Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació. 25/01/2007

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació. 25/01/2007

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació, us convoco a la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

 

Dia: 25 de gener 2007

Hora: 9'10

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 18 de gener de 2007

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d'actuació

5. Propostes Junta de Govern

SOTSDIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana de Mataró, mitjançant concurs. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: 54.775,82 euros, IVA inclòs (exp. 2/2007).

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

5.2 Ratificació decret 23/2007 convocatòria procés per cobrir una plaça d'oficial primera i una plaça d'oficial segona, especialitat paleta, contracte de relleu.

5.3 Ratificació decret 413/2007 convocatòria provisió de lloc de treball administratiu/va de la Unitat d'Informació del servei de Ciutat Sostenible:

5.4 Ratificació decret 417/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de Patrimoni Arquitectònic del servei d'Urbanisme

5.5 Ratificació decret 419/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció d'Informació Urbanística i Planejament del servei d'Urbanisme

5.6 Ratificació decret 421/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de planejament derivat de les modificacions del pla general del servei de Desenvolupament Urbà

5.7 Ratificació decret 422/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de modificacions del pla general del servei de Desenvolupament Urbà.

5.8 Ratificació decret 424/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de Patrimoni del servei de Gestió Econòmica, Sotsdirecció de Serveis Econòmics:

6. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Modificació de les condicions del decret de superfície constituït a favor de Pumsa en relació al solar municipals situat al carrer Núñez de Balboa, 12, de Mataró

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6.2 Ratificar el decret d'Alcaldía núm. 556/2007 de 18 de gener, pel qual s'acorda arrendar a la Sra. Adela Pagès Blanch el local de la seva propietat situat al carrer Sant Joaquim, 3-5 de Mataró, per ubicar els mediadors comunitaris, dependents del Servei de Participació Ciutadana.

7. Precs i preguntes

 

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació.

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 22 de gener de 2007

 

NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L'AJUNTAMENT DE LA RIERA