Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 19/03/2007

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 19/03/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

2590/2007 de 15 de març

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 19 de març de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de març de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 5 de març de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret núm. 2208/2007 de 2 de març de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'aproven els plecs de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

-Servei de Secretaria General-

5 Donar-se per assabentat de la Sentència número 58, de data 8 de febrer de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 684/2005, interposat pel Sr. Lorenzo Melchor Germán, (Expedient: AGC 56/04)

6 Donar compliment de la Sentència número 859/2006, de data 5 d'octubre de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1819/2001, interposat per la Sra. Encarnació Vallmajor Gallifa, (Expedient: AGC26/00)

7 Donar compliment a la Sentència número 894/2006, de data 27 de novembre de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1170/2003, interposat per la Sra. Remedios Pérez López , (Expedient: AGC17/02)

8 Donar compliment de la Sentència número 160/2007, de data 28 de febrer, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 123/2006 (anterior 904/2002), interposat per la Sra. Isabel Giménez Álvarez, (Expedient: AGC70/99)

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial del Projecte executiu d'un equipament al carrer Tres Roques.

10 Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització dels carrers Beata Maria, Sant Simó i Baixada d'en Feliu de la Penya i la plaça del Fossar Xic.

11 Aprovació del Projecte bàsic i urbanització de la seu del TECNOCAMPUS a la parcel·la d'equipaments del Pla Parcial El Rengle Mataró.

-Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació inicial del projecte d'urbanització del PMU-01d Ronda Barceló/illa Fàbregas i de Caralt.

13 Aprovació inicial de l'estudi de detall de l'equipament del carrer Tres Roques.

14 Aprovació inicial de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de les finques 13-15 del carrer Molí de Vent cantonada amb el carrer Sant Miquel.

15 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 411, bxs

 

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

 

LA SECRETÀRIA ACCTAL

Anna Ramirez Lara