Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 10/12/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 10/12/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

10014/2007 de 5 de desembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 10 de desembre de 2007

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 de desembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 26 de novembre de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 9586/2007 de 21 de novembre per el qual s'acorda iniciar l'expedient de contractació dels treballs de reparació de la xemeneia "Tintex", situada a la plaça Assemblea de Catalunya, aprovar el plec de clàusules i adjudicar per motius d'urgència a favor de l'empresa Servicios y Obras Barcelona, SL.

4 Acordar la modificació per ampliació del contracte del servei de manteniement d'aplicacions a mida en Java

5 Adjudicació del concurs celebrat per a la contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró a favor de l'empresa Paités Jocs, SL, per un import de 38.230,00 EUR, IVA inclòs.

6 Aprovar l'adjudicació mitjançant subhasta de les obres incloses al Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda.

8 Aprovació de la relació d'actuacions municipals seleccionades per a participar en la convocatòria 245/2007 de 6 de novembre del Departament de Governació i Administracions Publiques relativa a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012.

9 Donar compliment de la Sentència número 798/2007 de data 20 de setembre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestimant el recurs d'apel·lació promogut per l'Associació de Propietaris de la urbanització Santa Maria de Cirera " Les Sureres"

-Servei d'Urbanisme-

10 Donar compliment de la Sentència que la Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat el 8 d'octubre de 2007 en el recurs núm. 216/2006, interposat per Joaquim Bartra Soler contra Resolució del Jurat d'Expropiació de Catalunya de 27/11/2001 que fixa el justipreu per l'expropiació de la finca "Masia de Sant Salvador".

-Servei de Manteniment-

11 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "MA", que compren els carrers Ronda del Cros i Mare de Deu de la Cisa.

12 Aprovació inicial del projecte de substitució de fusteria exterior del CEIP J.M. Peramas

13 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "AS", que compren els carrers Cristina, Prat de la Riba, Rierot i plaça Forn del Vidre.

14 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "OB" que compren els carrers passeig Carles Padrós, Pau Casals, Creu Roja, Nicolau Guanyabens, Mare de Deu dels Angels i Lluís Millet.

-Habitatge-

15 Donar compte de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona que declara inadmissible el recurs núm. 662/2006, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana contra la notificació de 04.10.2006 referent a la suspensió de la sol·licitud de llicència d'adequació de local a oficines a La Riera, 92-94.

16 Donar compte de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona que declara acabat el procediment i l'arxiu del recurs núm. 369/2007, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana contra el decret de 06.03.2007 que desestima les al·legacions formulades a la notificació de suspensió de la sol·licitud de llicència d'adequació de local a oficines a La Riera, 92-94.

17 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Cugat, núm. 1, 1r i 2.

18 Ordre de retirada de rètol a l'Avinguda Puig i Cadafalch, 12, bx

CMI VIA PÚBLICA

19 Aprovació i encàrrec d'execució a GINTRA del Pla d'Aparcaments 2007-2011.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

20 Aprovació de la signatura de l'annex 3 al conveni de col·laboració signat amb la Creu Roja, per tal de donar suport a les activitats de caire social.

21 Aprovació del pagament avançat de l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme, per garantir la continuïtat del servei que realitza la Residència Sant Josep

22 Ratificació del decret número 9493/2007, de 19 de novembre de la signatura de l'annex 13, programes innovadors, desplegament de "Minuts Menuts" del protocol addicional per a l'any 2007 al conveni entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró.

23 Ratificació del decret número 9701/2007, de 26 de novembre d'aprovació de la signatura de l'annex 1.1 d'atenció social primària, del protocol addicional per a l'any 2007 al conveni entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró.

-Servei de Joventut i Dona-

24 Ratificació del decret 9388/2007 de 15 de novembre, d'aprovació de la disminució de l'import de les subvencions atorgades dins de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 11/07)

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor