Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

25/09/2007

Escoltar

25/09/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Ple Municipal
Organisme

Ordre del dia

Decret

7745/2007 de 20 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Ple extraordinari sessió 25.9.2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 25 de setembre de 2007, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Quiteria Guirao Abellan

2 Modificació de l'acord sobre constitució de les comissions municipals informatives.

3 Modificació de l'acord de nomenament de representants municipals en diveres Entitats.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 13/2007 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2007.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-cinc de setembre de dos mil set, essent les 9 hores del matí, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde-President,

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO TINENT D'ALCALDE (PSC)

MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA TINENT D'ALCALDE (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

CARME ESTEBAN SANCHEZ CONSELLERA DELEGADA (PSC)

ANA MARIA BARRERA SALCEDO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

CARLOS FERNANDEZ BAEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAN MORA BOSCH REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA REGIDOR (CIU)

FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA REGIDOR (PP)

M LUISA COROMINAS LOZAR REGIDORA (PP)

CONXITA CALVO LOMERO CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT TINENT D'ALCALDE (ERC)

SERGI PENEDES I PASTOR CONSELLER DELEGAT (ERC)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR (CUP)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN REGIDORA (ICV-EUiA)

No assisteixen els senyors :

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÁZQUEZ TINENT D'ALCALDE (PSC)

ISABEL MARTINEZ CID REGIDORA (CIU)

CAROLINA SOLER SOTO REGIDORA (CIU)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l'acte.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1 - PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SENYORA QUITERIA GUIRAO ABELLAN

PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. QUITERIA GUIRAO ABELLAN DE LA CANDIDATURA "INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA ENTESA PEL PROGRÈS MUNICIPAL", COM A REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Alcalde President dóna la paraula al Secretari de la Corporació perquè llegeixi la resolució de la Junta Electoral Central per la qual es lliura la credencial de què ha estat designada regidora de l'Ajuntament de Mataró la Sra. Quiteria Guirao Abellán, per estar inclosa en la llista de candidats presentada per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa Entesa pel Progrés Municipal a les eleccions locals de 2007, en substitució per renúncia del Sr. Antoni Guirao Motis.

Tot seguit el senyor Alcalde demana a la Sra. Quiteria Guirao Abellán que s'acosti a la Presidència i que els demés membres del Consistori es posin dempeus.

A continuació el Sr. Secretari procedeix a llegir la fórmula preceptiva :

"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT, I L'ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE CATALUNYA".

La Sra. QUITERIA GUIRAO ABELLAN respon SI PROMETO.

Seguidament el Sr. Alcalde li dóna possessió del seu càrrec, donant-li també la benvinguda i fent-li entrega de l'escut de la Ciutat.

2 - MODIFICACIÓ DE L'ACORD SOBRE CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"Per acord plenari de 28 de juny de 2007 es va aprovar la composició de les Comissions Municipals Informatives.

En data 5 de setembre de 2007, el Sr. Antoni Guirao Motis va presentar la seva renuncia com a regidor d'aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació el dia 13 de setembre de 2007.

Una vegada completada la nova estructura municipal, i després de la presa de possessió al càrrec de regidora per part de la Sra. Quiteria Guirao Abellán, es necessari modificar la composició d'algunes Comissions Informatives.

Aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals següents:

  • SERVEIS CENTRALS

Pre sidenta : Montserrat López Figueroa (PSC)

Vicepresident : Francesc Teixidó i Pont (ERC)

Vocals : Ana Barrera Salcedo (PSC)

Carmen Esteban Sanchez (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Carolina Soler Soto (CiU)

Juan Carlos Ferrando Casaseca (PPC)

Quiteria Guirao Abellán (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

  • SERVEIS TERRITORIALS

President: Francesc Teixidó i Pont (ERC)

Vicepresident : Ramon Bassas Segura (PSC)

Vocals: Francesc Melero Collado (PSC)

Alicia Romero Llano (PSC)

Joan Mora i Bosch (CiU)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Pau Mojedano i Singla (PPC)

Quiteria Guirao Abellán (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

  • VIA PÚBLICA

President: Ramon Bassas Segura (PSC)

Vicepresident : Quiteria Guirao Abellán (ICV-EUiA)

Vocals: Francesc Melero Collado (PSC)

Carlos Fernández Báez (PSC)

Isabel Martínez Cid (CiU)

J. Vicent Garcia Caurin (CiU)

José Manuel López González (PPC)

Francesc Teixidó i Pont (ERC)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

Segon.-

Modificar la composició en les Comissions Informatives Especials que quedaran integrades de la següent manera :

  • Comissió Especial de Comptes.

Presidenta: Montserrat López Figueroa (PSC)

Vicepresident : Francesc Teixidó i Pont (ERC)

Vocals: Ana Barrera Salcedo (PSC)

Carmen Esteban Sanchez (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Carolina Soler i Soto (CiU)

Juan Carlos Ferrando Casaseca (PPC)

Quiteria Guirao Abellán (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

  • Comissió Especial d'Organització.

President : Joan Antoni Baron Espinar (PSC)

Vicepresident : Sergi Penedès i Pastor (ERC)

Vocals: Montserrat López Figueroa (PSC)

Carlos Fernández Báez (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Marcel Martínez i Bruguera (CiU)

Pau Mojedano i Singla (PPC)

Quiteria Guirao Abellán (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (22).

3 - MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSES ENTITATS.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"En data 5 de setembre de 2007 el Sr. Antoni Guirao Motis va presentar la seva renuncia com a regidor d'aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació el dia 13 de setembre de 2007.

Una vegada completada la nova estructura municipal arran de la renuncia del Sr. Antoni Guirao, resulta convenient la modificació d'alguns aspectes organitzatius de la Corporació Municipal establerts en el Ple de 28 de juny de 2007.

En conseqüència cal procedir a modificar alguns dels representants municipals en diverses entitats públiques i privades en les quals participa l'Ajuntament.

Per tot això aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Únic.-

Designar representants de l'Ajuntament de Mataró als senyors que es relacionen a continuació pels següents organismes i entitats:

CONSORCI DEL PORT DE MATARÓ

Nombre de representants: 4

Alicia Romero Llano

Ramon Bassas Segura

Quiteria Guirao Abellán

Sergi Penedès i Pastor

CONSORCI GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES DE CATALUNYA

Nombre de representants: 3

Alcalde

Quiteria Guirao Abellán

Rafael Montserrat Bartra

PARC MONTNEGRE - CORREDOR

Nombre de representants: 1

Quiteria Guirao Abellán

FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ COOPERADORS

Alcalde

Ramon Bassas Segura

Alicia Romero Llano

Quiteria Guirao Abellán

Francesc Teixidó i Pont

Joan Ribas i Tarrus

Adam Alonso Bennett

Joan Jubany i Lorente

XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

Nombre de representants : 1

Quiteria Guirao Abellán

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 13, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (9), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 9, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (3), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular (1) .

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 9,15 hores del matí, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.