Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 05/02/2007

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 05/02/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

1140/2007 de 1 de febrer

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 5 de febrer de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 5 de febrer de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 22 de gener de 2007

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana de Mataró, mitjançant concurs.

4 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre BD, que inclou els c. Navarro, Camí Ral i Rda. Joan d'Àustria, de Mataró, a favor de l'empresa "Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA" fins un import de 67.998'00 €, IVA inclòs.

5 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre MY, que inclou la Plaça d'Espanya i el Passeig Carles Padrós, de Mataró, a favor de l'empresa "Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA" fins un import de 82.460'92 €, IVA inclòs.

6 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de millora urbana al barri de Cirera, fase 1, a favor de l'empresa "Incunart, SA" fins un import de 117.887,04 EUR, IVA inclòs.

-Servei de Recursos Humans-

7 Ratificació decret 23/2007 convocatòria procés per cobrir una plaça d'oficial primera i una plaça d'oficial segona, especialitat paleta, contracte de relleu.

8 Ratificació decret 413/2007 convocatòria provisió de lloc de treball administratiu/va de la Unitat d'Informació del servei de Ciutat Sostenible.

9 Ratificació decret 417/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de Patrimoni Arquitectònic del servei d'Urbanisme

10 Ratificació decret 419/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció d'Informació Urbanística i Planejament del servei d'Urbanisme

11 Ratificació decret 421/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de planejament derivat de les modificacions del pla general del servei de Desenvolupament Urbà

12 Ratificació decret 422/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de modificacions del pla general del servei de Desenvolupament Urbà.

13 Ratificació decret 424/2007 convocatòria provisió de lloc de treball de cap de secció de Patrimoni del servei de Gestió Econòmica, Sotsdirecció de Serveis Econòmics.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 Aprovació de la modificació de la secció del tram final de la canalització del Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament.Tram carretera de Mata Riera de Sant Simó Mataró (El Maresme) i petició a l'ACA per executar-la.

15 Aprovació del Projecte executiu de la rehabilitació de la nau de la cooperativa " La Obrera Mataronense" , obra de l'arquitecte Antoni Gaudi i acabament plaça. Modificat gener 2007, i encarregar a PUMSA la gestió de la seva execució.

-Servei d'Urbanisme-

16 Donar compliment a la sentència del TSJC nº 1070 de 15/12/2006, que estima el RCA interposat per José Sánchez i Juana Tejero contra el projecte de reparcel.lació de la UA-72 Can Quirze i fixa indemnització.

17 Ordre de retirada de rètols al c. Vitòria, 33 - Rosselló, 36, bxs.

-Servei de Manteniment-

18 Aprovació inicial del projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Participació Ciutadana-

19 Ratificar el Decret d'Alcaldia 24/2007 de 8 de gener relatiu a l'atorgament d'una subvenció de 2.685,26 euros a l'Associació de Veïns de Rocafonda en el marc del conveni regulador del Pla de desenvolupament comunitari dels barris de Rocafonda i el Palau del municipi de Mataró.

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

20 Donar compte de l'auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es declara desistit a la Junta de Personal en el recurs contra el Reglament de la Policia Local.

-Servei jurídic administratiu de Via Pública-

21 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PROPOSTA D'URGÈNCIA

-Servei de Compres i Contractacions-

22 Aprovar la continuació urgent de les obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense".

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor