Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 05/03/2007

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 05/03/2007

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Decret

2154/2007 de 1 de març

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 5.3.2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 5 de març de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 19 de febrer de 2007.

2. DESPATX OFICIAL

PRESIDENCIA

3. Aprovar el conveni de col·laboració amb Televisió de Mataró per a l'exercici 2007, mitjançant el qual l'Ajuntament es compromet a realitzar una aportació econòmica extraordinària de 134.500,00 EUR.

CMI SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

4. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Canet de Mar, l'Ajuntament de Mataró i la Fundació Cetemmsa, de desenvolupament del protocol general per a la regulació de la destinació dels recursos especialitzats de l'Escola Universitària d'Enginyeria tècnica en teixits de punt de Canet de Mar a les activitats de formació de recerca i transferència de tecnologia que es desenvolupin a Mataró i a Canet de Mar.

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

5. Ratificació decret núm. 1757/2007 de 20 de febrer de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'aprova l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Germanes Bertomeu, de Mataró i l'aprovació dels plecs de clàusules

6. Aprovar l'ampliació del contracte del subministrament de vehicles en el sentit d'incloure l'adquisició d'un vehicle 4x4 pel Servei de Protecció Civil, ascendint l'ampliació a 23.000,00.-EUR, IVA, inclòs

7. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de vehicles per la Policia Local, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 170.200,00 EUR, matriculació i inspeccions tècniques incloses, així com l'IVA i demès gravàmens

8. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de l'acondicionament i servei de gestió tècnica de l'emplaçament municipal de radiocomunicacions de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de la realització dels treballs silvícoles de protecció de les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

10. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació de jocs infantils a diverses àrees de Mataró, mitjançant procediment negociat, i adjudicació a Juegos Kompan, SA per un import de 107.627,40 €, IVA inclòs

11. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà el subministrament de mobiliari homologat a través de la plataforma electrònica PECAP.

12. Aprovar l'adjudicació del concurs pel subministrament de vestuari per a la Policia Local, a favor de l'empresa "El Corte Inglés, SA", fins un import de 57.116,20 EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13. Aprovació inicial del Projecte d'execució del polisportiu al carrer Euskadi PAV-3 /SAL-3

-Servei d'Urbanisme-

14. Ordre d'enderroc de coberts al pg. del Callao, 3.

15. Ordre de retirada de rètol al c. Camí Ral, 15-19, bxs.

16. Ordre de retirada de rètol a l'avinguda Maresme, 451-453, bxs.

17. Ordre de retirada de rètol a la rda. O'Donnell, 91, bxs.

18. Ordre de retirada d'antena parabòlica a la rda. President Macià, 115, 1r 1a

-Servei de Manteniment-

19. Aprovació inicial del projecte d'execució de la barra 10 del Cementiri Municipal de Les Valls.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Participació Ciutadana-

20. Pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa de suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor