Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 02/04/2007

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 02/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3032/2007 de 29 de març

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 2 d'abril de 2007
Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 d'abril de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 19 de març de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret núm. 2547/2007 de 14 de març, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda modificar la clàusula setena dels plecs de condicions econòmic administratius que regeixen l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de tres mòduls de WC al Pg. Marítim, establint com a data d'obertura de pliques el proper 10 d'abril de 2007.

4 Adjudicació de la contractació del subministrament de mobiliari, complements i cadires per a diversos serveis de l'Ajuntament, a favor de la mercantil Comercial Prous, SA, per import de 92.196,00 €, IVA inclòs.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment d'aplicacions a mida de Java, mitjançant concurs i procediment obert.

6 Adjudicació de la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2007 a favor de la ID Grup, SA per un import de fins a 90.000,00 €, IVA inclòs.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte d'equipament al carrer de les Tres Roques, mitjançant concurs i procediment obert.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament d'energia tèrmica a través del Tub Verd, mitjançant procediment negociat, i adjudicació a Mataró Energia Sostenible, SA, per un import de 109.874,90 €, IVA inclòs.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de comprovació de les condicions dels habitatges de residents estrangers reagrupants, mitjançant concurs i procediment obert.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de separació i classificació de mobles i voluminosos, mitjançant concurs i procediment obert.

-Servei de Recursos Humans-

11 Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2659/2007 corresponent a l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2007.

12 Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2674/2007 corresponent a l'aprovació de les Bases generals reguladores dels processos selectius de l'Oferta Pública d'Ocupació, modalitat lliure, l'aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de l'Oferta Pública d'Ocupació, modalitat promoció interna i l'aprovació de les bases convocatòria per places d'agent de la policia local.

13 Ratificació del Decret número 10366/2006 corresponent a la convocatòria per a cobrir interinament una plaça de tècnic/a superior informàtic/a.

14 Ratificació del Decret número 707/2007 corresponent a la convocatòria per a contractar un/a tècnic/a m. graduat/da social

-Servei de Secretaria General-

15 Donar compliment a la Sentència número 90/2007, de data 2 de febrer de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 115/2006 (anterior 143/2002), interposat per la Sra. Maria Isabel Cenzano Servià.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

16 Ratificació del decret núm. 2575/2007 de 15 de març dictat per la consellera delegada d'Obres pel qual s' aprova el Projecte d'execució dels treballs d'acabament del centre d'educació infantil i primària de dues línies " Anxaneta ".

17 Aprovació inicial del Projecte executiu del CEIP Ma. Mercè Marçal i escola bressol al carrer Josep Ma. de Segarra.

18 Aprovació inicial del Projecte executiu de centre d'educació infantil i primària de 2 línies, entre els carrers Enric Granados, Ronda Cervantes, Solís, CEIP Montserrat Solà.

19 Aprovació inicial del Projecte d'enderroc de l'edifici emplaçat al passeig de Ramon Berenguer III, entre els carrers d'Aragó i de l'Estadi.

-Servei d'Urbanisme-

20 Aprovació inicial de l'estudi de detall Dotació d'Habitatges Públics al c/ Núñez de Balboa (Clau DHp).

21 Ordre de retirada de rètol al c. Energia, 5, bxs .

22 Ordre de retirada de rètol al c. del Cos, 3-5, bxs.

23 Ordre de retirada de rètol al c. Camí del Mig, 73.

24 Ordre de retirada de rètol al c. Via Europa, 113, bxs.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

25 Aprovar el conveni regulador de la subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal d'enguany a favor de l'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor