Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 12/11/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 12/11/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

9166/2007 de 8 de novembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 12 de novembre de 2007

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 12 de novembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 29 d'octubre de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Ratificar el decret pel qual es va aprovar la modificació del conveni entre l'Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus".

-Servei de Secretaria General-

4 Donar-se per assabentats de la Sentència número 343/2007, de data 20 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 23/2007, interposat per la Sra. Raquel Herce Gómez, (Expedient: AGC36/06)

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Ratificació del decret núm. 8849/2007 de 26 d'octubre de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró el qual acorda iniciar l'expedient de contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró així com aprovar els plecs de clàusules. (exp. 115/2007).

6 Convocar nova licitació, amb la forma de concurs, procediment obert i tramitació urgent, per a l'adjudicació de l'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament de Mataró, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de l'homologació de professionals per a dur a terme la producció fotogràfica de l'Ajuntament de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial del Projecte del clavegueram del carrer Floridablanca, entre Camí Real i Herrera, promogut per AMSA i autorització per executar les obres.

10 Aprovació del nou pressupost del Projecte d'actuació arqueològica als carrers de Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró, a la vista del resultat del Concurs 85/2007, celebrat recientment per adjudicar aquests treballs.

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial de l'estudi de detall del solar del carrer Juan Carlos Panyó, 34.

12 Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de la parcel.la A de la UA-d69 en agrupació amb la parcel·la veïna del carrer Churruca 82-86.

-Servei d'Habitatge-

13 Ordre d'enderroc d'un cobert al c. Dinamarca, 42 1r 3a.

14 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre enderroc del cobert al terrat, al c. Churruca, 29, 1r.

-Servei de Serveis i Manteniment-

15 Proposta d'aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MC", que compren els carrers Rosselló, Marathon, La Mare de Déu de la Cisa i La Mare de Déu del Corredor.

16 Proposta d'aprovació inicial del projecte de renovació de les calçades dels carrers La Mare de Déu dels Àngels i Melcior de Palau.

CMI VIA PÚBLICA

17 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor