Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

12/11/2007

Escoltar

12/11/2007

Dia
Hora
Lloc
acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

9166/2007 de 8 de novembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 12 de novembre de 2007

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 12 de novembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 29 d'octubre de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Ratificar el decret pel qual es va aprovar la modificació del conveni entre l'Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus".

-Servei de Secretaria General-

4 Donar-se per assabentats de la Sentència número 343/2007, de data 20 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 23/2007, interposat per la Sra. Raquel Herce Gómez, (Expedient: AGC36/06)

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Ratificació del decret núm. 8849/2007 de 26 d'octubre de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró el qual acorda iniciar l'expedient de contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró així com aprovar els plecs de clàusules. (exp. 115/2007).

6 Convocar nova licitació, amb la forma de concurs, procediment obert i tramitació urgent, per a l'adjudicació de l'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament de Mataró, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de l'homologació de professionals per a dur a terme la producció fotogràfica de l'Ajuntament de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial del Projecte del clavegueram del carrer Floridablanca, entre Camí Real i Herrera, promogut per AMSA i autorització per executar les obres.

10 Aprovació del nou pressupost del Projecte d'actuació arqueològica als carrers de Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró, a la vista del resultat del Concurs 85/2007, celebrat recientment per adjudicar aquests treballs.

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial de l'estudi de detall del solar del carrer Juan Carlos Panyó, 34.

12 Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de la parcel.la A de la UA-d69 en agrupació amb la parcel·la veïna del carrer Churruca 82-86.

-Servei d'Habitatge-

13 Ordre d'enderroc d'un cobert al c. Dinamarca, 42 1r 3a.

14 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre enderroc del cobert al terrat, al c. Churruca, 29, 1r.

-Servei de Serveis i Manteniment-

15 Proposta d'aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MC", que compren els carrers Rosselló, Marathon, La Mare de Déu de la Cisa i La Mare de Déu del Corredor.

16 Proposta d'aprovació inicial del projecte de renovació de les calçades dels carrers La Mare de Déu dels Àngels i Melcior de Palau.

CMI VIA PÚBLICA

17 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 20/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 12 DE NOVEMBRE DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dotze de novembre de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Ramon Bassas Segura 1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano 4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5èna Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Oriol Batista Gázquez 6è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 29 d'octubre de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 RATIFICAR EL DECRET PEL QUAL ES VA APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS".

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

I.- Que l'Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus, dins el marc per a la implementació dels eixos de treball inclosos en el seu Programa d'Actuació, varen signar un conveni de col·laboració per acord de la Junta de Govern Local de 20 de febrer del 2007.

II.- L'esmentat conveni preveu una aportació de 379.438,00€, establint el conveni que l'Ajuntament realitzarà els pagaments trimestralment per avançat. Per fer el pagament del trimestre següent la Fundació haurà de justificar la despesa del trimestre anterior en un 60%.

III.- En data 12 de juliol l'Ajuntament va efectuar el pagament avançat del 3er trimestre 2007 per un import de 94.859,5 euros

IV.- L'Entitat beneficiària de la subvenció, Fundació Tecnocampus comunica que degut a uns problemes informàtics no poden disposar de la justificació del tercet trimestre, necessària per avançar el quart i últim pagament.

V.- Que degut a la urgència i necessitats per part del Fundació Tcnocampus en el cobrament del darrer trimestre s'aprova la modificació del conveni assenyalat en l'apartat I per decret havent-se de ratificar per la Junta de Govern.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de subvencions.

2. Decret 179/1995, pel qual s'aprova el reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

3. Bases reguladores per a la concessió de subvencions aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 4 de desembre de l'exercici 2007.

4. Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2007.

En ús de les atribucions que m'atorga l'article 21.1.K) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, RESOLC:

1. Aprovar modificar el conveni entre l'Ajuntament i la Fundació Tecnocampus de Mataró de data 20 de Febrer del 2007 en l'apartat del pagament de la subvenció atorgada a aquesta entitat. Acordant el pagament del darrer trimestre per import de 94.859,5 euros previ a la justificació del tercer trimestre.

2. Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Secretaria General-

4 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 343/2007, DE DATA 20 DE SETEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS ABREUJAT NÚMERO 23/2007, INTERPOSAT PER LA SRA. RAQUEL HERCE GÓMEZ, (EXPEDIENT: AGC36/06)

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 8 de setembre de 2007, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, ha notificat la sentencia número 343/2007, de 20 de setembre, dictada en el Recurs Abreujat número 23/2007, interposat per la Sra. Raquel Herce Gómez, contra el decret número 10087/2006, de 21 de novembre, de la Consellera - Delegada de Serveis Centrals i Planificació.

El Decret número 10087, de 21 de novembre de 2006, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import total de 666,23 euros interposada contra l'Ajuntament de Mataró a causa de caiguda quan circulava amb el seu ciclomotor a la via pública, segons indica, per causa de sorra i taques d'oli a la calçada.

La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu desestima íntegrament el recurs interposat per la Sra. Raquel Herce Gómez, sense costes. En resum, la desestimació es fonamenta en els següents arguments:

"€. De lo que se trata aquí es de que a la vista de las pruebas obrantes en las presentes actuaciones y, aún siendo cierta la efectividad de la caída sufrida por la recurrente en el lugar y fecha de autos, no puede estimarse debidamente acreditado en el proceso que la misma obedeciera a la existencia cierta en la calzada de referencia de la grava o de las manchas de aceite a las que la demandante imputa el hecho determinante del accidente sufrido, lo que impide que prospere la imputación de responsabilidad perseguida en las actuaciones."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Donar-se per assabentat de la Sentència número 343/2007, de data 20 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 23/2007, interposat per la Sra. Raquel Herce Gómez, contra el decret número 10087/2006, de 21 de novembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda amb ciclomotor a la via pública (Expedient: AGC36/06)

Segon.- Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions-

5 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 8849/2007 DE 26 D'OCTUBRE DE L'IL·LM. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ EL QUAL ACORDA INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ TÈCNICA I LA GESTIÓ DE LES FIRES DE L'INFANT DE MATARÓ AIXÍ COM APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES. (EXP. 115/2007).

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 8849/2007, de 26 d'octubre de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar iniciar l'expedient de contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró així com aprovar els plecs de clàusules, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 8849/2007, de 26 d'octubre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Mitjançant informe de data 08/10/2007, la Cap del Servei de Joventut sol·licita la tramitació de la contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 38.554,57 euros, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 26/10/2007, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 60300/313120/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant la present anualitat i es preveu consignar crèdit suficient del pressupost que s'aprovi pel 2008.

D'acord amb els arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible, ja que les fires necessiten que el concurs s'adjudiqui amb l'antelació necessària per poder realitzar el disseny i l'organització que necessiten

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 38.554,57 euros, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 38.554,57 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 60300/313120/22706 amb els imports i anualitats següents:

Any 2007: 35.554,57 €, IVA inclòs (operació A núm. 50635).

Any 2008: 3.000,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 50636).

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 60300/313120/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de l'anualitat del 2008.

QUART: Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ: Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 CONVOCAR NOVA LICITACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS, PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ URGENT, PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA ALS CARRERS BEATA MARIA, SANT SIMÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per acord de la Junta de Govern Local de data 03/09/2007 es va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució projecte d'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró, per un import de fins a 84.994,68 euros, IVA inclòs, mitjançant concurs i procediment obert.

La Mesa de Contractació duta a terme en data de 31/08/2006 acordà declarar deserta la contractació, en no haver-se presentat cap oferta.

Mitjançant informe de data 26/10/2007 el cap del Servei d'Obres exposa que el tècnics municipals han procedit a la redacció d'un nou pressupost, per adaptar-lo als preus establerts en el Conveni col·lectiu del sector de l'arqueologia i paleontologia de Catalunya, signat en els mes de juliol d'enguany, per la qual cosa sol·licita l'inici d'una nova licitació per un import de fins a 121.345,91 €, IVA inclòs, i la seva tramitació amb caràcter d'urgència per motius d'interès públic, ja que l'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró està lligada amb la reurbanització d'aquest carrers, que ja va ser adjudicada per acord de la Junta de Govern Local de data 23/07/2007, i amb la intervenció de Can Cruzate.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Convocar una nova licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació de l'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró. Aquesta licitació es regirà pels plecs aprovats per la Junta de Govern Local de data 03/09/2007, amb l'única modificació del preu de licitació que serà per un import de fins a 121.345,91 €, IVA inclòs.

Segon.- Acordar la tramitació urgent del present expedient de contractació, ja que l'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró està lligada amb la reurbanització d'aquest carrers, que ja va ser adjudicada per acord de la Junta de Govern Local de data 23/07/2007, i amb la intervenció de Can Cruzate. En conseqüència, obrir un termini de 13 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

Tercer.- Autoritzar l'import de fins a 121.345,91 €, IVA inclòs, per atendre les obligacions derivades de la present contractació a càrrec de la partida núm. 40220/46344A/60100 de la següent manera:

Any 2007: 48.568,38 €, IVA inclòs (operació A núm. 35311, ja aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 03/09/2007)

Any 2008: 72.777,53, IVA inclòs (operació AFUT núm. 52428)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/46344A/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari 2007.

Quart.- Autoritzar l'operació comptable inversa per import de 36.426,30 € a favor de la partida 40220/46344A/60100 (op. tipus AFUT/ núm. 52430)"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Antecedents de fets

1. El servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró s'adjudicà a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", per decret núm. 9268/2004 de 2 de desembre de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, posteriorment ratificat per la Junta de Govern Local de data 13/12/2004, per un import de 278.392,68.-EUR., IVA. exclòs, pels dos anys de durada del contracte.

2. Aquest contracte ha estat objecte de les següents modificacions:

- Ampliació per import de 19.000,00 € en data 05-10-2005.

- Ampliació per import de 36.833,00 € en data 09-01-2006.

- Ampliació per import de 96.195,00 € en data 20-02-2006.

- Ampliació per import de 9.911,40 € en data 30-11-2006.

- Pròrroga del contracte i ampliació per import de 9.911,40 € en data 30-11-2006.

3. Mitjançant informe de data 01/10/2007 el cap del Servei de Participació Ciutadana posa de manifest que, tot i que el present contracte es prorrogable per un any més, sol·licita la seva pròrroga únicament per un mes addicional, des del 1/12/2007 al 31/12/2007, per tal de preparar un nou concurs, necessari per a la nova definició i estructuració dels servei.

4. Per una altra banda, el comissionat pel Pla de Nova Ciutadana, mitjançant informe de data 18/10/2007, sol·licita la pròrroga del contracte per un any addicional, des del 1/12/2007 al 30/11/2008, i a més una modificació del contracte, en el sentit de disminuir el nombre de mediadors, que passarien a ser tres. Aquesta modificació comporta una disminució del 59,95 % respecte del preu primitiu del contracte.

5. Consta l'acceptació de l'entitat adjudicatària a la sol·licitud de pròrroga i ampliació efectuades pels serveis que promouen la contractació.

6. Consta igualment informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 29-10-2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pels serveis gestors de la contractació.

7. Existeix que crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present pròrroga i modificació en la present anualitat i es preveu consignar-ne en el pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici 2008 per atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació.

Fonaments de dret

1. L'art. 198 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i clàusula cinquena del plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeixen el contracte, aprovades per la Junta de Govern Local en la data de 17/05/2006, respecte a la possibilitat de pròrroga el contracte.

2. L'art. 101 en relació amb l'art. 214 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contracte per raons d'interès públic, per causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer. Modificar del contracte del servei de mediació intercultural i comunitària, adjudicat a "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", en els següents extrems:

a) Pel que fa a la part de mediació comunitària, prorrogar el contracte per un mes addicional, des del 1/12/2007 al 31/12/2007, pròrroga la qual s'haurà de portar a terme amb subjecció a les mateixes condicions que les inicialment acordades per a la prestació d'aquest servei.

b) Pel que fa a la part de mediació intercultural, prorrogar el contracte per un termini addicional d'un any, des del 01/12/2007 al 30/11/2008, pròrroga la qual s'haurà de portar a terme amb subjecció a les mateixes condicions que les inicialment acordades per a la prestació d'aquest servei.

c) Disminuir el nombre de mediadors interculturals, que passarien a ser tres, ja que a partir de l'1 de gener de 2008 l'Ajuntament de Mataró passa a prestar de forma directa part del servei de mediació intercultural (Programa de Comunicació Intercultural) Aquesta modificació comporta una disminució del 59,95 % respecte del preu primitiu del contracte.

Segon. Autoritzar i disposar l'import total de 129.298,02 €, a favor "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", import el qual anirà a càrrec de les següents partides i anualitats:

Any 2007

- 17.802,92 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 10200/463510/22706 (op. tipus AD núm. 44838)

- 19.134,63 € ,IVA inclòs, a càrrec de la partida 60100/463830/22706 (op. tipus AD núm. 51373)

Any 2008

- 92.360,47 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 60100/463830/22706 (op. tipus ADFUT núm. 51388)

Tercer. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, es sotmet l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 60100/463830/22706 en el pressupost municipal que s'aprovi per l'anualitat 2008 a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentat exercici pressupostari."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE L'HOMOLOGACIÓ DE PROFESSIONALS PER A DUR A TERME LA PRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"El cap de la Secció d'Imatge, mitjançant informe de data 14 de setembre de 2007, sol·licita la tramitació de l'expedient de designació de professionals per a dur a terme la producció fotogràfica de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/01/2008 i fins al 31/12/2009, ambdós inclosos amb un import global de fins a 48.000,00 €, IVA inclòs, distribuïts en els següents lots:

- Lot 1: Fotografies de caràcter protocolari: 20.000,00 €, IVA inclòs

- Lot 2: Fotografies de caràcter periodístic: 20.000,00 €, IVA inclòs

- Lot 3: Fotografies de caràcter publicitari: 8.000,00 €, IVA inclòs

Consta a l'expedient informes del secretari general i de l'Interventor de Fons, ambdós de data 24/09/2007, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats per a la prestació del servei objecte de contractació a la legislació vigent sobre contractació de les administracions públiques així com respecte a la previsió d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 10120/121610/22602 dels pressupost municipals que s'aprovin per als exercicis 2008 i 2009.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient administratiu per a la designació de professionals per a dur a terme la producció fotogràfica de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment obert i forma de concurs, amb una durada de dos anys a comptar des de l'01/01/2008 al 31/12/2009, essent la previsió de despesa global pels dos anys de durada la de fins a 48.000,00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, distribuïts en els següents lots:

- Lot 1: Fotografies de caràcter protocolari: 20.000,00 €, IVA inclòs

- Lot 2: Fotografies de caràcter periodístic: 20.000,00 €, IVA inclòs

- Lot 3: Fotografies de caràcter publicitari: 8.000,00 €, IVA inclòs

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran el concurs esmentat en el punt anterior.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 48.000,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 10120/121610/22602, amb els imports i anualitats del pressupost municipal que a continuació s'esmenten:

Any 2008: 24.000,00 €, IVA inclòs (op. tipus AFUT núm. 41063)

Lot 1: 10.000,00 €, IVA inclòs

Lot 2: 10.000,00 €, IVA inclòs

Lot 3: 4.000,00 €, IVA inclòs

Any 2009: 24.000,00 €, IVA inclòs (op. tipus AFUT núm. 53202)

Lot 1: 10.000,00 €, IVA inclòs

Lot 2: 10.000,00 €, IVA inclòs

Lot 3: 4.000,00 €, IVA inclòs

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Es condicionen els efectes del present acord a la disponibilitat pressupostària que l'Ajuntament de Mataró tingui en els pressupostos aprovats pel 2008 i 2009, a fi de fer efectiu el servei objecte d'aquesta homologació, en la forma prevista pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques i en especial pel que respecta a la contractació centralitzada i mitjançant acords o contractes marc previstos a l'art. 183 de l'esmentat text refós."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER FLORIDABLANCA, ENTRE CAMÍ REAL I HERRERA, PROMOGUT PER AMSA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 8 d'octubre de 2007 el director gerent d'Aigües Mataró SA va presentar un escrit, amb referència d'entrada 200700036691, per a manifestar que el passat mes d'agost es produí un seguit de problemes a conseqüència de les fortes pluges que varen caure als voltants del dia 15, les quals varen evidenciar el mal estat de la claveguera del carrer Floridablanca i la necessitat d'adoptar de manera immediata la seva reparació.

Per tal de donar solució aquesta problemàtica i amb caràcter d'urgència la societat privada municipal AMSA, d'acord amb els càlculs previstos en el Pla Director del Clavegueram, ha redactat el corresponent projecte d'obres, que dona cobertura legal a les intervencions que des del dia 24 de setembre de 2007 ha iniciat en aquest indret.

Examinat el "Projecte del clavegueram del carrer Floridablanca (entre Camí Ral i Herrera)", promogut i redactat per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a realitzar la substitució de l'actual col·lector del carrer Floridablanca, en el tram comprès entre el Camí Ral i el carrer Francisco Herrera, mitjançant la instal·lació de tubs de diàmetres de 800 i 600 mm de PVC, amb un pressupost d'execució per contracte de 302.764,13 €, IVA inclòs.

Aquesta actuació consisteix en la construcció d'un nou col·lector de PVC de diàmetres 800 i 600 mm per al carrer Floridablanca i la substitució dels claveguerons que es trobin en mal estat. Es preveu la construcció de 45 m de col·lector de diàmetre 800 mm, amb un pendent d'1,5% i 220 m de col·lector de 600 mm amb uns pendents entre el 4% i el 7%.

Els pous s'assentaran sobre una solera de formigó amb un gruix mínim de 20 cm i formant una mitja canya d'emmotllament del tub fins a la meitat del seu diàmetre. Per facilitar l'accés al pou es col·locaran pates d'acer recobert de polipropilè cada 35 cm al llarg de la paret del pou.

Es connectaran tots els claveguerons que estiguin en servei i es substituiran aquells que estiguin en mal estat, segons indicacions de la direcció d'obra. La connexió dels cleveguerons s'executarà amb peça especial d'empelt anellada i encolada assegurant-ne l'estanqueïtat.

L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 15 d'octubre de 2007, ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals i l'article 219.2d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2on dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.

El conseller delegat d'obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte del clavegueram del carrer Floridablanca (entre Camí Ral i Herrera)", promogut i redactat per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a realitzar la substitució de l'actual col·lector del carrer Floridablanca, en el tram comprès entre el Camí Ral i el carrer Francisco Herrera, amb un pressupost d'execució per contracte de 302.764,13 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- En base al que disposa l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA, sota les següents condicions:

§ Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base granular, s'executarà la següent base:

- 20 cm de subbase de sauló

- 20 cm de base granular de tot-ú artificial

§ Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base de formigó, s'executarà la següent base:

- 20 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

§ La capa de rodadura de la calçada serà amb aglomerat asfàltic en calent, segons la següent secció:

- 7 cm de base S-20

- 5 cm de rodadura D-12 o D-8

§ Es donarà una capa de reforç a la capa de rodadura del carrer afectat pel col·lector, entre les rigoles que delimiten la calçada (o entre bordons en el cas que no existeixin), amb una capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic en calent de composició D-8; o, en el cas que ho requereixi el Servei de Manteniment de l'Ajuntament, amb una capa d'asfalt sonoreductor. S'haurà de realitzar el fressat necessari del paviment existent i la col·locació a nivell de les tapes de registre.

§ Les voreres es reposaran amb la següent secció:

- 15 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

- El paviment de la vorera serà de les mateixes característiques que l'existent

§ Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament.

§ En referència a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Municipals i Mobilitat, als efectes oportuns."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

10 APROVACIÓ DEL NOU PRESSUPOST DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA ALS CARRERS DE BEATA MARIA, SANT SIMÓ, BAIXADA D'EN FELIU DE LA PENYA I ACCÉS A LA PLAÇA DEL FOSSAR XIC DE MATARÓ, A LA VISTA DEL RESULTAT DEL CONCURS 85/2007, CELEBRAT RECIENTMENT PER ADJUDICAR AQUESTS TREBALLS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2007 va aprovar inicialment el "Projecte d'actuació arqueològica als carrers de la Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró, amb un pressupost d'execució per contracte de 84.994,68 €, IVA inclòs.

En data 5 d'octubre es va aprovar definitivament, una vegada superat el tràmit de la informació pública (BOP núm. 191 de 10/08/07).

En data 14 de setembre els serveis centrals convocaren el concurs 85/2007 per adjudicar les obres descrites en l'esmentat projecte.

Una vegada finalitzat el termini establert en l'anunci de 27/09/07 núm. 230 del BOP es constata que no s'ha presentat cap oferta econòmica i, per tant, aquest concurs serà declarat desert per la mesa de contractació pròximament.

Recabada informació del sector de l'arqueologia i la paleontologia de Catalunya ens comunica que recentment s'ha signat l'actualització del conveni col·lectiu d'aquests professionals, les tarifes del quals no s'ajusten als preus fixats en el pressupost del projecte, objecte de la licitació, i que, per tant, no estan interessats en la seva adjudicació.

Davant aquesta situació, els tècnics municipals, una vegada han aplicat els preus del conveni col·lectiu del sector al pressupost del projecte, han obtingut un nou pressupost d'execució per contracte que ascendeix a la quantitat de 121.345,91 €, IVA inclòs.

És a dir, el pressupost del projecte s'ha vist incrementat en la quantitat de 36.361,23 €, IVA inclòs, que representa un augment del 42,77 %, respecte a l'aprovat inicialment.

Aquestes circumstàncies sobrevingudes obliguen a convocar novament un altre concurs.

Aquesta modificació no comporta alteracions substancials de l'objecte del projecte, es tracta simplement d'adaptar el seu pressupost a la realitat i a necessitats noves imprevistes en el moment de redactar-lo.

Vist l'article 42 del Reglament d'obres i serveis sobre la modificació i revisió dels projectes.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el nou pressupost del Projecte d'actuació arqueològica als carrers de la Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró, que ascendeix a la quantitat de 121.345,91 €, IVA inclòs, el qual suposa un augment de 36.351,23 €, IVA inclòs, una vegada s'han aplicat els preus del conveni col·lectiu del sector de l'arqueologia i la paleontologia de Catalunya, a la vista del resultat negatiu del concurs 85/2007.

Segon.- Remetre al Servei de Compres i Contractacions un exemplar del nou pressupost perquè convoqui el corresponent concurs obert i declari la seva tramitació amb caràcter d'urgència per motius d'interès públic, ja que aquesta actuació està lligada amb la reurbanització d'aquests carrers i amb la intervenció de Can Cruzate, i a més a més perquè el sector ja coneix les característiques del projecte.

Tercer.- Comunicar els acord anteriors als serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat i a l'Àrea d'Intervenció arqueològica del Patronat Municipal de Cultura."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei d'Urbanisme-

11 APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DEL SOLAR DEL CARRER JUAN CARLOS PANYÓ, 34.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall per a la regularització de la fondària edificable de la parcel·la situada al carrer Joan Carles Panyó 34, , com a resultat d'una reagrupament de finques, propietat de Carmen Gladiador Escoda .

El document ha estat redactat per l'arquitecte Llorenç Campdepadrós, de conformitat amb l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96, segons l'apartat 4 del qual l'ajust de la fondària edificable, quan aquesta sigui possible, requerirà la redacció i tramitació d'un Estudi de Detall.

L'apartat 3b de l'esmentat article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96 permet procedir a la regularització de la fondària edificable d'una parcel·la situada en cantonada produïda per agrupació amb un altra parcel·la. En aquest cas la nova fondària edificable es podrà ajustar a la definida per les edificacions veïnes. Així es permet l'ajust de la fondària edificable de la nova parcel·la fins la que resulti de perllongar les fondàries assenyalades en les edificacions veïnes, sempre que aquesta modificació no produeixi una disminució en les condicions de gaudiment del pati d'illa a les parcel·les alienes a l'agrupació.

En aquest cas es proposa ajustar la nova fondària edificable fins a la fondària màxima edificable per a aquest carrer que és de 12 m.

En la memòria de l'Estudi de Detall, es justifica que no es disminueixen les condicions del pati d'illa i s'aporten fotografies per tal de demostrar-ho.

Per una altre banda s'ha aportat per la propietat la còpia de l'escriptura pública de l'agrupació de les finques requerida a la normativa esmentada.

Consta a l'expedient l'informe de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació d'aquest Estudi de Detall amb una única prescripció. Concretament i per a una millor comprensió de la documentació gràfica, per a l'aprovació definitiva caldrà corregir la documentació presentada en l'aspecte següent:

En el plànol PED-05 "Proposta de regularització de la fondària edificable" s'utilitzarà un grafisme similar al que s'utilitza en el plànol PED-04 "Planejament vigent".(És a dir, es trauran les trames de les finques, es trauran els números 1 i 3 de les finques i es donarà continuïtat a la línia de límit de la profunditat edificable)

Aquests aspectes no varien el contingut substancial de l'estudi de Detall, i, per tant, es poden completar abans de l'aprovació definitiva.

Previ a l'aprovació definitiva del document, caldrà aportar la documentació en suport digital segons els criteris municipals.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall redactat per l'arquitecte Llorenç Campdepadrós Cebrià referent a la profunditat edificable del solar situat al carrer Joan Carles Panyo, 34 amb el benentès que per a la seva aprovació definitiva es requereix la prèvia rectificació del document en el següent aspecte:

En el plànol PED-05 "Proposta de regularització de la fondària edificable" s'utilitzarà un grafisme similar al que s'utilitza en el plànol PED-04 "Planejament vigent".(És a dir, es trauran les trames de les finques, es trauran els números 1 i 3 de les finques i es donarà continuïtat a la línia de límit de la profunditat edificable)

Segon.- Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.- Notificar els acords a la propietària de la finca Carmen Gladiador i al tècnic redactor del document, Llorenç Campdepadrós, amb l'advertiment de que, de forma prèvia a l'aprovació definitiva del mateix, hauran de rectificar el document de la forma acordada i a més hauran d'aportar el suport informàtic del document amb el contingut que s'indicarà

Quart.- Comunicar els acords als propietaris de les finques de l'entorn de la finca objecte de Projecte de l'Estudi.

Cinquè.- Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres-."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

12 APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LA PARCEL.LA A DE LA UA-D69 EN AGRUPACIÓ AMB LA PARCEL·LA VEÏNA DEL CARRER CHURRUCA 82-86.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall referent a l'ordenació de volums de la parcel·la A de la Unitat d'actuació "UA-d69 Fàbrica Cabot i Barba", en agrupació amb la parcel·la veïna del carrer Churruca, 84, presentat per Promocions Urbanístiques de Mataró SA i redactat per l'arquitecte Joaquim Casas i Botey.

L'objectiu d'aquest Estudi de Detall és millorar la secció del pati separant el volum de les plantes pis de la nau existent i alliberar una part de la planta baixa per tal de millorar la ventilació i il·luminació de l'equipament de la Nau Central de la Fàbrica Cabot i Barba. Que per tal de redistribuir aquest sostre, el document proposa ajustar el volum mitjançant la fondària edificable, que passa de 20 a 23m, i desplaçar el volum de la planta quarta cap a l'oest.

El document s'ha redactat d'acord amb l'art. 2.3 de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació UA-d69 fàbrica Cabot i Barba i UA-d77 Nau Central Cabot i Barba/Sector Prat de la Riba-Floridablanca, aprovada definitivament el 5 de desembre de 2003, i justifica que la nova proposta volumètrica s'ajusta l'edificabilitat establerta per la modificació puntual del Pla General per a aquesta parcel·la.

Consta a l'expedient l'informe de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació d'aquest Estudi de Detall. No obstant això, es detecta les següents mancances o errors materials que caldrà corregir:

  • Manca aportar l'escriptura pública d'agrupació de les esmentades parcel·les.
  • Existeix un error material al segon paràgraf del punt 6 "Normativa", que ha de fer referència al plànol O.1 "Ordenació proposada" de l'Estudi de detall.

Aquests aspectes no varien el contingut substancial de l'estudi de Detall, i, per tant, es poden aportar abans de l'aprovació definitiva.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall presentat per Promocions Urbanístiques de Mataró SA redactat per l'arquitecte Joaquim Casas i Botey, referent a l'ordenació de volums de la parcel·la A de la UA-d69 en agrupació amb la parcel·la veïna del carrer Churruca, 84, amb el benentès que per a la seva aprovació definitiva es requereix la prèvia rectificació del document en el següents aspectes:

  • Cal aportar l'escriptura pública d'agrupació de les esmentades parcel·les.
  • Cal rectificar l'error material del segon paràgraf del punt 6 "Normativa", que ha de fer referència al plànol O.1 "Ordenació proposada" de l'Estudi de detall.

Segon.- Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.- Notificar els acords a Promocions Urbanístiques de Mataró SA i al tècnic redactor Joaquim Casas i Botey, amb l'advertiment de que, de forma prèvia a l'aprovació definitiva del mateix, hauran de rectificar el document de la forma acordada i a més hauran d'aportar l'escriptura pública d'agrupació de les parcel·les i el suport informàtic del document amb el contingut que s'indicarà.

Quart.- Comunicar els acords als propietaris de les finques de l'entorn de la finca objecte de Projecte de l'Estudi.

Cinquè.- Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres-."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei d'Habitatge-

13 ORDRE D'ENDERROC D'UN COBERT AL C. DINAMARCA, 42 1R 3A.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 3 de setembre de 2007 ha estat incoat a Rafael Requena Sarrias expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Dinamarca, 42, 1r 3a, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que la pèrgola la va muntar ell directament ja que les bigues són de fusta i estan collades amb cargols i la teula està sobre posada, que no creo que sigui cap tipus d'obra major, ni menor i no va considerar l'idea de sol·licitar cap tipus de permís a l'Ajuntament, ja que l'idea de muntar-la va ser exclusivament pel sol i es pot desmuntar. Que és totalment descoberta pels laterals, totalment inhabitable i impracticable ja que quan plou el sol de la mateixa es mulla. Que el seu muntatge es va comunicar a la comunitat de veïns i consta en el llibre d'actes.

Respecte aquestes al·legacions resulta que la normativa urbanística no diferència les construccions i instal·lacions segons el material emprat o de si es pot demuntar, un element compleix o no compleix amb el planejament amb independència de si és d'obra, vidre, fusta o metàl·lic, o la forma de construcció. A més les construccions o instal·lacions prefabricades, siguin provisionals o permanents, i els hivernacles o instal·lacions similars també estan subjectes a llicència urbanística, per disposició de l'article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Per altre banda el que es compti amb la conformitat de la Comunitat de propietaris no l'eximeix de l'obligació de complir amb la normativa urbanística vigent per aquestes obres i de sol·licitar la preceptiva llicència urbanística.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables perquè el cobert, fet amb bigues de fusta i coberta de teules àrabs, està en volum disconforme i no s'ajusta a la legalitat vigent en tant que, en aquesta parcel·la l'ocupació del pati d'illa a nivell de planta primera és 0 i no es permet cap tipus de construcció.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles 79 i 297 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Rafael Requena Sarrias que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui el cobert, al c. Dinamarca, 42, 1r 3a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

14 DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE ENDERROC DEL COBERT AL TERRAT, AL C. CHURRUCA, 29, 1R.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Lluís Gràcia Gràcia ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2007, que li ordena enderrocar el cobert al terrat, al c. Churruca, 29 1r, al ser il·legalitzable.

Al·lega que les suposades obres realitzades estan prescrites, tota vegada que corresponen a la simple substitució d'un cobert anterior, que es el nou tancament i l'arranjament d'un cobert previ existent des de molts anys enrere i no suposen cap augment de superfície coberta, que les obres realitzades no comporten cap augment de volum ni tenen caràcter estable sense ocupar cap superfície addicional i que el tancament perimetral no ha comportat la realització de cap tipus d'obra ni construcció, essent perfectament desmuntable. Subsidiàriament al·lega la possibilitat de compensació de volums tota vegada que està autoritzada per l'article 53 de la normativa urbanística vigent.

Respecte aquestes al·legacions en primer lloc resulta que, enderrocar una construcció i fer-la de nou és més que una consolidació o rehabilitació, es tracta d'una nova construcció en el lloc d'una altra, li dóna nova vida quan estava destinada a desaparèixer i allarga per molt més temps la seva inadequació al planejament vigent. En segon lloc, la normativa urbanística no diferència les construccions i instal·lacions segons el material emprat o de si es pot demuntar, un element compleix o no compleix amb el planejament amb independència de si és d'obra, vidre, fusta o metàl·lic.

Finalment, pel que fa a la compensació de volums, aquesta qüestió va ser resolta en l'expedient que es va incoar per la tramitació de la sol·licitud de llicència mitjançant el decret de 14 de juny de 2007 que denega la sol·licitud de llicència per la legalització del cobert, contra el qual l'interessat no ha presentat recurs de reposició essent aquesta la seu adient per formular la al·legació referent a la compensació de volums. En el referit decret es va indicar que les ampliacions de volums s'han d'ajustar a la volumetria establerta pel planejament vigent, sense cap excepció, i que la compensació de volums disconformes, en aplicació de les determinacions de l'article 53.1) del Pla general, s'aplica només quan l'edificabilitat de la finca no està esgotada i reconeix el volums preexitents, no els que es fan de nou, en situació de disconformitat amb el planejament actual. Això dista del present cas, en el qual, com s'ha indicat anteriorment, el que s'ha fet és una nova construcció en lloc d'una altre, que no es pot considerar com a obres de consolidació.

Per tant si l'anterior volum no complia les condicions de seguretat i habitabilitat i era necessari el seu enderroc havia de deixar la superfície lliure de construcció per tal d'adequar-se al planejament vigent. Els volums disconformes tenen la vida dels materials que els componen, un cop esgotats no es poden consolidar ni rehabilitar en contra de les previsions del planejament, la finalitat de l'article 102 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, és tolerar-los mentre es mantinguin en peu amb petites reparacions però evitar es perpetuïn en el temps.

Vist l'informe jurídic precedent, als articles abans esmentats i els informes precedents; els articles 53. 1) de la normativa del Pla general d'ordenació; 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Lluís Gràcia Gràcia contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2007, que li ordena l'enderroc del cobert al terrat, al c. Churruca, 29 1r, al ser il·legalitzable per no complir amb les previsions del planejament vigent.

Segon.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Serveis i Manteniment-

15 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "MC", QUE COMPREN ELS CARRERS ROSSELLÓ, MARATHON, LA MARE DE DÉU DE LA CISA I LA MARE DE DÉU DEL CORREDOR.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "MC" que compren els carrers Rosselló, Marhaton, Mare de Déu de la Cisa i Mare de Déu del Corredor " redactat per l'enginyer Industrial Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 93.918,79 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat d'obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "MC" que compren els carrers Rosselló, Marhaton, Mare de Déu de la Cisa i Mare de Déu del Corredor " redactat per l'enginyer Industrial Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 93.918,79 EUR., IVA inclòs

SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

16 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LES CALÇADES DELS CARRERS LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS I MELCIOR DE PALAU.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació de les calçades dels carrers Mare de Déu dels Àngels i carrer Melcior de Palau" redactat per l'enginyer de camins Jordi San Millan i Filbà, amb un pressupost per contracte de 282.098,61 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat d'obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de les calçades dels carrers Mare de Déu dels Àngels i carrer Melcior de Palau" redactat per l'enginyer de camins Jordi San Millan i Filbà, amb un pressupost per contracte de 282.098,61 EUR., IVA inclòs.

SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI VIA PÚBLICA

17 IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"A la vista de la proposta de resolució formulada per l'instructor de l'expedient, els fonaments de la qual es comparteixen i es donen per reproduïts íntegrament, l'autoritat sancionadora procedeix a dictar la present resolució:

ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:

PRIMER.- Per Decret 1222/2007 de 05 de febrer es va incoar expedient sancionador a Sara Martinez Comas, per la comissió de infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta número c07/01431 aixecada en data 15 de gener a les 13:20:00 hores pels Agents de la Policia Local de Mataró núm. núm. 2478 i 1928, a la Plaça de la Muralla de Mataró.

SEGON.- En la mateixa data esmentada es va dictar Plec de Càrrecs on es va concretar de conformitat a la normativa procedimental vigent, el contingut del qual es dóna per reproduït.

TERCER.- Notificats en legal forma la incoació d'expedient i la proposta de l'instructor al Sara Martinez Comas en data 29/06/2007, on es comunicà als interessats el termini corresponent per a formular al·legacions.

QUART.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha transcorregut amb escreix el període de 10 dies previst a de l'art. 10.3 Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya concedit als interessats per formular al.legacions, sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.

FETS PROVATS:

Del valor que com a força probatòria cap atribuir als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la llei 30/92, de 26 de novembre, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats que:

En/na Sara Martinez Comas passejava un gos de la raça Rotwailer, de sexe mascle i de color negre, en les següents condicions:

1er.- Portava el gos deslligat a la via o en un espai públic.

2on.- Portava el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

RESPONSABLES

D'aquests fets resulta/en responsable/s

- en/na Sara Martinez Comas, amb CIF/NIF: 38869786Q, i amb domicili a efectes de

notificacions Pl. Sant Cristòfol 12 2do 1ra 08395 de Sant Pol de Mar.

QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LA INFRACCIÓ

Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment vigent, i concretament consisteixen en:

El primer i segon fet, per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general, implica una infracció greu tipificada a l'article 7.3.e) de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.

SANCIÓ

L'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos en relació a l'article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25,-euros per la comissió d'una infracció lleu, una multa de 150,25 a 1502,53,-euros per la comissió d'una infracció greu i una multa de 1502,53 a 30.050,60,-euros per la comissió d'una infracció molt greu.

L'article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que per a les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ésser sancionades amb una multa des de 150,25,-euros fins a 300,50,-euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51,-euros fins a 2.404,04,-euros per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05,-euros fins a 15.025,30,-euros, per a infraccions molt greus.

D'acord amb el que disposa l'art. 29 de la Llei 10/90, sobre les circumstàncies que cal tenir en compte per a la graduació de les sancions i a la seva aplicabilitat al cas concret, en relació amb l'art. 131 de la Llei 30/92, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat sancionadora acorda imposar:

Per la infracció a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999, es proposa imposar una sanció de 445,-euros.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en correspondència amb l'article 13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per infraccions lleus, i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu, competències que han estat respectivament delegades al Conseller Delegat de Via Pública segons Decret 5433/2007 de 16.06.07 i Decret 5438/2007 de 18.06.07 i a la Junta de Govern Local per sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Mataró celebrada el dia 2 de març de 2006 i publicada al BOP número 68 de 21 de març de 2006

Per tot això, PROPOS

ÚNIC.- Propasar a la Junta de Govern Local imposar a Sara Martinez Comas, una sanció de 445,- euros, per la comissió de la/es infracció/ons en matèria de gossos considerats potencialment perillosos descrita/es en els fets provats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.