Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

14/05/2007

Escoltar

14/05/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

4233/2007 de 10 de maig

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14 de maig de 2007Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de maig de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 30 d'abril de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

3 Donar compte de l'estat de l'execució pressupostària a abril/2007.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Ratificar el decret núm. 3825/07, de data 27 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda aprovar la modificació del contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Galícia, adjudicat a L'arca del Maresme, SLL, en el sentit d'incloure en el seu objecte el transport i tractament del residus recollits, per un import de 162.000,00 €, IVA inclòs, fins el 31/12/2007.

5 Ratificar el decret núm. 3827/07 de 27 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda la pròrroga del contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Francesc Layret (Pla d'en Boet), adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per un termini addicional de cinc mesos i mig, des del 18/07/2007 al 31/12/2007; i la seva modificació en el sentit d'incloure en el seu objecte el transport i tractament del residus recollits, per un import de 128.000,00 €, IVA inclòs, fins el 31/12/2007.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament per a la consolidació i renovació de servidors per mitjà de tecnologia de virtualització, de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses en el projecte de reurbanització dels carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya, i la plaça del Fossar Xic, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses en el projecte de reurbanització del Camí Ral, entre els carrers Sant Pere i Jordi Joan, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses en el projecte executiu del CEIP Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Adjudicar el subministrament de vehicles per a aquesta Corporació, pel que fa als lots 1 i 2 a favor de la mercantil AUSER CONCEPT 3000, SA, per import de 35.852,43 €, impostos i matriculació inclosos, respecte del lot 1 (3 turismes), i 12.499,42 €, impostos i matriculació inclosos, respecte al lot 2 (1 furgoneta). (exp. 145/2006) i declarar desert el lot 3.

11 Adjudicació del servei de separació i classificació dels mobles i voluminosos recollits al municipi de Mataró, a favor de l'empresa "L'Arca del Maresme, SLL", per un import global de 399.210,00.-EUR, IVA, inclòs.

12 Adjudicació del servei de comprovació de les condicions dels habitatges dels residents estrangers reagrupants, a favor de l'empresa "Progess, SL", per un import global de 36.897,96.-EUR, IVA, inclòs (a raó de 22,17 € per inspecció unitària).

-Servei de Secretaria General-
13 Donar-se per assabentat de la Sentència número 293/2007, de data 4 d'abril de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció cinquena, recaiguda en el Recurs número 136/2006, interposat pel Sr. Javier Hidalgo Postigo.

14 Donar-se per assabentat de la Sentència número 95/2007, de data 18 de abril de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari número 21/2006, interposat per la Sra. Ángeles Martínez Martín.

-Servei de Recursos Humans-

15 Aprovació de bases específiques i convocatòria de dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals.

16 Ratificació decret d'alcaldia número 2659/2007 referent a l'esmena d'error material de l'oferta pública d'ocupació 2007.

17 Ratificació decret número 3162/2007 referent a la convocatòria del procés d'enginyer tècnic.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

18 Aprovació inicial del Projecte bàsic d'adequació dels nous estudis de Televisió Digital Terrestre a Mataró, promogut per Consorci Digital Mataró-Maresme, al carrer Juan Sebastián Elcano, 6.

-Servei d'Urbanisme-

19 Donar compliment a la sentència 70/07 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona, en RCA 301/2004 A, interposada per Regepunt SL. I altre, contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector del Pla parcial "El Rengle".

20 Aprovació inicial de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de les finques núm. 23-25 del carrer Jaume Balmes, núm. 56 del carrer Sant Antoni i núm. 27 del carrer Damià Campeny.

21 Ordre de retirada de rètol al carrer Jaume Isern, 78.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Secció de Civisme i Cooperació-

22 Aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de cooperació per l'any 2007.

-Servei de Joventut i Dona-

23 Ratificar el decret d'aprovació de l'increment de la quantia prevista a la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu.

24 Ratificar el decret d'aprovació del conveni regulador de la subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal d'enguany a favor de l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola, per a la realització d'activitats amb infants i joves al barri de Cerdanyola

-Pla de Nova Ciutadania-

25 Ratificar el decret d' autorització i disposició de la despesa del conveni regulador de la subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal d'enguany a favor de l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola, per al foment de les activitats destinades a joves nouvinguts.

-Servei de Benestar Social-

26 Ratificar el decret d'aprovació de la signatura del protocol addicional i dels seus annexos per a l'any 2007 al conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials, infància i família i immigració, subscrit a l'any 2005.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 10/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 14 DE MAIG DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el catorze de maig de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència el senyor Paulí Mojedano i Singla, Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 30 d'abril de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

3 DONAR COMPTE DE L'ESTAT DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A ABRIL/2007.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, dona compte de l'estat de l'execució pressupostària a abril de 2007.

Es donen per assabentats.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 RATIFICAR EL DECRET NÚM. 3825/07, DE DATA 27 D'ABRIL, DE L'IL·LM. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PEL QUAL S'ACORDA APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL C. GALÍCIA, ADJUDICAT A L'ARCA DEL MARESME, SLL, EN EL SENTIT D'INCLOURE EN EL SEU OBJECTE EL TRANSPORT I TRACTAMENT DEL RESIDUS RECOLLITS, PER UN IMPORT DE 162.000,00 €, IVA INCLÒS, FINS EL 31/12/2007.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 3825/2007, de 27 d'abril, L'Il·lm. alcalde de l'Ajuntament de Mataró va aprovar la modificació del contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Galícia, en el sentit d'incloure en el seu objecte el transport i tractament dels residus recollits, disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 3825/2007, de 27 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2004, es va adjudicar el contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Galícia a favor de l'empresa "L'arca del Maresme, SLL".

2. Mitjançant informe de data 18 d'abril de 2007 el cap de residus i Neteja Viària del Servei de Manteniment sol·licita la modificació del contracte per tal d'incloure no només la gestió de la deixalleria, sinó també el transport i tractament dels residus recollits. Aquesta modificació comporta un increment en el preu del contracte de 162.000,00 €, IVA inclòs.

3. Consta escrit de l'adjudicatari, de data 18 d'abril de 2007, amb entrada en el Registre General d'aquesta Corporació en data 19/04/2007, acceptant la modificació proposada.

4. Consta informe de data 26/04/2007 de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, en el que es conclou la procedència i legalitat de la modificació de la contractació.

5. Existeix crèdit suficient i adient a la partida 40553/442350/22707 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2007.

Fonaments de dret

1. L'art. 101 en relació amb l'art. 163 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, per causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

2. Atès el calendari d'òrgans de govern i la necessitat d'iniciar el més aviat possible el transport i tractament dels residus recollits.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Aprovar la modificació del contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Galícia, adjudicat a L'arca del Maresme, SLL, en el sentit d'incloure en el seu objecte el transport i tractament del residus recollits. Aquesta modificació comporta un increment en el preu del contracte de 162.000,00 €, IVA inclòs, fins el 31/12/2007.

Segon. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió de la Junta de Govern Municipal."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

5 RATIFICAR EL DECRET NÚM. 3827/07 DE 27 D'ABRIL, DE L'IL·LM. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PEL QUAL S'ACORDA LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL C. FRANCESC LAYRET (PLA D'EN BOET), ADJUDICAT A FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, PER UN TERMINI ADDICIONAL DE CINC MESOS I MIG, DES DEL 18/07/2007 AL 31/12/2007; I LA SEVA MODIFICACIÓ EN EL SENTIT D'INCLOURE EN EL SEU OBJECTE EL TRANSPORT I TRACTAMENT DEL RESIDUS RECOLLITS, PER UN IMPORT DE 128.000,00 €, IVA INCLÒS, FINS EL 31/12/2007.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 3827/2007, de 27 d'abril, L'Il·lm. alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar la pròrroga del contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Francesc Layret (Pla d'en Boet) així com la modificació en sentit d'incloure en el seu objecte el transport i tractament dels residus recollits, disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 3827/2007, de 27 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant Decret núm. 6466/2005, de l'Il·lm. Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Mataró, de 25 de juliol de 2005, ratificat per acord de la Junta de Govern Local, en data 5 de setembre del 2005, es va adjudicar el contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Francesc Layret (Pla d'en Boet) a favor de l'empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, SA".

2. Per decret 10896/2006 de 15 de desembre, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, es va provar la revisió de preus aplicable al contracte amb un augment del 3'95 % en el preu del contracte a partir del 01/08/2006.

3. Mitjançant informe de data 18 d'abril de 2007 el cap de residus i Neteja Viària del Servei de Manteniment sol·licita:

a) La pròrroga del contracte fins el 31/12/2007, per tal d'unificar la data de finalització dels contractes de les dues deixalleries existents a la ciutat.

b) La modificació del contracte per tal d'incloure no només la gestió de la deixalleria, sinó també el transport i tractament dels residus recollits. Aquesta modificació comporta un increment en el preu del contracte de 128.000,00 €, IVA inclòs.

4. Consta escrit de l'adjudicatari, de data 20 d'abril de 2007, acceptant la pròrroga i modificació proposades.

5. Consta informe de data 25/04/2007 de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, en el que es conclou la procedència i legalitat de la modificació de la contractació.

6. Existeix crèdit suficient i adient a la partida 40553/442350/22707 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2007.

Fonaments de dret

1. Quant a la pròrroga, i d'acord amb allò que preveu l'art. 157 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la clàusula quarta del plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeixen el contracte, aprovades per Decret núm. 6466/2005, de l'Il·lm. Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Mataró, de 25 de juliol de 2005, ratificat per acord de la Junta de Govern Local, en data 5 de setembre del 2005, preveu la possibilitat de prorroga per un termini màxim addicional de 2 anys, sense que la durada màxima del contracte, inclosa la de la seva pròrroga, pugui superar el termini de quatre anys. L'inici del contracte va tenir lloc l'1/8/2005.

2. Respecte a la sol·licitud de modificació del contracte, l'art. 101 en relació amb l'art. 163 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, per causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

3. Atès el calendari d'òrgans de govern i la necessitat d'iniciar el més aviat possible el transport i tractament dels residus recollits.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOLC:

Primer. Acordar la pròrroga del contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Francesc Layret (Pla d'en Boet), adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per un termini addicional de cinc mesos i mig, des del 18/07/2007 al 31/12/2007, pròrroga la qual s'haurà de portar a terme amb subjecció a les mateixes condicions que les inicialment acordades per a la prestació d'aquest servei i per un import per la durada de la pròrroga de fins a 18.591,33 €, IVA inclòs.

Segon. Aprovar la modificació del contracte del servei de gestió de la deixalleria del C. Francesc Layret (Pla d'en Boet), adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en el sentit d'incloure en el seu objecte el transport i tractament del residus recollits. Aquesta modificació comporta un increment en el preu del contracte de 128.000,00 €, IVA inclòs fins el 31/12/2007

Tercer. Atendre la despesa que comporten aquesta pròrroga i modificació a càrrec de la partida 40553/442350/22707 del pressupost municipal aprovat pel present exercici, de la següent manera:

- Prorroga del contracte: 17841,33 €, IVA inclòs (op. tipus AD núm. 16614)

- Aplicació de la revisió de preus a la pròrroga: 750,00 €, IVA inclòs (op. tipus AD núm. 16615)

- Modificació del contracte: 128.000 €, IVA inclòs (op. tipus AD núm. 16633)

Quart. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER A LA CONSOLIDACIÓ I RENOVACIÓ DE SERVIDORS PER MITJÀ DE TECNOLOGIA DE VIRTUALITZACIÓ, DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·licita, mitjançant informe de data 27/04/2007, la tramitació del contracte per a la consolidació i renovació de servidors per mitjà de tecnologia de virtualització, de l'Ajuntament de Mataró. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 50.000,00 €, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel secretari general de data 03/05/2007, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que meritarà el contracte.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament per a la consolidació i renovació de servidors per mitjà de tecnologia de virtualització, de l'Ajuntament de Mataró, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 50.000,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import de fins a 50.000,00 €, IVA inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 30620/12132Z/62600 del pressupost aprovat per la present anualitat (operació A núm. 200700018406)"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE LA BEATA MARIA, SANT SIMÓ I BAIXADA D'EN FELIU DE LA PENYA, I LA PLAÇA DEL FOSSAR XIC, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 23/04/2007, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses projecte de reurbanització des carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya, i la plaça del Fossar Xic, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 335.426,56 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel secretari general de data 04/05/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46344A/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte projecte de reurbanització des carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya, i la plaça del Fossar Xic, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 335.426,56 €, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte de reurbanització des carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya, i la plaça del Fossar Xic, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 335.426,56 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46344A/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 17727).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de reurbanització des carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya, i la plaça del Fossar Xic, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de març de 2007, i al qual correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CAMÍ RAL, ENTRE ELS CARRERS SANT PERE I JORDI JOAN, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe del cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament de data 23/04/2007, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Camí Ral, entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 114.644,44 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel secretari general de data 04/05/07, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Camí Ral, entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 114.644,44 €, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del Camí Ral, entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, de Mataró, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 114.644,44 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat. (doc. comptable tipus A núm. 200700017289).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu de reurbanització del carrer Camí Ral, entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, de Mataró, el qual fou aprovat inicialment per acord del Ple Municipal de data 30/04/2007, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

9 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE EXECUTIU DEL CEIP MONTSERRAT SOLÀ, 2 LÍNIES (CAL COLLUT), MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 12 d'abril de 2007, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu del CEIP Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 4.694.891,41 euros, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel secretari general de data 04/05/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/42251L/62200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2007 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat, i es preveu consignar crèdit a l'esmentada partida al pressuposts municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris del 2008 i 2009, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte del CEIP Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut), atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 4.694.891,41 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses projecte executiu del CEIP Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut), mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 4.694.891,41 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/42251L/62200 d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2007

1.960.000,00 €, IVA inclòs (doc. A núm. 16580)

Any 2008

1.500.000,00 €, IVA inclòs (doc. AFUT núm. 16597)

Any 2009

1.234.891,41 €, IVA inclòs (doc. AFUT núm. 19659)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/42251L/62200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de l'anualitat del 2008.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu del CEIP Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut), al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

10 ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER A AQUESTA CORPORACIÓ, PEL QUE FA ALS LOTS 1 I 2 A FAVOR DE LA MERCANTIL AUSER CONCEPT 3000, SA, PER IMPORT DE 35.852,43 €, IMPOSTOS I MATRICULACIÓ INCLOSOS, RESPECTE DEL LOT 1 (3 TURISMES), I 12.499,42 €, IMPOSTOS I MATRICULACIÓ INCLOSOS, RESPECTE AL LOT 2 (1 FURGONETA). (EXP. 145/2006) I DECLARAR DESERT EL LOT 3.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 05/03/2007 es van aprovar el plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars per la contractació del subministrament de 5 vehicles(1 vehicle furgoneta i 3 vehicles turisme 5 portes i un vehicle 4x4), mitjançant procediment negociat sense publicitat, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 71.500,00 €, incloses les despeses de matriculació, impostos, inspeccions tècniques, pintura i accessoris.

2. Atesa la diferent naturalesa dels béns objecte de licitació, es van formar tres lots:

Lot núm. 1: tres vehicles de la categoria "vehicle compacte" LOT 4 del catàleg de béns homologats de la Comissió Central de Subministrament del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, amb un import de licitació de fins a 36.000,00 .

Lot núm. 2: un vehicle de la categoria "vehicle de transport fins 500 Kg. de càrrega màxima" LOT 8 del catàleg de béns homologats de la Comissió Central de Subministrament del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, amb un import de licitació de fins a 12.500,00.

Lot núm. 3: un vehicle de la categoria "vehicle tot terreny" LOT 7 del catàleg de béns homologats de la Comissió Central de Subministrament del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, amb un import de licitació de fins a 23.000.

L'adjudicació de la contractació es va acordar a favor de l'oferta econòmica més baixa i es va fer servir la Plataforma PECAP a fi d'obtenir el preu més avantatjós. Aquest Ajuntament s'adherí a l'ús de la PECAP per a l'obtenció d'ofertes en els procediments de contractació negociats per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

En data 04/04/2007 s'efectuà la subhasta a la PECAP amb el següent resultat

- Lot 1: l'oferta econòmica més baixa va ser l'efectuada per la mercantil AUSER CONCEPT 3000, SA, per import de 35.852,43 €, impostos i matriculació inclosos, dels quals 1.800,00 € s'abonarien en espècie, mitjançant el lliurament dels vehicles Renault Clio comercial, matrícula B-5462-SK, Seat Panda "Marbella", matrícula B-8399-ST, i Seat Panda "Marbella", matrícula B-8402-ST.

- Lot 2: l'oferta econòmica més baixa va ser l'efectuada per la mercantil AUSER CONCEPT 3000, SA, per import de 12.499,42 €, impostos i matriculació inclosos.

- Lot 3: va declarar-se desert, en no concórrer cap licitador.

3. Consta formalitzada per la mercantil AUSER CONCEPT 3000, SA l'oferta econòmica efectuada en data 04/04/2007 a través de la PECAP, tal i com exigeix el plec econòmic administratiu particular aprovat per aquesta contractació.

4. Consta informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 04/05/2007, en el que s'acorda la procedència i legalitat de l'adjudicació que ara s'acorda.

Fonaments de dret

Article 182.i, 92, 56, 176, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Existeix crèdit adequat i suficient a la partida 30401/43231Z/62400 del pressupost aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a l'any en curs per atendre la despesa que meriti l'adjudicació del subministrament abans esmentat.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el subministrament de vehicles per a aquesta Corporació, pel que fa als lots 1 i 2 a favor de la mercantil AUSER CONCEPT 3000, SA, per import de 35.852,43 €, impostos i matriculació inclosos, respecte del lot 1, i 12.499,42 €, impostos i matriculació inclosos, respecte al lot 2 atès que de la subhasta efectuada en la data de 04/04/2007 a través de la PECAP aquesta empresa es la que va oferir un preu més baix pel subministrament esmentat. El subministrament haurà d'executar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el present contracte i d'acord amb l'oferta presentada per l'entitat adjudicatària.

Segon.-

Disposar l'import de 48.351,85 €, €, impostos i matriculació inclosos, a favor de la mercantil AUSER CONCEPT 3000, SA, a càrrec de la partida 30401/43231Z/62400 (operació D núm. 19098)

D'aquest import, 1.800,00 € s'abonaran en espècie, mitjançant el lliurament dels vehicles Renault Clio comercial, matrícula B-5462-SK, Seat Panda "Marbella", matrícula B-8399-ST, i Seat Panda "Marbella", matrícula B-8402-ST.

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la partida núm. 30401/43231Z/62400 del pressupost municipal aprovat per enguany (doc. A/ núm. 19101), per import de 148,15 €.

Quart.-

Requerir a l'adjudicatari perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 1.934,07 €, en concepte de garantia definitiva pel contracte de subministrament adjudicat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

11 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SEPARACIÓ I CLASSIFICACIÓ DELS MOBLES I VOLUMINOSOS RECOLLITS AL MUNICIPI DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "L'ARCA DEL MARESME, SLL", PER UN IMPORT GLOBAL DE 399.210,00.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de separació i classificació dels mobles i voluminosos recollits al municipi de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de Residus i Neteja Viària, de data 27 d'abril de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "L'Arca del Maresme, SLL" fins un import de 399.210 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte (a raó de 57,03 €/t IVA, inclòs).

Tenint en compte que en la previsió inicial de la partida 40553/442340/22707 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa i es preveu consignar crèdit adequat i suficient dels pressupostos que s'aprovin pel 2008 i 2009.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de separació i classificació dels mobles i voluminosos recollits al municipi de Mataró, a favor de l'empresa "L'Arca del Maresme, SLL" fins un import de 399.210 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40553/442340/22707, de la següent manera:

Tercer.-

Autoritzar les anotacions inverses següents a càrrec de la mateixa partida:

 • Any 2007 206,01 € (doc A/ núm. 18417)
 • Any 2008 200.000,00 € (doc AFUT/ núm. 19367)
 • Any 2009 62.465,75 € (doc AFUT/ núm. 19384)

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovis per als exercicis pressupostaris de 2008 i 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 15.968,4 € i pagui l'import de 354,31 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitac ió en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

12 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DE LES CONDICIONS DELS HABITATGES DELS RESIDENTS ESTRANGERS REAGRUPANTS, A FAVOR DE L'EMPRESA "PROGESS, SL", PER UN IMPORT GLOBAL DE 36.897,96.-EUR, IVA, INCLÒS (A RAÓ DE 22,17 € PER INSPECCIÓ UNITÀRIA).

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de comprovació de les condicions dels habitatges dels residents estrangers amb domicili a Mataró.

Atès l'informe emès per la Coordinadora de l'Àrea de Serveis Personals, de data 7 de maig de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL" fins un import de 36.897,96 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte (a raó de 22,17.-EUR, per inspecció unitària).

Tenint en compte que en la previsió inicial de la partida 60000/460310/22706 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa i es preveu consignar crèdit adequat i suficient dels pressupostos que s'aprovin pel 2008 i 2009.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de comprovació de les condicions dels habitatges dels residents estrangers amb domicili a Mataró, a favor de l'empresa "Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL" fins un import de 36.897,96 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 60000/460310/22706, de la següent manera:

 • Any 2007 11.530,61 € (doc D núm. 21013)
 • Any 2008 18.448,98 € (doc ADFUT núm. 21020) (projecte 4603106001) (NIF B-59960526)
 • Any 2009 6.918,37 € (doc ADFUT núm. 21022)

Tercer.-

Autoritzar les anotacions inverses següents a càrrec de la mateixa partida:

 • Any 2007 1.136,06 € (doc A/ núm. 21017)
 • Any 2008 19.000,00 € (doc AFUT/ núm. 21018)
 • Any 2009 6.333,33 € (doc AFUT/ núm. 21019)

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovis per als exercicis pressupostaris de 2008 i 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.475,91 € i pagui l'import de 354,31 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitac ió en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Secretaria General-

13 DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 293/2007, DE DATA 4 D'ABRIL DE 2007, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ CINQUENA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 136/2006, INTERPOSAT PEL SR. JAVIER HIDALGO POSTIGO.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 20 d'abril de 2007, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, ha notificat la sentencia número 293, de 4 d'abril de 2007, dictada en el Recurs Ordinari número 136/2006 (antic 947/2002 de la Secció Segona), interposat pel Sr. JAVIER HIDALGO POSTIGO, contra el decret del Conseller-Delegat de Serveis Centrals número 3104/2002, de data 15 de maig.

El Decret del Conseller-Delegat de Serveis Centrals número 3104/2002, de 15 de maig, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de data 20 de març de 2002, d'indemnització per danys ocasionats per desplaçament de contenidor el dia 10 de novembre de 200, que estava estacionat al carrer Joaquim Torres Garcia cantonada Ronda Creu de la Pedra de Mataró. La reclamació quantificava el dany en 743,55 euros (123.717 PTA).

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu, perquè:

"Alegada en el escrito de contestación a la demanda la falta de legitimación activa del actor, correspondía obviamente a éste acreditar en autos que ostenta un derecho o interés legítimo en los términos del art. 19.1 a) de la LJCA, en relación con el objeto del proceso, esto es, cabalmente, la titularidad del vehículo dañado en la fecha del siniestro. Tal como se ha puesto de manifiesto, esa cualidad no se desprende de la certificación aportada en la fase de prueba por su representación procesal".

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentat de la Sentència número 293/2007, de data 4 d'abril de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció cinquena, recaiguda en el Recurs número 136/2006 (antic 947/02 de la Secció Segona), interposat pel Sr. JAVIER HIDALGO POSTIGO, contra el decret del Conseller-Delegat de Serveis Centrals número 3104/2002, de data 15 de maig, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de data 20 de març de 2002, d'indemnització per danys ocasionats per desplaçament de contenidor el dia 10 de novembre de 200, que estava estacionat al carrer Joaquim Torres Garcia cantonada Ronda Creu de la Pedra de Mataró (Expedient: AGC38-11/01/01)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

14 - DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 95/2007, DE DATA 18 DE ABRIL DE 2007, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI NÚMERO 21/2006, INTERPOSAT PER LA SRA. ÁNGELES MARTÍNEZ MARTÍN.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 25 d'abril de 2007, el Jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona, ha notificat la sentencia número 95/07, de 18 d'abril, dictada en el Procediment Abreujat número 21/06, interposat per la Sra. Angeles Martínez Martín, contra el decret número 3198/2006, de 5 d'abril, de la Consellera-Delegada de Serveis Centrals i Planificació, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada en data 7 de desembre de 2004.

El Decret de la Consellera-Delegada de Serveis Centrals i Planificació número 3198/2006, de 5 d'abril, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per accident al carrer Creu d'en Fins de Mataró amb el ciclomotor C-1066-BKK per obres a la via pública que han causat sorra i ciment. La reclamació quantificava el dany en 394,14 euros per danys materials i en 3.618,99 euros per danys personals.

La sentencia del Jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona, desestima el recurs contenciós administratiu, perquè:

"La parte demandante no ha aportado ningún elemento probatorio concreto y determinado del que resulte efectivamente un deficiente estado de la calzada como hubiera sido la aportación de fotografías tomadas en el mismo día o en los sucesivos del siniestro, lo que es habitual en estos casos.

De igual manera, por la Administración se propuso el interrogatorio de la recurrente que no compareció a la vista por lo que ciertamente se le puede tener a la misma por conforme con los hechos que le perjudican que en éste caso no son otros que la ausencia de acreditación del accidente.

La realización de obras en la vía pública no puede suponer sin más y de forma directa la responsabilidad de la Administración que contrató a la empresa contratista ya que la ejecución no tiene por qué suponer o conllevar un inadecuado funcionamiento del servicio público y en éste supuesto no se acredita ni un inadecuado estado de la calzada, ni la existencia de un ramal o zanja con profundidad suficiente como para ser fuente de accidentes.

Debe indicarse, llegados a este punto, que no puede deducirse sin género de duda la existencia de responsabilidad por parte del Ayuntamiento en una deficiente conservación de la vía. No se aprecia, ya que no se prueba, la existencia de un nexo de causalidad entre el resultado producido y un funcionamiento anormal de la Administración, pues no está acreditado ese deficiente estado invocado".

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentat de la Sentència número 95/2007, de data 18 de abril de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari número 21/2006, interposat per la Sra. Ángeles Martínez Martín, contra el Decret de la Consellera-Delegada de Serveis Centrals i Planificació, número 95/2007, de 18 d'abril, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per accident amb ciclomotor (Expedient: AGC49/04)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Recursos Humans-

15 APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE SERVEIS PERSONALS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals, grup B, de la plantilla de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següents acords:

Primer .-

Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals el procés selectiu per cobrir dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals, grup B, de la plantilla de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure.

Segon.-

Convocar proves selectives per cobrir dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals, grup B, de la plantilla de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure.

Tercer. -

Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests vint dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Quart .-

Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

16 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2659/2007 REFERENT A L'ESMENA D'ERROR MATERIAL DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2007.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per decret 3460/2007, de 17 d'abril, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'esmena d'un error material a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic

.- Ratificar el decret número 3460/2007 de data 17 d'abril de 2007, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Per decret de l'alcalde número 2659/2007 de 19 de març de 2007 es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007 per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Mataró, entre elles 2 places d'assistents/es socials.

Per error material les places d'assistents/es socials es van aprovar com a grup A quan pertanyen al grup B.

D'acord amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

La llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atorga a l'Alcalde la competència per aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació. En aquest Ajuntament, l'Alcalde ha delegat aquesta competència a la Junta de Govern Local .

En ús de les facultats que m'atorga la legislació vigent, RESOLC:

Primer-

Esmenar l'error material del grup de les places d'assistents/tes socials de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007 que quedaria de la següent manera:

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ ANY 2007

PLAÇA/CES Nº PLANTILLA GRUP ESCALA TIPUS DE CONVOCATÒRIA

ASSISTENT/A 2 FUNCIONARIS B ADM. ESPECIAL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

SOCIAL

Segon.-

Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació.

Tercer.-

Publicar íntegrament la present resolució al DOGC, BOP i BOE, i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

17 RATIFICACIÓ DECRET NÚMERO 3162/2007 REFERENT A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D'ENGINYER TÈCNIC.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar el procés selectiu per contractar un/a enginyer/a tècnic/a, de forma temporal per obra i servei, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació va resoldre convocar aquest procés per decret 3162/2007 de data 02 d'abril de 2007.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic

.- Ratificar el decret número 3162/2007 de data 02 d'abril de 2007, el contingut del qual és el següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a enginyer/a tècnic/a, de forma temporal per obra i servei. L'objectiu d'aquest contracte és encarregar-se d'uns projectes vinculats a la gestió dels residus i neteja de Mataró.

El 17 de maig de 2005, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró va aprovar les Bases reguladores dels processos selectius per a contractacions temporals. Aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 132, de 3 de juny de 2005. Aquestes bases són la normativa d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut si es participa en el procés selectiu. El salari previst és de 30.758.-€ bruts any.

Requisits de participació:

Estar en possessió del títol d'enginyer/a tècnic/a, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i demés disposicions concordants, RESOLC

Primer

.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següens parts:

 • Proves pràctiques de caràcter eliminatori, sobre les tasques a realitzar dels projectes assignats. La puntuació màxima serà de 20 punts i la mínima per superar-les 10 punts.
 • Prova de nivell C de llengua catalana amb qualificació apte/no apte. D'acord amb el punt 4 de les bases generals de selecció de personal, les persones que acreditin certificat del nivell o equivalència, no hauran de realitzar la prova.
 • Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 7 de les bases. La puntuació màxima són 10 punts i no té caràcter eliminatori.
 • Entrevista personal, que podrà contenir proves psicotècniques. La puntuació màxima són 4 punts i no té caràcter eliminatori.

Segon

.- Nomenar les següents persones com a membres del tribunal qualificador d'aquest procés selectiu:

- President: Sr. Francesc Melero Collado, conseller delegat de serveis i manteniment; suplent/a: Sra. Pilar González-Agàpito, consellera delegada de serveis centrals i planificació.

- Vocal 1: Sr. Enrique del Rey Roman, cap de la secció d'obres; suplent/a: Sr. Joaquim Sendra, cap de la secció de Planificació, del servei de Manteniment.

- Vocal 2: Sr. Joan Campmajó Sebastià, cap del servei de Manteniment i Serveis; suplent/a: Sr. Joaquim Tarragó i Rooqueta, cap de la secció del viver municipal del Servei de Manteniment i Serveis.

- Vocal 3: Sra. Júlia Ortega i Ramos, tècnica de Recursos Humans, suplent Sra. Montserrat Hernàndez Padial, tècnica d'Organització i Qualitat.

- Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa; suplent/a Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratius del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre del comitè de personal laboral.

Tercer

.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.-

Elevar aquest decret a la Junta de Govern per la seva ratificació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

18 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC D'ADEQUACIÓ DELS NOUS ESTUDIS DE TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE A MATARÓ, PROMOGUT PER CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME, AL CARRER JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 6.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el Projecte executiu de l'adequació dels nous estudis de Televisió Digital Terrestre a Mataró, promogut pel Consorci Digital Mataró-Maresme, representat per Jordi Marín Puigpelat, i que ha estat redactat per l'arquitecta Georgina Feliu Lucas, el qual té per objecte adequar un espai actualment sense ús a la segona planta de l'equipament municipal ubicat al carrer Juan Sebastián Elcano núm.6, per a la posada en funcionament dels nous estudis de televisió digital terrestre, amb un pressupost d'execució per contracte 175.576,58 € IVA inclòs.

Aquest espai té accés des del vestíbul de la planta baixa de l'equipament municipal mitjançant ascensor i des de l'escala interior que comunica totes les plantes de l'edifici.

Els estudis ocuparan una superfície total de 143,98 m2, que quedaran dividits en dos sectors, l'espai de realització i redacció i l'espai dels serveis.

El projecte ha estat informat pel servei municipal d'Obres i per la Secció d'Activitats, els quals, respectivament, informen que es pot aprovar inicialment i que, abans de l'aprovació definitiva, s'haurà de justificar la documentació que demanen les dues dependències municipals.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de l'adequació dels nous estudis de Televisió Digital Terrestre a Mataró, promogut pel Consorci Digital Mataró-Maresme, representat per Jordi Marín Puigpelat, i que ha estat redactat per l'arquitecta Georgina Feliu Lucas, i que té per objecte l'adequació d'un espai lliure existent a la segona planta de l'edifici municipal emplaçat al carrer Juan Sebastián Elcano núm. 6 i transformar-lo en estudis de televisió digital terrestre, amb un pressupost d'execució per contracte de 175.576,58 IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Notificar els anteriors acords al Consorci Digital Mataró-Maresme amb les prescripcions senyalades pel servei municipal d'Obres i per la Secció d'Activitats a fi i efecte que doni compliment a les mateixes abans de procedir a l'aprovació definitiva del projecte.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords a l'Àrea de Presidència, a la gerent de l'Entitat Publica Empresarial Mataró Audiovisual, a l'Àrea de Serveis Personals i a Gestió Econòmica."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

-Servei d'Urbanisme-

19 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 70/07 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE BARCELONA, EN RCA 301/2004 A, INTERPOSADA PER REGEPUNT SL. I ALTRE, CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR DEL PLA PARCIAL "EL RENGLE".

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, en data 16 de març de 2007 ha resolt, a través de la Sentència núm. 70/07, estimar parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 301/2004 interposat per PREGEPUNT SL I JOSEP LLEOPART FORTUNY contra el Decret de 17 de març de 2004 pel qual s'aprovà definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Sector el Pla Parcial de "El Rengle".

La pretensió del recurs consistia en la reclamació de 754.029,34 euros en concepte d'indemnització pel "valor de les construccions, trasllat de l'activitat, trasllat dels habitatges, arbres i millores i premi d'afecció". Els motius que fonamenten la demanda son els següents:

Que la valoració municipal, segons la demandant, no està ajustada a la realitat i a més s'ha de fixar a la data de l'aprovació inicial del projecte.

Que la indemnització per trasllat no recull els informes aportats que a més no es van debatre a la resolució impugnada.

Que no s'aplica el 5% del premi d'afecció sobre el quantum de la indemnització.

La Sentència és del tenor literal següent:

"Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Josep Lleonart Fortuny y de la entidad Pregepunt, S.L., y en consecuencia anular parcialmente el Decreto de la Alcadía de Mataró, de 17 de marzo de 2004, de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del setor del plan parcial "El Rengle", únicamente en lo que se refiere a la indemnización fijada a favor de los recurrentes, y en su lugar reconocer el derecho de D. Josep Lleonart Fortuny a la indemnización de 490.113,66 euros por las construcciones consistente en dos viviendas, y un cobertizo y el derecho de la entidad Pregepunt S.L., a una indemnización de 156.596,95 euros correspondiente a la nave industrial, manteniendo el resto de indemnizaciones otorgadas a las partes en el proyecto impugnado, a lo que habrá de sumarse el 5% de premio de afección sobre la cantidad resultante. Sin costas".

Al llarg de la Sentència el Jutjat manté la legalitat del projecte en el conjunt de les valoracions impugnades per bé que, a la vista dels informes de valoracions dels perits judicials, el rectifica en determinats i puntuals aspectes. Consta a l'expedient un informe de l'advocat que ha col·laborat en la reparcel·lació que tractem i ha defensat a l'Ajuntament en aquest recurs, Sr. José-Luis Pérez López. En aquest informe s'exposa de forma detalla les diferents valoracions que s'han aportat al recurs pels perits judicials i els motius que ha portat al Jutjat estimar en part la demanda.

A l'esmentada Sentència el Jutjat considera:

Que la data a la qual ha d'anar referida la valoració a la reparcel·lació ha de ser la de l'aprovació inicial del seu projecte, que en el cas tractat és el 31 de març de 2003. La valoració municipal anava referida a un any abans, moment en el qual es va iniciar l'expedient i els estudis de la reparcel·lació.

Pel que fa a les valoracions el Jutjat per una banda € pel que fa al valor de la nau - aplica el principi de congruència i estima el valor reclamat per la demandant, malgrat la valoració pericial és superior, i per una altre banda € en relació a l'habitatge 2 € s'aparta del principi de congruència que ha aplicat en la mateixa sentència i fixa una valor superior al reclamat a la demanda.

A criteri del Jutjat cal aplicar el premi d'afecció del 5% a les quantitats resultants.

Contra la Sentència podia interposar-se recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No s'ha considerat oportú interposar aquest recurs a la vista del que ha informat l'advocat que ha defensat l'Ajuntament en el procés judicial. L'advocat ha fet la valoració del que entén impugnable d'aquesta Sentència €especialment la contradicció en l'aplicació del principi de congruència- i ho pondera en relació al risc de les costes processals que en una eventual sentència desfavorable hauria de pagar l'Ajuntament. La conclusió d'aquestes valoracions és la conveniència d'acceptar la Sentència i executar-la en els seus termes, sense interposar recurs d'apel·lació.

Per aquest motiu la proposta a la Junta de Govern és la de donar compliment a la Sentència que haurà de ser notificada a la societat municipal Pumsa, en qualitat d'administració actuant en El Rengle, a fi de que tramiti la modificació que comporta aquest increment d'indemnitzacions en el comptes de la comunitat reparcel·latòria i faci efectiu el pagament de les quantitats que es disposen a la Sentència. També cal notificar la Proposta al Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i el contingut de la Sentència, proposo a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar el contingut de la Sentència núm. 70/07 del Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, dictada el 16 de març de 2007 i que estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 301/2004 interposat per PREGEPUNT SL I JOSEP LLEOPART FORTUNY contra el Decret de 17 de març de 2004 pel qual s'aprovà definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Sector el Pla Parcial de "El Rengle", en els següents termes:

"Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Josep Lleonart Fortuny y de la entidad Pregepunt, S.L., ., y en consecuencia anular parcialmente el Decreto de la Alcadía de Mataró, de 17 de marzo de 2004, de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del setor del plan parcial "El Rengle", únicamente en lo que se refiere a la indemnización fijada a favor de los recurrentes, y en su lugar reconocer el derecho de D. Josep Lleonart Fortuny a la indemnización de 490.113,66 euros por las construcciones consistente en dos viviendas, y un cobertizo y el derecho de la entidad Pregepunt S.L., a una indemnización de 156.596,95 euros correspondiente a la nave industrial, manteniendo el resto de indemnizaciones otorgadas a las partes en el proyecto impugnado, a lo que habrá de sumarse el 5% de premio de afección sobre la cantidad resultante. Sin costas".

Segon.-

Comunicar el precedent acord al Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, al Gabinet Jurídic de l'Ajuntament de Mataró i a la societat municipal PUMSA, a aquesta Societat comunicar-lo juntament amb el text íntegre de la Sentència que haurà de portar a efecte en els seus termes, en qualitat d'Administració actuant en el Sector de "El Rengle"."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

20 APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DE REGULARITZACIÓ DE LA PROFUNDITAT EDIFICABLE DE LES FINQUES NÚM. 23-25 DEL CARRER JAUME BALMES, NÚM. 56 DEL CARRER SANT ANTONI I NÚM. 27 DEL CARRER DAMIÀ CAMPENY.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'Estudi de Detall objecte de la present Proposta fa referència a la profunditat edificable de les finques 23-25 del Carrer Jaume Balmes, 56 del carrer Sant Antoni i 27 del carrer Damià Campeny. Ha estat presentat el 25 d'abril de 2007 pel promotor, Miguel Àngel Davila Moreno, en representació de CONSTRUCCIONES CASA VIVA, S. L. i ha estat redactat per l'arquitecte Rafael Jiménez Atienza.

El document presentat proposa la regularització de la fondària edificable de la parcel·la situada al carrer Damià Campeny, com a resultat de l'agrupació de les finques que la formen. S'ha redactat d'acord amb l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96, segons l'apartat 4 del qual l'ajust de la fondària edificable, quan aquesta sigui possible, requerirà la redacció i tramitació d'un Estudi de Detall.

El document s'ajusta al que preveu l'esmentat article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96 en el seu apartat 3, on es permet procedir a la regularització de la fondària edificable d'una parcel·la situada en mig d'un front de carrer quan es produeix una modificació de l'estructura de la propietat resultat d'una agrupació de parcel·les. Així es permet l'ajust de la fondària edificable de la parcel·la agrupada fins la que resulti de perllongar les fondàries assenyalades en les edificacions veïnes (14 metres al carrer Damià Campeny), sempre que aquesta modificació no produeixi una disminució en les condicions de gaudiment del pati d'illa a les parcel·les alienes a l'agrupació.

En aquest cas es proposa ajustar la nova fondària edificable respecte al carrer Damià Campeny fins a la fondària màxima edificable per a aquest carrer que és de 14m.

En la memòria de l'Estudi de Detall, es justifica que no es disminueixen les condicions del pati d'illa ja que en l'actualitat hi ha una edificació amb l'alçada i ocupació majors de la que es proposa.

Les finques veïnes, possibles interessades en l'expedient, són les següents:

Àmbit d'intervenció:

 • carrer Damià Campeny 27

Finques de l'entorn més proper:

 • carrer Sant Antoni 52
 • carrer Sant Antoni 54

 • carrer Sant Antoni 56

S'ha aportat l'escriptura pública d'agrupació de les esmentades parcel·les.

Consta a l'expedient l'informe tècnic del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació de l'Estudi de Detall.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall referent a la profunditat edificable de les finques 23-25 del Carrer Jaume Balmes, 56 del carrer Sant Antoni i 27 del carrer Damià Campeny, presentat per Miguel Àngel Davila Moreno, en representació de CONSTRUCCIONES CASA VIVA, S.L. i redactat per l'arquitecte Rafael Jiménez Atienza, en compliment de l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96, segons l'apartat 4.

Abans de l'aprovació definitiva els promotors hauran d'aportar la documentació en suport digital segons els criteris municipals.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.-

Notificar els acords al promotor, a l'arquitecte redactor de l'Estudi de Detall i a tots els interessats que es relacionen a la part expositiva del present acord.

Quart.-

Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres-. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

21 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CARRER JAUME ISERN, 78.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 30 de març de 2007 ha estat incoat a Unique Interim, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable al c. Jaume Isern, 78, bxs. 1a, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Unique Interim, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al c. Jaume Isern, 78, bxs. 1a.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Secció de Civisme i Cooperació-

22 APORTACIÓ ECONÒMICA AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER L'ANY 2007.

La senyora M. Rosa Cuscó i Alberó, consellera delegada de Participació, Cooperació i Dona, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

L'any 1987, l'Ajuntament de Mataró es va adherir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir al desenvolupament i a la cooperació internacional.

En data 21 d'abril de 2004 es va renovar el conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Mataró. En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Mataró es compromet a transferir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una aportació als projectes de cooperació escollits al llarg de l'any, dins els límits pressupostaris de l'Ajuntament.

Els projectes presentats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que s'adjunten a l'expedient.

En data 27 d'abril de 2007 es va reunir la Comissió d'Avaluació dels projectes formada per: Sra. Maria Rosa Cuscó, consellera delegada de Participació, Cooperació i Dona, la Sra. M. Àngels Briansó, cap de la secció de Civisme i Cooperació, i la Sra. Maria Dolors Fernández, tècnica de Cooperació i Victòria Costa Coto, assessora jurídica de Serveis Personals.

La Comissió Qualificadora valora els projectes presentats pel Fons Català de Cooperació en funció de:

1.- Projectes promoguts per entitats de la ciutat juntament amb l'Ajuntament de Mataró

A.- Projectes de continuïtat s'han aplicat els següents criteris:

 • La consignació pressupostaria pendent.
 • Anys que resten per finalitzar el projecte.

B.- Projectes que finalitzen s'han aplicat el següents criteris:

 • Si la quantitat és menor de 35.000 euros s'ha subvencionat la quantitat total.

C.- Projectes nous

 • Aportació inicial de 30.000 euros.

2.- Projectes promoguts per entitats i presentats pel Fons Català

A.- Com a criteri general es calcula l'aportació aplicant el 20% sobre l'import total a finançar, amb una aportació mínima de 3.000 euros.

B.- Pels projectes que han estat presentats a l'Ajuntament s'incrementa el càlcul de l'aportació en un 5%.

C.- El projecte presentat per la Fundació Ubuntu s'ha subvencionat amb 500 euros amb relació a l'adhesió de l'Ajuntament al projecte i la demanda de l'entitat.

L'informe de la secció de Civisme i Cooperació i l'informe de la Intervenció de Fons Municipals.

Per tot això exposat, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

Primer.-

Autoritzar i disposar una subvenció de 415.266,37 euros atorgada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el marc del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró signat el 21 d'abril de 2004 destinada als projectes següents:

 • Cooperació amb pobles de procedència de la immigració i cooperació de les entitats ciutadanes:

Núm.

Títol

País

Entitat

Aportació

1528

Construcció i funcionament d'un Centre Social i Comunitari a Kabrousse

Senegal

Ass. Amics de l'Escola Pia al Senegal/Education Solidaire

64.543,98

1521

Enfortiment de les capacitats organitzatives, productives i educatives per a les dones organitzades de MUSA

Mèxic

Fundació Grup Tercer Món/La Selva/MUSA

66.101,48

1393

Promoció i Desenvolupament integral per a la població de San Gabán

Perú

Ass. Amics del Bisbe Joan Godayol/Parr. Nuestra Señora de San Gabán

46.859,32

1377

Suport al proveïment d'aigua potable i al rellançament d'activitats agropastorals a Kassa

Senegal

Ass. Planeta/AJAEDO

72.495,22

1366

Construcció i funcionament d'un centre d'acollida per a nens en el districte de Kurnool

Índia

Ass. Haribala/Ass. de Voluntaris de Kurnool

32.146,38

1529

Reconstrucció de l'escola d'ensenyament primari d'Affiniam

Senegal

As. ANAFA/ADA

6.909,31

543

NAAFA-equipament per a l'Hospital Victòria de Banjul

Gàmbia

As. Jama Kafo/As. Musu Kaffo

4.320,00

1724

Construcció d'un pou, distribució d'aigua i producció hortícola a Sandaga

Senegal

As. Sandaga

30.000,00

1727

Construcció d'una residència d'estudiants a Santo Domingo

República Dominicana

As. Amics de la República Dominicana

30.000,00

1650

Campanya per a la Reforma del sistema d'institucions internacionals als municipis

Catalunya

Fundació Ubuntu

500,00

1486

Sembra de cacau i recuperació del sòl a Sucumbios

Equador

Creu Roja

11.680,68

1734

Agenda llatinoamericana 2008-Projecte de campanya 2007

Catalunya/

Nicaragua

Comissió Agenda

Llatinoamericana

10.000,00

1703

Millora de les condicions educatives i de vida de nenes i nens a zones rurals de l'Afganistan

Afganistan

ASDHA/HAWCA

9.625,00

1712

Defensa i assessorament a la població de Jerusalem est amenaçada per les demolicions d'habitatges

Territoris palestins ocupats

Assemblea de Cooperació per la Pau

11.000,00

1729

Edició i difusió del documental Esperanza

Catalunya

Fundació Pau i Solidaritat i Fundació Josep Comaposada

3.000,00

1664

Institut d'habilitació i capacitació tècnica

Nicaragua

Fundació Josep Comaposada

4.400,00

1735

Programam de televisió TV

Catalunya

Vilafranca TV

3.000,00

1702

Suport al desenvolupament de l'agricultura urbana al municipi Pedro Betancourt, Matanzas

Cuba

Casal d'Amistat amb Cuba de Barcelona "José Martí"

4.125,00

200711

Àrea de migracions i desenvolupament 2007

Catalunya

Fons Català

4.560,00

TOTAL

415.266,37

Segon.-

Carregar aquesta despesa a la partida 10020 460110 49000, d'aportació als països desenvolupats, de la qual es preveu el pagament avançat del 100% de l'aportació.

Tercer.-

Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i a les entitats interessades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Joventut i Dona-

23 RATIFICAR EL DECRET D'APROVACIÓ DE L'INCREMENT DE LA QUANTIA PREVISTA A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió informativa municipal de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Per decret núm. 3650/2007, de 23 d'abril, el conseller delegat de Joventut i Esports va resoldre per urgència aprovar l'increment de la quantia prevista a la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (C-11/07).

En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a l'acord encara que la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern Local i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2007.

En conseqüència aquest conseller delegat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret núm. 3650/2007, de 23 d'abril, que en la seva part resolutiva estableix el següent:

"1. Aprovar per urgència l'ampliació en 14.387,13 euros, amb càrrec a la partida 60300.313120.48900, de l'import de la convocatòria de les subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 11/07) aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2007, quedant el nou import total màxim atorgable en 131.619,75 euros.

2. Donar l'oportuna publicitat a aquesta modificació.

3. Ratificar el contingut d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

24 RATIFICAR EL DECRET D'APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL D'ENGUANY A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL CASAL XERINOLA, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS AMB INFANTS I JOVES AL BARRI DE CERDANYOLA

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió informativa municipal de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Per decret núm. 3649/2007, de 23 d'abril, el conseller delegat de Joventut i Esports va resoldre per urgència aprovar la signatura de conveni amb l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola per a la realització d'activitats amb infants i joves al barri de Cerdanyola.

En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a l'acord encara que la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern Local i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2007.

En conseqüència aquest conseller delegat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret núm. 3649/2007, de 23 d'abril, que en la seva part resolutiva estableix el següent:

"1.- Aprovar el conveni regulador de la subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal de 2007 a favor de l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola per a la realització d'activitats amb infants i joves al barri de Cerdanyola, del qual s'adjunta còpia literal.

2.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni per un import total de 44.815,15 euros, amb càrrec a la partida 60300 46212005 003 48900 de convenis i subvencions de suport als joves per a l'activitat d'Espai Jove del Servei de Joventut del pressupost de 2007.

3.- Condicionar de l'import total del conveni l'aportació de 2.240,76 euros amb càrrec a la partida 60300 46212005 004 48900 de convenis i subvencions de suport als joves, per a l'activitat d'Espai Jove, a la modificació del pressupost i de les bases d'execució del 2007.

4.- Notificar aquesta resolució a l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola per tal de procedir a la signatura del conveni.

5. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Pla de Nova Ciutadania-

25 RATIFICAR EL DECRET D' AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL D'ENGUANY A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL CASAL XERINOLA, PER AL FOMENT DE LES ACTIVITATS DESTINADES A JOVES NOUVINGUTS.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió informativa municipal de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per decret número 3674/2007, de data 23 d'abril, el conseller delegat de Benestar Social ha resolt aprovar l'aportació econòmica de 35.000 euros, referida al conveni amb l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola per a l'exercici 2007, per a projectes d'immigració.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2007.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Primer.-

Ratificar el decret número 3674/2007, de data d'avui, que disposa el següent:

" L'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola és una entitat de caràcter social i sense ànim de lucre, que té el seu àmbit d'actuació en el barri de Cerdanyola i que té un gran coneixement dels joves, de les problemàtiques existents i de les actuacions a realitzar.

L'Ajuntament de Mataró considera convenient donar suport a l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola per realitzar activitats amb infants i joves al barri de Cerdanyola i per als projectes Shabab Al-gad i Alternativa 16+, els quals engloben una sèrie d'activitats destinades a joves nouvinguts per tal d'oferir-los un espai de lleure on desenvolupar-se, potenciant les seves aptituds i reforçant les seves mancances, acompanyant-los en el seu procés de desenvolupament i creixement personal amb una prespectiva integral.

Els projectes es desenvoluparan durant tot l'any als espais del casal de joves de Cerdanyola i el centre cívic del mateix barri.

El programa Shabab Al-gad comprèn les activitats de Sala d'estudi, cursos , tallers, ludoteca, punt de trobada, xarxa d'intercanvi de coneixements i sortides.

El programa Alternativa 16+ comprèn l'Espai d'Orientació Laboral i l'Espai d'Acollida.

L'Ajuntament de Mataró considera oportú donar suport als projectes de l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola adreçats al col·lectiu de joves nouvinguts amb una aportació de 35.000 euros a càrrec de la partida 60100 463840 48900 de subvencions de Nova Ciutadania del pressupost de 2007.

A les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament consta una previsió singular a favor de l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola per un import de 10.000 euros.

L'efectivitat dels 25.000 euros restarà condicionada a la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2007 de l'Ajuntament de Mataró.

Es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Vist l'informe tècnic del Comissionat per a la Nova Ciutadania, el jurídic i el d'Intervenció de Fons,

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

1.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni de 35.000 euros, amb càrrec a la partida amb càrrec a la partida 60100 463840 48900 de subvencions de Nova Ciutadania, del pressupost de 2007 per a la realització de les activitats del projecte Shabab Al-gad i Alternativa 16+.

2.- Condicionar l'efectivitat de 25.000 euros (vint-i-cinc mil euros) a la corresponent modificació de les bases d'execució del pressupost.

3.- Notificar aquesta resolució a l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola per tal de procedir a la signatura del conveni.

4.- Ratificar aquest acord a la Junta de Govern Local."

Segon.-

Notificar aquest acord a l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Benestar Social-

26 RATIFICAR EL DECRET D'APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL PROTOCOL ADDICIONAL I DELS SEUS ANNEXOS PER A L'ANY 2007 AL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, INFÀNCIA I FAMÍLIA I IMMIGRACIÓ, SUBSCRIT A L'ANY 2005.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde € President, presenta la proposta següent:

"Per decret número 3711/2007, de data 24 d'abril, l'Alcalde de l'Ajuntament de Mataró ha resolt aprovar la signatura del protocol addicional i dels seus annexos per a l'any 2007 al conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials, infància i família i immigració, subscrit a l'any 2005.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2007.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Primer.-

Ratificar el decret número 3711/2007, de data d'avui, que disposa el següent:

" El Govern de la Generalitat va aprovar en data 19 d'abril de 2005 el finançament de serveis socials d'atenció primària als ens locals, mitjançant aportació d'abast plurianual 2005-2008.

L'aportació prevista per a l'exercici 2007 a l'Ajuntament de Mataró pel foment dels serveis socials d'atenció primària és de 429.976 euros.

L'Ajuntament de Mataró en data 28de febrer de 2007 va sol·licitar al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, la formalització del protocol addicional al conveni 2005-2008 en matèria de serveis socials, infància i família i immigració, d'acord amb la resolució ASC/169/2007 de convocatòria de subvencions per a l'exercici 2007.

En data 23 d'abril de 2007 l'Oficina de Coordinació Territorial del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya ha comunicat les aportacions econòmiques atorgades per a l'exercici 2007 regulades en el protocol addicional i els seus annexos al conveni de cooperació interadministrativa subscrit a l'exercici 2005.

El protocol addicional al conveni marc i els seus annexos recullen els serveis i programes en què es concreta la col·laboració i cooperació del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya pel que fa a l'any 2007.

En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 21 de la Llei de Bases de Règim Local, RESOLC:

1.- Aprovar la signatura del protocol addicional i dels seus annexos per a l'exercici 2007 al conveni de cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials, infància i família i immigració entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya subscrit a l'any 2005.

2.- Facultar el Sr. Oriol Batista i Gázquez, conseller delegat de Benestar Social, Salut Pública i Nova Ciutadania per a la signatura del protocol addicional i dels seus annexos.

3.- Acceptar les aportacions que consten en el protocol addicional i els seus annexos al conveni, per un import total de 1.299.833,46 euros, pels següents conceptes:

· Annex 1: Atenció social primària:

Foment: 429.976 euros

Indicadors: 63.372,27 euros

Programes específics: Pla pilot professional de referència: 36.430,39 euros SAD.Extraordinària: 103.088,86 euros

· Annex 2: Transport adaptat: 88.170,50 euros

· Annex 5: Atenció social a drogodependències i programa de prevenció de la Sida: 3.787,54 euros

· Annex 6: Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb situació de dependència en el marc del programa Prodep: 106.000 euros

· Annex 7: Programa per al desenvolupament de Plans Locals per a la inclusió social: 48.509 euros

· Annex 8: Programes i actuacions de serveis socials d'atenció a la infància i l'adolescència:

50.000 euros

· Annex 9: Equips d'atenció a la infància i l'adolescència-EAIA: 51.565 euros

· Annex 12: Programes per al manteniment de sistemes de resposta urgent fora dels horaris habituals per a dones que es troben en situacions de violència i per als seus fills i filles: 10.270 euros.

· Annex 14: Programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrades: 308.663,90 euros

4.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local.

5.- Notificar aquesta resolució al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la signatura del protocol addicional i els annexos a l'esmentat conveni."

Segon.-

Notificar aquest acord al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.