-

26 Donar compte del Decret d'Alcaldia 1030/2006 de 2 de febrer, relatiu al nomenament de les persones membres del Consell Territorial del Pla Integral del Centre - Eixample - Havana.

-Secció de Civisme i Cooperació-

27 Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 3-4-2006, d'aprovació del Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional.

-Patronat Municipal de Cultura-

28 Desestimació del recurs d'alçada presentat pel Comitè d'Empresa contra els acords de la Junta del Patronat d'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, de les condicions tècniques i de la convocatòria de licitació de les següents contractacions: a) servei de vigilància i control d'accés dels centres gestionats pel Patronat Municipal de Cultura i dels serveis de vigilància privada dels actes de les festes populars i tradicionals de Mataró i altres actes al carrer i b) servei d'assistència tècnica de suport a les activitats que es realitzen al Teatre Monumental i de regidories d'escenaris en espectacles festius i altres actes al carrer organitzats pel Patronat Municipal de Cultura.

29 Inclusió de nous carrers al nomenclator de la ciutat.

-Patronat Municipal d'Esports-

30 Canvi del representant de les escoles privades al consell plenari del patronat municipal d'esports.

-Institut Municipal d'Educació-

31 Aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a les corporacions locals titulars de llars d'infants per al curs 2005-2006, per un import total de 1.036.800,00 EUR.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

32 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre subvencions per al lloguer d'habitatges a través de la Borsa de Lloguer Jove de Mataró.

33 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per l'organització d'un torneig internacional de futbol base a Mataró.

34 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la revisió del Pacte per a la Mobilitat.

PRECS I PREGUNTES

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'illa de Can Cruzate.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'immoble situat als números 592-596 del Camí Ral d'aquesta ciutat.

37 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la creació a Mataró d'una agrupació de Protecció Civil.

38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els projectes acollits a Can Xalant.

39 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els aldarulls enregistrats a l'entorn de la Sala Clap.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre actes incívics a la ciutat.

41 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'estacionament a la Ronda Pintor Estrany.

42 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les visites a Can Xalant.

43 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es procedeixi al soterrament de totes les línies elèctriques de la ciutat.

44 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la divulgació dels noms de les places i passeigs al Parc Central.

45 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la possible construcció de noves grans superfícies comercials a la ciutat.

46 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les conclusions del grup de treball de mobilitat del Consell Territorial del Centre.

47 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la carta del Comitè de treballadors del Patronat Municipal de Cultura valorant la tasca del director de l'Organisme.

48 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya pels desperfectes enregistrats al Cementiri dels Caputxins.

49 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els actes vandàlics realitzats al Cementiri dels Caputxins.

50 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les queixes de l'Associació de Veïns dels Molins respecte de l'actuació d'un grup de joves al Parc de Can Clavell.

51 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la protesta de maulets al balcó de l'Ajuntament.

52 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es procedeixi a la millora de l'aparcament i del trànsit a la zona dels carrers Malaga, Cadiz, Esteve Banet i propers.

53 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la carta dels treballadors del Patronat Municipal de Cultura.

54 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a l'extinció dels contractes de lloguer d'habitatge de promoció pública per expiració de termini dels núms. 82-84 i 88 del carrer Herrera de Mataró.

55 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a què l'Ajuntament de Mataró estudiï i instal·li aparells de gimnàstica als parcs i places públiques de Mataró.

56 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el "botellon" fet a la Plaça Pintor Cusachs la matinada del dissabte al diumenge de l'1 al 2 d'abril d'enguany.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor