Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 15/10/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 15/10/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

8401/2007 de 11 de octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local del dia 15 d'octubre de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 d'octubre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 1 d'octubre de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desratització, desinfecció i desinsectació, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 19.000,00 €, IVA inclòs

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 95.961,36 €, IVA inclòs

5 Adjudicació subministrament de telefonia IP per a l'Ajuntament de Mataró i el Patronat Municipal de Cultura, a favor de l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SA" fins un import de 102.923,26 euros, IVA inclòs.

6 Adjudicació control de qualitat de les obres de construcció del CEIP Montserrat Solà, a favor de l'empresa "Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU", fins un import de 45.621,28 euros IVA inclòs.

7 Declarar desert el concurs per a l'adjudicació de les obres incloses al projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada i arxivar l'expedient

8 Aprovar l'ampliació del contracte del servei de treballs de pintura, adjudicat a l'associació Centre de Formació i Prevenció, la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per import de 67.000,00, IVA inclòs

9 Aprovar l'ampliació del contracte del servei de treballs de paleta en edificacions, adjudicat a l'empresa Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL, la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per import de 69.500,00 €, IVA inclòs

10 Acordar la modificació del contracte del servei de treballs de fusteria, adjudicat a Núria Bassas i Solà, la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per import de 57.800,00 €, IVA inclòs

11 Aprovar la modificació del contracte del servei de treballs de serralleria, adjudicat a l'empresa Serveis Caldereria Mataró, SL, per augment en el preu del contracte en l'import total de 25.500,00 €, IVA inclòs

12 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MO"-"IS", mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 288.728,66 €, IVA inclòs

13 Adjudicació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra incendis en edificis i escoles municipals, a favor de l'empresa "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP), fins un import de 138.086,40 euros IVA inclòs.

14 Adjudicació del subministrament d'un commutador "ethernet" per al centre de càlcul de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SAU".

-Servei de Recursos Humans-

15 Ratificació del decret 7835/2007, de data de 25 de setembre de 2007, convocatòria per proveir el lloc de treball de cap de servei d'obres de l'àrea de Serveis Territorials, mitjançant mobilitat interadministrativa.

16 Ratificació del decret 7836/2007, de data 25 de setembre de 2007, convocatòria per proveir el lloc de treball de cap de servei d'Habitatge i Llicències de l'àrea de Serveis Territorials, per lliure designació.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 Aprovació inicial de l'Addenda presentada per PUMSA al Projecte dels treballs d'enderroc i consolidació d'edifici, previs l'actuació arqueològica del sector de Can Cruzate, carrers d'en Palau, de Santa Maria i el Carreró, aprovat en data 17 de setembre de 2007.

-Servei d'Urbanisme-

18 Donar compliment de la Resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 6/10/2006 i Resolució del Tribunal Suprem de 5/9/2007 que deneguen recurs utilitzat contra Decret de 2/1/2006 sobre interessos justipreu expropiació "Bon Recés.

19 Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de l'edifici administratiu del Cementiri de Les Valls.

-Servei d'Habitatge-

20 Acceptació de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, de 31 de juliol de 2007, que estima parcialment el recurs núm. 412/2006, interposat per Telefónica Móviles España, SA, en el sentit de confirmar l'ordre de la Junta de Govern Local de retirada de la instal·lació de la base de telefonia mòbil al Camí dels Caputxins, 45, i reduir la multa per infracció urbanística al mínim legal previst.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor