Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/04/2007

Escoltar

02/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

3032/2007 de 29 de març

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 2 d'abril de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 d'abril de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 19 de març de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret núm. 2547/2007 de 14 de març, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda modificar la clàusula setena dels plecs de condicions econòmic administratius que regeixen l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de tres mòduls de WC al Pg. Marítim, establint com a data d'obertura de pliques el proper 10 d'abril de 2007.

4 Adjudicació de la contractació del subministrament de mobiliari, complements i cadires per a diversos serveis de l'Ajuntament, a favor de la mercantil Comercial Prous, SA, per import de 92.196,00 €, IVA inclòs.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment d'aplicacions a mida de Java, mitjançant concurs i procediment obert.

6 Adjudicació de la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2007 a favor de la ID Grup, SA per un import de fins a 90.000,00 €, IVA inclòs.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte d'equipament al carrer de les Tres Roques, mitjançant concurs i procediment obert.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament d'energia tèrmica a través del Tub Verd, mitjançant procediment negociat, i adjudicació a Mataró Energia Sostenible, SA, per un import de 109.874,90 €, IVA inclòs.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de comprovació de les condicions dels habitatges de residents estrangers reagrupants, mitjançant concurs i procediment obert.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de separació i classificació de mobles i voluminosos, mitjançant concurs i procediment obert.

 

-Servei de Recursos Humans-

11 Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2659/2007 corresponent a l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2007.

12 Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2674/2007 corresponent a l'aprovació de les Bases generals reguladores dels processos selectius de l'Oferta Pública d'Ocupació, modalitat lliure, l'aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de l'Oferta Pública d'Ocupació, modalitat promoció interna i l'aprovació de les bases convocatòria per places d'agent de la policia local.

13 Ratificació del Decret número 10366/2006 corresponent a la convocatòria per a cobrir interinament una plaça de tècnic/a superior informàtic/a.

14 Ratificació del Decret número 707/2007 corresponent a la convocatòria per a contractar un/a tècnic/a m. graduat/da social

-Servei de Secretaria General-

15 Donar compliment a la Sentència número 90/2007, de data 2 de febrer de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 115/2006 (anterior 143/2002), interposat per la Sra. Maria Isabel Cenzano Servià.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

16 Ratificació del decret núm. 2575/2007 de 15 de març dictat per la consellera delegada d'Obres pel qual s' aprova el Projecte d'execució dels treballs d'acabament del centre d'educació infantil i primària de dues línies " Anxaneta ".

17 Aprovació inicial del Projecte executiu del CEIP Ma. Mercè Marçal i escola bressol al carrer Josep Ma. de Segarra.

18 Aprovació inicial del Projecte executiu de centre d'educació infantil i primària de 2 línies, entre els carrers Enric Granados, Ronda Cervantes, Solís, CEIP Montserrat Solà.

19 Aprovació inicial del Projecte d'enderroc de l'edifici emplaçat al passeig de Ramon Berenguer III, entre els carrers d'Aragó i de l'Estadi.

-Servei d'Urbanisme-

20 Aprovació inicial de l'estudi de detall Dotació d'Habitatges Públics al c/ Núñez de Balboa (Clau DHp).

21 Ordre de retirada de rètol al c. Energia, 5, bxs .

22 Ordre de retirada de rètol al c. del Cos, 3-5, bxs.

23 Ordre de retirada de rètol al c. Camí del Mig, 73.

24 Ordre de retirada de rètol al c. Via Europa, 113, bxs.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

25 Aprovar el conveni regulador de la subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal d'enguany a favor de l'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró.

 

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 7/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 2 D'ABRIL DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dos d'abril de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència de la senyora PILAR GONZÀLEZ AGÀPITO, Alcaldessa - accidental

Hi concorren els Senyors:

Na Pilar González Agàpito Alcaldessa accidental

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 - És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 19 de març de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICACIÓ DECRET NÚM. 2547/2007 DE 14 DE MARÇ, DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PEL QUAL S'ACORDA MODIFICAR LA CLÀUSULA SETENA DELS PLECS DE CONDICIONS ECONÒMIC ADMINISTRATIUS QUE REGEIXEN L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES MÒDULS DE WC AL PG. MARÍTIM, ESTABLINT COM A DATA D'OBERTURA DE PLIQUES EL PROPER 10 D'ABRIL DE 2007.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 2547/2007, de 14 de març de 2007, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar la modificació de la clàusula setena dels plecs de condicions econòmico administratius que regeixen la contractació del subministrament i instal·lació de tres mòduls de WC al passeig Marítim establint com a data d'obertura de pliques el proper dia 10 d'abril de 2007.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 2547/2007, de 14 de març, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Assumpte: Rectificació de la clàusula setena del plec de condicions que regeixen l'expedient de contractació del al subministrament i instal·lació de tres mòduls de WC al passeig Marítim (exp.18/2007).

Antecedents de fet

1. Per decret d'Alcaldia núm. 2462/2007, de 12 de març, es va acordar iniciar l'expedient de contractació del al subministrament i instal·lació de tres mòduls de WC al passeig Marítim, i es van aprovar els corresponents plecs de condicions econòmic administratives i tècniques particulars.

2. La clàusula setena dels plecs de condicions econòmic administratives disposa que l'obertura de pliques tindrà lloc a les 9 hores del dijous de la mateixa setmana en que finalitzi el termini de presentació de proposicions. Tenint en compte el calendari de sessions de la Mesa de Contractació i la festivitat de Setmana Santa, no es possible el compliment d'aquesta previsió, per la qual cosa es procedent modificar l'esmentada clàusula i fi i efecte d'aclarir la data real d'obertura de pliques.

Fonaments de dret

L'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la que s'aprova la Llei de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix la possibilitat de les Administracions públiques de rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d'ofici o a instància de part.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Modificar la clàusula setena dels plecs de condicions econòmic administratives que regeixen l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de tres mòduls de WC al passeig Marítim, aprovada per decret d'Alcaldia núm. 2462/2007, de 12 de març, establint com a data d'obertura de pliques el proper dia 10 d'abril de 2007, donat que, tenint en compte el calendari de sessions de la Mesa de Contractació i la festivitat de Setmana Santa, no es possible el compliment de l'anterior previsió d'obertura el dijous de la mateixa setmana en que finalitzi el termini de presentació de proposicions.

Segon. Publicar la present modificació al BOP de Barcelona, i obrir un nou termini de 15 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació, per a la presentació de proposicions pels interessats".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

4 - ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI, COMPLEMENTS I CADIRES PER A DIVERSOS SERVEIS DE L'AJUNTAMENT, A FAVOR DE LA MERCANTIL COMERCIAL PROUS, SA, PER IMPORT DE 92.196,00 €, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2007 s'acordà iniciar l'expedient de la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de mobiliari, complements i cadires per a diversos serveis de l'Ajuntament per un import total de fins a 103.310,00 €, IVA inclòs dividit en dos lots. L'adjudicació de la contractació es va preveure a favor de l'oferta econòmica més baixa efectuada als proveïdors consultats a través de la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques, PECAP, a fi d'obtenir el preu més avantatjós. Aquest Ajuntament s'adherí a l'ús de la PECAP per a l'obtenció d'ofertes en els procediments de contractació negociats per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

En data de 06/09/2004 la Junta de Govern Local va declarar l'homologació del mobiliari i complements, cadires, cortines i mobiliari per centres esportius d'ús comú per aquesta Corporació aixó com als proveïdors habilitats per al lliurament dels subministraments.

En data 06/09/04 s'efectuà la subhasta a la PECAP essent el resultat el que consta al DOCUMENT NÚM. 1 annex al present acord. L'oferta econòmica més baixa va ser l'efectuada per la mercantil Comercial Prous, SA, per import de 44.998,00 €, IVA inclòs, pel que fa el lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements), i de 47.198,00 €, IVA inclòs pel que fa el lot núm. 2 (cadires)

Consta formalitzada per l'expressada mercantil l'oferta econòmica efectuada a través de la PECAP, tal i com exigeix el plec econòmic administratiu particular aprovat per aquesta contractació.

Vist l'informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 16/03/2007, sobre la procedència i legalitat de l'adjudicació que ara s'acorda.

Atès el previst als arts. 182.i), 92, 36, 176, 36 i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que al pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament objecte de contracte.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la contractació del subministrament de mobiliari, complements i cadires per a diversos serveis de l'Ajuntament, a favor de la mercantil Comercial Prous, SA, per import de 44.998,00 €, IVA inclòs, pel que fa el lot núm. 1 (mobiliari homologat i complements), i 47.198,00 €, IVA inclòs pel que fa el lot núm. 2 (cadires), atès que de la subhasta efectuada en la data de 08/03/2007 a través de la PECAP aquesta empresa fou les que efectuaren un preu més baix pel subministrament esmentat. El subministrament haurà d'executar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el present contracte i d'acord amb l'oferta presentada per a les entitats adjudicatàries.

Segon.-

Disposar l'import de 92.196,00 €, IVA inclòs, a favor de Comercial Prous, SA, d'acord amb les partides i imports que a continuació s'assenyalen (relació comptable D núm 200700000384):

Partida 30401/12161Z/62500: 2.405,24 €, IVA inclòs (operació D núm. 11377)

Partida 30401/12161Z/62500: 16.118,41 €, IVA inclòs (operació D núm. 11379)

Partida 30401/22213N/62500: 6.076,46 €, IVA inclòs (operació D núm. 11381)

Partida 30401/22213N/62500: 16.389,55 €, IVA inclòs (operació D núm. 11384)

Partida 30401/31322A/62501: 1.993,74 €, IVA inclòs (operació D núm. 11385)

Partida 30401/31322A/62501: 262,53 €, IVA inclòs (operació D núm. 11387)

Partida 30401/31331B/62500: 1.969,88 €, IVA inclòs (operació D núm. 11389)

Partida 30401/31331C/62500: 453,26 €, IVA inclòs (operació D núm. 11390)

Partida 30401/31331C/62500: 520,77 €, IVA inclòs (operació D núm. 11391)

Partida 30401/31331E/62500: 664,65 €, IVA inclòs (operació D núm. 11392)

Partida 30401/31331G/62500: 179,79 €, IVA inclòs (operació D núm. 11393)

Partida 30401/31331J/62500: 453,27 €, IVA inclòs (operació D núm. 11394)

Partida 30401/31331K/62500: 423,70 €, IVA inclòs (operació D núm. 11395)

Partida 30401/31331N/62500: 3.803,56 €, IVA inclòs (operació D núm. 11396)

Partida 30401/46214G/62500: 582,60 €, IVA inclòs (operació D núm. 11397)

Partida 30401/46221K/62500: 7.146,89 €, IVA inclòs (operació D núm. 11398)

Partida 30401/46221K/62500: 4.702,19 €, IVA inclòs (operació D núm. 11399)

Partida 30401/46321T/62500: 2.525,80 €, IVA inclòs (operació D núm. 11400)

Partida 30401/46321T/62500: 2.281,18 €, IVA inclòs (operació D núm. 11401)

Partida 30401/46325Z/62500: 2.193,69 €, IVA inclòs (operació D núm. 11402)

Partida 30401/46325Z/62500: 131,27 €, IVA inclòs (operació D núm. 11403)

Partida 30401/46327I/62510: 12.024,31 €, IVA inclòs (operació D núm. 11405)

Partida 30401/46327I/62510: 6.792,10 €, IVA inclòs (operació D núm. 11420)

Partida 30401/46270/22000: 2.101,16 €, IVA inclòs (operació D núm. 11422)

Tercer.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses a càrrec de les mateixes partides abans esmentades del pressupost muncipal aprovat per enguany amb les operacions i imports següents:

Partida 30401/12161Z/62500: 472,30 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11425)

Partida 30401/12161Z/62500: 777,80 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11428)

Partida 30401/22213N/62500: 1.193,20 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11429)

Partida 30401/22213N/62500: 790,88 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11430)

Partida 30401/31322A/62501: 391,50 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11431)

Partida 30401/31322A/62501: 12,67 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11432)

Partida 30401/31331B/62500: 386,81 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11434)

Partida 30401/31331C/62500: 89,01 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11436)

Partida 30401/31331C/62500: 25,13 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11438)

Partida 30401/31331E/62500: 130,51 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11439)

Partida 30401/31331G/62500: 35,30 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11440)

Partida 30401/31331J/62500: 89,01 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11441)

Partida 30401/31331K/62500: 83,22 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11442)

Partida 30401/31331N/62500: 746,89 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11443)

Partida 30401/46214G/62500: 114,40 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11444)

Partida 30401/46221K/62500: 1.403,40 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11445)

Partida 30401/46221K/62500: 226,91 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11446)

Partida 30401/46321T/62500: 495,99 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11447)

Partida 30401/46321T/62500: 110,08 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11449)

Partida 30401/46325Z/62500: 430,76 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11450)

Partida 30401/46325Z/62500: 6,33 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11452)

Partida 30401/46327I/62510: 2.361,15 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11454)

Partida 30401/46327I/62510: 327,76 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11455)

Partida 30401/46270/22000: 412,59 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11456)

Quart.-

Requerir l'adjudicatari perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 3.687,84 €, en concepte de garantia definitiva pel contracte de subministrament adjudicat."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'APLICACIONS A MIDA DE JAVA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 26/02/2007, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de manteniment d'aplicacions a mida en Java, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 33.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 16/03/2007, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que existeix crèdit adequat i suficient a la partida 30610/121310/21600 del pressupost aprovat per la present anualitat per atendre les despeses que originarà el contracte.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment d'aplicacions a mida ne Java, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 33.000,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 33.000,00.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 30610/121310/21600 del pressupost aprovat pel 2007. (operació A núm. 8560).

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 - ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA PER L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DURANT L'ANY 2007 A FAVOR DE LA ID GRUP, SA PER UN IMPORT DE FINS A 90.000,00 €, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe del coordinador de Sistemes i HelpDesk del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions i el cap del mateix Servei es manifesta que s'han demanat ofertes a totes les empreses homologades per al subministrament de hardware estàndard per microinformàtica en el concurs que a aquests efectes convocà la Generalitat de Catalunya, homologació a la que l'Ajuntament de Mataró s'adherí en el seu dia.

De les empreses consultades, Seidor Microsistemes ha presentat la seva oferta fora del termini establert, i de la resta, únicament ha presentat oferta ID Grup, SA.

L'esmentat informe conclou amb la proposta d'adjudicació del subministrament a favor de IG Grup, SA., ja que és la única oferta presentada i compleix tots els requisits, així com representa un estalvi econòmic respecte als preus adjudicats pel mateix subministrament l'any 2006.

L'informe efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació de data 22/03/2007 manifesta la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei que promou la contractació.

Atès el previst als arts. 182.g), 92, 36 i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

A la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Excloure de la licitació a la mercantil Seidor Microsistemes per haver presentat la seva oferta fora de termini.

Segon.-

Adjudicar el subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2007 a favor de la ID Grup, SA per un import de fins a 90.000,00 €, IVA inclòs, contractació la qual haurà d'executar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, els plecs aprovats per la Generalitat de Catalunya pel subministrament informàtic, i d'acord amb l'oferta efectuada per ID Grup, SA.

Tercer.-

Disposar l'import de 90.000,00 €, IVA inclòs, a favor ID Grup, SA., el qual s'atendrà a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 (operació D núm. 11103) del pressupost municipal aprovat pel 2007.

Quart.-

Requerir a l'entitat adjudicatària perquè en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la rebuda de la notificació del present acord dipositi a la Tresoreria de Fons Municipal l'import de 3.600,00 €, en concepte de garantia definitiva."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE D'EQUIPAMENT AL CARRER DE LES TRES ROQUES, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 14 de març de 2007, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.598.125,17 euros, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 22/03/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46343D/62200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2007 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat, i es preveu consignar crèdit a l'esmentada partida al pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostaris del 2008, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.598.125,17 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 1.598.125,17 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46343D/62200 d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2007

532.708,39.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 11104)

Any 2008

1.065.416,78 EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12090)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/46343D/62200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de l'anualitat del 2008.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA TÈRMICA A TRAVÉS DEL TUB VERD, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, I ADJUDICACIÓ A MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE, SA, PER UN IMPORT DE 109.874,90 €, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Antecedents de fet

1. Mataró es va adherir el 18 de juliol de 1996 a la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat (la Carta d'Aalborg) i el 18 de setembre de 1997.a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

L'Ajuntament de Mataró ha materialitzat aquests compromisos dotant-se d'instruments estratègics per desenvolupar polítiques concretes en l'àmbit de la sostenibilitat (el Pla Estratègic, l'Auditoria Ambiental Municipal, el Pla d'Acció Ambiental i l'Agenda 21) i portant a la praxis les línies d'actuació reflectides en aquests documents i encaminades a incorporar els criteris ambientals en tots els àmbits de la vida ciutadana.

2. L'agenda 21 Mataró, entre altres línies d'actuació, contempla, d'una banda, la producció d'energia solar, i de l'altra, la producció d'energia tèrmica no contaminant: l'anomenat "Projecte Tub Verd"

El Tub Verd és una xarxa de distribució de calor que aprofita calors sobrants d'infraestructures ambientals de Mataró i evita el consum de combustibles fòssils. Concretament utilitza, com a energia principal, l'escalfor de la xemeneia per on surten els gasos de la combustió que serveixen per assecar els fangs de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Mataró, que era una escalfor que fins ara es perdia a l'atmosfera.

3. Tenint en compte els exposats compromisos de sostenibilitat de l'Ajuntament de Mataró, es considera convenient contractar el subministrament d'energia tèrmica a través del Tub Verd a aquelles instal·lacions i dependències del municipi en les que sigui tècnicament possible, concretament, existeix actualment possibilitat de proporcionar aquesta energia al Centre d'Educació Especial "Les Aigües", al CEIP Camí del Cros i a la piscina municipal.

4. El projecte Tub Verd s'ha desenvolupat mitjançant l'empresa Mataró Energia Sostenible, SA (MES SA). Aquesta és una empresa promoguda i fundada per la societat municipal Aigües de Mataró, SA l'octubre de 2001.

5. El pressupost que haurà de servir de base a la contractació és de 109.874,90 € IVA inclòs pels dos anys de durada del contracte. Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de les partides 30401/422500/22102 i F0200/452420/22110 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2007, i es preveu la seva existència en els pressupostos que s'aprovin per l'exercici 2008 i 2009.

Aquesta previsió de despesa s'ha calculat en funció de l'estalvi de gas natural que es produirà i segons la fórmula que consta en la clàusula tercera dels corresponents plecs tècnics.

Fonament de dret

L'apartat c) de l'article 182 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques estableix com a una de les circumstàncies per a la utilització del procediment negociat sense publicitat el fet de que, a causa de la seva especificitat tècnica o artística, o per raons relacionades amb la protecció de drets exclusius, tan sols pugui encomanar-se la fabricació o subministrament del producte en qüestió a un únic proveïdor.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'energia tèrmica a través del Tub Verd al Centre d'Educació Especial "Les Aigües", al CEIP Camí del Cros i a la Piscina Municipal, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per quedar justificat l'interès públic, tal i com indica l'art.67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un preu màxim de fins a 109.874,90 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon

. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament expressat en el punt anterior.

Tercer

. Adjudicar el contracte del subministrament d'energia tèrmica a través del Tub Verd, a favor de Mataró Energia Sostenible, SA , per import de 109.874,90 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, d'acord amb el que preveu l'article 182 c) del RDL 2/2000, per ser aquesta l'única empresa que pot facilitar el subministrament esmentat.

Quart

. Atendre la despesa de 109.874,90 €, IVA inclòs, d'acord amb les següents partides, anualitat i imports:

Ajuntament de Mataró

Partida 30401/422500/22102

Any 2007: 10.625,00 €, IVA inclòs (op. tipus AD núm. 12632).

Any 2008: 15.000,00 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 12633).

Any 2009: 4.375,00 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 12635).

Patronat Municipal d'Esports

Partida F0200/452420/22110

Any 2007: 27.521,53 €, IVA inclòs (op. tipus AD núm. 2138).

Any 2008: 40.213,82 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. ).

Any 2009: 12.139,55 €, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 2145).

Cinquè.

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 12631, per import de 10.625 €, corresponents a la diferència en la previsió de despesa de Gas Natural per a la present anualitat, amb motiu de l'adjudicació del present contracte de subministrament energètic."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

9 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DE LES CONDICIONS DELS HABITATGES DE RESIDENTS ESTRANGERS REAGRUPANTS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 27/02/2007, la coordinadora de l'Àrea de Serveis Personals sol·licita la contractació del servei de comprovació de les condicions dels habitatges dels residents estrangers reagrupants a la ciutat de Mataró, per un import global de fins a 38.000,00 €, IVA inclòs, i amb una durada de dos anys.

El secretari general informà en data 23/04/2007 en el sentit de considerar que cal incloure en el plec que els informes-inspecció elaborats pel personal del servei contractat, en no tenir valor probatori per no haver estat emesos per funcionari públic, hauran de contemplar obligatòriament la signatura de conformitat del sol·licitant del reagrupament; i també que caldria modificar el document assenyalat com a annex núm. 1 que acompanya al plec, en aquest sentit; considerant que la resta dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte s'adeqüen a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Les modificacions interessades pel secretari general s'han introduït en els plecs tècnics.

En la partida 60000/460310/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti aquest servei, essent que en el pressupost muncipal que s'aprovi per als anys 2008 i 2009 es preveu consignar crèdit adequat i suficient a la partida esmentada anteriorment, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 196.3, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar, d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, l'expedient de contractació del servei de comprovació de les condicions dels habitatges dels residents estrangers reagrupants a la ciutat de Mataró, amb un tipus fixat per a la seva adjudicació de fins a 38.000,00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de fins a 38.000,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 60000/460310/22706 amb els imports i anualitats següents:

Any 2007: 12.666,67 €, IVA inclòs (doc. tipus A núm. 8555).

Any 2008: 19.000 €, IVA inclòs (doc. tipus AFUT núm. 8557)

Any 2009: 6.333,33 €, IVA inclòs (doc. tipus AFUT núm. 8558)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 60000/460310/22706 dels pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitats del 2008 i 2009."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

10 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SEPARACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE MOBLES I VOLUMINOSOS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel cap del Servei de Manteniment, de data 14/03/2007, en el qual es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de separació i classificació dels mobles i voluminosos recollits al municipi de Mataró, per un termini de dos anys, i per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 400.000 € IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 11/07/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 40553/442340/22707 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2007, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2008 i 2009, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de separació i classificació dels mobles i voluminosos recollits al municipi de Mataró, per un termini de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 400.000 €, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 400.000 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40553/442340/22707 del pressupost municipal, d'acord amb els següents imports i anualitats:

137.534,25 €, IVA inclòs per a l'anualitat 2007 (op. tipus A núm. 11486).

200.000 €, IVA inclòs, per a l'anualitat 2008 (op. tipus AFUT núm. 11492).

62.465 €, IVA inclòs, per a l'anualitat 2009 (op. tipus AFUT núm. 11496)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, es sotmet l'adjudicació del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis pressupostaris 2008 i 2009.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Recursos Humans-

11 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2659/2007 CORRESPONENT A L'APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2007.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic

.- Ratificar el decret número 2659/2007 de data 19 de març de 2007, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Pel bon funcionament de la plantilla de personal d'aquesta corporació, és oportú proveir diverses places, per la seva cobertura indefinida o en propietat al llarg de l'any 2007.

La llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atorga a l'Alcalde la competència per aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació. En aquest Ajuntament, l'Alcalde ha delegat aquesta competència a la Junta de Govern Local .

S'ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb la representació sindical dels treballadors, a l'empara del que estableix l'article 32,c, de la llei 9/87 de 12 de juny d'Òrgans de Representació modificada per la llei 7/90, de 19 de juliol, i l'article 8 de l'acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Mataró. Així mateix, es fa constar que l'Ajuntament de Mataró compleix la normativa sobre integració social de persones amb disminució, i les mesures alternatives.

Tenint en compte el previst a la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2007 pel que fa referència a la oferta pública , i la proposta d'Oferta Pública d'Ocupació que presenta el Cap de Recursos Humans.

En us de les facultats que m'atorga la legislació vigent,

RESOLC:

PRIMER.-

Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral:

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ ANY 2007

PLAÇA/CES

PLANTILLA

GRUP

ESCALA

TIPUS DE CONVOCATÒRIA

AGENTS POLICIA LOCAL

10

FUNCIONARIS

D

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

AUXILIARS DE SERVEIS

10

FUNC/LAB

D

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA

CAPORAL

1

FUNCIONARIS

D

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA

OFICIAL 2a

1

LABORALS

D

-

CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA

T.E. INSPECCIÓ FISCAL

1

FUNCIONARIS

C

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA

ADMINISTRATIUS/VES

11

FUNCIONARIS

C

A. GENERAL

CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA

OFICIAL 1a

1

LABORALS

C

-

CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA

OFICIAL 1a

1

LABORALS

C

-

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

TÈCNIC/A PREVENCIÓ RISCOS

1

FUNCIONARIS

B

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ

1

FUNCIONARIS

B

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

ENGINYER/A TÈCNIC/A

1

FUNCIONARIS

B

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

ARQUITECTE/A TÈCNICA

1

FUNCIONARIS

B

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

TÈCNIC/A MITJÀ/NA ARXIU

1

FUNCIONARIS

B

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

TECNIC/A MITJÀ SERVEIS PERSONALS

2

LABORALS

B

-

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL

1

LABORALS

B

-

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

TECNIC/A PREMSA

1

FUNCIONARIS

A

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

TECNIC/A PREMSA - WEB

1

FUNCIONARIS

A

A. ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

ASSISTENT/A SOCIAL

2

FUNCIONARIS

A

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

TAE ARQUITECTE

1

FUNCIONARIS

A

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

TAE ARQUITECTE

1

FUNCIONARIS

A

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

MOBILITAT INTERADM.LLIURE DESIGNACIÓ

SEGON

.- Les places de l'Oferta Pública, podran ser augmentades en un 10 % addicional abans del començament de les proves selectives, en els termes establerts als articles 60, 69.2 i 89, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels Ens Locals.

TERCER.-

Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació.

QUART

.- Publicar íntegrament la present resolució al DOGC, BOP i BOE, i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

12 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2674/2007 CORRESPONENT A L'APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ, MODALITAT LLIURE, L'APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ, MODALITAT PROMOCIÓ INTERNA I L'APROVACIÓ DE LES BASES CONVOCATÒRIA PER PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre:

Aprovar les bases generals que regularan els processos selectius inclosos a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007 (OPO 2007), modalitats per lliure i promoció interna.

Aprovar els temaris de dret administratiu i constitucional de les places de l'OPO 2007, excepte dels casos que consten al propi document i aquells en què es pugui preveure una altra criteri o temari a les bases específiques corresponents.

Aprovar les bases específiques que regularan el procés de selecció de 10 places d'agent de la policia local, per concurs oposició lliure.

Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de 10 places d'agent de la policia local, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests vint dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques o generals que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el decret número 2674/2007 de data 19 de març de 2007, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"L'aprovació d'unes bases generals, suposa unificar les normes que regulen els processos selectius, per accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Mataró amb caràcter fix o de carrera, modalitat lliure o bé de promoció interna.

Cada procés selectiu té unes peculiaritats difícils de recollir a unes bases generals, per tant per cada procés selectiu, s'aprovaran també unes bases específiques, subjectes als mateixos tràmits administratius que les bases generals, a efectes de publicació en els diferents butlletins oficials, termini de presentació d'al·legacions,etc.

Es per tant de caràcter obligatori, que les persones interessades als processos selectius d'aquest Ajuntament, coneguin el contingut de les bases generals corresponents i també el de les específiques dels processos on hi participin.

Amb el present decret s'aproven les bases específiques que regularan el procés de selecció d'agents de la policia local, mitjançant concurs oposició lliure. Així mateix, s'acompanya com a annex de les bases generals, els temaris de dret constitucional i administratiu de totes les places de l'Oferta Pública d'Ocupació, amb les excepcions que ja s'indiquen al propi document i sense perjudici que les bases específiques d'alguns processos selectius, puguin definir la fase d'oposició amb altres criteris o temaris.

L'article 21 de la llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, estableix com atribució de l'alcalde l'aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal . En aquest Ajuntament, l'Alcalde ha delegat aquesta competència a la Junta de Govern Local .

S'ha complert en el tràmit d'elaboració de les bases, l'obligació de negociar-la amb la representació sindical dels treballadors, a l'empara del que estableix l'article 32,c, de la llei 9/87 de 12 de juny d'Òrgans de Representació modificada per la llei 7/90, de 19 de juliol, i l'article 8 de l'acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Mataró. Així mateix, es fa constar que l'Ajuntament de Mataró compleix la normativa sobre integració social de persones amb disminució, i les mesures alternatives.

En us de les facultats que m'atorga la legislació vigent, RESOLC:

PRIMER.- Aprovar les bases generals que regularan els processos selectius inclosos a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007 (OPO 2007), modalitats per lliure i promoció interna, que consten com ANNEX I i II.

SEGON.- Aprovar l'ANNEX III amb els temaris de dret administratiu i constitucional de les places de l'OPO 2007, excepte dels casos que consten al propi document i aquells en què es pugui preveure una altra criteri o temari a les bases específiques corresponents.

TERCER.- Aprovar les bases específiques que regularan el procés de selecció de 10 places d'agent de la policia local, per concurs oposició lliure, ANNEX IV.

QUART.- Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de 10 places d'agent de la policia local, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests vint dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques o generals que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

CINQUÈ.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern Local de la corporació, per a la seva ratificació.

SISÈ.- Publicar íntegrament la present resolució al DOGC, BOP i BOE, i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

13 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 10366/2006 CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR INTERINAMENT UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMÀTIC/A.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar el procés selectiu que té per objecte cobrir interinament una plaça de tècnic/a superior informàtic/a, grup A, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs de mèrits amb prova pràctica, la consellera delegada de Serveis centrals i Planificació, en data 28 de novembre va resoldre convocar aquest procés.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 10366/2006 de data 28 de novembre de 2006, que en la seva part resolutiva diu el següent:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següens parts:

Proves pràctiques de caràcter eliminatori, sobre les funcions del lloc de treball. La puntuació màxima serà de 20 punts i la mínima per superar-les 10 punts.

Prova de nivell C de llengua catalana amb qualificació apte/no apte. D'acord amb el punt 4 de les bases generals de selecció de personal, les persones que acreditin certificat del nivell o equivalència, no hauran de realitzar la prova.

Prova de llengua anglesa amb qualificació apte/no apte, per aquelles persones que no acreditin coneixements suficients mitjançant títol oficial (Cambridge First Certificate, Cicle elemental Escola Oficial d'Idiomes, altres...).

Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 7 de les bases. La puntuació màxima són 10 punts i no té caràcter eliminatori.

Entrevista personal, que podrà contenir proves psicotècniques. La puntuació màxima són 4 punts i no té caràcter eliminatori.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres del tribunal qualificador d'aquest procés selectiu:

Presidenta: Sra. Sra. Pilar González-Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació. Suplent: Sr. Ramon Bassas i Segura, conseller delegat de Via Pública.Vocals titulars: Sr.Alex Esplugas Constante, cap del servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions; Sr. Joan Masdeu i Jurnet, coordinador de projectes del servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions; Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de Recursos Humans.

Vocals suplents: Sr.Jordi Bertran Rodriguez, cap de projectes nivell I, del servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions; Sr. Xavier Castellà i Parull, coordinador de projectes del servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions; Sra. Montserrat Hernandez Padial, tècnica d'Organització i Qualitat del servei de Recursos Humans; Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans. Suplent: Sr. Carles Ruiz i Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, el president del comitè de personal laboral o membre d'aquest en qui delegui.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.- Elevar aquest decret a la Junta de Govern per la seva ratificació."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

14 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 707/2007 CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA PER A CONTRACTAR UN/A TÈCNIC/A M. GRADUAT/DA SOCIAL

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar el procés selectiu que té per objecte contractar un/a tècnic/a mitjà/na graduat/da social, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na de substitució, mentre duri la situació de reserva de la persona titular de la plaça, que es troba en comissió de serveis, la consellera delegada de Serveis centrals i Planificació, en data 23 de gener va resoldre convocar aquest procés.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció. L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Únic-

Ratificar el decret número 707/2007 de data 23 de gener de 2007, que en la seva part resolutiva diu el següent:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

Proves pràctiques de caràcter eliminatori, sobre les funcions del lloc de treball. La puntuació màxima serà de 20 punts i la mínima per superar-les 10 punts.

Prova de nivell C de llengua catalana amb qualificació apte/no apte. D'acord amb el punt 4 de les bases generals de selecció de personal, les persones que acreditin certificat del nivell o equivalència, no hauran de realitzar la prova.

Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 7 de les bases. La puntuació màxima són 10 punts i no té caràcter eliminatori.

Entrevista personal, que podrà contenir proves psicotècniques. La puntuació màxima són 4 punts i no té caràcter eliminatori.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres del tribunal qualificador d'aquest procés selectiu:

- Presidenta: Sra. Sra. Pilar González-Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació. Suplent: Sr. Ramon Bassas i Segura, conseller delegat de Via Pública.

- Vocals titulars: Sr. Josep Madorell i Bonora, cap del servei de Recursos Humans; Sra. M.Josefa Moreno Gómez, cap de la secció d'Administració de Personal, Sra. Mercedes Baeza Garcia, assessora jurídica del servei de Recursos Humans.

- Vocals suplents: Sra. Montserrat Hernández Padial, tècnica d'organització i qualitat del servei de Recursos Humans; Avelina Costa-Jussà i Relat, assessora jurídica del servei d'ingressos.

- Secretària: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de Recursos Humans.

Suplent: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal Funcionari.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.- Elevar aquest decret a la Junta de Govern per la seva ratificació."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Secretaria General-

15 - DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚMERO 90/2007, DE DATA 2 DE FEBRER DE 2007, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 115/2006 (ANTERIOR 143/2002), INTERPOSAT PER LA SRA. MARIA ISABEL CENZANO SERVIÀ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 12 de març de 2007, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, ha notificat la sentencia número 90/2007, de 2 de febrer, dictada en el Recurs número 115/2006 (anterior 143/2002), interposat per la Sra. Maria Isabel Cenzano Servià, contra el decret número 2713/2002, del Conseller-Delegat de Serveis Centrals, de 29 d'abril.

El Decret número 2713/2002, de 29 d'abril, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import de 12.119.81 euros interposada contra l'Ajuntament de Mataró a causa de caiguda el dia 15 de maig de 2001, quan caminava per l'Av. Puig i Cadafalch número 154, per mal estat de la vorera.

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima parcialment el recurs interposat per la Sra. Maria Isabel Cenzano Servià, sense costes, amb els següents arguments:

"El resultado de las pruebas permite afirmar que se da una relación de causalidad entre el hecho imputado a la Administración -inactividad en la conservación del buen estado de la acera- y la caída sufrida por la recurrente, siendo obligación de aquélla la conservación de las vías urbanas en un estado adecuado para garantizar la seguridad de los peatones, no pudiendo ser acogido el alegato de la intervención de terceros como el estacionamiento indebido de vehículos sobre la acera ya que corresponde también al Ayuntamiento velar para que el establecimiento se efectúe en los lugares destinados al efecto y sancionar las conductas que lo infrinjan.

Ahora bien, la misma certeza conduce a considerar que la recurrente no prestó la atención indispensable teniendo en cuenta la anchura de la calzada y el estado que la misma presentaba, debiendo aplicarse la doctrina de la concurrencia de culpas, que en el presente caso se valora en un cincuenta por ciento porque la responsabilidad municipal se ha de compensar con la falta de precaución de la víctima (STSJC de 12 de noviembre de 1998, de 13 de septiembre y de 22 de diciembre de 2002, entre otras"

La Sentència reconeix a favor de la Sra. Cenzano una indemnització per un import d'11.954,85 euros (corresponen al 50% per concurrència de culpes). La companyia asseguradora municipal ha procedit a la consignació judicial de l'import.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment a la Sentència número 90/2007, de data 2 de febrer de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 115/2006 (anterior 143/2002), interposat per la Sra. Maria Isabel Cenzano Servià , contra el decret número 2713/2002, del Conseller-Delegat de Serveis Centrals, de 29 d'abril, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC19/01)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

16 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 2575/2007 DE 15 DE MARÇ DICTAT PER LA CONSELLERA DELEGADA D'OBRES PEL QUAL S' APROVA EL PROJECTE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS D'ACABAMENT DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE DUES LÍNIES " ANXANETA ".

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Per Decret 2575/2007 de 15 de març, la consellera delegada d'Obres acordà aprovar el PROJECTE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS D'ACABAMENT DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE DUES LÍNIES "ANXANETA", redactat per la direcció facultativa de les obres de construcció d'aquest equipament educatiu, amb un pressupost d'execució per contracte de 119.984,52 euros, IVA inclòs.

Aquest projecte descriu i valora una sèrie de treballs que no estaven ni previstos ni definits en el projecte adjudicat a l'empresa Vias y Construcciones, SA, però que cal executar per al normal funcionament del centre.

En l'esmentada resolució es justificaven les raons urgents d'aprovar l'esmentat projecte per decret, malgrat que, pel seu import, l'aprovació correspon a la Junta de Govern Local.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Ratificar el Decret 2575/2007, de 15 de març, dictat per la consellera delegada d'Obres, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

"En data 23/02/2007 es va formalitzar l'acta de recepció de les obres del "Projecte executiu de CEIP de dues línies, entre plaça de l'Havana i carrers del Prat, d'Antonio de Solís i Floridablanca, Anxaneta", adjudicat a l'empresa Vias y Construcciones SA, mitjançat contracte d'obres 88/2004.

En data 07/03/2007 per decret de la consellera delegada d'Obres es va aprovar l'esmentada Acta de recepció, declarant l'obra pendent de liquidar i de subsanar els defectes que es van observar a l'obra en el moment de la seva formalització.

En data 8 de març d'enguany, la direcció facultativa ha informat que, una vegada finalitzades les obres, s'ha evidenciat la necessitat d'executar una sèrie de treballs addicionals que no estaven previstos en el projecte objecte de la contractació, però que és necessari realitzar-los per al normal funcionament del centre educatiu.

A tal efecte, la direcció facultativa ha procedit a la redacció d'un document tècnic que descriu i valora aquestes actuacions, anomenat Projecte d'execució dels treballs d'acabament del centre d'educació infantil i primària de dues línies "Anxaneta", amb un pressupost d'execució per contracte de 119.984,52 €, IVA inclòs.

Aquest import suposa un augment del 3,27 % respecte al projecte aprovat per la quantitat de 3.672.000,00 €, IVA inclòs, i adjudicat a la constructora Vias y Construcciones SA per l'import de 3.254.860,81 €, IVA inclòs.

L'esmentat projecte reuneix la documentació mínima exigible que estableix l'article 24 del Reglament d'obres i serveis per executar aquest tipus d'obres locals ordinàries.

A més a més, s'ha incorporat a la documentació tècnica que comprèn el projecte, un reportatge fotogràfic que serveix per definir i localitzar puntualment els treballs a executar.

Aquestes actuacions es refereixen uns, a peticions que ha formulat el col·lectiu del personal educatiu, una vegada acabada l'obra, i uns altres, a un imperatiu de la normativa d'aplicació per a aquests tipus de centres (sanitària, tècnica, seguretat etc€).

Com que l'objecte del projecte es refereix a unitats d'obra no previstes en el projecte inicial, ni en el contracte d'obra formalitzat en el seu dia, i s'executen dins de l'àmbit de l'obra, la tramitació que els correspon és la que estableix l'article 146.2 de la Llei de contractes de les administracions públiques.

L'òrgan municipal competent per aprovar aquest projecte és la Junta de Govern Local, però degut a que s'ha previst que, a mitjan mes d'abril, el centre educatiu entri en funcionament i que els treballs que contempla el nou projecte estiguin executats abans d'aquesta data i, considerant també que a data d'avui l'ordre del dia de la CIMST per al dia 13 de març ja està confeccionada, s'aprova mitjançat la present resolució a ratificar per la Junta de Govern que li correspongui.

Fent ús de les atribucions conferides a l'Alcaldia per la Llei 7/85, de 2 d'abril, i la resta de les disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004,

HE RESOLT:

Primer.- Aprovar el Projecte d'execució dels treballs d'acabament del centre d'educació infantil i primària de dues línies "Anxaneta", redactat per la direcció facultativa de les obres de construcció d'aquest equipament educatiu, que descriu i valora una sèrie de treballs que no estaven ni previstos ni definits en el projecte adjudicat a l'empresa Vias y Construcciones SA, però que és necessari executar per al normal funcionament del centre, amb un pressupost d'execució per contracte de 119.984,52 €, IVA inclòs.

Aquest import representa un augment del 3,27% respecte al Projecte executiu de construcció d'un centre d'educació infantil i primària, entre la plaça de l'Havana, d'Antonio Solís i de Floridablanca Anxaneta, aprovat per un import de 3.672.000,00 euros i adjudicat a Vias y Construcciones SA per la quantitat de 3.254.860,81 €, IVA inclòs. (Contracte d'obra 88/2004).

Segon- Facilitar un exemplar del projecte aprovat a l'empresa constructora Vias y Construcciones SA perquè en el termini de TRES dies demani la seva adjudicació o expressi el seu desistiment, amb l'advertiment que, transcorregut aquest termini sense formular declaració expressa en un sentit o en un altre, l'Ajuntament actuarà d'acord amb el procediment previst a l'article 146 del TRLPA.

Tercer.- Igualment, facilitar un altre exemplar al Servei de Compres i Contractacions als efectes d'aprovar els corresponents plecs de condicions tècniques econòmiques administratives per si fos el cas de celebrar una nova licitació.

Quart.- Ratificar els anteriors acords per la Junta de Govern donada la urgència que s'ha justificat.

Cinquè.- Comunicar la present resolució al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Municipal d'Educació i als serveis municipals de Manteniment i Gestió Econòmica."

Segon.-

Notificar aquest acord a l'empresa Vias y Construcciones, SA, adjudicatària de les obres de construcció d'aquest centre educatiu.

Tercer.-

Comunicar aquest acord al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Municipal d'Educació i als Serveis municipals de Manteniment i Gestió Econòmica als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

17 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DEL CEIP MA. MERCÈ MARÇAL I ESCOLA BRESSOL AL CARRER JOSEP MA. DE SAGARRA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 23 de novembre de 2006 es va formalitzar el Conveni de cooperació entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització de les obres de nova construcció d'un CEIP de 2 línies a Figuera Major.

Mitjançant l'esmentat conveni, la Generalitat de Catalunya fa una aportació econòmica, distribuïda en diferents anualitats, de 4.490.000,00 €, que es destinaran a la construcció d'un nou CEIP de 2 línies entre els carrers de Figuera Major i de Josep Ma. de Sagarra.

Paral·lelament amb l'anterior actuació, l'Ajuntament de Mataró ha decidit construir en el mateix lloc una escola bressol, la qual solament disposarà de finançament municipal.

A tal efecte, el Servei d'Obres ha procedit a redactar un projecte executiu que contempla la construcció simultània dels dos centres educatius, confeccionant el pressupost del projecte desglossat, de tal manera que les despeses de les respectives obres es puguin imputar als diferents pressupostos habilitats.

El "Projecte executi del CEIP Ma. Mercè Marçal i escola bressol al carrer Josep Ma. de Sagarra", redactat per l'arquitecta municipal M.Dolors Periel Piquer, amb el suport dels tècnics del Servei d'Obres, té per objecte la descripció i valoració econòmica de les obres de construcció d'un equipament educatiu, consistent en l'execució d'un Centre d'Educació Infantil i Primària de 2 línies, finançat per la Generalitat de Catalunya, i d'una Escola Bressol, amb finançament municipal, entre els carrers de Figuera Major i de Josep Ma. de Sagarra.

L'edificació del conjunt es planteja amb esquema de pinta, situant tots els serveis auxiliars del complex educatiu a la franja d'edifici que dóna façana a la Riera de Figuera Major. Les diferents aules, tant les de l'escola bressol com les del CEIP Ma. Mercè Marçal, es situaran perpendiculars al carrer i s'aniran esgraonant adaptant-se a la topografia del solar, creant diverses terrasses i patis amb accés directe des de les aules.

El solar té una superfície total de 8.591,65 m2.

La superfície construïda del CEIP de 2 línies Ma. Mercè Marçal és de 3.668 m2 i 4.006 m2 de superfície lliure i patis, i 690 m2 de talussos.

La superfície construïda de l'Escola Bressol situada al carrer Josep Ma. de Sagarra és de 885 i 946 m2 de superfície lliure i patis.

El pressupost d'execució per contracte és de 7.073.185,35 €, IVA inclòs, que apareix desglossat de la manera següent:

Centre d'Educació Infantil i de Primària de 2 línies€€€€..5.379.561,74 €

Escola Bressol €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€1.693.623,61 €

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

L'article 22.2 ñ) de la Llei 11/99, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que correspon al Ple Municipal aprovar els projectes d'obres no previstos en el pressupost municipal

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu del CEIP Ma. Mercè Marçal i escola bressol al carrer José Ma. de Sagarra" redactat per l'arquitecta municipal M. Dolors Periel Piquer, amb el suport dels tècnics del Servei d'Obres, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de construcció d'un centre d'educació i primària de dues línies i d'una escola bressol, entre els carrers de Figuera Major i de Josep Ma. de Sagarra.

El pressupost d'execució per contracte és de 7.073.185,35 €, IVA inclòs, que apareix desglossat de la manera següent:

- Centre d'Educació Infantil i Primària ........€€. 5.379.561,74 €

- Escola Bressol .................................................. 1.693.623,61 €

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords a la Direcció General de Centres Docents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Municipal d'Educació, i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment i Mobilitat, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

18 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE 2 LÍNIES, ENTRE ELS CARRERS ENRIC GRANADOS, RONDA CERVANTES, SOLÍS, CEIP MONTSERRAT SOLÀ.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 23 de novembre de 2006 es va formalitzar el Conveni de cooperació entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització de les obres de nova construcció d'un CEIP de 2 línies entre els carrers d'Enric Granados, d'Antonio de Solís, el Camí Ral i la Ronda de Miguel de Cervantes.

Mitjançant l'esmentat conveni, la Generalitat de Catalunya fa una aportació econòmica, distribuïda en diferents anualitats, de 3.990.000,00 €, que es destinaran a la construcció d'un nou CEIP de 2 línies a la zona coneguda com "Cal Collut", que s'anomenarà CEIP Montserrat Solà.

A tal efecte, el Servei d'Obres ha procedit a redactar un projecte executiu que contempla la construcció del centre educatiu i el seu pressupost.

El "Projecte executi del centre d'educació infantil i primària Montserrat Solà,2 línies (Cal Collut)", redactat per l'arquitecte municipal Ramon M. Esquerra Jofra, amb el suport dels tècnics del Servei d'Obres, té per objecte la descripció i valoració econòmica de les obres de construcció d'un equipament educatiu, consistent en l'execució d'un Centre d'Educació Infantil i Primària de 2 línies, finançat per la Generalitat de Catalunya, entre els carrers d'Enric Granados, d'Antonio de Solís, el Camí Ral i la Ronda de Miguel de Cervantes.

El centre educatiu constarà de dues línies i tindrà capacitat per a 450 places escolars, i comptarà amb una cuina i un menjador com a espais complementaris.

El solar, de 4.115,00 m2, té una superfície sensiblement regular, amb façana al carrer d'Antonio de Solís, i compta amb tots els serveis exigibles (aigua, gas, electricitat, telèfon i clavegueram). Presenta una orientació en la seva part allargada sensiblement est-oest i en el sentit del pendent nord-sud.

La façana del carrer es troba situada en el punt més alt del solar, per la qual cosa, les entrades a l'equipament sempre es produiran en aquesta situació, excepte l'entrada de serveis, que es produirà pel carrer d'Enric Granados.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

L'article 22.2 ñ) de la Llei 11/99, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que correspon al Ple Municipal aprovar els projectes d'obres no previstos en el pressupost municipal.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executi del centre d'educació infantil i primària Montserrat Solà,2 línies (Cal Collut)", redactat per l'arquitecte municipal Ramon Ma. Esquerra Jofra, amb el suport dels tècnics del Servei d'Obres, que té per objecte la descripció i valoració econòmica de les obres de construcció d'un equipament educatiu, consistent en l'execució d'un Centre d'Educació Infantil i Primària de 2 línies, finançat per la Generalitat de Catalunya, entre els carrers d'Enric Granados, d'Antonio de Solís, el Camí Ral i la Ronda de Miguel de Cervantes.

El pressupost d'execució per contracte és de 4.622.504,06 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords a la Direcció General de Centres Docents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Municipal d'Educació, i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment i Mobilitat, als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

19 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ENDERROC DE L'EDIFICI EMPLAÇAT AL PASSEIG DE RAMON BERENGUER III, ENTRE ELS CARRERS D'ARAGÓ I DE L'ESTADI.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de bombers de Mataró", redactat per l'arquitecte Tècnic Àngel Gil Hernández, per encàrrec de l'Àrea de Serveis Territorials, que té per objecte definir i valorar les feines d'enderroc de les edificacions de l'antic Parc de Bombers de Mataró, ubicat al passeig Ramon Berenguer III núm. 42, entre els carrers d'Aragó i de l'Estadi, amb un pressupost d'execució per contracte de 117.020,32 €, IVA inclòs.

La parcel·la on es desenvolupa l'enderroc consta de tres edificis aïllats, d'una zona oberta i un tancament perimetral. En el projecte es preveu deixar el solar net d'aquestes construccions i instal·lacions, amb un paviment a base de sauló.

Les feines d'enderroc tenen una durada prevista d'un mes segons el projecte i s'executaran ordenadament i per etapes, la qual cosa permet l'aprofitament dels materials i dels elements constructius i que sigui compatible amb l'adopció de l'imprescindible seguretat del procés.

El nou parc de bombers en aquests moments es troba en fase de construcció a la Via Sergia, que serà inaugurat possiblement durant el primer semestre de l'any 2008.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Atès que el projecte ha superat el tràmit previst en l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ d'aquest documents tècnics, quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'enderroc dels edificis de l'antic parc de bombers de Mataró", redactat per l'arquitecte tècnic Àngel Gil Hernández, per encàrrec de l'Àrea de Serveis Territorials, en el qual s'especifica i es valoren les feines d'enderroc de les edificacions de l'antic Parc de Bombers, localitzat al passeig Ramon Berenguer III, entre els carrers d'Aragó i de l'Estadi, , amb un pressupost d'execució per contracte de 117.020,32 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer .-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Compres i Contractacions i Gestió Econòmica als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Urbanisme-

20 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DOTACIÓ D'HABITATGES PÚBLICS AL C/ NÚÑEZ DE BALBOA (CLAU DHP).

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall de la parcel.la situada al c/Núñez de Balboa 12, on es preveu implantar un projecte de conjunt destinat a habitatge de règim protegit, un equipament en planta baixa i aparcament soterrani, presentat per la Societat municipal PUMSA i redactat per l'arquitecte Joaquim Tarrés.

L'objectiu d'aquest Estudi de Detall és la definició les condicions d'edificació d'aquest conjunt edificatori, concretant la volumetria de la implantació, justificant l'edificabilitat els accessos i aparcament previstos, l'adequació del tractament de façanes i la coberta respecte l'entorn, d'acord amb el que s'estableix al document que regula la implantació de les Dotacions d'Habitatge Públic.

El document s'ha redactat en compliment de la modificació puntual del Pla General d'ordenació "Dotacions d'habitatge públic: Colom, Teià, Carlemany, València, Núñez de Balboa, Fortuny, Riera Figuera major i J. M. de Segarra" aprovat definitivament el 28 de setembre de 2006 i amb el text refós aprovat l'1 de març de 2007.

El document proposa una ordenació volumètrica formada per un sol volum alineat a vial i concreta la separació entre la nova edificació i l'edifici d'habitatges existent a l'oest de la nova implantació. Així mateix, l'Estudi de Detall també ajusta i concreta la volumetria dels elements de comunicació, badalots i altres elements complementaris, aquest document conté un apartat normatiu, que concreta les condicions particulars que regiran per aquest àmbit, incloent els aspectes abans indicats.

Consta a l'expedient l'informe de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació de l'Estudi de Detall .

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català -D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall de la parcel.la situada al c/Núñez de Balboa 12, on es preveu implantar un projecte de conjunt destinat a habitatge de règim protegit, un equipament en planta baixa i aparcament soterrani, presentat per PUMSA i redactat per l'arquitecte Joaquim Tarrés.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.-

Notificar els acords a la Sociedad PUMSA , a PROHABITATGE, i a l'arquitecte Joaquim Tarres amb l'advertiment de que, de forma prèvia a l'aprovació definitiva s' haura d'aportar el document tècnic en suport informàtic.

Quart.-

Notificar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres- i als propietaris de les finques de l'entorn de la finca objecte de Projecte de l'Estudi de Detall."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

21 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ENERGIA, 5, BXS .

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 13 de febrer de 2007 ha estat incoat a Indopunt, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Energia, 5, bxs., i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Indopunt, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en fons opac sobre el parament de façana, al c. Energia, 5, bxs..

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

22 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. DEL COS, 3-5, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 29 de setembre de 2006 ha estat incoat a Vedior Trabajo Temporal, expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. del Cos, 3-5, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

Laborman Treball Temporal, SA ha sol·licitat llicència, la qual ha estat denegada per decret de 08 de març de 2007, en infringir l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que prohibeix els rètols en banderola, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Laborman Treball Temporal, SA (Vedior Trabajo Temporal) que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al c. del Cos, 3-5, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

23 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. CAMÍ DEL MIG, 73.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

Per provisió de 07 de febrer de 2007 ha estat incoat a Procomiber, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al Camí del Mig, 73, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Procomiber, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol gran adossat a façana, al Camí del Mig, 73.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

24 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. VIA EUROPA, 113, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 07 de febrer de 2007 ha estat incoat a Caja de Ahorros de Asturias expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la Via Europa, 113, bxs., i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Caja de Ahorros de Asturias que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola amb publicitat de l'entitat bancària, a la Via Europa, 113, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

25 - APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL D'ENGUANY A FAVOR DE L'ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA DE MATARÓ.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal inofrmativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

 

"Relació de fets

Dins les formes d'activitat de les administracions públiques hi ha la de foment de les activitats que porten a terme les entitats i les persones físiques que complementin o supleixin els serveis de competència municipal o que siguin d'interès públic local.

En aquest sentit, la Creu Roja porta a terme un seguit d'activitats tant de caire social com serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació, així com temes relacionats amb nova ciutadania.

L'Ajuntament de Mataró considera convenient col·laborar donant suport a les activitats que realitza aquesta associació.

En el pressupost i a les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament per l'any 2007 consten les següents previsions singulars per aquest concepte:

47.246,67 euros (quaranta-set mil dos-cents quaranta-sis euros amb seixanta-set cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost municipal de despeses, projecte 3134105001, per a la realització d'activitats de serveis socials.

84.398,20 euros (vuitanta-quatre mil tres-cents noranta-vuit euros amb vint cèntims d'euro) amb càrrec de la partida 20300 445110 48900 de Conveni de Col.laboració amb la Creu Roja, projecte 4451105001, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil. Es preveu un increment d'aquest import en 18.801,08 euros (divuit mil vuit-cents un euros amb vuit cèntims d'euro) que restarà condicionat a la modificació del pressupost de l'exercici 2007.

6.000 euros (sis mil euros) amb càrrec a la partida 60100 463840 48900 de subvencions de Nova Ciutadania. . Es preveu un increment d'aquest import en 12.000 euros (dotze mil euros), condicionada a la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2007.

Es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni i annexos, objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.-

Aprovar la signatura del conveni per a la formalització de les ajudes econòmiques destinades a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró per a la realització d'activitats socials i serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació el text del qual s'acompanya a aquesta proposta, per un import total de 168.445,95 euros.

Segon.-

Autoritzar i disposar la despesa de 103.199,28 euros amb càrrec a la partida 20300 445110 48900, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil, del pressupost de despeses del 2007. D'aquesta quantitat, 18.801,08 euros resten condicionats a la modificació del pressupost de l'exercici 2007.

Tercer.-

Autoritzar i disposar la despesa de 47.246,67 euros, amb càrrec a la partida 60550 313410 48900, per a la realització d'activitats de serveis socials, del pressupost del 2007.

Quart.-

Autoritzar i disposar la despesa de 18.000 euros amb càrrec a la partida 60100 463840 48900, per a la realització d'activitats de nova ciutadania, del pressupost del 2007. D'aquesta quantitat, 12.000 euros resten condicionats a la modificació de les bases d'execució del pressupost municipal de 2007.

Cinquè.-

Facultar a l'Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i de la resta de documentació necessària.

Sisè.-

Notificar aquesta resolució a la creu Roja per tal de procedir a la signatura del conveni."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

FORA DE CONVOCATÒRIA

Conclòs l'ordre del dia de la Junta de Govern Local, la senyora Alcaldessa accidental, indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s'ha presentat una proposta de Presidència, que per tràmit d'urgència, convindria tractar en aquesta sessió:

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 7 assistents a la Junta.

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

26 - APROVAR LA QUOTA ANUAL A SATISFER AL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME

El senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent:

"Fets:

En data 12 de desembre del 2006 es va constituir el Consorci Digital Mataró -Maresme del qual forma part l'Ajuntament de Mataró amb un representació del 51,32%. En els Estatuts de constitució s'enumera com a recurs econòmic del mateix les aportacions de les Entitats Consorciades en proporció a la seva població quan l'entitat consorciada sigui un municipi.

En data 21 de febrer del 2007, es van aprovar les aportacions econòmiques que pertoquen a cada membre del Consorci per al 2007 corresponent a l'Ajuntament una aportació total de 383.634 euros que farà efectiu en 10 quotes fraccionades.

Fonaments de dret:

En virtut del previst en l'article 18.3.A.2) de les bases d'execució del pressupost del 2007 aprovat pel Ple Municipal de data 21 de desembre del 2006.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, conseller delegat de Presidència, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords:

Primer.-

Aprovar la quota anual a satisfer al Consorci Digital Mataró -Maresme per import de 383.634 € condicionat a la corresponent habilitació de crèdit adequat i suficient. L'import de la partida 10000 463710 46700 Aportació al Consorci Digital Mataró -Maresme té un crèdit actual de 60.000€, de manera que l'import de la quota total queda supeditada a l'habilitació de crèdit a la mateixa fins l'import total de la quota anual.

Segon.-

Aprovar document comptable ADO nº13.645 per import de 60.000€ a favor del Consorci Digital Mataró - Maresme, corresponent a la quota del mes de març (24.071€), del mes d'abril (26.478€) i una part de la quota de maig per import de 9.451€."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.